Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 654, 28.5.2009]

Slobodna Bosna [broj 654, 28.5.2009]

Ratings: (0)|Views: 259|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2013

pdf

text

original

 
 SB U WOLFSBURGU:KAKO SMO OSVOJILI NJEMA^KU
NEZAVISNA INFORMATIVNA REVIJA
OBI^NAPRI^A ZAPAM]ENJE
MICHAEL HANEKE ZA SB
IZBORIUSDA
 Velika pobjeda
Sulejmana Tihi}a
EMMANUELLAIZ NA[EGSOKAKA
 SYLVIA KRISTEL ZA SB
 
6
SDA NAKONKONGRESA Tihi}eva opasna ~istkastrana~kih redova
 Nakon izbornog trijumfa lider SDATihi} uspio je u potpunosti preuzeti kon-trolu nad svim unutarstrana~kim polugamavlasti; “Slobodna Bosna” analizira kakve}e poteze povu}i pora`ena frakcija SDAna ~elu s Izetbegovi}em i kako }e izgle-dati kona~ni obra~un Tihi}a sa Silajd`i}em
16
TAJKUNIZACIJA POLITIKEKako se finansira poli-ti~ka elita
 Na sceni u BiH ve} dulje vremenafunkcionira tajni savez izme|u politi~kihlidera i bogatih tajkuna koji po~iva na principu “ja tebi - ti meni”; “SlobodnaBosna” otkriva koji tajkuni najvi{e“ula`u” u {est vladaju}ih politi~kihstranaka u BiH
22
TEROR NOGOMETNOGMENAD@ERA  Admir Husari}, „biznismen“iz Srebrenika
Poznati gra|evinski poduzetnik izSrebrenika Nail Salamovi} prva je `rtvakamatara u Tuzlanskom kantonu koji jeodlu~io javno, bez straha, progovoriti o prijetnjama i ucjenama koje ve} mjeseci-ma trpi od Admira Husari}a, direktoraSportske dvorane u Srebreniku i licenci-ranog menad`era Nogometnog savezaBiH; nakon {to je prijetnje prijavio poli-ciji, a Tu`iteljstvo u Tuzli zaklju~ilo danema dovoljno dokaza protiv Husari}a,Salamovi} se pita kako je mogu}e daratni voza~ na~elnika op}ine i poratni profesor tjelesnog odgoja sa skromnom pla}om postane jedan od najbogatijihstanovnika Srebrenika
46
“SB“ NA SPEKTAKLUU WOLFSBURGUEvropska nogometnasenzacija sa pe~atom BiH
 Nogometa{i „Wolfsburga“ na spek-takularan, gotovo nestvaran na~in suosvojili titulu prvaka u njema~koj„Bundesligi“; reporteri „SlobodneBosne“ bili su me|u rijetkim bh.izvje{ta~ima koji su prisustvovali ovom povijesnom doga|aju kojem su ogromandoprinos dali bosanskohercegova~kireprezentativci ZVJEZDAN MISI-MOVI] i EDIN D@EKO
54
MO] FILMA Michael Haneke,umjetnik saanga`manom
Osvojio je veliki austrijski rediteljMICHAELHANEKE do sada i “GrandPrix” i Nagradu za najbolju re`iju zafilm kanskog Filmskog festivala, a sada je dobio i “Zlatnu palmu”; na{a saradnicarazgovarala je sa ovim filmskim umjet-nikom neposredno nakon {to mu jeuru~eno najve}e priznanje najva`nijefilmske smotre na svijetu
58
“SB” NA SNIMANJUFILMA OGNJENA SVILI^I]A “Raj na zemlji”
Hrvatski reditelj OGNJENSVILI^I] u Starigradu u blizini Zadra prije desetak dana po~eo je snimanjesvog novog dugometra`nog filma podnazivom “RAJ NAZEMLJI”; posjetilismo Svili~i}a i njegovu ekipu na pak-leno vru}em filmskom setu na Velebitugdje najve}u pa`nju medija i javnosti privla~i holandska glumica SYLVIAKRISTEL, ~uvena EMMANUELLE izistoimenog francuskog erotskog filma iz1974. godine
SLOBODNABOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Predsjednik Upravnog odbora
Asim METILJEVI]
Direktor
Erbein RE[IDBEGOVI]
Glavni i odgovorni urednik 
Senad AVDI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Danka SAVI]
,
Mehmed PARGAN
,
Dario D@AMONJA
,
Nermina [UNJ, Nedim HASI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Adisa BA[I], Maja RADEVI]
Dopisnici
Mirha DEDI]
(Beograd),
Nijaz HAMZA
(Ljubljana),
Boris JELENACA - KOSOR
(Zagreb)Design
Edin SPAHI]
DTP
Atif D@IDI]
Lektor
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije
Edina Mu{ovi}
Marketing i prodaja
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija
Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni
444-041
,
262-630
telefaks
444-895
 Adresa
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034Raiffeisen BANK HYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213FIMA BANKA d.d. SARAJEVO137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidencijujavnihglasila u Ministarstvuobrazovanja, nauke, kulture isporta pod rednim brojem 522, Mi{ljenjem Federalnogministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta od12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac.Fotografije, rukopisi i diskete se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
654
Sadr`aj
RASPLET DRAME U SDA:Kako je Sulejman Tihi} pobijedio Bakira Izetbegovi}a i Adnana Terzi}a

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Munever Parić liked this
Nera H liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->