Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
30Activity
P. 1
2010-11 1º teste Fil 11 s v A

2010-11 1º teste Fil 11 s v A

Ratings: (0)|Views: 34,717 |Likes:
Published by SaraRaposo
1ºTeste de Filosofia do 11º ano
1ºTeste de Filosofia do 11º ano

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: SaraRaposo on Jan 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2013

 
8
J^NMCH ^JNZE@È_DH @J VDEBJD_M J _M^H
8¼PJ^PJ @J HQHCDHÇÎM ADCM^MADH „ 88¼HEM
 @zrhçîm< 46 kdezpm~ Hem cjnpdqm< ?686-?688
Qjr~îm H
G_ZVM D
8%
 
^jcjnndmej h hcpjrehpdqh nmrrjnph%
8%8%
 
H arh~j xzj jvrj~~h zkh vrmvm~dçîm ä<H%
 
M~ aheph~kh~ jd~pjk=
O%
 
M~ aheph~kh~ jd~pjk%
N%
 
Eîm pjebh~ kj`m# m~ aheph~kh~ eîm jd~pjk(
@%
 
Vrmkjpm xzj qmz j~pz`hr vhrh m pj~pj `j Adcm~madh%
J%
 
Ejebzkh `h~ hcpjrehpdqh~ hepjrdmrj~ ä nmrrjnph%
8%?%
 
H arh~j xzj eîm jvrj~~h zkh vrmvm~dçîm ä
<
 H%
 
@jz~ jrd~pj%
 
O%
 
@jz~ eîm jd~pj%
N%
 
M nmebjndkjepm mopd`m hprhqä~ `m~ ~jepd`m~ ä jegheh`mr%
@%
 
M nmebjndkjepm mopd`m hprhqä~ `m~ ~jepd`m~ ä jegheh`mr=
J%
 
Ejebzkh `h~ hcpjrehpdqh~ hepjrdmrj~ ä nmrrjnph%
8%>%
 
Vhrh amrkhcd|hr h arh~j< –@jz~ jd~pj mz eîm jd~pj‛ zpdcd|h+~j<H%
 
Zkh qhrdèqjc vrmvm~dndmehc%
O%
 
Zk mvjrh`mr qjrmazendmehc%
N%
 
Zk mvjrh`mr eîm qjrmazendmehc%
@%
 
Zk mvjrh`mr vrmvm~dndmehc%
J%
 
Ejebzkh `h~ hcpjrehpdqh~ hepjrdmrj~ ä nmrrjnph%
 8%0%
 
H `d~lzeçîm jvrj~~h eh arh~j< –Ä~ h ahqmr `h vjeh `j kmrpj mz ä~ nmeprh h vjeh `j kmrpj‛ ä<H%
 
Qjr`h`jdrh%
O%
 
Ahc~h%
N%
 
Dencz~dqh%
@%
 
Jncz~dqh%
J%
 
Ejebzkh `h~ hcpjrehpdqh~ hepjrdmrj~ ä nmrrjnph%
8%:%
 
Eh arh~j< –Phepm h adcm~madh nmkm h ndìendh amrejnjk jvcdnhçúj~ rhndmehd~‛ jenmeprhk+~j<H%
 
@zh~ nmelzeph~%
O%
 
Zkh nmelzeph%
N%
 
@zh~ `d~lzeph~%
@%
 
Zkh `d~lzeph%
J%
 
Ejebzkh `h~ hcpjrehpdqh~ hepjrdmrj~ ä nmrrjnph%
8%1%
 
Xzhc `m~ ~jgzdepj~ hrgzkjepm~ ä zk jepdkjkh=H%
 
M Azenbhc adnh eh dcbh `h Kh`jdrh# vmrxzj adnh eh dcbh `h Kh`jdrh%
O%
 
Chkjgm j Mqhr ~îm nd`h`j~ vmrpzgzj~h~% Vmrphepm# Chkjgm ä zkh nd`h`j vmrpzgzj~h%
N%
 
H~ nd`h`j~ jzrmvjdh~ ~îm ardh~% Cmgm# h nd`h`j `h Gzhr`h ä ardh%
@%
 
H~ nd`h`j~ vmrpzgzj~h~ ~îm omedph~# vjcm xzj Ojlh# xzj ä zkh nd`h`j vmrpzgzj~h# ä omedph%
J%
 
Ejebzkh `h~ hcpjrehpdqh~ hepjrdmrj~ ä nmrrjnph%
 
?
G_ZVM DD
8%
 
Nme~d`jrj h~ ~jgzdepj~ arh~j~<
H%
 
Nh~m @jz~ eîm jd~ph# h qd`h eîm ah| ~jepd`m%
O%
 
Pjr prì~ ch`m~ ä nme`dçîm ~zadndjepj j ejnj~~èrdh vhrh zkh adgzrh gjmkäprdnh ~jr prdïegzcm%
N%
 
@jz~ eîm jd~pj kh~ h qd`h ah| ~jepd`m%
@%
 
M bmkjk ä cdqrj `j j~nmcbjr# jkomrh j~pjlh nme`dndmeh`m vmr ahnpmrj~ jpjrdmrj~ æ ~zh qmeph`j%
J%
 
Ä dkvm~~ëqjc m khc jd~pdr j @jz~ ~jr ~zkhkjepj omk%
A%
 
^j zk hedkhc qmh# jepîm ä hqj%
8%8%
 
_jj~nrjqh nh`h zkh `h~ arh~j~ eh ~zh jvrj~~îm nheþednh%
 8%?%
 
Amrkhcd|j h~ vrmvm~dçúj~ jvrj~~h~ jk nh`h zkh `h~ hcëejh~%
8%>%
 
Nmkvhrj h amrkhcd|hçîm jajnpzh`h eh~
hcëejh~ H
j
N
% Xzhc ä h nmencz~îm xzj vm`j rjpdrhr= Lz~pdadxzj#hvrj~jephe`m h~ rj~vjnpdqh~ phojch~ `j qjr`h`j%
8%0%
 
Jvcdxzj# h vhrpdr `h heècd~j `m jjkvcm `h
hcëejh A
# vmrxzj kmpdqm h hepjnj`jepj ä zkh nme`dçîm~zadndjepj j h nme~jxzjepj zkh nme`dçîm ejnj~~èrdh%
G_ZVM DDD
8%
 
Nme~d`jrj h vrmvm~dçîm jvrj~~h eh~ ~jgzdepj arh~j~< –H jzpheè~dh ä kmrhckjepj vjrkd~~ëqjc# jkomrhj~pjlh cjghcd|h`h ~þ ehcgze~ vhë~j~‛%H`kdpde`m xzj h jzpheè~dh ä kmrhckjepj vjrkd~~ëqjc j m qhcmr `j qjr`h`j `h mzprh vrmvm~dçîm ~dkvcj~ä de`jpjrkdeh`m# vm`jkm~ ~hojr m qhcmr `j qjr`h`j `h vrmvm~dçîm nmkvm~ph=Lz~pdadxzj%
?%
 
De`dxzj ~j h~ arh~j~ ~jgzdepj~ ~îm qjr`h`jdrh~ "Q$ mz ahc~h~ "A$% J~nrjqh hvjeh~ h cjprh `h hcëejh j Q mz A%
H%
 
Eîm bè xzhcxzjr rjchçîm jeprj h~ emçúj~ `j qjr`h`j j qhcd`h`j%
 O%
 
H cþgdnh j~pz`h h qhcd`h`j `m~ hrgzkjepm~ `j`zpdqm~%
N%
 
H ejghçîm ä zkh qhrdèqjc vrmvm~dndmehc%
@%
 
H `jadedçîm< –M bmkjk ä zk hedkhc rhndmehc‛ vm`j ~jr amrkzch`h nmkm zkh odnme`dndmehc%
J%
 
Zk jjkvcm `j zkh amrkh vrmvm~dndmehc ~dkvcj~ ä
£ _
%
A%
 
H~ amrkh~ vrmvm~dndmehd~
V ↟ X
 
j
X ↟ V 
 
~îm cmgdnhkjepj jxzdqhcjepj~%
G%
 
H~ amrkh~ vrmvm~dndmehd~
X
 
j
X
 
~îm cmgdnhkjepj jxzdqhcjepj~%

Activity (30)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
isabelmourad liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->