Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 4954, 27.6.2009]

Dnevni avaz [broj 4954, 27.6.2009]

Ratings: (0)|Views: 318|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2013

pdf

text

original

 
Intervju:Mirsad Kikanovi}, ekonomista
.,7&+64# '215#1#0''&#4#&'
Drama:Izvr{ena delo`acija u centru Sarajeva
5&2+56,'4#1+056+6760#7.+%7
Dnevniavaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik
subota, 27. 6. 2009.
Sarajevo
Godina XIV
Broj 4954
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
Tuzla: Ljekari Doma zdravlja {trajkom su izrazili protest povodom najava federalnih vlasti 
(Foto: A. Muslimovi})
 
Pro tes ti
Ljekari, policajci, op}inari u FBiH prekinuli rad
[trajkovi naljutili gra|ane
Novim virusom zara`eno blizu 60.000 ljudi
PANDEMIJA
U svijetu ve} umrle 263 osobe
Mo`emo dijagnosticirati virus i imamo dovoljno kreveta za oboljele,ka`u u Ministarstvu
Novi slu~ajevi u na{em okru`enju
U 133 zemlje oboljelo 59.814 ljudi
@ELJEZNI^AR
Amar Osimizvr{ioprozivku
   6   6 .  s   t  r  a  n  a
O
d svinjske gripe, premapodacima Svjetske zdra-vstvene organizacije, u113 zemalja oboljelo je59.814 osoba, a umrle su 263. Sa-mo od srijede do ju~er registrira-no je 3.949 novih zara`enih, odkojih je 25 umrlo. Epidemioloziupozoravaju da }e situacija bitijo{ gora, jer se u septembru o~e-kuje novi talas gripe.U na{em okru`enju otkrive-na su dva nova slu~aja zaraze vi-rusom H1N1 - u Crnoj Gori i Sr-biji.
 3. strana
 2. strana
 Politi~ki prilogSedmica
Ku~evi}u 28 mjeseci zatvora
 Ku~evi} prilikom izricanja presude: Zatra`io da odmah ide u zatvor 
(Foto: M. Kadri})
Sarajevo:Presuda za nokautiranje `ene
15. strana
   9 .  s   t  r  a  n  a
LUKAVAC
Pedofiluuvjetnakazna!
TRANSFERI
Pand`a uDinamu za300.000 eura
   1   4 .  s   t  r  a  n  a
58+0,5-#)4+2#
0#84#6+/#$H*
   6    5 .  s   t  r  a  n  a
 
aktuelno
Dnevni avaz, subota,27. juni/lipanj 2009.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Propada oduzeta imovina vrijedna 50 miliona KM!
- Najpravednije rje{enje bi bilo da seoduzeta imovina proda javnom aukci-jom kao {to to rade sve zapadne zemljei sredstva prikupljena na taj na~in slati direktno u fond za ljudekojima je pomo} potrebna. Tragedija je da ta roba samo propada,kad bi mnogi mogli imati veliku korist od nje.
(nusretcetvrti)
PORTAL - komentar dana
S ju~era{njih protesta
(Foto: M. Smajki})
Radnici na mostarskom Bulevaru
Ovaj rat objavilaje Vlada FBiH
Protestima radnika preduze}a„[ume Herceg-Bosne“ koji suju~er na pola sata blokirali mosta-rsku saobra}ajnicu Bulevar pri-dru`ili su se predstavnici svih si-ndikalnih organizacija ~lanicaUnije neovisnih sindikata FBiHte sindikalisti iz Zapadnoherce-gova~kog kantona.Vi{e od stotinu radnika prote-stiralo je iskazuju}i podr{ku ko-legama koji tra`e 12 neispla}enihpla}a, uplatu doprinosa u prote-kle tri godine i provo|enje Zako-na o {umama, ali i zbog tzv. inte-rventnog zakona.Prema rije~ima Josipa Mili}a,predsjednika Unije, ovaj doga|ajje uvertira u ono {to }e se desititokom ljeta i najesen.- Mi ne}emo, kao invalidi, je-dan dan iza}i i povu}i se. Ako bu-de trebalo, u Sarajevu }emo biti imjesec, jer ovo je rat koji je VladaFBiH objavila svim sindikatima.Nama vi{e nije cilj povla~enje inte-rventnog zakona, nego ru{enjeVlade, koja nema nikakvih socija-lnih osje}aja - istakao je ju~er Mi-li}.On je poru~io da je vrijeme zarevoluciju, jer, kako je rekao, uBiH je previ{e gladnog i nao-ru`anog naroda.
 M. Sm.
Sindikat GP pisao visokom predstavniku
Smanjenje pla}a generiralo bi korupciju
Sindikat Grani~ne policije (GP)BiH uputio je visokom predstavni-ku u BiH Valentinu Incku (Inzko)otvoreno pismo u kojem navodi daje najavljeno smanjenje „ionakomizernih pla}a dr`avne policije izaposlenika u GP apsolutno neopr-avdano te da bi dovelo do daljnjedemotivacije u radu i utjecalo nageneriranje korupcije na granici“.Sindikat predla`e Incku daiskoristi autoritet i ukine sve privi-legije „koje neradni~ka kasta na ni-vou institucija BiH nemilice u`iva,odnosno naknade za odvojeni `iv-ot, upotrebu mobilnih telefona,bjesomu~nu upotrebu dr`avnihvozila, reprezentacije, kupovinubasnoslovno skupih vozila i puto-vanja u inozemstvo koja nisu uisklju~ivom interesu dr`ave“, te danaredi preraspodjelu bud`etskihsredstava, prenijela je Onasa.- Na taj na~in u vrlo kratkomvremenu bi se u{tedjelo i mnogovi{e sredstava od iznosa koji jeMe|unarodni monetarni fond(MMF) tra`io od institucija BiH- ka`e se u pismu.Dvosatni {trajk upozorenjaju~er je odr`alo i vi{e od 18.000~lanova Saveza samostalnih si-ndikata HNK. Kako je kazao Ja-ki{a Stan~i}, predsjednik Kanto-nalnog sindikata dr`avnih slu`-benika i namje{tenika, rije~ je oborbi protiv interventnog zakona„kojim vlasti sve dugove i lopo-vluke iz pro{losti `ele svaliti nale|a uposlenika u Federaciji“.
Odr`an idvosatni {trajk
Grani~na policija: Demotivacija u radu
[trajk upozorenja radnika uFederaciji BiH koji primaju pla}eiz bud`eta po~eo je ju~er obusta-vama rada u bolnicama, domovi-ma zdravlja, policiji, op}inama...Takav vid negodovanja zbog tzv.interventnog zakona, koji predvi|asmanjenje njihovih pla}a, trajat }edvije sedmice od 10 do 12 sati.Obustava rada u mnogim slu~ajevi-ma je izazvala bijes gra|ana.
Zatvorena vrata
- Tetku od 78 godina, koja je po-vrijedila nogu, jutros u osam satidovela sam na kontrolu, ali mora-mo ~ekati do 12 - po`alila nam seNermedina Granulo, koju smo za-tekli pred Op}om bolnicom „Prim.dr. Abdulah Naka{„ u Sarajevu.Razo~arana je bila i MevsudaImamovi}, koja je na pregled do-vela sina sa slomljenom rukom.Ka`e da pacijenti ~ekaju i sa {tra-jkom i bez njega. No, dr. ElmaVukovi}, predsjednica [trajka~k-og odbora bolnice, kazala nam jeda pacijenti ne}e osjetiti {trajk teda ljekari {trajkuju i zbog njiho-vog boljeg statusa.Policijska vozila na nekolikomjesta u Sarajevu po 15 minutastajala su s upaljenim rotacionimsvjetlima.Radnici Op}ine Novo Sarajevonisu {trajkovali. Aida Guji}, pre-dsjednica Sindikalnog odbora, ka-zala nam je da je preporuka na~elni-ka Ned`ada Kold`e bila da bi to bi-lo kontraproduktivno. O daljnjimkoracima odlu~it }e u ponedjeljak.I Mostarci su nailazili na zatvo-rena vrata, pa se Azra Hamza, kojusmo zatekli pred {alterom Gradskeuprave, pita {ta je sljede}e, ho}e li ipekare biti zatvorene.Radnici Kantonalne bolnice„Dr. Irfan Ljubijanki}“ u Biha}uokupili su se u krugu bolnice,dok posjeta bolesnicima nije biladozvoljena u to vrijeme.Nezadovoljstvo su izrazili i tu-zlanski medicinari. Hitne medi-cinske slu`be, odjeli op}e i poro-di~ne medicine, kao i dje~ija,imaju timove koji rade, potvrdilanam je Azra Faki}, predsjednicaSindikata zdravstva TK.
Odr`ani ispiti
[trajkovalo je i vi{e od 13.000bud`etskih korisnika u Zeni~ko-dobojskom kantonu. [alter-sale uOp}ini i policiji su radile, dok sustudentima Univerziteta u Zeniciprofesori iza{li ususret i odr`aliispite.U svim institucijama u Sre-dnjobosanskom kantonu radit }eminimalni broj uposlenih. Iakosu u {trajk stupili i radniciOp}ine Vare{, ovaj organ upravenormalno radi.
 E. D. A.
PROTESTI
Ljekari, policajci, op}inari u FBiH prekinuli rad
[
trajkovi naljutili gra|ane
Obustave rada u bolnicama, domovima zdravlja, policiji,op}inama trajat }e dvije sedmice od 10 do 12 sati
Sarajevo: Policija 15 minuta stajala s upaljenim rotacijama
(Foto: B. Turkovi})
Tuzla: Medicinari ispred Doma zdravlja
(Foto: A. Muslimovi})
- Pla}a policajca u ZDK ~etiriputa je ni`a nego primanje feder-alnog policajca. To vam sve govo-ri o na{em statusu - kazao nam jeElvedin Mio~, predsjednik Si-ndikata policije ZDK.
^etiri putani`e pla}e^ekat }ui pet dana
Iako je ~ekala zbog obusta-ve rada ljekara u Op}oj bolni-ci u Sarajevu, Fikreta Mehi}kazala da }e, ako treba, sa str-pljenjem ~ekati i pet dana, jeri sama {trajkuje s obzirom nato da je prosvjetni radnik.[trajka~ki odbor Saveza samo-stalnih sindikata (SSS) BiH, naosnovu prvih informacija s terena,ju~er je najo{trije osudio prijetnjepojedinih direktora javnih ustanovaupu}ene sindikalnim aktivistima,pa ~ak i poku{aje zabrane {trajkaupozorenja, saop}eno je iz SSSBiH.Kako nam je pojasnio SalihKru{~ica, predsjednik Samostalnogsindikata dr`avnih slu`benika i na-mje{tenika u FBiH, on je dobioinformaciju da su pojedini ministriSarajevskog kantona i direktori ja-vnih preduze}a pr-ijetili uposlenicimau ovim institucija-ma i ministarstvi-ma KS.- O{tro osu|uje-mo ovakve postu-pke, jer su, premaZakonu o {trajku,zabranjene prije-tnje i zastra{ivanjapovjerenika i ~lano-va. To je protivno svim me|unaro-dnim konvencijama i op}em kole-ktivnom ugovoru - izjavio je sino}Kru{~ica za „Dnevni avaz“.[trajka~ki odbor podsjetio jeda su 24 granska sindikata, kojasu ~lanovi SSSBiH, iskoristila le-galno pravo i obavezu za{tite„radni~kog ustava“, Zakona o ra-du i kolektivnih ugovora. Pozvalisu sve ~lanove Saveza sindikataBiH, bez obzira na to kojoj granipripadaju, da pristupe izvr{enjuOdluke Glavnog odbora o uvo-|enju generalnog {trajka upozor-enja.
S. R.
 Kru{~ica: Informacije s terena
Sindikati osudili pona{anje vlasti
Ministri i direktori prijetili {trajka~ima
 
aktuelno
Dnevni avaz, subota,27. juni/lipanj 2009.
3
 Pi{e: Sead NUMANOVI] (seadn
 avaz.ba)
Ruganjepravdi
Sankcije za one koji se i`ivljavaju nad slabijima odsebe, posebno `enama i djeci, moraju biti bitnopoo{trene. Da se Ku~evi} ne bi ponovio!
Tasim Ku~evi} osu|en je za jo{ jedno krivi~no djelo.Bahati kriminalac dobio je 28 mjeseci zatvora zbog brutalnognasrtaja na bespomo}nu `enu pred Sudom BiH 21. aprila ove go-dine.Ma {ta ko mislio, kazna Ku~evi}u je preniska!Zasigurno, niko ne}e zaboraviti scenu kada Ku~evi} {akomudara `enu {to se raspitivala za djevojku koja je bila `rtva prosti-tucije iza koje stoji upravo ovaj monstrum.S pravnog stanovi{ta, kazna jeste o{tra! S moralnog i svakogdrugog, ona je preblaga. Sudije, naravno, ne {tite moral, ve} serukovode zakonom i svojski su odrezali ovom vi{estrukom povr-atniku u kriminal. I na ovom primjeru pokazuje se da je Pravdaipak - slijepa. Ona uzima u obzir ~injenice i zakonske norme. Ini{ta vi{e.A Ku~evi} to dobro zna.^ak i njegovo pokajanje i zahtjev da ga odmah otpreme u za-tvor, pokazuje bahatost. On se, sav „svilen“ u stvari, ruga pravdi.U maniru podlog kriminalca on se pravda da je „bio pod stre-som“, pijan (jer je popio 30 piva prije izricanja kazne pred Su-dom BiH zbog organiziranja prostitucije), on se „kaje“ i izra`ava`aljenje.To je isti onaj Ku~evi} koji je bestidno lagao u lice naciji,u`asnutoj njegovom bahato{}u, da nikoga nije udario tog 21.aprila i da je haman pa nevin.U odvratnosti koju je napravio Ku~evi} pred Sudom BiH imai pouka. Kaznena politika ipak je blaga i mora se mijenjati.Tasim Ku~evi} za zlodjelo koje je napravio je ka`njen.Koliko je onih poput Ku~evi}a koji neka`njeno divljaju,i`ivljavaju se na slabijima od sebe, posebno `enama i djeci?E, zbog tih `ena i djece, ~ije maltretiranje kamere ne bilje`e,pa se nacija ne je`i, zakoni moraju biti mnogo stro`iji!
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
Od svinjske gripe, prema po-dacima Svjetske zdravstvene or-ganizacije (SZO), u 113 zemaljaoboljelo je 59.814 osoba, a umrlesu 263. Samo od srijede do ju~erregistrirano je 3.949 novih za-ra`enih, od kojih je 25 umrlo.Epidemiolozi upozoravaju da }esituacija biti jo{ gora, jer se u se-ptembru o~ekuje novi talas gripe.
Mjere prevencije
U na{em okru`enju otkrivenasu dva nova slu~aja zaraze viru-som H1N1. U Crnoj Gori zara`enje mladi} koji je u Pljevlja dopu-tovao iz SAD. On je druga osobaoboljela kod na{ih ju`nih susjeda.I u Srbiji je registriran drugislu~aj, a rije~ je o ~etverogodi-{njakinji iz Sombora koja je s ma-jkom doputovala iz Australije. USloveniji je troje oboljelih, dok ihu Hrvatskoj trenutno nema.Ni u BiH za sada nema obolje-lih, ali se svakog momenta mo`eo~ekivati prva zaraza. Doma}istru~njaci tvrde da smo spremniza svinjsku gripu. Iz Federalnogministarstva zdravstva poru~ujuda za sada imaju dovoljno lijeko-va, a ako se uka`e potreba, nasto-jat }e nabaviti nove doze.Zlatan Per{i}, portparol ovogministarstva, isti~e da se u FBiHmo`e dijagnosticirati virus te dasu osigurani kapaciteti za tre-tman oboljelih. I iz Instituta zaza{titu zdravlja RS tvrde da u bo-lnicama imaju dovoljno kreveta,ali }e, ako zatreba, biti iskori{tenei pojedine banje.
Naj~e{}i simptomi
U RS, kako tvrde, postoji do-voljno dijagnosti~kih testova ko-jima se dokazuje postojanje viru-sa, a nabavljeni su i lijekovi.Ina~e, simptomi svinjske gri-pe vrlo su sli~ni sezonskoj gripi, ato su visoka temperatura, bolovi umi{i}ima, umor, upala grla, gla-vobolja i groznica. Neki oboljeliimaju i proljev i povra}aju, a poje-dini dobiju i upalu plu}a. Na-jva`nije je na vrijeme potra`itiljekarsku pomo}.Iako su virusu H1N1 svi po-dlo`ni, ljekari isti~u da su najo-sjetljiviji hroni~ni bolesnici, star-iji ljudi i djeca.
 E. HALA]
PANDEMIJA
Novim virusom zara`eno blizu 60.000 ljudi
Svinjska gripana vratima BiH
U svijetu ve} umrle 263 osobe
Mo`emo dijagnosticirati virus i imamo dovoljnokreveta za oboljele, ka`u u Ministarstvu
Novi slu~ajevi u na{em okru`enju
 Pandemija se ubrzano {iri: Bolest registrirana u 113 zemalja
Najve}i broj zara`enih u svijetuje u ^ileu (5.186), Velikoj Britaniji(3.597) i Australiji (3.280). Ju~er jeprvi slu~aj gripe zabilje`en i u Li-tvaniji, a u Gvatemali je umrla prva`rtva virusa H1N1. Agencije su ja-vile da je, prvi put od pojave, virusotkriven kod svinja u Argentini.@ivotinje su stavljene u izolaciju.I dok se virus {iri, iz SZO tvr-de da se svijet mo`e izboriti s gr-ipom, ali ipak pozivaju farmace-utske ku}e da intenziviraju radna pronalasku vakcine.
Oboljele svinje u Argentini
S obzirom na to da je svi-njska gripa na vratima, gra|aniBiH trebaju biti upoznati s mje-rama prevencije. Najva`nije pr-eporuke epidemiologa su:
Redovno pranje ruku najma-nje 20 sekundi sapunom i to-plom vodom.
Kod kihanja i ka{ljanja, usta inos obavezno prekriti mara-micom, koju zatim treba ba-citi.
Ako u tom trenutku nematemaramicu, onda ki{ite ika{ljite u podlakticu.
Izbjegavajte dodirivati o~i,nos i usta, jer se i tako virus{iri.
Redovno ~i{}enje ku}e ilistana, provjetravanje prostor-ija, dezinfekcija predmeta iigra~aka.
Kod pojave bolesti trebaizbjegavati masovna okuplja-nja, a ako imate simptome isumnjate na gripu, ne idite naposao, ostanite u ku}i i tele-fonom kontaktirajte ljekare.
Najva`nije preporuke
Ratni zlo~inac i biv{i predsje-dnik Narodne skup{tine RS Mo-m~ilo Kraji{nik, koji je pred Ha-{kim tribunalom osu|en na 20 go-dina zatvora, otputovao je ju~erne{to iza 15 sati sa Sarajevskog aer-odroma u Hag nakon {to je tri danaproveo na rodnim Palama, potvr-|eno je „Dnevnom avazu“ u Gra-ni~noj policiji BiH.Kraji{nik se u pritvor Ha{kogtribunala vratio redovnom avio-nskom linijom preko Be~a. Na aer-odrom su ga sproveli slu`beniciMUP-a RS.Ministar unutra{njih poslovaRS Stanislav ^a|o rekao je da je ta-ko MUP RS ispunio obavezu da seKraji{nik vrati u pritvor, u skladu spravilima koje je nalo`io Ha{ki tri-bunal.- Kraji{nikov boravak na Pala-ma pro{ao je bez ikakvih problema.Nemamo nijednu informaciju dane{to nije bilo uredu i da nije u skla-du s pravilima koje je nalo`io Tribu-nal - rekao je ^a|o novinarima uBanjoj Luci, prenijele su agencije.Tribunal je pod izlikom „hu-manitarnih razloga“ pro{le sedmi-ce odobrio trodnevno pu{tanje Kr-aji{nika na slobodu kako bi posje-tio bolesnu majku, a u BiH je stigao22. juna.
 F. V.
 Kraji{nik na Palama
Ratni zlo~inac zavr{io posjetu Palama
Kraji{nik se vratio u Ha{ki pritvor

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Cobe Behrem liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->