Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 653, 21.5.2009]

Slobodna Bosna [broj 653, 21.5.2009]

Ratings: (0)|Views: 112 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2014

pdf

text

original

 
MUSTAFA EF. CERI]:REISOV SAND@A^KI GAZIMESTAN
NEZAVISNA INFORMATIVNA REVIJA
ROB (ZOMER)GRI@NJESAVJESTI
HOLANDSKI POVRATNIK U SREBRENICU
KO JE SNIMAOMOJ RAZGOVORS ORU^EVI]EM
EKSKLUZIVNO: NIHAD SPAHALI] ZA SB
Veliki bratnas gleda...
Ultimativneporuke ameri~kog potpredsjednikaJOSEPHA BIDENApoliti~arima u BiH
PET AMERI^KIH RAZLOGAZA SUVERENITET BiH
Veliki bratnas gleda...
PET AMERI^KIH RAZLOGAZA SUVERENITET BiH
EMOCIJE:RAT:DIPLOMACIJA:REAL POLITIKA:BUDU]NOST: Sje}anje na SarajevoPijetet prema `rtvama zlo~inaDayton kao kompromisGu{enje nacionalizmaNATO i Evropska unija
 
6
 AMERI^KA “SHUTTLEDEMOKRATIJA”Bosanski ~as historijepotpredsjednika SAD-a
Jednodevni boravak u SarajevuJOSEPHABIDE NA, potpredsjednika Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava, apsolutno je jedan od najva`nijih vanjskopoliti~kihi unutarnjopoliti~kih doga|aja u posljed-njih desetak godina;na{a novinarka ana-lizira poruke koje je potpredsjednik Biden odaslao tokom boravka u Sarajevu
16
INTERVJUNihad Spahali}, vlasnik firmi „Intrade“ i Intradeenergija“
 NIHADSPAHALI], biznismen koji  je prije dva-tri mjeseca danima bioglavni junak“ kompromitiraju}eg video-zapisa na kojem je snimljen njegov raz-govor sa SAFETOMOU^EVI]EM,  prvi put otvoreno i bez ustezanjaobja{njava kako je postao akterom ovogmedijskog skandala, otkriva svoje poli-ti~ke, strana~ke, medijske... „ pomaga~e“i d`elate...
22
PUT DO ISKUPLJENJA Holandija i Srebrenica,14 godina kasnije
OB ZOMER(40), nekada{nji pri-  padnik holandskog bataljona U Nsnaga uSrebrenici, odlu~io se sa suprugom idvoje djece iz holandskog Haarlema pre-seliti u Srebrenicu;na{im reporterimaZomer je ispri~ao razloge svog dolaska uBosnu, mra~ne detalje iz svog `ivotanakon {to je ova enklava prepu{tena namilost i nemilost kasapima R atkaMladi}a i svojim planovima za svijetlu budu}nost
36
SLOM NAFTA[KOGTAJKUNA Rasprodaja carstvaIvice Zovke
IVICAZOVKO, srednjobosanski kralj nafte“, posljednjih nedjeljau`urbano rasprodaje svoju impresivnuimovinu u BiH, bemzinske pumpe, naftniterminal, trgova~ki centar... pripremaju}ise za potpuno preseljenje u susjednuHrvatsku, u kojoj tako|er posjedujeogromno bogatstvo;razlog je optu`nicakoja Zovku i njegovu dvojicu najbli`ihsuradnika tereti za kriminal ve}i od 11miliona maraka
44
REISOVA INVENTURA U SAND@AKUCeri}eva turneja „^etiriskakaonice“
Ovosedmi~ni boravak reisu-l-ulemeIZBiH MUSTAFEef. CEI]Au neko- liko gradova u Sand`aku (Srbija) tokomkojeg je dao otvorenu podr{kutamo{njem muftiji MUAMEUZUKO- LI]U, protekao je u (o~ekivano) napetoj, konfliktnoj, atmosferi, koja na,svu sre}u nije prerasla u nasilje me|uvjernicima podijeljenim izme|u dvijukonfrontiranih frakcija u Islamskojzajednici Srbije i Sand`aka
SLOBODNABOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Predsjednik Upravnog odbora
Asim METILJEVI]
Direktor
Erbein RE[IDBEGOVI]
Glavni i odgovorni urednik 
Senad AVDI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Danka SAVI]
,
Mehmed PARGAN
,
Dario D@AMONJA
,
Nermina [UNJ, Nedim HASI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Adisa BA[I], Maja RADEVI]
Dopisnici
Mirha DEDI]
(Beograd),
Nijaz HAMZA
(Ljubljana),
Boris JELENACA - KOSOR
(Zagreb)Design
Edin SPAHI]
DTP
Atif D@IDI]
Lektor
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije
Edina Mu{ovi}
Marketing i prodaja
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija
Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni
444-041
,
262-630
telefaks
444-895
 Adresa
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034Raiffeisen BANK HYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213FIMA BANKA d.d. SARAJEVO137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidencijujavnihglasila u Ministarstvuobrazovanja, nauke, kulture isporta pod rednim brojem 522, Mi{ljenjem Federalnogministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta od12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac.Fotografije, rukopisi i diskete se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
653
Sadr`aj
AMERI^KO-EVROPSKA LEKCIJA BH. POLITI^ARIMA:@eljko Kom{i} I JosephBiden, Neboj{a Radmanovi} i Javiar Solana tokom ovonedjeljnog, po mnogo~emu, historijskog susreta u Sarajevu

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Munever Parić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->