Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 4958, 1.7.2009]

Dnevni avaz [broj 4958, 1.7.2009]

Ratings: (0)|Views: 404 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/01/2013

pdf

text

original

 
Samo pro{le godine Razvojna banka od zarade na kamatama prihodovala vi{e od 18 miliona KM, a taj novac sada`ele preoteti tzv. komercijalne banke
Zabrinutost u hrvatskim politi~kim krugovima probosanskog tipa
 Raste ljutnja zbog potpune nespremnosti vlasti da se suo~i s epidemijom
(Foto: Arhiv „Avaza“)
BANKARSKA MAFIJA
Ko policijski montira slu~aj Razvojne banke
S vin jsa gripa
Dok se ~ekaju nalazi beogradskog instituta
Dnevniavaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik
srijeda, 1. 7. 2009.
Sarajevo
Godina XIV
Broj 4958
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
TU\MANOVIBANKARI@ELE
PLIJEN OD 20MILIONA KM!
 
BUNDESLIGA
D`ekin golHanoverunajljep{i
KO[ARKA
Neizvjestani Sa{a Vasiljevi}
 Dodik: Bahatost i nekontrolirani bijes
Dodik: Smijenite me!
P
rema pouzdanim infor-macijama „Dnevnog ava-za“, finansijski pomahni-tali bankarski lobi ne sa-mo da ne `eli spustiti retroakti-vno podignute kamate gra|animai kompanijama nego ide i korakdalje.Vi{emjese~ni poku{aji uni{te-nja Razvojne banke FBiH kaokonkurencije, putem hrvatskoglobija u Sarajevu trebaju u}i u za-vr{nu fazu. Ekonomski cilj trebaostati sakriven od Bo{njaka i ja-vnosti.
9. strana
   6   5 .  s   t  r  a  n  a   6   9 .  s   t  r  a  n  a
Provokacije:Iza kulisa zasjedanja PIC-a
KOZARAC
Jakupovi}ostao bez„audija R8
   1   7 .  s   t  r  a  n  a
Gra|ani u strahu
Reakcije:Kasumovi} optu`uje [piri}a
ENTITETI DR@AVUOSIROMA[ILI ZA40 MILIONA KM
Akcize:Po~inje primjena novog zakona
POSKUPLJUJU I@IVOTNE NAMIRNICE!
 2. strana
   1   0 .  s   t  r  a  n  a
 5. strana 3. strana
 
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,1. juli/srpanj 2009.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Na bh. aerodromimani maski ni ljekara
- Tek nakon {to je objavljena vijest odolasku virusa H1N1 u BiH, po~elasu se povla~iti pitanja iz oblasti ~is-to}e aerodroma i ostalih grani~nih pr-ijelaza. Vjerujem da ni osoblje na ta-kvim grani~nim mjestima nije osposobljeno za ovakve situaci-je. Zbog neodgovornosti nadle`nih vlasti sada neko zara`enbez problema mo`e unijeti tu bolest i zaraziti gra|ane koji por-ed svih svojih muka trebaju jo{ samo i ovu neda}u.
(aspire)
PORTAL - komentar dana
- Mislim da je po-skupljenje opra-vdano, jer se radi oluskuznoj robi.Ako ve} morane{to poskupjeti,neka bude to. Ka-kvo je vrijeme,morat }emo pravi-ti zalihe hrane.- Nisam ni{ta„za{tekala“, nitimislim. Pu{a~ sam,ali ne vozim, nitipijem. Dnevno ku-pujem kutiju cigar-eta i tako }e biti iubudu}e, mada }uto zadovoljstvopla}ati skuplje.- Nisam napraviozalihe niti planir-am, jer nema kori-sti od toga. Posku-pljenje je razlogvi{e da se odre-knem nekih poro-ka, a da se menepita, poskupio bihih i znatno vi{e.
 Midhat Arnautovi} Danijela RadosavacStipe Bakula
- Ako bi se ve} mo-rale praviti zalihe,onda mo`da za ci-gare, ali drugoni{ta. Treba razmi-sliti da se malomanje pu{i. Samoda ne diraju cijeneosnovnih namirni-ca.- Imam sre}u {tone pu{im i ne pi-jem. No, ne}uni{ta u{tedjeti, jeru porodici imamdosta pu{a~a kojinisu napravili zali-he, jer to ne mo`e{uraditi za godinuili vi{e dana.- Nema te zalihekoja u ovomslu~aju poskuplje-nja mo`e biti do-voljna. Poskuplje-nje je trebalo rani-je sti}i, jer je vi{enego jasno da seradi o nepotre-bnom luksuzu.
 Edin Baki}Sini{aTimarac Musifa Memi}
- Ma, kakve zalihe!Neka poskupljujeovakva luksuzna ro-ba, nemam ni{ta pr-otiv. Penzioneri sva-kako od toga nema-ju ni{ta korisno. Ne-ka samo ne dirajupenzije.
 A. Mu. - A. Du. - M. Z.
- Ovo je udar nad`ep potro{a~a inema svrhe da pr-avim bilo kakvezalihe. Ne pu{im inemam automo-bil, ali se pla{imda }e sve ovo iza-zvati lavinu po-skupljenja.- Nisam kupiovi{e tih proizvodazato {to smatramda za time nemapotrebe. Ako zbogbilo ~ega ne bu-dem mogao po-dnijeti, jednosta-vno }u se odre}itih u`itaka.
 JasminGazija Nata{aTo{anovi}Vahida Me{i}
Jeste li pripremili zalihe kafe, cigareta, goriva zbog Zakona o akcizama?
Nema ’{tekova’ koji mogu pomo}i
ANKETA
me|u gra|anima Tuzle, Prijedora i Mostara
   M   o   s   t   a   r   P   r   i   j   e   d   o   r   T   u   z   l   a
 
LOTO
JOKER857087532857
71828303537
 Mogu}a {teta po potro{a~e u BiH 
Zbog kontramjera koje suzbog po~etka primjene Zakona oza{titi doma}e proizvodnje BiHnajavili iz susjednih zemalja, po-skupjet }e mlije~ni proizvodi izuvoza, a samim tim i artikli do-ma}ih prera|iva~a mlijeka, upo-zorava Neboj{a Risti}, menad`er„Danube Foods Groupa BiH“,odnosno „Mlijekoprodukta“ izKozarske Dubice. On je i ~lan gr-upacija poljoprivrednika u privr-ednim komorama RS i BiH.- Zakon o za{titi doma}e proi-zvodnje mogao bi imati vi{e {tetepo doma}u privredu, poljoprivre-dne, ali i sve potro{a~e. Hrvatskaje ve} najavila kontramjere, {tonama, kao najve}em doma}emizvozniku mlijeka, mo`e proizve-sti probleme. Od ukupne proi-zvodnje, 40 posto izvozimo u Hr-vatsku, a ukupno izvozimo 80 po-sto - ka`e Risti}.Dodaje da }e, u slu~aju ote`anogplasmana u druge zemlje, bitiugro`eno oko 30.000 ljudi koji radena oko 8.000 gazdinstava s kojimaova kompanija sara|uje. Tako|er,velike uvozne kompanije na ovajzakon }e odgovoriti vi{im cijenamasvojih proizvoda.- Te kompanije ne}e osjetitiuvo|enje ovog zakona kao {to }e toosjetiti potro{a~i u BiH. Primjeraradi, kod nas se malo proizvodemlije~ni proizvodi, vo}ni jogurti,sirevi... Ako uzmemo u obzir tradi-ciju koju ti proizvodi imaju nana{em tr`i{tu, ali i osjetljivost po-tro{a~a, pogotovo djece prema timartiklima, stranim proizvo|a~imane}e biti problem prodavati ih i povi{im cijenama - tvrdi Risti}.
 B. T.
Doma}i proizvo|a~i upozoravaju
Rast cijena mlije~nih proizvoda
Prema Risti}evim rije~ima,pri izradi spornog zakona na-jvi{e se vodilo ra~una o do-ma}im proizvo|a~ima mesa.- Podr`avam sve zahtjeve pr-oizvo|a~a mesa i njihov polo`ajzaista je nezavidan. No, napra-vljen je zakon koji je bio nepotr-eban za ve}inu drugih grana po-ljoprivrede. Pribjeglo se vrloishitrenom rje{enju, pa se bojimda }e do}i do uni{tavanja dobrihizvoznih rezultata u pojedinimgranama privrede, kao {to jemlije~na industrija - ka`e Ri-sti}.
Ispa{taju zbog mesara
Nakon {to je Zakon o za{titi do-ma}e proizvodnje BiH ju~er stupiona snagu, predsjedavaju}i Domanaroda Dr`avnog parlamenta IlijaFilipovi}, kako je i najavio, predaoje Ustavnom sudu BiH apelaciju zaocjenu ustavnosti tog zakona.Filipovi} je zatra`io i izricanjeprivremene mjere kojom }e bitizaustavljena primjena ovog zako-na do dono{enja kona~ne odlukeUstavnog suda BiH.- Me|unarodna pravna normatreba biti iznad doma}eg zakonda-vstva. To je jedan element kojimo`e i}i u korist moje apelacije.Drugi je {to je doista povrije|enUstav BiH. U biti, ovaj zakon iza-ziva susjede da uvedu kontramjere,jer im je to omogu}eno CEFTA-om. BiH je ratificirala taj me|una-rodnopravni akt i kao takva morabiti vjerodostojna pred me|unaro-dnom zajednicom - rekao je Fili-povi} ju~er za „Dnevni avaz“.On smatra da uvo|enje kontra-mjera susjednih zemalja mo`e bitisprije~eno ako Ustavni sud BiH pr-ihvati prijedlog za dono{enje privr-emenih mjera.
S. R.
Zakon o za{titi doma}e proizvodnje
Filipovi}: Zaustaviti primjenu
AKCIZE
Danas po~inje primjena novog zakona
Poskupljuju i osnovne`ivotne namirnice!
Iako nemaju novca za ve}e zalihe, gra|ani kupovali po {teku-dvije cigareta
Zbog poskupljenja cigaretakoje se o~ekuje danas radi po~et-ka primjene Zakona o akcizamaBiH, kako saznajemo u trgovina-ma, gra|ani su ju~er kupovalivi{e cigareta nego obi~no, madanije bilo drasti~no ve}e potra`nje.
Nema novca
- Ljudi kupuju po {teku-dvije,ali to je kratkog daha. Nemaju no-vca za ve}e zalihe. Mene brine po-skupljenje `ivotnih namirnica ko-je }e vjerovatno uslijediti zbog po-skupljenja goriva - ka`e Mesud La-kota, sekretar Udru`enja za za{tituinteresa potro{a~aKantona Sarajevo.Kao i pretho-dnih dana, proi-zvo|a~i i dobavlj-a~i cigareta mudrosu {utjeli o novimcijenama. Premapreliminarnimnajavama, cigarete}e biti skuplje zapola marke. Jedna od novina koju donosiZakon o akcizama jeste i da }esvako pakovanje kafe morati ima-ti poreznu markicu. Stara pako-vanja mo}i }e biti prometovana unaredna tri mjeseca.
Svima markice
- Prometnici kafe danas morajupopisati zate~ene zalihe i uplatitirazliku obra~una akcize. Sistemdodjele markica, koje }e moratiimati i manji proizvo|a~i kafe, te~ebez problema - tvrdi Ratko Ko-va~evi}, portparol Uprave za indir-ektno oporezivanje (UIO) BiH.Zoran Milju{, potpredsjednikGrupacije uvoznika, prera|iva~a iprometnika kafe pri Vanjskotrgo-vinskoj komori BiH, isti~e da }ecrno tr`i{te u BiH, koje je sada za-stupljeno ~ak 70 posto, biti sma-njeno na jednocifreni procent.Kako ka`e, kafa iz velikih firmine}e poskupjeti, a mogu}e je daposkupi kafa onih malih, kojih jeu BiH oko 450.Svi raspolo`ivi inspektori UIOod danas }e provjeravati primjenuZakona o akcizama.
 B. TURKOVI]
Gra|ani ju~er stvarali manje zalihe
Distributeri nafte u FBiH pri-mjenom Zakona o akcizama ne}epove}ati maloprodajne cijene go-riva za visinu nameta od deset fe-ninga, saznaje „Dnevni avaz“.- U iznos akcize nijeura~unat PDV, tako da }e nametumjesto deset iznositi 11,7 feni-nga. Uva`avaju}i finansijskostanje u BiH, dio tereta preuzet}e i distributeri, pa }e eurodizelposkupjeti za osam, a benzin za{est feninga - ka`e za na{ list se-kretar Udru`enja distributeranaftnih derivata FBiH AmelaKe~o.
 I. [m.
Dizel skuplji za osam, benzin za {est feninga
 Milju{: Bit }e smanjenocrno tr`i{te
 
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,1. juli/srpanj 2009.
3
 Pi{e: Almasa HAD@I] (almasahadzic
@
 avaz.ba)
Karad`i}evamanipulacija
To {to njegova skribomanija u podnesku ponavlja„nisam kriv“ govori o kukavi~luku ubice koji semora suo~iti sa zlo~inom koji je po~inio
Donedavno najtra`eniji evropski ratni zlo~inac, utemeljitelj RSi guru politike koja je u BiH prouzrokovala smrt hiljada nevinihljudi, ideolog progona naroda i genocida u Srebrenici, ha{ki pri-tvorenik Radovan Karad`i} ju~er je Pretpretresnom vije}u Ha{kogtribunala uputio podnesak kojim ga prijete}i upozorava da „nijekriv“.Obavje{tava tu`ioce i sudije o strategiji svoje odbrane i upozor-ava ih da „nikada nije bio u~esnik u bilo kakvom udru`enomzlo~ina~kom poduhvatu, niti snosi odgovornost nadre|enog zazlo~ine iz optu`nice“. Napominje im da }e, kada mu se bude sudi-lo, oni morati „izvan svake razumne sumnje dokazati ono {to tvr-de“. Na kraju tra`i da sudije od tu`ioca zatra`e da odustane od ne-kih ta~aka optu`nice!Stari i dokazani manipulator istinom, koji je, da bi izbjegaosuo~avanje sa zakonom, po Beogradu godinama hodao u liku repa-te babe Milenije, i ovog puta posegnuo je za receptom prema kojemnajbolje funkcionira njegova vizija svijeta, a to su prijetnje, prepa-di i izvrtanje istine.Svojim podneskom podsjetio je na onu stra{nu skup{tinsku no}u Sarajevu kada je priprijetio da }e, ako bude rata, „jedan narod uBiH nestati jer se ne}e mo}i odbraniti“. Onako kako se tada obra-tio Bo{njacima, ju~er se obratio tu`iocima i sudijama u Hagu, upo-zoravaju}i ih da je bolje da na vrijeme odustanu od njegovog pro-gona, jer on „ni za {ta nije kriv“.Smije{no, zaboravio je da ovo nije 1992. godina! Zaboravio jeda je u protoku vremena napokon do{ao na svoju mjeru, da se nala-zi iza re{etaka ha{kog pritvora, na jednoj, i ispred ~vrstih, na zako-nu utemeljenih dokaza o zlo~inima, na drugoj strani.Specijalac za „rad s masama“, svjestan da mora odgovarati zazlo~ine kojima je dirigirala njegova politi~ka i vojna ruka, Kar-ad`i} polako, ali sigurno ostaje nasamo sa svojim „minulim ra-dom“. To {to njegova skribomanija ponavlja „nisam kriv“ govori okukavi~luku ubice koji se mora suo~iti sa zlo~inom koji je po~inio.[ta li }e tek raditi kada se na sudu suo~i sa Srebrenicom?
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
SVINJSKA GRIPA
Dok se ~ekaju nalazi beogradskog instituta
Gra|ani negoduju {to je
oboljela na ku}nom lije~enju
Banjalu~anka u stabilnom stanju
Sletjela u Zagreb pa u Banju Luku
Jo{ nisu uvedene dodatne mjere na aerodromima u BiH
Zdravstveno stanje 24-go-di{nje Banjalu~anke kod koje subrzi testovi prekju~er potvrdilizarazu virusom H1N1 je stabilno.Kona~na dijagnoza iz Instituta zaimunologiju i virusologiju „Tor-lak“ iz Beograda o~ekuje se za dvadana, potvrdili su ju~er na pres-konferenciji u Vladi RS entitetskiministar zdravlja Ranko [krbi} injegova pomo}nica Amela Loli}.
Dijeljenje letaka
Naglasili su da je djevojka idalje pod ljekarskim nadzorom,kao i svi ostali koji su se banja-lu~koj bolnici javljali proteklihdana, ali za koje je brzi testisklju~io svinjsku gripu.Nakon {to je objelodanjenainformacija da je ova Banjalu~ankadoputovala u BiH iz Ju`ne Ameri-ke, kao i da su svi slu~ajevi koji subili sumnjivi boravili u SAD,gra|ani su ju~er prigovarali na ne-pravovremeno reagiranje na-dle`nih slu`bi prema mjerama pre-vencije na aerodromima u BiH, alii ~injenicu da je pacijentica prijekona~nih rezultata otpu{tena naku}no lije~enje.Ministar [kr-bi} ponovio je dadjevojka nije u ka-rantinu zato {tonjeno zdravstvenostanje to ne zahti-jeva. Kazao je daMinistarstvo po-duzima mjere oba-vje{tavanja gra|-ana i dijeljenja le-taka s informacija-ma o pandemiji, posebno na gra-ni~nim prijelazima i aerodromima.- Za sada nema potrebe uvodi-ti posebne mjere, jer Aerodrom uBanjoj Luci nije toliko frekve-ntan kao onaj u Sarajevu. Poslalismo uputstva koja dijele putnici-ma, a na licu mjesta nalazi se i ko-mpletna medicinska ekipa koju~ine ljekar i tri medicinske sestre.Oni su stalno u kontaktu s Do-mom zdravlja Lakta{i 1 - izjavilaje za „Dnevni avaz“ na~elnicaSlu`be za epidemiologiju u Insti-tutu za za{titu zdravlja RS u Ba-njoj Luci Janja Bojani}.No, direktor Banjalu~kog aero-droma u Mahovljanima VelimirBobi} ju~er je demantirao ove tvr-dnje. Izjavio je da „jo{ nisu stigleapsolutno nikakve upute od Mini-starstva zdravlja RS, niti su nakonovog sumnjivog slu~aja poduzeteneke mjere opreza, u smislu obave-znih maski ili ljekarskih timova“.Djevojka koja je, prema rezu-ltatima brzih testova, oboljela odgripe, kako se nezvani~no sazna-je, iz Ju`ne Amerike sletjela je uZagreb, a potom u Banju Luku.Bobi} nam je ju~er rekao da to nemo`e komentirati, „jer je tajna“.
Poziv iz Ministarstva
Bojani} je, ina~e, ju~er upozori-la i da je daljnja prognoza {irenjabolesti neizvjesna, ali i „prijete}a“.U FBiH do ju~er nije registri-rana svinjska gripa. Federalnoministarstvo zdravstva u svom sa-op}enju navodi da, prema prepor-ukama Svjetske zdravstvene or-ganizacije (SZO), intenzivno pro-vodi epidemiolo{ki nadzor.- Svi putnici koji su boravili uzemljama gdje je registriran virusH1N1 ili su bili u kontaktu s obo-ljelima, a koji su u roku od sedamdana od povratka u BiH dobili si-mptome respiratorne bolestisli~ne gripi (povi{ena tjelesna te-mperatura, ka{alj, ote`ano disa-nje, grlobolja, bolovi u mi{i}ima ikostima, glavobolja, umor), tre-baju se javiti ljekaru - pozivaju izFederalnog ministarstva.Isti~u i da SZO i dalje ne prepo-ru~uje zatvaranje granica i ogra-ni~avanje prometa robe i putnika.Ina~e, ni ju~er niko nije nalo`ioobavezno no{enje maski osobamakoje ulaze u BiH, a koje su boravileu zemljama gdje je registriran vir-us, kao ni prisustvo ljekara radi pr-egleda sumnjivih slu~ajeva na aer-odromima u FBiH i grani~nim pr-ijelazima.
V. S. - E. Ha.
U BiH jo{ niko nije nalo`io obavezu no{enja maski 
(Foto: AP)
Prvi slu~aj otpornosti virusasvinjske gripe H1N1 na „tami-flu“, glavni lijek protiv bolesti,otkriven je u Danskoj, ali proi-zvo|a~ lijeka, {vicarski laborato-rij „Roche“, tvrdi kako to nezna~i da je virus postao otporanna taj lijek. O~ekivalo se da }evirus u odre|enom trenutku po-stati otporan na „tamiflu“, obja-vio je danski Dr`avni institut zalijekove.Ina~e, prve smrtne slu~ajeveod svinjske gripe ju~er su prija-vili [panija i Urugvaj, tre}i smr-tni slu~aj Velika Britanija, doksu se novi slu~ajevi oboljelih,kada je rije~ o na{em okru`enju,pojavili u Crnoj Gori (dva) i Ma-kedoniji (jedan).
Otpornost virusa na „tamiflu“
 Banjalu~ki aerodrom: Direktor demantira epidemiologinju
(Foto: M. Lugi})
 Bojani}: Prije- te}a prognoza
- Mjere opreza su poja~anali~na higijena. Ako su gra|aniputovali u zemlje u kojima jeregistrovan novi grip, nekaobavezno prate zdravstvenostanje i u slu~aju pojave si-mptoma da se obavezno javeljekaru. Osim respiratorne hi-gijene, treba izbjegavati konta-kte s oboljelima i mjesta ve}ihokupljanja - istakla je Bojani}.
Li~na higijena
Sjedile do oboljeloga
Ministar [krbi} spomenuo jezanimljiv slu~aj. Kazao je da je je-dan pacijent, koji je do{ao izAmerike u Austriju, gdje mu je ipotvr|ena gripa, putovao sdr`avljankama BiH. No, epide-miolo{ke slu`be BiH utvrdile suda putnice iz Sarajeva i Banje Lu-ke nisu oboljele od virusa H1N1bez obzira na to {to su sjedile uneposrednoj blizini oboljeloga.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Milivoje Jozić liked this
Zlatica Ćirić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->