Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 4950, 23.6.2009]

Dnevni avaz [broj 4950, 23.6.2009]

Ratings: (0)|Views: 406|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2012

pdf

text

original

 
Lihvarenje:Nakon jednomjese~ne akcije
 <$1)0'.')#.01)&+<#0,#-#/#6#+52+5#0'24+,#8'
Susreti:Inicijativa za nastavak razgovora
+0%-1+51.#0#5#<+8#,7018+5#56#0#-641,-'
Analiza:Ko stoji iza ru{enja Razvojne banke
67=/#018+)'0'4#.+'-52.1#6+4#,7$10,#-'
Dnevniavaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik
utorak, 23. 6. 2009.
Sarajevo
Godina XIV
Broj 4950
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
 
Sara je vo
 Lelovi}: Po~eo sva|u i dodao no` ubici 
(Foto: M. Kadri})
BANJA LUKA
Ispala iz vozila ipoginula
Gregorijan je ju~er u Poto~arima odao po~ast `rtvama
(Foto: Me. Mustafi})
U
Republici Srpskoj tok-om ju~era{njeg dana vo-|ene su intenzivne ko-nsultacije me|u lideri-ma srpskih stranaka o tome kakoodgovoriti na odluku visokog pr-edstavnika da poni{ti zaklju~keNarodne skup{tine.Banjom Lukom kru`ile suglasine o tajnom sastanku Dodi-ka i Incka, a u nenajavljenu posje-tu stigao je i predsjednik SrbijeBoris Tadi}.[pekulira se da je do{ao daumiri Dodika.
 2. strana
Presuda za ubistvo u tramvaju
Lelovi}u 15 godina zatvora
Po~ele konsultacije
RS
   1   9 .  s   t  r .
16. strana9. strana
U Narodnoj skup{tini vo|eni cjelodnevni razgovori ~elnikapoliti~kih partija
Incko s austrijskim novinarima obi{ao Ferhadiju
   9 .  s   t  r  a  n  a
Prvi zamjenik visokog predstavnika obi{ao Poto~are
Gregorijan u Srebrenici
&1&+-
5/+.,#
1&)1814
Pos je te
8. strana
   4 .  s   t  r  a  n  a
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,23. juni/lipanj 2009.
2
U Banju Luku ju~er kasno po-podne u nenajavljenu posjetu jedoputovao srbijanski predsjednikBoris Tadi}, koji se u zgradi Vla-de RS sastao s entitetskim premi-jerom Miloradom Dodikom i~lanom Predsjedni{tva BiH Ne-boj{om Radmanovi}em. Potomse Tadi} susreo i s liderima {estparlamentarnih stranaka iz RS,koji su se okupili na Dodikovuinicijativu.Sastanak sa strana~kim ~el-nicima nije bio okon~an do za-klju~enja ovog izdanja na{eg li-sta, ali Dodik je nakon odvojenogsusreta njega i Radmanovi}a s Ta-di}em izjavio da je rije~ o „re-dovnim konsultacijama u skladusa Sporazumom o specijalnim iparalelnim vezama RS i Srbije“.Potvrdio je i da se razgovaralo oponi{tenju zaklju~aka NSRS.
Stabilna BiH
- Ovo je zadnji put da je visokipredstavnik upotrijebio bonskaovla{tenja i ona ne mogu vi{e dase koriste, {to se ti~e nas iz RS. Mi}emo s na{im politi~kim partner-ima razgovarati o tome koje pote-ze }emo povu}i putem parlame-nta i Vlade, a ti razgovori uslijedit}e narednih dana, kada se vratipredsjednik RS Rajko Kuzmano-vi} iz Moskve. Mi `elimo da BiHbude stabilna, kao i cio region, i`elimo brzi put ka EU, u kojoj`elimo vidjeti i BiH i Srbiju -izjavio je Dodik.Tadi} je naveo da je u BanjuLuku do{ao kao predsjednik Sr-bije, koja je garant po{tivanja De-jtonskog sporazuma, koji podra-zumijeva da Srbija punom sna-gom podr`ava integritet BiH injeno ustavno ure|enje.- Svako ko `eli stabilnost naprostorima zapadnog Balkana, patime i BiH, `eli i da izbjegne situ-aciju u kojoj se legitimne odlukepredstavnika gra|ana poni{tava-ju. Mislim da se niko ne osje}adobro zbog ovakvog akta, vjeru-jem da se ni visoki predstavnikValentin Incko (Inzko) ne osje}adobro zbog toga - rekao je Tadi}.Prema njemu, iz svega trebaiza}i tako da se osiguraju stabilno-st i razvoj koji omogu}avaju inte-gracije u EU, „jer bez toga nema niblagodati za na{e gra|ane, a ni do-brih bilateralnih me|udr`avnihodnosa“.
Dobar susjed
- Srbija ne prihvata politikunametanja rje{enja, za Srbiju jeprihvatljivo svako rje{enje kojeprihvate legitimni predstavnicisva tri naroda u BiH. Svaka dru-ga~ija politika nije prihvatljiva zaSrbiju. To je ono {to }u re}i u ra-zgovoru s predstavnicima poli-ti~kih stranaka u RS, a to samspreman da ka`em i u Sarajevu, iMostaru, i bilo gdje da se na|em.Samo takva Srbija mo`e biti do-bar susjed BiH i svih naroda koji`ive u njoj - poru~io je Tadi}.Predsjednik Narodne sku-p{tine RS Igor Radoji~i} pretho-dno je potvrdio da }e se Tadi} sa-stati s liderima SNSD-a i strana-ka koje su podr`ale informacijuo prijenosu nadle`nosti sa RS nainstitucije BiH. Radoji~i} je po-tvrdio da je rije~ o iznenadnojposjeti te da }e se vidjeti {ta }epredsjednik Srbije donijeti uBanju Luku.Nezvani~no doznajemo da seovaj sastanak odr`ava na inicijativuTadi}a te da on u Banju Luku dola-zi kako bi izrazio podr{ku institu-cijama RS u, kako je ranije najavio,legitimnom odgovoru visokom pr-edstavniku u BiH nakon {to je onsvojom odlukom poni{tio spornezaklju~ke NSRS.
 @. RALJI]
BANJA LUKA
I Tadi} na konsultacijama strana~kih ~elnika RS
Dodik smi{lja odgovor
Za Srbiju je prihvatljivo svako rje{enje koje prihvate legitimni predstavnici svatri naroda u BiH, izjavio Tadi}
U NSRS vo|eni cjelodnevni razgovori
Potpredsjednik NSRS [efketHafizovi} kazao je ju~er za na{ li-st da njega niko nije informirao odolasku Borisa Tadi}a u BanjuLuku, ve} da je nezvani~no sa-znao da }e se srbijanski predsje-dnik sastati s parlamentarcima,ali samo srpske nacionalnosti.- RS nije kolonija Srbije, ukoju njen predsjednik mo`e do-laziti kako ho}e i kada ho}e i di-skriminirati koga ho}e. Pitam seodakle Tadi}u pravo da tra`i dao unutra{njim pitanjima ure-|enja entiteta, a time i dr`aveBiH, razgovara samo s predsta-vnicima jednog naroda i tako di-skriminira predstavnike Bo{nja-ka i Hrvata koji ovdje `ive - ka`eHafizovi}.I Ramiz Salki}, predsjednikKluba poslanika SDA-SDP-a uNSRS, Tadi}evu posjetu smatra„providnom igrom“ u kojoj se Sr-bija `eli nametnuti na ra~un sta-bilnosti BiH.- Jasno je kao dan da je NSRSupravo uz blagoslov Srbije usvoji-la zaklju~ke za koje je znala da }eih visoki predstavnik suspendira-ti. Sada Tadi} dolazi da, kako sam~uo, ubje|uje predstavnike sr-pskih parlamentarnih stranakada ne upotrebljavaju svoj tzv. planB, odnosno da ne idu ka refere-ndumu. To je ~isti politi~ki {verc- iznosi Salki}.
 A. H.
Odluka visokog predstavnikaValentina Incka (Inzka) da poni{tizaklju~ke Narodne skup{tine RSnije ni{ta drugo do pucanje u pra-zno. I do sada smo uva`avali stavo-ve Vlade i Skup{tine RS, ali od sada}emo u Parlamentu BiH biti jo{glasniji.Ovo je s ju~era{nje vanrednekonferencije za novinare, odr`a-ne u Sarajevu, u ime Kluba posla-nika SNSD-a u Predstavni~komdomu Dr`avnog parlamenta po-ru~io predsjedavaju}i tog klubaDrago Kalabi}.Iako se uo~i pres-konferencije{pekuliralo da }e SNSD potpunoiza}i iz dr`avnih institucija, Ka-labi} je to za na{ list demantirao.No, kada smo ga pitali ho}e li po-slanici ove stranke blokirati radDr`avnog parlamenta tako {to }eodbijati usvajanje svih zakona,Kalabi} je odgovorio:- Vjerovatno ho}emo, ali krozrad.Ocjenjuju}i Inckovu odluku„retrogradnom“ za put BiH kaEvropskoj uniji, SNSD-ovac Mi-lorad @ivkovi}, dopredsjedava-ju}i Predstavni~kog doma BiH,kazao je da na potez visokog pre-dstavnika gleda kao na „ugriz be-zubog lava i napad na ~eli~nu ko-nstrukciju“ (RS, op.a.).Poslanici SNSD-a u Parlame-ntu BiH najavili su da }e od Vije}aministara BiH zatra`iti pregled efe-kata zakonskih rje{enja kojima sunadle`nosti prenesene s entiteta nanivo dr`ave, uz konstataciju da„Parlament mora napraviti pogledunazad i vidjeti koja zakonskarje{enja nisu odgovorila zadatku“.- Na taj na~in vidjet }emo kakoda ih unaprijedimo ili eventualno,ako su nametnuta, vratimo entiteti-ma. Tako|er, zakon o popisu stano-vni{tva od vitalnog je nacionalnoginteresa za nas. Na}i }emo na~in dapoliti~ki zaprijetimo kako bi taj za-kon vidio svjetlo dana - istakao je@ivkovi}.
S. RO@AJAC
SNSD najavljuje blokade u Parlamentu BiH
@ivkovi}: Inckov potezje ugriz bezubog lava
SNSD ne izlazi iz dr`avne vlasti
Da su zaklju~ci Narodneskup{tine RS ostali na snazi, mo-gli su ugroziti Dejtonski mirovnisporazum, a time i RS, izjavio jeu Srebrenici prvi zamjenik viso-kog predstavnika Rafi Gregori-jan (Raffi Gregorian), javila jeOnasa.- Me|unarodna zajednica upotpunosti stoji iza visokog pre-dstavnika u BiH Valentina Incka(Inzko) kada je u pitanju poni{ta-vanje odluka NSRS, jer je to lo-gi~an potez koji ima za cilj da spr-ije~i ru{enje Dejtonskog sporazu-ma - naglasio je Gregorijan.On je kazao da su zaklju~ciNSRS imali obavezuju}i karakterza vlasti u tom entitetu te da subili „veoma opasni“.
Gregorijan o potezima Narodne skup{tine
Zaklju~ci su mogliugroziti i Dejton i RS
Odgovaraju}i na pitanjemo`e li se Tadi}eva posjetasmatrati mije{anjem u unu-tra{nje stvari BiH, Radoji~i} jerekao da „a`daju nikada nemo`ete nahraniti“.- Mi }emo nastaviti konsulta-cije parlamentarnih stranaka ko-je su u~estvovale u dono{enju za-klju~aka - izjavio je Radoji~i}.
Nastavak razgovora
 Kalabi} i @ivkovi}: RS kao ~eli~na konstrukcija
(Foto: S. Jordamovi})
 Radoji~i}, Tadi}, Dodik, Radmanovi}: Iznenadna posjeta
(Foto: M. Lugi})
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
Vjekoslav Bevanda: U aran`man sa MMF-om upetljala se politika
- Tra`iti sada odgovornost, a ne pita-ti se gdje je do sada bila odgovornostvas i va{ih kolega ministara i biv{eg pr-emijera, koji ste doveli do ovoga, tepri~a da nema izlaza osim kredita, koji}emo opet vra}ati mi i na{a djeca ako ne pocrkaju od gladi, suvi{nisu. Radite, gospodine ministre, za to ste i pla}eni!
(vicemal)
PORTAL - komentar dana
 Hafizovi}: Oda- kle pravo Tadi}uSalki}: Politi~ki  {verc
Kako su ju~er u NSRS traja-le cjelodnevni razgovori u povo-du situacije nastale nakon odlu-ke visokog predstavnika da po-ni{ti sporne zaklju~ke, me|unovinarima su kru`ile i glasineda se Valentin Incko u jutarnjimsatima tajno sastao u Banjoj Lu-ci s Dodikom i Radmanovi}em.No, kako „Avaz“ saznaje, togsusreta nije bilo, ali je Incko bo-ravio u Banjoj Luci s grupomaustrijskih novinara, s kojima jeobi{ao d`amiju Ferhadiju.
Incko obi{ao Ferhadiju
Reakcije bo{nja~kih predstavnika u NSRS
RS nije kolonija Srbije
Poslanici SNSD-a ju~er suizjavili i da razmi{ljaju da oba-vijeste evropske institucije „opritiscima pred kojima se nala-ze“. Upitan je li to famozna var-ijanta B koju je SNSD najavio uslu~aju da visoki predstavnikiskoristi bonske ovlasti, @i-vkovi} je kazao da o tom planune zna ni{ta.- Ali, ako vam sve ovo {tosmo spomenuli li~i na plan B,onda je to - to - dodao je @i-vkovi}.
[ta je plan B?
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,23. juni/lipanj 2009.
3
 Pi{e: Fadil MANDAL (fmandal 
@
 avaz.ba)
Kri{to dijeli,Kebo {uti
Po kojem je kriteriju novac poreznih obveznika dat organizaciji koja negira dr`avu BiH i {iri {ovinizami mr`nju
Da nema tekstova o skandalima u koje je upletena predsjednicaFederacije BiH Borjana Kri{to, za ovu pravnicu rodom iz Livna nebi se ni ~ulo da je `iva. U debeloj hladovini koju osigurava mjestopredsjednice FBiH Kri{to ve} tri godine ~upka obrve i lakira nokte,a na svjetlo politi~ke scene iza|e tek u vanrednim okolnostima.Tako je i ovog puta. Predsjednica ve}eg bh. entiteta, kako preno-se mediji, poklonila je u 2008. godini ~ak 150.000 KM neprofitnimorganizacijama u BiH.Nastranu {to ovakvo rasipni{tvo, etni~ki pristrasno, bez kontro-le i parlamentarnog uvida, u vrijeme ekonomske krize bezobzirnovrije|a dostojanstvo gladnog i na prosja~ki {tap dovedenog naroda.Time bi se, svakako, trebala pozabaviti i nadle`na policijska i pravo-sudna tijela.O~i javnosti, me|utim, dodatno bode izbor klijenata kojima jeKri{to donirala novac iz federalnog bud`eta.Na podu`em spisku na{la se i „Croatia Libertas“, nevladina or-ganizacija iz Mostara, koju vodi deklarirani usta{ofil Leo Plo~kini},poznat po tvrdnjama da je FBiH „tamnica i logor Hrvata“, a ostao jeupam}en i kao autor izjave da }e 3.000 biv{ih pripadnika HVO-aoti}i u Izrael da se bori protiv islamskih terorista u zamjenu za tre}ientitet!Plo~kini} je nedavno, u saradnji s Pantelijom ]urguzom, pre-dsjednikom bora~ke organizacije RS, tokom posjete ameri~kog po-tpredsjednika D`ozefa Bajdena (Joseph Biden) organizirao proteste„zbog diskriminacije nebo{njaka u BiH“.Koga je predsjednica Kri{to konsultirala kada je odlu~ila osobipoput Plo~kini}a i organizaciji poput „Croatia Libertasa“ dodijelitinovac koji u bud`et upla}uju svi gra|ani, i Srbi, i Bo{njaci, i Hrva-ti? Po kojem kriteriju Bo{njaci, naprimjer, trebaju finansijski po-dr`avati ~ovjeka koji vrije|a njihovu vjeru, negira dr`avu BiH i {iri{ovinizam i mr`nju?Borjanu Kri{to to, o~igledno, ne interesira, ali je iznena|uju}eda na njenu, moralno i politi~ki neprihvatljivu dare`ljivost nije rea-girao njen zamjenik Mirsad Kebo.On je ranije na sve strane slao prijave i tra`io istrage i za mnogomanje prekr{aje. ^ak je i sam sebe prijavio policiji i tra`io da ga sa-slu{a. Sada, u slu~aju rasipni{tva predsjednice Kri{to, Kebo {uti.
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
 Kraji{nik na Palama: Ni kom{ija ni prijatelja na do~eku Osiguranje ispred ku}e mo`e se prebrojati naprste
PALE
Osu|eni ratni zlo~inac na trodnevnoj slobodi
Kraji{nika ~uva teknekolicina policajaca!
Pred ku}om ga do~ekao samo brat Mirko
Ako se slobodno ne i{eta iz ku}e ividokruga policije RS, zlo~inac bi se u ~etvrtak trebao vratiti u ha{ki pritvor
Ratni zlo~inac Mom~ilo Kra-ji{nik, biv{i predsjednik Narodneskup{tine RS, koji je pred Ha{kimtribunalom osu|en na 20 godinazatvora, ju~er je }eliju Sheveni-ngena zamijenio porodi~nomku}om u paljanskom naselju pro-zvanom Dedinje. Pred ku}om ga,na njegovo o~evidno iznena|enje,niko od kom{ija, ratnih i stra-na~kih prijatelja ili predstavnikatamo{nje vlasti nije do~ekao. Napragu je stajao samo brat Mirko.
Uzalud mahao
Tribunal je pod izlikom „hu-manitarnih razloga“ odobrio tro-dnevno pu{tanje ovog osu|enikana slobodu kako bi posjetio bole-snu majku. Mom~ilo Kraji{nikju~er oko 15 sati redovnim letom izBe~a doputovao je na Sarajevski ae-rodrom, odakle je u jednom od dvablindirana kombija i pod pratnjompolicije RS preba~en na Pale.Po izlasku iz kombija, zlo~in-ac je pred ku}om po~eo mahatirukom, kao da pozdravlja {irokemase. No, tek na polovini puta doku}nog praga, kroz jak pljusak,uo~io je da ma{e samo manjoj gr-upi novinara i policajaca.Od stare slike Kraji{nika nijemnogo ostalo. Ovaj zlo~inac da-nas je oronuli, pogureni i bljedu-njavi starac potpuno sijede kose,ali i bijelih obrva po kojima gamnogi pamte.Tribunal je vlastima RS na-lo`io da Kraji{nika dr`e pod 24-satnom policijskom prismotrom.No, osiguranje ispred ku}e na Pa-lama moglo se prebrojati naprste.Nekolicina policajaca u uniformibila je ispred ku}e, dok su dvojicau civilu stajala na glavnom ulazu,iako ima jo{ najmanje pet vratakroz koja se mo`e iza}i u dvo-ri{te, gdje, tako|er, nije bilo poli-cije. Policajci su se vi{e posvetiliraspore|ivanju, bolje re~eno, ra-stjerivanju novinara ispred ku}enego pra}enju {ta radi i kuda sekre}e osu|eni ratni zlo~inac.
Motrenje iz okolice
Kako nam je potvrdio njegovbrat Mirko Kraji{nik, niko iz pra-tnje nije u{ao u ku}u, „ve} je motreiz okoline“. A o preglednosti palja-nske okolice ne treba detaljisati.Ako se slobodno ne i{eta izku}e i vidokruga policije RS, ovajzlo~inac u ~etvrtak bi se trebaovratiti u ha{ki pritvor, gdje ~ekana odluku u kojoj }e dr`avi slu`itikaznu koja mu je u martu ove go-dine sa 27 smanjena na 20 godinazatvora.
S. [KULETI]
Ha{ki osu|enik novinarima senije obratio, jer je Vije}e Tribunalanalo`ilo da posjeta bude u pritvor-skim uvjetima, {to zna~i daMom~ilo Kraji{nik ima zabranudavanja izjava. Zato je ulogu por-tparola preuzeo njegov brat Mirko.- Veliki broj ~lanova familijedanas (ju~er, op. a.) prvi put sevidi s Mom~ilom nakon devetgodina od hap{enja. Prezadovo-ljan je {to je tu, majka je dobropodnijela susret - izjavio je Mir-ko Kraji{nik, koji je potvrdio ida se niko od zvani~nika RS ilipredstavnika SDS-a nije najavioda }e do}i u posjetu, „ali to nezna~i da ne}e do}i“.
Bez posjete zvani~nika
Udru`enje Pokret „Majkeenklava Srebrenica i @epa“ sma-tra da je dopu{tenje Kraji{nikuda posjeti bolesnu majku noviudarac na pravdu, ali i korak da-lje od pomirenja.- Jo{ jednom Evropa i svijetprave ustupke zlo~incima, neobra}aju}i pa`nju na `rtve i nji-hova osje}anja - stav je Udru`en-ja, koje u saop}enju za javnostporu~uje cijelom svijetu da se tr-eba sramiti kada je „jedna majka`ivog i zdravog zlo~inca bitnijaod desetine hiljada uplakanihmajki koje je on ucvilio“.
Novi udarac na pravdu
 Brat Mirko Kraji{nik: Na pragu samo on
No}ivat }e upritvoru
Ha{kim nalogom Kraji{niko-vo kretanje je ograni~eno isk-lju~ivo na Pale. Prema rije~imaMirka Kraji{nika, njegov bratne}e se mnogo kretati, izuzev {tose ve} zna da }e obi}i grob oca, ko-ji je umro tokom su|enja. Svakuno} ha{ki osu|enik }e, prema na-logu Tribunala, morati provesti,odnosno do {est sati ujutro bora-viti u pritvorskoj jedinici Slu`bejavne bezbjednosti Pale.
Sve pla}a Vlada RS
Ministar unutra{njih poslo-va RS Stanislav ^a|o izjavio jeda je MUP RS anga`irao odre-|eni broj pripadnika da budu upratnji Kraji{nika od njegovogpreuzimanja iz nadle`nosti Pri-tvorske jedinice u Hagu, pa svedo povratka u Hag. Sve tro{koveKraji{nikovog boravka i puto-vanja snosi Vlada RS, ali nijepoznato koliko }e to ko{tati bu-d`etske korisnike.
   (   F   o   t   o   :   I .    [   e   b   a   l   j   )   (   F   o   t   o   :   M .    @   i   v   o   j   e   v   i   }   )

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->