Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 4960, 3.7.2009]

Dnevni avaz [broj 4960, 3.7.2009]

Ratings:
(0)
|Views: 391|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

 
Samopostavljenog {efa Federalne finansijske policije njegovi inspektori vi{e puta prijavljivali za te{ki kriminal
Gdje su nestali zaplijenjeno meso, televizori, muzi~ke linije, kafa, bicikli, alkoholna pi}a, pa ~ak i novac
 Nakon poskupljenja goriva, trgovci lan~ano podi`u cijene namirnica
(Foto: M. @ivojevi})
MAFIJA
Finansijski inspektori razotkrili {efov lopovluk 
Ci jene
Stru~njaci obja{njavaju da najgore tek dolazi
Dnevniavaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik
petak, 3. 7. 2009.
Sarajevo
Godina XIV
Broj 4960
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
ZA[TO TU@IOCI [TITE
DERVI[EVI]EVKRIMINAL?
 
KO[ARKA
Ikoni}odlazi uUkrajinu
 Koks: Jedva ~ekam nastup u Sarajevu
U Sarajevo idu}e godine!
„Avaz“ saznaje:Buna me|u poslanicima
PARLAMENTARCIPROTIV UMANJENJASVOJIH PLA]A
Skandal: Vlada HNK pro{iruje vozni park 
MJENJA^ „AUDIJA“SKORO 10.000 KM!
P
oku{aj generalskog bank-arskog lobija da retroakti-vnim podizanjem kamataoplja~ka gra|ane, izgledapredstavlja po~etak odmotavanjavelikog mafija{kog klupka u kojesu upetljani potpla}eni policajci,Tu|manovi generali, doma}i istrani politi~ari. Atak da se nakonuni{tenja 82 doma}e banke posaozavr{i uklanjanjem i Razvojne ba-nke FBiH i otme njena zarada zad`epove hercegbosanskih tajkuna,zahvaljuju}i „Avazu“ nije pro{ao sdosada{njom lako}om.
9. strana4. strana
   7   7 .  s   t  r  a  n  a
 37. strana
Ekskluzivno:Karl Koks, najpopularniji DJ
   8 .  s   t  r  a  n  a
Prijete socijalni nemiri
 3. strana
 
aktuelno
Dnevni avaz, petak,3. juli/srpanj 2009.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Federalni ministri ipak idu na godi{nji odmor
- Dok obi~an narod ne mo`e oti}ina godi{nji odmor, jer nema posla i ustalnoj je potrazi za poslom, dotle ne-odgovorna i nesposobna vlast sebiodre|uje odmor, i to kolektivni, nara-vno na nekoj egzoti~noj svjetskoj destinaciji, a dr`avi prijetibankrot. Najgore je to {to bi, kada bi sada bili izbori, ponovoisti ljudi bili izabrani u vlast. Niko ne smije glasati za neke dr-uge da se promijeni ovo stanje. Sramota!
(staufenberg)
PORTAL - komentar dana
VIZNI RE@IM
Napredak na{e zemlje ka bijelom {engenu
BiH }e u septembru bitispremna za razgovore?
Neupitno usvajanje zakona o zabrani diskriminacije
Predstavni~ki dom Dr`avnogparlamenta na narednoj sjednici,8. jula, razmatrat }e u drugom~itanju Prijedlog zakona o zabra-ni diskriminacije BiH, kao jedanod uvjeta za liberalizaciju viznogre`ima za gra|ane na{e zemlje.
Vrag odnio {alu
- Velike su {anse da ve} na nar-ednoj sjednici usvojimo ovaj za-kon i time ispunimo jo{ jednu odobaveza za liberalizaciju viznogre`ima. Naravno, uva`avaju}i sta-vove religijskih zajednica, ali i za-htjeve Evropske unije. Me|utim,brine me zakon o prijevozu opa-snih materija, u vezi s kojim u Vi-je}u ministara BiH ne postoji sa-glasnost - kazao je za „Dnevniavaz“ predsjedavaju}i Predsta-vni~kog doma Parlamenta BiHBeriz Belki}.Ka`e da je, na`alost, od resor-nog ministra dobio informacijuda postoji zastoj u konsultacijamakada je rije~ o ovom zakonu i dase Vije}e ministara o tome jo{ nijeodre|ivalo. No, predsjedavaju}iPredstavni~kog doma, uprkosovakvoj situaciji, smatra da }emou septembru biti spremni za ra-zgovore s predstavnicima Evro-pske komisije (EK) o liberalizaci-ji viznog re`ima.- ^im Vije}e ministara usaglasizakon o prijevozu opasnih materi-ja, mi }emo ga razmatrati po hi-tnoj proceduri, odnosno usvojitibez amandmana. Imamo i dogo-vore vezane uz ubrzanu strategijuborbe protiv korupcije te eventua-lno dono{enje zakona koji reguli-ra to pitanje... Uglavnom, intenzi-vno radimo - rekao je Belki}, do-daju}i da je „vrag odnio {alu“.
Prona}i kompromis
Kada je rije~ o usvajanju zako-na o zabrani diskriminacije, u Za-jedni~koj parlamentarnoj komisi-ji za evropske integracije, kakonam je prenio predsjedavaju}i togtijela Halid Genjac, mo`e se ~utistav da BiH mora prona}i kompr-omis izme|u tradicije i zahtjeva ko-je pred nas postavlja EU.
S. RO@AJAC
Sarajevo: Ho}e li gu`ve za vize uskoro biti pro{lost
(Foto: M. @ivojevi})
Kada je rije~ o formiranjunezavisnih tijela policijske str-ukture u BiH, Belki} isti~e da jekonkurs zavr{en i da }e na-dle`na komisija naredne sedmi-ce intervjuirati kandidate.- Koncem idu}e sedmicemogli bismo imati rang-liste.Teoretski bi bilo mogu}e, ako sedogovorimo s Domom narodaParlamenta BiH, da na zaje-dni~koj sjednici 14. juna ime-nujemo ta dva odbora - za-klju~io je Belki}.
Policijski odbori 14. jula?
„Avaz“ saznaje
Zbog nedostatka novca
Savez logora{a Bosne i Herce-govine pred definitivnim jega{enjem zbog nedostatka novcaneophodnog za daljnji rad, sazna-je „Dnevni avaz“. To je ju~er zana{ list potvrdio i predsjednikovog saveza Murat Tahirovi}.- Savez nema bud`et. [est mje-seci je pro{lo, a mi nismo dobilini marke. Nekako smo se uspjelipokrivati, ali dalje ne ide. Zbogtoga smo u ~etvrtak raskinuliugovore o radu s na{im radnici-ma. Reduciramo rad u potpuno-sti. Savez je, dakle, pred ga{en-jem, a ako se ne na|e neko rje{en-je, on }e uskoro potpuno bitiuga{en - rekao je Tahirovi}.On je naveo da je Savez do sadafinansirala Vlada FBiH, ali da suisplate obustavljene zbog krize.Bo{nja~ki oficir za vezu sHa{kim tribunalom Amir Ahmi}kazao je za „Avaz“ da ga{enje Sa-veza ima politi~ku dimenziju.- ^ini se da su posljednje akti-vnosti Saveza, kada su podnijeliprijave protiv ~lanova kriznih{tabova iz RS za vrijeme agresije iprijavu protiv velikosrpskog ide-ologa Dobrice ]osica, uznemirileodre|ene krugove ne samo u RS iSrbiji nego i u FBiH. Nadam seda }e Vlada FBiH prona}i rje{en-je i sprije~iti ukidanje Saveza lo-gora{a - kazao je Ahmi}.
 F. V.
Visoki predstavnik na sastanku u [tokholmu
Incko: Sramota za politi~ko vodstvo BiH
Visoki predstavnik u BiH Vale-ntin Incko (Inzko) ju~er je[tokholmu, tokom neformalne sje-dnice politi~kih direktor zemalja~lanica EU, istakao da su sporoizvr{avanje i negativni potezi dove-li do ka{njenja u ispunjenju priori-teta iz Evropskog partnerstva,uklju~uju}i i neimenovanje dire-ktora Direkcije za evropske integr-acije BiH, tranziciju OHR-a te ra-zvoj konstruktivnog politi~kog di-jaloga me|u bh. politi~kim lideri-ma.- Kao rezultat nedovoljnepa`nje vlasti BiH, napredak u obla-sti euroatlantskih integracija bio jeskroman. Nepostojanje vizije i os-je}aja za hitnost kod bh. vlasti do-velo je do toga da gra|ani BiH ne}edobiti vizne olak{ice prije po~etkasljede}e godine. Bit }e to `alostanneuspjeh i sramota za politi~ko vo-dstvo BiH - naveo je Incko.Premijer RS Milorad Dodikizjavio je ju~er novinarima u Ba-njoj Luci da o ustavnoj reformine}e razgovarati izvan BiH i daje to stvar doma}ih organa i vla-sti.- Razgovori o Ustavu mogu sevoditi samo u BiH, a ne u Fra-ncuskoj, kako se to najavljuje -izri~it je Dodik, poru~uju}i da niBrisel nije mjesto gdje pola`era~une, a da se i u BiH mo`e ra-zgovarati samo o izboru ~lanovaPredsjedni{tva BiH i broju posla-nika u Dr`avnom parlamentu.Entitetski premijer potvrdioje da }e 9. jula i}i u Dubrovnik,na sastanak na koji je pozvana iprudska trojka, a kojem }e pri-sustvovati i visoki predstavnik uBiH Valentin Incko (Inzko), kaoi {vedski ministar vanjskih po-slova Karl Bilt (Carl Bildt).- Pozvan sam na taj susret saSulejmanom Tihi}em i Draga-nom ^ovi}em kao ~lan famozneprudske trojke. Nadam se da tajsastanak ne}e poremetiti osta-vka hrvatskog premijera Ive Sa-nadera - rekao je Dodik.Komentiraju}i prijavu kojuje „Transparency International“(TI) BiH podnio protiv njegaKomisiji za spre~avanje sukobainteresa u organima RS, a zbogkredita od tri miliona KM kojije Investiciono-razvojna bankaRS dala preduze}u „Fruit-eco“,~iji je suvlasnik njegov sin, Do-dik je rekao da je „TI strano tije-lo i da ih ne do`ivljava kao rele-vantnu organizaciju“.- Komisija je organ RS i nara-vno da }u sara|ivati, ako me po-zovu, ali to je tendencioznoura|eno i objavljeno ba{ na danzasjedanja Vije}a za implementa-ciju mira (PIC) i trebalo je skre-nuti pa`nju na de{avanja u RS -rekao je Dodik.
 @. RALJI]
Milorad Dodik s novinarima u Banjoj Luci
Razgovori o reformiUstava samo u BiH
Nadam se da sastanak s Tihi}em i ^ovi}em uDubrovniku ne}e poremetiti Sanaderova ostavka
 Dodik: Ni u Briselu ne pola`em ra~une
Povodom prijave TIBiH,Dodik je ustvrdio da „nije bilonikakve korupcije, niti nepoti-zma“, dodaju}i da svi govore otom kreditu „kao da je taj novacdat besplatno“.- Svi pri~aju o famoznom kr-editu, a vo}njak stradao, jer jegrad prije dvije no}i napraviodosta {tete na njemu. Ta~no je daje moj sin suvlasnik tog predu-ze}a i da je preduze}e dobilo no-vac, a ne on, ali neki `ele da za-dr`e tu temu - rekao je Dodik.
Svi o kreditu, a vo}njak stradao
Glavna slu`ba za reviziju javnog sektora
Zgrada Vlade RS ko{tala174.397.330 maraka
Glavna slu`ba za reviziju ja-vnog sektora u RS ukazala je po-novo na niz nepravilnosti u radu inepridr`avanje zakonskih odredbijavnih nabavki i drugog u pro{lo-godi{njem radu Generalnog sekr-etarijata Vlade RS, nekih minista-rstava, Slu`be predsjednika RS, alii predstavni{tava RS u svijetu, ja-vila je Fena.Revizori su utvrdili i da je u de-cembru pro{le godine, dok je Vla-da RS donosila mjere {tednje, ku-pljen „audi A8“ koji je ko{tao229.000 KM ili prosje~nih 650 pe-nzija u RS. Navodi se da je za tajautomobil iz bud`eta dodijeljennovac predstavni{tvu RS u Nje-ma~koj pod stavkom „nabavkaosnovnih sredstava“. Kada je u pi-tanju Generalni sekretarijat VladeRS, revizori su u svom izvje{tajudali niz preporuka, jer nisuispo{tovane sve zakonske proce-dure, ali je i kona~no objavljeno daukupna vrijednost nove zgradeVlade RS iznosi 174.397.330 KM.Revizori su ukazali i na propu-ste u radu Slu`be predsjednika RSRajka Kuzmanovi}a.
Gasi se Savez logora{a BiH
 
aktuelno
Dnevni avaz, petak,3. juli/srpanj 2009.
3
 Pi{e: Elvir HUREMOVI] (helvir
 avaz.ba)
Zlo~inci uuniformama
Zbog katastrofalnih gre{aka biv{eg IPTF-a sadapo{teni decertificirani policajci {trajkuju gla|u,dok njihov hljeb jedu razni ze~evi}i
^injenica da se u aktivnom sastavu policije Republike Srpske idanas, 14 godina nakon rata, nalaze policajci koji su najdirektnijebili umije{ani u ratne zlo~ine, ponovo je dobila potvrdu. Ovog pu-ta u hap{enju prijedorskog policajca Sa{e Ze~evi}a.Njega je „otkucao“ Damir Ivankovi}, nakon {to je sam priznaokrivicu za strijeljanje vi{e od 200 civila na Kori}anskim stijenama.Postoji li dovoljno dokaza da Ze~evi} bude osu|en za ratni zlo~in,odlu~it }e Sud BiH.Ono {to u cijeloj pri~i, me|utim, bode u o~i jeste ~injenica da jeZe~evi}, uprkos tobo`njim silnim provjerama doma}ih i pogotovostranih institucija, svih ovih godina slobodno `ivio i lagodno se{epurio u policijskoj uniformi. I {to je najgore, nije jedini. Nikad,naprimjer, nije do kraja dovedena pri~a o dana{njim aktivnim po-licajcima u RS koji su u~estvovali u srebreni~kom genocidu, iakoih povratnici prepoznaju na ulici.Njih je, kao i Ze~evi}a, zaobi{la provjera koju je 2002. godineproveo tada{nji IPTF uz sijaset katastrofalnih gre{aka koje su nanajdirektniji na~in odredile sudbine stotina ljudi. S jedne strane,certifikati su te 2002. ni krivima ni du`nima oduzeti stotinama po-licajaca, a razlozi za zabranu rada u njihovim slu~ajevima bili su ilibanalni ili plod gre{aka.S druge strane, ljudi poput Ze~evi}a zadr`ali su policijske uni-forme. I danas u Zvorniku i okolnim op}inama prepri~ava se baha-tost ruskog policajaca IPTF-a, izvjesnog Vladmira, koji je svojimpotpisom odre|ivao sudbine ljudi. A Vladimir je, osim {to je volioi po{tovao ratne zlo~ince, veliku ljubav pokazivao i prema krimi-nalcima. I sam do grla umije{an u tada{nju aferu {verca {e}era, naposlu je zadr`avao sve one koji su bili spremni za`miriti nad kri-minalnom, dok su oni koji bi naivno poku{ali raditi svoj posao au-tomatski dolazili na spisak za decertifikaciju.Najgore je {to su, o~ito, svi uredi IPTF-a imali svoje vladimire,~ije gre{ke, bile one namjerne ili slu~ajne, ni do danas niko nije`elio ispraviti. Zbog toga po{teni decertificirani policajci {tajkujugla|u, dok njihov hljeb jedu razni ze~evi}i.
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
Uprava za indirektno oporezivanje
Situacija s uvo|enjem akciza se stabilizira
Otkako je po~ela primjena Za-kona o akcizama BiH, Uprava zaindirektno oporezivanje (UIO) pr-imila je mno{tvo poziva poreznihobveznika {to su se htjeli informir-ati o brojnim nepoznanicama kojeim je donio ovaj propis.- Ono {to je obilje`ilo prvi dan(srijeda, op. a.) primjene Zakonajeste da su mnogi, pogotovo manjitrgovci duhanskih prera|evina, izprodaje povukli cigarete zato {toim proizvo|a~i i distributeri nisudostavili nove cijene. Situacija sestabilizira - objasnio nam je RatkoKova~evi}, portparol UIO.On dodaje da su inspektori oveinstitucije ve} u srijedu krenuli ukontrolu popisnih lista i stanja sazalihama akcizne robe, pogotovokod velikih proizvo|a~a i distribu-tera, koji imaju najvi{e uskladi{te-nih zaliha.- Radi se uglavnom o velikim ko-mpanijama koje su ozbiljno shvatileZakon, tako da nije bilo problema.Ako je i bilo nekih nedoumica,inspektori su bili na raspolaganju daih otklone - ka`e Kova~evi}.Prema njegovim rije~ima, Upra-va je otvorila i poseban ra~un na koji}e biti upla}ivana putarina, odnosnodeset feninga od svakog prodatog li-tra goriva. No, jo{ nije odre|eno ka-ko }e sredstva biti raspore|ena, odn-osno kada }e biti operativna.
 B. T.
CIJENE
Stru~njaci obja{njavaju da najgore tek dolazi
Socijalni nemirizbog poskupljenja
Prvi talas poskupljenja u narednim sedmicama
Najve}i udar osjetit }e gra|ani
Nakon poskupljenja goriva, trgovci lan~ano podi`u cijene namirnica
Ve} u prvim danima primjeneZakona o akcizama BiH potro{a~ipo~inju osje}ati lan~ana poskuplje-nja i drugih `ivotnih namirnica, ane samo akcizne robe.Primjerice, {e}er je ju~er posku-pio za i 25 feninga u nekim trgovi-nama. Kako saznajemo, ovog arti-kla ima veoma malo na tr`i{tu. Ta-ko|er, osvje`avaju}a pi}a u pojedi-nim trgovinama ni ju~er nisu pro-davana, jer su trgovci ~ekali nove,vi{e cijene.
Doma}i proizvodi
Prema saznanjima na{eg lista, unarednim danima zbog poskuplje-nja goriva cijene }e najvjerovatnije„uskladiti“ i proizvo|a~i ostalih na-mirnica. Zbog toga, ali i najava da }eprimjenom Zakona o za{titi doma}eproizvodnje porasti cijene uvezenih,a time i doma}ih namirnica, uudru`enjima potro{a~a tvrde da sezakoni lome preko le|a gra|ana.- Veliki je problem {to je akci-zom optere}eno i gorivo koje se kor-isti u procesu proizvodnje i transpo-rtu namirnica, {to ulazi u cijenu go-tovih proizvoda. Sve to na krajuosjete potro{a~i - ka`e Gordana Bu-li}, predsjednica Kluba potro{a~aTuzla.Ona isti~e da su uvoznici naftepratili rast cijena na svjetskomtr`i{tu, ali da ih nisu smanjivali ka-da su padale.- Zbog toga mislimo da ima pro-stora da gorivo i ne poskupi. No,uvo|enje akciza svi }e iskoristiti,odnosno zloupotrijebiti i u lancupodi}i cijene svojih proizvoda -smatra Buli}, dodaju}i da potro{a~istrahuju i od kontramjera susjednihzemalja na Zakon o za{titi doma}eproizvodnje.Sli~no predvi|a i Igor Gavran,menad`er Sektora za makroekono-miju Vanjskotrgovinske komoreBiH.
Pad standarda
- [to se ti~e goriva, kao osno-vnog generatora svih poskupljenja,i ovog puta stigle su iste najave. Ma-da se poskupljenja ne mogu pojavitipreko no}i, neka se ve} osjete i sigu-rno }e ih biti jo{. Prvi talas posku-pljenja mo`emo o~ekivati odmah, unarednim sedmicama, kada trgovcibudu tro{ili zalihe i kada se buduprilago|avali novim tro{kovimaposlovanja - obja{njava Gavran.Govore}i o efektima Zakona oza{titi doma}e proizvodnje, Gavranka`e da }e susjedne zemlje na ovajzakon reagirati prvenstveno vi{imcijenama.- Kompanije koje uvoze u na{uzemlju ne}e trpjeti. Mada }e sma-njiti uvoz, ne}e smanjiti zaradu, jer,primjerice, ako govorimo o indu-striji mlijeka, mnoge strane mlje-kare imaju pogone u BiH. I doma}iproizvo|a~i tada }e pove}ati cijene.Sve to mo`e uzrokovati pove}anjeinflacije i pove}anje cijena. Uz rigo-rozne mjere MMF-a za smanjenjejavne potro{nje, to u kona~nicimo`e dovesti do ve}eg pada standa-rda mnogih gra|ana i socijalnihnemira. Apsolutno najve}i udarosjetit }e potro{a~i - mi{ljenja jeGavran.
 B. TURKOVI]
Kako je i tokom ju~era{njegdana kod trgovaca i distributerabilo odre|enih nedoumica u vezis kafom, odnosno nije bilo najja-snije ko je obavezan Upravi upla-titi razliku akcize od pola markeza svaki kilogram kafe koji je po-pisan 1. jula, Kova~evi} obja{nja-va da je to obaveza onoga u ~ijemje objektu popisana roba.
Nedoumice s kafom
[e}era na tr`i{tu ima veoma malo
(Foto: M. @ivojevi})
 Buli}: Akcize iskori{teneGavran: Ve} seosjeti 
Mesud Lakota, sekretar Udru-`enja za za{titu interesa potro{a~aKS, tako|er ka`e da }e na Zakono za{titi doma}e proizvodnje pro-izvo|a~i iz susjednih zemalja vje-rovatno reagirati kratkotrajnimbojkotom - dizanjem cijena.- Kada je u pitanju Zakon oakcizama, trgovci i neakcizne ro-be odmah su po~eli dizati cijene,jer se radi o njihovoj dobiti. Na-jgore je {to se to primjenjuje naproizvode koji se najvi{e koriste,kao {to su ulje, bra{no, {e}er, mli-jeko i mlije~ni proizvodi... - ka`eLakota.
Lakota: Trgovci odmah di`u cijene

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->