Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 4957, 30.6.2009]

Dnevni avaz [broj 4957, 30.6.2009]

Ratings:
(0)
|Views: 410|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2012

pdf

text

original

 
Brzi testovi pokazali da je 24-godi{njakinja koja se vratila iz Ju`ne Amerike oboljela odnove gripe
^eka se potvrda s Instituta „Torlak“
U FBiH jo{ nema zara`enih
Sa sastanka premijera s borcima: Moraju se ukinuti primanja onima koji ih ne zaslu`uju
(Foto: N. Bo`ovi})
BOLESTI
Prvi slu~aj zaraze zabilje`en u Banjoj Luci
In validnine
Federalni premijer obratio se Skup{tini Saveza
Dnevniavaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik
utorak, 30. 6. 2009.
Sarajevo
Godina XIV
Broj 4957
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
SVINJSKAGRIPASTIGLA U BiH!
 
KO[ARKA
Bajramovi}odredio 15igra~a
SARAJEVO
Biv{em mu`uzapalilaterenac
 Mirel: BiH kasni za susjedima, ali procjep nije veliki 
(Foto: F. Fo~o)
Dogodine bez viza
Akcize:Sutra po~inje primjena novog zakona
TRGOVCI STVARAJUZALIHE, PROIZVO\A^IKRIJU CIJENE
Biometrija:[ta gra|anima donose novi paso{i
BEZ MALTRETIRANJANA [ALTERIMA
D
vadeset~etverogodi{njaBanjalu~anka koja se pr-ije dva dana vratila iz Ju`ne Amerike poziti-vna je na virus H1N1, influence A.To su pokazali rezultati brzih te-stova koji su ura|eni ju~er u Ba-njoj Luci, potvr|eno je ju~er izMinistarstva zdravlja i socijalneza{tite RS.Ministar Ranko [krbi} je ka-zao da su uzorci brisa i krvi paci-jentice nakon rezultata brzih te-stova hitno upu}eni u referentnilaboratorij.
 2. strana 3. strana
   6   9 .  s   t  r  a  n  a   1   7 .  s   t  r  a  n  a
 5. strana
Intervju:Pjer Mirel, direktor EK za Balkan
SKANDALOZNO
Djevoj~icanatjerana naprostituciju
10. strana
Bez naknada ostaje~ak 25.000 RVI
9. strana
   1   9 .  s   t  r .
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,30. juni/lipanj 2009.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Dejton je minimum i nikadanije trebao biti dugoro~no rje{enje
- U potpunosti se sla`em s ocjenomkongresmena. Dejtonski sporazum je-ste zaustavio rat, ali ni{ta vi{e od toga.Napravio je etnotorovske korpuse, iz-mi{ljen je pogrdni naziv „nacionalna manjina“ za Jevreje, Ro-me i ostale koji se ne mogu kandidirati za Predsjedni{tvo ilineku drugu instituciju. Srbi iz FBiH ne mogu biti izabrani zato isto Predsjedni{tvo, kao ni Bo{njaci i Hrvati iz RS. Dakle,takav diskriminiraju}i ustav pod hitno treba mijenjati, jer jeuzrok mnogih neustavnih aktivnosti, ili ga treba u potpunostiprovesti pa da sam sebe poni{ti.
(alfred)
PORTAL - komentar dana
- Do sada nisam~uo da nadle`ni uBiH bilo {ta ozbi-ljno poduzimajuu prevenciji. Me-diji svakodnevnoo tome govore, alizdravstvo ni{tane radi.- Meni se ~ini dase vi{e brinu me-diji nego nadle`nemedicinske insti-tucije. Kao da ni-su svjesne da je usvijetu umrlo vi{estotina ljudi odovog virusa.- Naravno da ni-smo spremni zasvinjsku gripu.Da je to jednosta-vno, ne bi pro-blem s prevenci-jom i lije~enjemimale mnogo ra-zvijenije zemlje.
Sini{a^otar  InesTer{ek  Jevto Ili}
- Kada se radi oovom pitanju, ne-dle`ni ne rade ni-{ta. Trebaju obja-sniti kako da seljudi pona{aju uslu~aju kada seposumnja na ta-kav oblik gripe.- Nadam se da }emedicinske usta-nove poduzeti po-trebne mjere.Vjerujem da ne}ebiti neoprezni uovakvoj situaciji,jer se radi o `ivo-tima.- Mislim da BiHnije spremna dase suo~i s ovombole{}u. Konzu-miramo svinjskomeso. Ako kodnas do|e virus,mislim da namnema pomo}i.
 Radoslav [mitran Razija Kori} Ekrem Bahor 
- S obzirom na ~in-jenicu da je ta gripaprisutna u na{emkom{iluku, mislimda je krajnje zabri-njavaju}e {to vlastiu BiH skoro da i nespominju problem.
 D`. D. - E. R. - V.
S.
- Pretpostavljamda jesu poduzelisve neophodnemjere prevencije ida nema opasno-sti. Ja sam opti-mista i mislim daBiH gripa ne}ezahvatiti.- Prije svega, BiHfinansijski nijespremna da se barprvih par danasuprotstavi opa-snom virusu, tekda ne do|e doepidemije. U tosam siguran.
GoranGali} Jusuf  Hod`i} Josip Petrovi}
Poduzimaju li se u BiH dovoljne mjere predostro`nosti vezane uz svinjsku gripu?
Nismo spremni za takvu borbu
ANKETA
me|u
gra|anima Banje Luke, Sarajeva i Br~kog
   B   r   ~   k   o    S   a   r   a   j   e   v   o   B   a   n   j   a   L   u   k   a
Dvadeset~etverogodi{nja Ba-njalu~anka koja se prije dva danavratila iz Ju`ne Amerike pozitivnaje na virus H1N1, influence A. Tosu pokazali rezultati brzih testovakoji su ura|eni ju~er u Banjoj Luci,potvr|eno je ju~er kasno popodnena pres-konferenciji u Ministar-stvu zdravlja i socijalne za{tite RS.
Nije u izolaciji
Ministar Ranko [krbi} izjavio jeda su uzorci brisa i krvi pacijenticenakon rezultata brzih testova hitnoupu}eni u referentni laboratorijInstituta za imunologiju „Torlak“ ida se rezultati s kona~nom potvr-dom o~ekuju tokom no}i ili danas.Interesantno je da je ova Banja-lu~anka, koja se ljekarima javila unedjelju popodne, pu{tena na ku}nolije~enje, a prema [krbi}evim ri-je~ima, takva su pravila.- Mo`emo re}i da se radi o pr-vom sumnjivom slu~aju. Nakonukazane pomo}i ona je pu{tenaku}i, jer spada u red bla`ih doumjerenih viroza, {to, prema pra-vilima Svjetske zdravstvene orga-nizacije (SZO), ne zahtijeva kara-ntin - naveo je [krbi}.Istakao je da je bilo jo{ pet su-mnjivih slu~ajeva u Banjoj Luci, alisu rezultati pokazali da se ne radi osvinjskoj gripi. Sve te osobe bile suvan BiH, uglavnom u SAD. Brzi te-stovi pokazali su da virusom nisuzara`eni ni majka i beba koje su pri-je tri dana do{le iz Amerike, kao niostatak bli`e okolice djevojke kojaje za sada pozitivna na virus.
Ostati u ku}i
[krbi} je naglasio da su kara-ntini koji se nalaze u okviru Infe-ktolo{ke klinike KC-a Banja Lu-ka u pripravnosti.U FBiH jo{ nema registriranihslu~ajeva svinjske gripe, a infekto-lo{ke klinike u Tuzli i Sarajevu spr-emne su za prijem prvih pacijenata.- Te`e slu~ajeve }emo primati,a lake vra}ati u ku}nu izolaciju -ka`e Sajma Dautovi}-Krki}, {eficaInfektolo{ke klinike u Sarajevu.Onima koji u BiH dolaze iz ze-malja u kojima je virus potvr|en,Dautovi}-Krki} savjetovala je daprvih sedam dana ostanu u ku}i iprate svoje zdravstveno stanje.Ako se kod njih jave tegobe, tre-baju telefonom pozvati ljekara ka-ko bi dobili daljnje upute.- Ti ljudi trebaju koristiti ma-ske, jer na taj na~in {tite svoje na-jbli`e od velikog broja virusa. Timese smanjuje prijenos virusa na dru-ge osobe - ka`e Dautovi}-Krki},upozoravaju}i da se „tamiflu“ i dru-gi antivirotici, koji su toksi~ni, neuzimaju na svoju ruku.
V. S. - E. Ha.
Prema izvje{tajima Svjetskezdravstvene organizacije (SZO),~ini se da pandemija svinjske gripe,koja se jo{ naziva meksi~kom, no-vom i A-gripom, uzima sve vi{e ma-ha. [irom svijeta virusom H1N1,koji izaziva ovu bolest, zara`ene su70.893 osobe, od kojih je 311 umrlo,saop}io je SZO, koji svoje podatkeobjavljuje svaki drugi dan.Ako se ju~era{nji podaci upor-ede s onima od petka, tokom vi-kenda je prijavljeno 11.079 novo-oboljelih i 48 smrtnih slu~ajeva.Sve ove podatke treba uzimati svelikom rezervom, kako na-zna~uje SZO, jer mnoge dr`ave~lanice ne {alju redovno podatke,a i mnogi kasne zbog proteklogvikenda.Prve slu~ajeve infekcije viru-som H1N1 potvrdile su vlasti Ke-nije (1), Nepala (3), Mauricijusa(1) i Monaka (1), dok je prvi smr-tni slu~aj od svinjske gripe evide-ntiran u Brazilu.[to se ti~e na{eg regiona, bro-jke ovako govore. U Srbiji je po-tvr|ena bolest kod 11 osoba, dokih je jo{ ~etrdesetak na posmatra-nju. Ne{to ju`nije, vlasti CrneGore prijavile su ~etiri oboljela,dok se kod pet osoba sumnja naprisustvo virusa H1N1. Isti brojoboljelih prisutan je u Sloveniji, au Bugarskoj ih ima devet.
Podaci Svjetske zdravstvene organizacije
Vi{e od 70.000 oboljelih
Iako svinjska gripa opasno pr-ijeti i na{oj zemlji, Grani~noj po-liciji (GP) BiH nije nalo`eno pro-vo|enje dodatnih mjera oprezana granicama i aerodromima. Pr-ema rije~ima Sanele Dujkovi},portparola GP, na snazi su ranijemjere Federalnog ministarstvazdravstva, odnosno preporukeputnicima koji dolaze u BiH izzemalja gdje je potvr|en virusH1N1 ili odlaze u te dr`ave.- Od nas je zatra`eno da omo-gu}imo podjelu letaka putnicimai postavimo plakat s kratkim upu-tstvima o tome {ta trebaju podu-zeti u slu~aju sumnje na bolest.To se samo radi na aerodromima,a ne i na grani~nim prijelazima,{to je praksa u svijetu. Svi na{ipolicajci upoznati su s tim prepo-rukama - ka`e Dujkovi}.Na upit da li je potrebno uvo-|enje obaveznog no{enja maskiza lice i ljekarskih kontrola na gr-anicama, Dujkovi} navodi da }ese, ako od Ministarstva zdravstvadobiju takve preporuke, i po-na{ati u skladu s njima. Za sadato niko od GP nije tra`io.Tako|er, i direktor Aerodro-ma Banja Luka u MahovljanimaVelimir Bobi} kazao nam je da jo{nisu uvedene mjere opreza ili ko-ntrole kao ni pripravnosti bezobzira na epidemiolo{ku situaci-ju u regiji i Evropi. Ipak, on je do-dao da ovaj aerodrom danaso~ekuje upute Ministarstva zdra-vlja RS.
 E. Ha. - V. S.
Grani~ari nisu dobili nikakve upute
Na bh. aerodromimani maski ni ljekara
 Aerodrom Sarajevo: Putnike do~ekaju samo kratka uputstva
(Foto: F. Fo~o)
 
Na~elnica Slu`be za epidemi-ologiju Instituta za za{titu zdra-vlja RS Janja Bojani} naglasila jeju~er da se zara`enim ili osoba-ma za koje se sumnja da su za-ra`ene ne prilazi bli`e od metar ipo odstojanja. Upozorila je i daza sve osobe za koje se sumnja damogu biti zara`ene zdravstvenakontrola traje du`e od deset da-na, jer samo period inkubacijevirusa traje deset dana.
Inkubacijatraje 10 dana
Fahrudin Ibri}, {ef JediniceGP u Br~kom, kazao je da su odnadle`nog ministarstva dobilipisano upozorenje kako da sepolicajci pona{aju u slu~aju daprilikom kontrole osoba primi-jete simptome gripe H1N1.- Ako grani~ni policajci pri-mijete takvu osobu, du`ni su jeuputiti na ljekarski pregled.Mjere postoje iako jo{ nisu po-ja~ane, odnosno to upozorenjespada u na{e redovne aktivnosti- precizirao je Ibri}.
 E. R.
Upu}ivanje na pregled
PANDEMIJA
Prvi slu~aj zaraze zabilje`en u Banjoj Luci
Svinjska gripa stigla u BiH?!
Brzi testovi pokazali da je 24-godi{njakinja koja se vratila iz Ju`ne Amerike pozitivnana virus
^eka se potvrda s Instituta „Torlak“
U FBiH jo{ nema zara`enih
[krbi} ju~er na pres-konferenciji: Karantini u pripravnosti 
(Foto: M. Lugi})
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,30. juni/lipanj 2009.
3
 Pi{e: Adi HAD@IARAPOVI] (adi
@
 avaz.ba)
Poklanjanje’Energopetrola’
Neshvatljiva je indolentnost nadle`nih organa koji sudo sada morali sankcionirati slu~aj dokapitalizacijenekada{njeg jedinog dr`avnog distributera nafte
Indolentnost Vlade FBiH, Ministarstva industrije, Agencije zaprivatizaciju u FBiH, ali i nadle`nog tu`ila{tva, da se kona~no sa-nkcionira slu~aj dokapitalizacije sarajevskog „Energopetrola“, ne-kada{njeg jedinog dr`avnog uvoznika i distributera nafte, naprostoje neshvatljiva.Nakon {to je hrvatsko-ma|arski konzorcij INA-MOL za skorotri godine u ovu firmu ulo`io, umjesto 150 miliona KM, svega{est miliona maraka, jedino {to je izvr{na vlast u~inila jeste to daje donijela zaklju~ak da „treba prona}i nezavisnu revizorskuku}u koja bi precizno utvrdila nivo ispunjenja obaveza konzorci-ja“?!U normalnoj pravnoj dr`avi, sada{nji ve}inski vlasnik davnobi bio izba~en iz kompanije koja bi morala biti superprofitabi-lna, a odgovorni u lancu privatizacije ve} bi bili na sudu, akoni{ta zbog toga {to nisu u~inili ni{ta da za{tite dr`avnu imovi-nu.No, u BiH je sasvim mogu}e da INA-MOL ne ispuni potpisaneobaveze i da najnormalnije upravlja kompanijom kao da se ni{ta ni-je desilo. Da sve bude jo{ zanimljivije, firma koja je fakti~ki poklo-njena, uz opravdanje da dr`ava njome ne mo`e kvalitetno upravlja-ti, bilje`i i dalje enormne gubitke, koji su samo za pro{lu godinuiznosili vi{e od 16 miliona KM.Ako se prije tri godine sumnjalo, danas je vi{e nego o~ito da sutada{nji {trajkovi radnika, prijetnje i ucjene politi~arima koji su seopirali prodaji „Energopetrola“ bili sistematski vo|eni od lobistakoji, zajedno s dijelom bh. politi~ara, kr~me dr`avnu imovinu zaradpunjenja svojih bankovnih ra~una u inozemstvu. Da nije tako, bar-em bi neko reagirao na ~injenicu da je u me|uvremenu, nakon„slavne“ dokapitalizacije, u toj kompaniji 200 osoba ostalo bez po-sla.Ovaj, kao i jo{ niz sli~nih slu~ajeva zatvaranja o~iju na grubokr{enje privatizacijskih ugovora, gdje vlast i ne poku{ava spasitidr`avnu imovinu, nanovo daje odgovor i na pitanje za{to je privati-zacija u ovoj dr`avi pretvorena u otima~inu i za{to se naprste moguizbrojati uspje{ni primjeri prodaje dr`avnog kapitala.
Komentar dana
www.dnevni avaz.ba
PORTAL
A
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 78.402 posjetioca.
B
 Pitanje:
 Je li potrebno korigirati Izborni zakon BiH i dati pravo Centralnoj izbornoj komisiji da sankcionira izabrane du`nosnike koji dostave la`ne podatke o imovini kojom raspola`u?
C
Korigirati Izborni zakon BiH
 A) Da, time bi se sprije~io sukob interesa u institucijama vlasti BiH 89% B) Ne, takva zakonska rje{enja predstavljala bi kr{enje ljudskih prava 7%C) Ne znam 4%
Fiskalno vije}e u BiH ju~er jeusvojilo dokument „Globalniokvir fiskalnog bilansa i politikau BiH za period 2010-2012. godi-ne“. Taj dokument izra|en je uskladu sa Zakonom o Fiskalnomvije}u u BiH i radi ispunjavanjaobaveza preuzetih zbog sklapanjastand-by aran`mana s MMF-om.Savjetodavna grupa Fiskalnogvije}a zadu`ena je da pripremisporazum o usvajanju tog doku-menta i dostavi ga na potpis pre-dsjedavaju}em Vije}a ministaraBiH i premijerima RS i FBiH,saop}eno je iz Vije}a ministaraBiH.Ministarstvo finansija i trezoraBiH i entitetska ministarstva fina-nsija zadu`eni su da pripreme svo-je dokumente okvirnog bud`eta,vode}i ra~una o bud`etskom kale-ndaru, kako bi ih usvojili Vije}eministara BiH i vlade RS i FBiH.Do kraja septembra Fiskalno vi-je}e }e usvojiti revidirane makroe-konomske parametre, koji }e pre-dstavljati osnovu za izradubud`eta BiH i entiteta za 2010. go-dinu.
Pripremiti okvirne bud`ete
AKCIZE
Sutra po~inje primjena novog zakona
Trgovci stvaraju zalihe,proizvo|a~i kriju cijene
Ni FDS jo{ ne otkriva koliko }e ko{tati cigarete
Inspektori UIOve} prvog dana }e biti na terenu, najavljuje Kova~evi}
Zakon o akcizama BiH na snagustupa sutra, ali je i dalje nepoznani-ca ono {to najvi{e zanima potro{a~e- definitivne cijene akciznih proi-zvoda kao {to su cigarete i nafta.Kako za „Avaz“ obja{njavana{ izvor direktno uklju~en utr`i{te cigareta u BiH, nijedan pr-oizvo|a~ i distributer ne `eli prviobjaviti nove cijene, ve} ~ekaju dato u~ine konkurenti, kako bi on-da svojim proizvodima dali cijeneza dvadesetak feninga ni`e.
Mjerkanje konkurenata
- Kada neko iza|e s novim ci-jenama, nema vi{e mijenjanja, pasu zato svi oprezni. Ako ne~ija ku-tija cigareta bude, naprimjer, 1,7KM, konkurent }e sigurno svojecigarete tog kvaliteta ponuditi zamarku i po - tvrdi na{ izvor.To nam je potvrdio i SeadHad`imusi}, direktor prodaje uFabrici duhana Sarajevo (FDS), alii on ve} na spomen ove teme isti~eda ne mo`e otkriti nove cijene ci-gareta iz FDS-ovog asortimana.- Pri~a o poskupljenju cigaretaza pola marke je preliminarna ka-lkulacija. Formiranje cijena nezna~i samo matemati~ke formule,ima tu utjecaja i konkurencije. Uprincipu, to je uvijek tako, svi ~eka-ju da drugi iza|u s cijenama, pa dase ravnaju. Cijene }emo zvani~noobjaviti 1. jula, jer kada jednom po-stavite cijenu, nije je popularno mi-jenjati - obja{njava Had`imusi}.Komentiraju}i {pekulacije o to-me da odre|eni trgovci stvaraju zali-he ranije nabavljenih cigareta kakobi ih poslije 1. jula prodavali povi{im cijenama, Had`imusi} ka`e daje njihova prodaja „ne{to poja~ana“.- Od distributera dobivamoinformacije da odre|eni broj tr-govaca kupuje ve}e koli~ine ciga-reta nego obi~no. No, ne mora seraditi o zloupotrebama. Mo`da`ele stvoriti zalihe kako ne biostali bez cigareta ako nastane va-kuum u prvim danima primjeneZakona - iznosi Had`imusi}.
Stare markice
Prometnici cigareta sutra }emorati napraviti popis svih zaliha,na njih obra~unati akcizu u skladus novim zakonom i tu razliku upla-titi Upravi za indirektno oporezi-vanje (UIO) BiH, obja{njava RatkoKova~evi}, portparol Uprave.- Cigarete sa starim markica-ma, a novom cijenom u prodaji }emo}i biti {est mjeseci. Mogu}ezloupotrebe i prikazivanje la`nihpopisnih lista sprije~it }e se ko-ntrolama, jer na{i inspektori izsva ~etiri regionalna centra (Sara-jevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla)ve} prvog dana primjene Zakonakre}u na teren. Oni }e kontrolira-ti popisne liste, kao i obra~un ra-zlike akcize. To je na~in da se ve}u startu sprije~e bilo kakve neza-konite radnje - ka`e Kova~evi}.Na upit da li je do sada, prije pr-imjene Zakona, UIO provjeravaoinformacije da pojedini trgovci pr-ave ogromne zalihe akcizne robekako bi nakon poskupljenja mogliostvariti ekstraprofit, Kova~evi}ka`e da su obavljane redovne ko-ntrole, ali da se primjena novog za-kona mo`e kontrolirati tek nakonnjegovog stupanja na snagu.- Na{im kontrolama bit }eobuhva}eno sigurno 90 postotr`i{ta, a {to se ti~e eventualnihmalverzacija, ubije|eni smo da seradi o sitnim trgovcima, koji ~inemo`da pet posto tr`i{ta - tvrdiKova~evi}.
 B. TURKOVI]
 Ho}e li konkurencija sniziti cijene cigareta za 20 feninga
Sude}i prema reakcijama iz ne-koliko trgovina u Sarajevu, trgovcinisu pripremljeni za po~etak pri-mjene novog zakona, jer nisu info-rmirani ni o procedurama popisarobe, niti su im distributeri najavi-li nove cijene cigareta.Almin Hamzi}, direktor mar-ketinga trgova~kog lanca „Drvo-promet“, ka`e da ova kompanijapopisuje zalihe, ali ni njima doba-vlja~i nisu nagovijestili nove cijene.- Mi ne pove}avamo ve} sma-njujemo zalihe kako bi nam bilolak{e brojati i pripremiti se zainspekcije. [to imate vi{e robe,ve}i su problemi. Na na{im pro-dajnim mjestima uzimamo samoonoliko cigareta koliko je potre-bno - ka`e Hamzi}, koji, tako|er,sumnja da }e svi trgovci u ovomprocesu biti po{teni.
Nepripremljeni i neinformirani
Kako su nam ju~er rekli uUdru`enju prometnika naftnihderivata FBiH, jo{ nema deta-ljnijih informacija o budu}impromjenama cijena vezanim uzstupanje Zakona o akcizamaBiH na snagu, a prema ~ijim }eodredbama za svaki prodati litargoriva biti izdvajano deset feni-ga za gradnju puteva. I njihovoo~itovanje o~ekuje se tek nare-dnih dana, odnosno nakon zva-ni~nog stupanja Zakona na sna-gu.Kako su do sada obja{njavalinafta{i, izdvajanje po deset feni-nga ne mora zna~iti da }e gorivoza toliko i poskupjeti.
 I. [m.
Ni nafta{i ne kalkuliraju
 Kova~evi}:Spre~avanje nezakonitosti 
Sjednica Fiskalnog vije}a u BiH

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->