Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5006, 18.8.2009]

Dnevni avaz [broj 5006, 18.8.2009]

Ratings: (0)|Views: 239 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

 
Intervju reisu-l-uleme Bardakolua za „Avaz“
Istraga: Vuk i Herak privedeni na sud u Splitu
7$+%'#/#4#/+564+#$4#0'5'760,1/
Neurologija:Udru`ili se pacijenti s klinike
$10781-57 '.'21-.10+6+581,'2#51'
Dnevniavaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik
utorak, 18. 8. 2009.
Sarajevo
Godina XIV
Broj 5006
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
S pro{log ro~i{ta: Sud banku i direktora proglasio krivim zbog samoinicijativnog pove}anja kamata
(Foto: Arhiv „Avaza“)
 
Eslu zi vno
Prva presuda Op}inskog suda Sarajevo Intesi Sanpaolo
Banka kriva za lihvarenje
EKSKLUZIVNO
 3. str.
SAD poma`u BiH
 Ingli{ i Krsmanovi}: U {kolu „Veselin Masle{a“ ulo`eno vi{e od milion KM 
Fo~a:Zna~aj posjete ambasadora Ingli{a
   2 .  s   t  r  a  n  a    1   6 .  s   t  r .   1   1 .  s   t  r .
FK SARAJEVO
Kazne za vinovniketu~e
 56. strana
Z
apad i Evropa treba dapogledaju Sarajevo i Ista-nbul i vide {ta je islam iko su muslimani, izjavioje ju~er u intervjuu „Dnevnomavazu“ {ejh Ali Bardakolu, reisu-l-ulema Republike Turske.- Na{e dvije zemlje i dva narodasu neraskidivo vezani zajedni~komhistorijom koja je trajala pet sto-lje}a. Ali, posebno me raduje {to suposljednjih godina veze dvije insti-tucije, islamskih zajednica BiH iTurske, mnogo sna`nije i ~vr{}e -ka`e Bardakolu.
 5. strana
MEHMED BA@DAREVI]
Grenoblutrebapoja~anje
   5   7 .  s   t  r .
POSLJEDICE RECESIJE
Parlamentarci jedino sebi nisusmanjili primanja
   9 .  s   t  r  a  n  a
Kada bude potrebno pomo}i BiH ili uraditi ne{to za nju, to }emo uraditi, ne}emo oklijevatini trenutak 
Ta~no je da postoji kampanja u kojoj se {iri islamofobija
75#4#,'87++56#0$7.75'8+&+6#57/75.+/#0+
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,18. avgust/kolovoz 2009.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Islu`eni politi~ari ko{tat }e gra|ane {estmiliona KM
- [ta jo{ treba da se desi da bi narodkona~no po~eo voditi ra~una o sebii o svojim interesima tako da ovomo~iglednom lopovluku stane ukraj?Koliko penzija, ratnih invalidnina ili minimalaca vri-jedi bilo koji „islu`eni“ politi~ar u BiH? „Otpremnine“- na osnovu ~ega? Je li za uspje{an (ne)rad? [to sada{ute oni koji su na sva usta zagovarali smanjenje pla}a itro{enja bud`eta? Oni {ute sada kao i u svim va`nim si-tuacijama.
(glemos)
PORTAL - komentar dana
Imovina entiteta
^lan Komisije za dr-`avnu imovinu BiH iz RSDragan Spasojevi} smatrakako se iza formulacijeOHR-a da }e obaviti ‘’te-hni~ki popis dr`avne imo-vine’’ krije plan za otima-nje imovine od entiteta.On je rekao da je odluka opopisu najgrublji napadna RS i pravni integritetcijele BiH.
Samo zaostaci
Centri civilnih inici-jativa (CCI) predstavilisu ju~er u Zenici radVlade i Skup{tine ZDKza prvih {est mjeseci ovegodine, ukazav{i na to daje Vlada realizirala samozaostatke iz 2008., aSkup{tina planirala sko-ro pola manje mjera ne-go pro{le godine.
Tirak: Nezakonit rad opet cvjeta
Kontrole u Federaciji BiH
Inspektori otkrili824 radnika nacrno
Spiskovi „ilegalaca“ bit }e poslani institucijama
U velikoj akciji koju je uprotekla dva mjeseca na po-dru~ju Federacije BiH pro-velo 160 inspektora, Feder-alna uprava za inspekcijskeposlove otkrila je ~ak 824radnika nacrno, potvrdio jeza „Dnevni avaz“ direktorUprave Ibrahim Tirak.Iako je jedno vrijemebila suzbijena, pojava neza-konitog rada ponovo je po-primila masovniji oblik.Kako saznajemo, ra-zli~it je profil radnika na-crno, a me|u njima je ~ak ijedan penzionisani generalArmije RBiH. Njegovo imenam direktor Tirak ju~er,ipak, nije mogao otkriti.- Ustanovili smo daimamo pojavu rasta brojaradnika nacrno kododre|enih zanimanja, prijesvega u ugostiteljstvu i tur-izmu. Uprava }e poslati spi-skove sa 824 imena i to zavo-dima za zapo{ljavanje,PIO/MIO FBiH, ministar-stvima za bora~ka pitanja irada FBiH. Na osnovu tihspiskova, oni trebaju utvrditiu kojem statusu su ove 824osobe. Time `elimo utjecatina smanjenje nelegalnog ra-da - rekao je Tirak, navode}ida se izvje{taj o ovoj pojavibiti poslan i Vladi FBiH.Prema rije~ima Tirka,inspektori su utvrdili da suod nelegalnog rada koristimali i mnogi poslodavci injihovi radnici koji su za-ra|ivali nacrno, a imali privi-legije po osnovu nezaposle-nosti. Takva pojava u FBiH,istakao je Tirak, mora se hi-tno zaustaviti.
 F. VELE
Vi{e od godinu od pokretanja istrage
Jo{ nema optu`nicaprotiv aktera afere CIPS
I nakon vi{e od godinuotkako je Tu`ila{tvo BiHpo~elo istragu o kriminalupo~injenom tokom izdavanjaCIPS dokumenata, nema na-znaka kada }e i ho}e li uop}ebiti podignute optu`nice pr-otiv osoba koje su privo|enei hap{ene zbog sumnje da supo~inile zloupotrebe.Boris Grube{i}, portpa-rol Tu`ila{tva BiH, ne nu-de}i bilo kakve informacijekoje bi ukazivale da se pre-dmet privodi kraju, samonam je ju~er kratko kazaoda istraga jo{ traje.„Avaz“ saznaje da su is-tra`itelji u Tuzli, koji su upredmetu CIPS bili anga-`irani od prvog dana, jo{ umaju zavr{ili svoj dio poslai o tome izvijestili nadl-e`nog tu`ioca.
 A. H.
POSJETE
Ameri~ki ambasador ^arls Ingli{ u Fo~i
Rekonstrukciju {kole „Veselin Masle{a“ finansira Evropska komanda ameri~kih snaga
Ambasador SAD u BiH^arls Ingli{ (Charles Engli-sh) posjetio je ju~er Osno-vnu {kolu „Veselin Masle{a“u Fo~i u kojoj je u toku re-konstrukcija unutra{njosti.Radove, ~ija je vrijednost250.000 dolara, finansiraEvropska komanda ame-ri~kih snaga, posredstvomAmbasade SAD u BiH, aizvode ih ameri~ki i vojniciOru`anih snaga BiH.- Projekt ima velikizna~aj i predstavlja dobrusaradnju oru`anih snagaBiH i SAD jer dokazuje dase kroz zajedni~ki rad i sar-adnju sve mo`e ostvariti.Ovo predstavlja i opredje-ljenje oru`anih snaga i nar-oda Sjedinjenih Dr`ava pr-ema Oru`anim snagamaBiH, ali i cjelokupnom sta-novni{tvu BiH. Na ovajna~in pokazujemo svojeopredjeljenje da pomogne-mo BiH na njenom putu kaNATO savezu i BiH koja }ekroz stabilnost, mir i napr-edak postati i dio {irih stru-ktura Evrope - izjavio jenovinarima u Fo~i ambasa-dor Ingli{.On je zahvalio na~elni-ku op}ine Zdravku Krsma-novi}u koji je stvorio atmo-sferu dobrodo{lice za sveljude koji `ive u Fo~i i kojidolaze u taj grad.- U proteklih 12 mjese-ci, preko Ambasade SAD uBiH samo u ovu {koluulo`eno je vi{e od milionmaraka. Ova {kola od 1961.godine, kada je izgra|ena,nije nijednom obnovljena,a po zavr{etku radova, od27. avgusta, mislimo da }ebiti najmodernija i na-jljep{a na istoku RS i BiH -istakao je Krsmanovi}.Nakon obilaska {kole,Ingli{ je u zgradi Op}inerazgovarao s Krsmano-vi}em.
 @. RALJI]
 Ingli{ i Krsmanovi}: Veliki zna~aj projekta
- Ovo je jedna od misijaOru`anih snaga koja je defi-nisana Zakonom o odbraniBiH radi pomo}i civilnimstrukturama. Cijenimo da jeovaj projekt u Fo~i primjerkako treba raditi i iskoristitipotpisani program partner-stva s ameri~kom dr`avomMerilend, odnosno vladomSAD - rekao je generalpuko-vnik Miladin Miloj~i}, na-~elnik Zajedni~kog {tabaOru`anih snaga BiH.
Pozitivan primjer
Nakon umanjenja naknada za bora~ku populaciju
RVI i porodice {ehidatra`e da ih primi Tihi}
Nije ta~no da smo s Mujezinovi}em dogovorilismanjenje invalidnina, ka`e Red`i}
Savez demobilisanih boraca FBiH
Danas sastanak s premijerom USK
Nakon smanjenja na-knada za 10 posto, ratni vo-jni invalidi i porodice {ehi-da i poginulih boraca FBiHtra`e sastanak sa Sulejma-nom Tihi}em, kazao nam jeju~er Safet Red`i}, predsje-dnik Saveza RVI FBiH.- To je odluka sa sasta-nka u Zenici, na kojem jeprisustvovalo rukovodstvona{eg saveza i Organizacijeporodica {ehida i poginulihboraca. Napisali smo sa-op}enje za javnost, {to jeujedno i zahtjev da nas pri-mi Tihi}. Najo{trije smoosudili medijske istupeMujezinovi}a o tome da je snama dogovorio smanjenjeinvalidnina, {to nije ta~no.Od Tihi}a zahtijevamo danas primi, po{to nas do sa-da na pisani zahtjev, kojismo uputili iz Mostara za-jedno s dvije organizacijeHVO-a, Mujezinovi} nijehtio primiti - ka`e Red`i}.Ukoliko ih Tihi} ne pri-mi do petka, nagla{avaRed`i}, naredne sedmiceSavez RVI i Organizacijaporodica {ehida i poginulihboraca odr`at }e zajedni~kusjednicu upravnih odborakako bi odlu~ili {ta dalje.- Ako nas ni Tihi} ne pr-imi, onda nas pozivaju naproteste. Ministar ZahidCrnki} kazao je da mu je`ao {to moraju biti smanje-ne na{e naknade iako suna{i zahtjevi opravdani.Rekao je i da podr`ava pro-teste, ali samo da ne buderazbijanja. [ta to zna~i?Oni, izgleda, pozivaju naproteste. Na`alost, mi ne-mamo druge metode. Dosada smo poku{avali da pr-egovaramo, nudili rje{enja,molili, ali nas nisu slu{ali -istakao je Red`i}.
 E. Ha.
U Biha}u je za danas dogo-voreno odr`avanje sastanka pr-emijera USK [emsudina De-di}a s predstavnicima Savezademobilisanih boraca FBiH.Kako nam je rekao v. d. pre-dsjednika ovog saveza NijazHod`i}, osim njega na tom sa-stanku bit }e prisutni i predsje-dnik Skup{tine saveza MunirKari} i prvi ~ovjek demobilisa-nih boraca USK Almir Tu~i}.- Razgovarat }emo oimplementaciji Zakona o pr-avima demobilisanih boracai trenutnim problemima sposebnim osvrtom nanov~anu naknadu za vrijemenezaposlenosti. U USK imapuno nagomilanih problemai borci ve} du`e vremena na-javljuju blokade puteva iinstitucija vlasti - kazao jeHod`i}.
 E. Ha.
 Red`i}: Pozivaju nas na proteste
Predsjedni{tvo Savezaratnih vojnih invalida SBKorganizirat }e u petak, 21.avgusta, mirne proteste radipodr{ke bora~kim organi-zacijama u borbi za {to boljisocijalno-statusni polo`ajnjihovog ~lanstva te inte-nziviranja primjene posto-je}ih zakonskih propisa izbora~ko-invalidske za{tite uFederaciji BiH.
ProtestiRVI u petak
Pomo} BiH na
putu ka NATO-u
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,18. avgust/kolovoz 2009.
3
 Pi{e: Fadil MANDAL (fmandal 
 avaz.ba)
Velika plja~kamale dr`ave
Najavljeni popis dr`avne imovine u re`iji OHR-amogao bi otkriti do sada skrivene puteve plja~ka{keprivatizacije provedene u toku i nakon rata u BiH
Odluka Valentina Incka da OHR preuzme posao popisa dr`avneimovine ve} je podigla veliku politi~ku pra{inu. O~ekivano, iz RSsti`u `estoke kritike takvog poteza visokog predstavnika. Predsje-dnik tamo{nje Narodne skup{tine Igor Radoji~i} zabrinut je {to }epopis na kraju dati pogre{nu sliku, jer, zaboga, zemlji{ne knjige i gr-untovni uredi nemaju valjanu evidenciju i ne}e mo}i u roku predatiprecizne podatke koje je od njih zatra`io OHR.Naravno, Radoji~i}eve krokodilske suze samo su maska za o~itupaniku koja je zavladala u krugovima bliskim Miloradu Dodiku. Jer, upravo je premijer RS posljednjih godina dijelio i {akom i ka-pom dr`avnu imovinu, ignoriraju}i dr`avu BiH kao njenog nomi-nalnog vlasnika. Sada }e predstoje}i popis pokazati stvarne razmje-re takve plja~ke dr`avnog blaga i otkriti politi~ko-mafija{ke vezekojima je to blago zavr{avalo u rukama odabranih „biznismena“ izaslu`nih „prvoboraca“.Glava }e zaboljeti i neke mo}nike s ove strane entitetske linije, tenjihove pokrovitelje u politi~kim i policijskim strukturama vlasti.Stotine novinskih stranica i sati televizijskih emisija posve}eni suotima~ini dr`avnog vlasni{tva u kompanijama poput „Sarajevskepivare“, „Energopetrola“, „[ipada“, „Unioninvesta“, „Klasa“,„Naftnih terminala“, „Pretisa“... Tu`ila{tva i sudovi, na`alost, do sa-da nisu adekvatno reagirali, pravdaju}i se navodnim nedostatkomdokaza.Inckov popis, me|utim, i njih bi mogao ohrabriti i otvoriti imo~i da vide ono {to je gotovo javna tajna. Jednostavno, ne smije sepropustiti prilika da se i u Federaciji BiH crno na bijelo evidentirakriminal koji su po~inili privatizacijski me{etari poput Hilme iMuje Selimovi}a. A oni nisu jedini.Narod ka`e, ne pada snijeg da pokrije brijeg, nego da svaka zvje-rka poka`e svoj trag. Tako je i s popisom dr`avne imovine. On zasi-gurno ne}e i ne bi smio biti samo puko nabrajanje firmi, zemlji{ta iobjekata koji su bili ili su jo{ u vlasni{tvu dr`ave.Krajnji spisak mora otkriti i do sada skrivene puteve kojima je taimovina nestajala ili prelazila u vlasni{tvo brojnih prevaranata kojise danas javno deklari{u i {epure kao veliki i ugledni poslodavci, us-pje{ni industrijalci i poslovni ljudi.
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
Biometrijski paso{i
Pripremeteku po planu
Ministar civilnih poslova BiHSredoje Novi} i direktor Agencijeza identifikacione dokumente,evidenciju i razmjenu podatakaBiH (IDDEEA) Sini{a Macanposjetili su ju~er ministarstvaunutra{njih poslova TK i ZDK,saop}ila je IDDEEA. Na sasta-ncima je zaklju~eno da pripremeza izdavanje biometrijskih paso{ateku po unaprijed utvr|enomplanu, te da sve institucije koje suuklju~ene u lanac identiteta oba-vljaju aktivnosti u skladu sva`e}im propisima.Federalno ministarstvo rada isocijalne politike uputilo je za-htjev Federalnom ministarstvufinansija za unos raspolo`ivih sr-edstava za isplatu prinadle`nostineratnim invalidima za juli ovegodine.- Ministarstvo rada i socijalnepolitike o~ekuje da iz Ministar-stva finansija potvrde raspolo`ivasredstva od 50.053.127,51 KM zaneratne invalidnine za juli, a uskladu s odobrenim operativnimbud`etom za tre}i kvartal, odno-sno za juli - kazao je sekretar Mi-nistarstva rada i socijalne politikeFehim Bekan.Nakon toga bi se, prema nje-govim rije~ima, mogao izvr{itiunos sredstava u trezor, te pla}an-je trezora prema bankama i ispla-te korisnicima.- Odobreno je 25 miliona KMsredstava, a na{e obaveze poovom osnovu su vi{e od 50 milio-na KM - pojasnio je Bekan.
EKSKLUZIVNO
Op}inski sud Sarajevo donio prvu presudu
Intesa Sanpaolobanka krivazbog lihvarenja!
Banka i njen direktor Almir Krkali} ka`njeni sa 5.000, odnosno 1.000 KM u slu~ajugra|anina Admira Tati}a
Danas po~inje su|enje i u slu~aju protiv UniCredit banke
Sudija Prekr{ajnog odjeljenjaOp}inskog suda u Sarajevu Ibra-him ^oli} donio je prvu presudukojom prihvata prekr{ajni nalogFederalne uprave za inspekcijskeposlove protiv Intesa Sanpaolobanke, te ovu banku i njenog dir-ektora Almira Krkali}a pro-gla{ava krivim zbog samoinicija-tivnog pove}anja kamatnih stopana ve} realizirane kredite, eksklu-zivno saznaje „Dnevni avaz“ odizvora bliskih ovom sudu.
Tri prijave
Presuda }e biti pro~itana da-nas u 9.05 sati u Prekr{ajnomodjeljenju Op}inskog suda u Sar-ajevu. To }e biti prva pozitivnapresuda u historiji BiH protiv ba-nkarskog lihvarenja u na{oj ze-mlji.Intesa Sanpaolo banka, sazna-jemo, presudom je ka`njena sa5.000 KM, a njen direktor Krka-li} sa 1.000 maraka. Ova presudase odnosi samo na jedan slu~ajpove}anja kamata na kredit od33.000 KM, koji je podigaogra|anin Admir Tati}.Protiv Intesa Sanpaolo banke,ina~e, do sada postoje tri pre-kr{ajne prijave zbog ovakvog po-ve}anja kamatnih stopa, a tokomprotekle sedmice odr`ana suro~i{ta na kojima su izvedeni do-kazi o tome.
^etiri predmeta
Kako saznajemo, sudija ^oli}je konstatirao da su slu`beniciUprave za inspekcijske posloveFBiH uspjeli dokazati da je Inte-sa Sanpaolo banka neosnovanopove}avala kamate.^injenice koje bi i{le u koristbanke u ovom slu~aju, sudija^oli} nije uspio utvrditi. Banka}e, ina~e, imati pravo `albe na pr-esudu.Danas }e po~eti i prvi pretresina osnovu prekr{ajnih naloga Upr-ave za inspekcijske poslove FBiHprotiv UniCredit banke. Kako sa-znajemo, Sud }e danas razmatrati~etiri predmeta.
 F. VELE
S pro{losedmi~nog ro~i{ta: Utvr|ena odgovornost
Nakon {to Sud doneseodre|en broj eventualno pozi-tivnih presuda, Federalna upr-ava za inspekcijske poslove po-dnijet }e kolektivnu tu`bu naodlu~ivanje u skladu sa Zako-nom o za{titi potro{a~a BiH.Na osnovu takvih presuda bit}e obavezne postupati sve ba-nke u BiH, te }e divljanje ka-mata definitivno biti zausta-vljeno.
Kolektivna tu`ba
 Intesa Sanpaolo banka: Sudija ^oli} danas }e pro~itati presudu
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
^ekaju se sredstvaza isplatu invalidnina

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->