Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5519, 13.1.2011]

Dnevni avaz [broj 5519, 13.1.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 426|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2013

pdf

text

original

 
JAJCE
Potragabezrezultata
KO[ARKA
BiH protivostatka biv{eJugoslavije
Od 220 pregledanih na Infektivnoj klinici bolnice Ko{evo virus potvr|en kod 39 bolesnika, a 15 zadr`ano nalije~enju
H1N1 nije zabilje`en jedino u Zenici, ali je tamo progla{ena epidemija zau{njaka
@ivotni put Zijada Jagodi}a, kadra SDA
B
roj zara`enih virusomH1N1 u Bosni i Herce-govini dramati~no ra-ste. Od 220 pregleda-nih u Klini~kom centru Uni-verziteta u Sarajevu, kod njih39 dijagnosticiran je upravo ovajsmrtonosni virus gripe, a dvijeosobe u `ivotnoj su opasnosti.H1N1 {iri se i tuzlanskim ka-ntonom, kao i cijelom teritori-jom Republike Srpske.
6. str.
GRIPA
Novi virus {iri se na{om dr`avom
 Visoko:Nevi|ene razmjere afere u Med`lisu
MU[INBEGOVI]OSUMNJI^EN ZAPLJA^KU PETMILIONA KM!
Reakcije:Nakon kontroverznog izvje{taja
ITALIJA DIJELISTAVOVE ICG-a
   4 .  s   t  r  a  n  a
Iz }elije me|u poslanike

 Parlament BiH: SDA nagradila ~ovjeka koji je osu|en zbog primanja mita
 3. strana
   5 .  s   t  r .
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
~etvrtak, 13. 1. 2011.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5519
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
Sandalo zno
Hrvatska:^elnici dva HDZ-a boravili u Zagrebu
^OVI]: DOBILI SMO APSOLUTNU
PODR[KU JOSIPOVI]A I KOSOR
   8 .  s   t  r .
SARAJEVO
UmroFaruk 
Ja`i}
   7 .  s   t  r .
15. str.
   5   9 .  s   t  r .
’Front Stage’ organizira spektakl legende
D`o Kokersredinomgodine uBanjoj Luci
 28.-29. strana
 Zijad Jagodi}
 
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,13. januar/sije~anj 2011.
2
 Asan`: Ubrzati objavu tajnih dokumenata
Politi~ari kojinisu na vrijeme do-stavili Centralnojizbornoj komisiji(CIK) BiH izjave oimovinskom sta-nju uskoro }e sesuo~iti s nov~animkaznama koje sekre}u od 200 do3.000 KM.CIK }e nare-dnih dana razmo-triti izvje{taj o do-stavljenim izjavama o imovi-nskom stanju te po~eti s izr-icanjem sankcija onima ko-ji ih nisu poslali. Kako sa-znajemo, u najve}em brojuslu~ajeva radi se o odlaze}imfunkcionerima koji su se na-lazili na pozicijama od 2006.do 2010. godine i istekao imje mandat, a imali su rok odmjesec da dostave imovi-nske kartone.
 M. K.
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Kako do radnog mjesta: Ne o~ekujte pomo} od Federalnog zavoda za zapo{ljavanje!
- Federalni, kantonalni zavo-di te centri za socijalni rad su insti-tucije koje su same sebi svrha. Udr`avi koja ni u jednom detalju nije socijalna apsurdnoje i postojanje ministarstva za socijalnu politiku, kaoi za rad, koji je u sastavu tog ministarstva. Sve je to pr-esipanje iz {upljeg u prazno! (
Tarik [e{i})
PORTAL - komentar dana
Amelu Dudi} terete za kra|u2.200KM
Savez demobilisanih boraca Zeni~ko-dobojskog kanto-na saop}io je da je protiv Amele Dudi}, koja je {iroj ja-vnosti postala poznata kao navodna `rtva seks-skandala,podignuta optu`nica zbog utaje. Kantonalno tu`ila{tvoZenica Amelu Dudi} tereti da je o{tetila Kantonalni sa-vez demobilisanih boraca za 2.200 KM.
 M. A.
CIK: Sankcije od 200 do 3.000 KM 
Centralna izborna komisija BiH
Ko ne po{alje imovinskikarton bit }e ka`njen
AUTOPUT
Ako do 1. februara ne po~ne raditi
SCT ostaje bez poslana tunelu Vijenac
Za sve krive federalne vlasti
Po~etak izgradnje kasnit }e najmanje godinu,a za to vrijeme }emo pla}ati kaznene penale od 0,5 posto
Slovenska gra|evinskakompanija SCT mora dokraja ovog mjeseca ponovozapo~eti radove na tuneluVijenac u sklopu koridora5C ili }e, u suprotnom, osta-ti bez posla na najve}em ce-stovnom projektu u BiH,objavili su ju~er slovenskimediji.
Planirani rok 
Podsje}aju da SCT u po-sljednje vrijeme zbog velikihproblema s likvidno{}u neizvodi ve}inu ugovorenihradova te da kompanija ne-ma novca ni za podizvo|a~ena projektima u FederacijiBiH.Tunel Vijenac bit }e dugoko tri kilometra, a SCT jeposao dobio tako {to je ponu-dio cijenu od oko 110 mili-ona maraka.Direktor preduze}a „Auto-ceste Federacije“ Erdal Trhu-lj izjavio je da mu nije cilj otje-rati Slovence s gradili{ta ve}`eli da tunel bude zavr{en uplaniranom roku, odnosnodo 2. avgusta 2013. godine, pr-enosi portal poslovni.hr.Ina~e, „Avaz“ je u neko-liko navrata objavio da gra-dnja tunela jo{ nije po~ela teda je samo pitanje dana ka-da }e ovaj ugovor biti raski-nut. Kada se to desi, morat}e se provesti novi tender zaizbor izvo|a~a, {to }e potra-jati oko pola godine.
Izgubljeno vrijeme
Kada se u to ura~una ve}izgubljeno vrijeme, sampo~etak realizacije projektakasnit }e najmanje godinu.Projekt je finansiran kredi-tom EBRD-a, a penali na ne-povu~ena sredstva pla}ajuse 0,5 posto godi{nje.Za sve ovo krive su fede-ralne vlasti koje su prije po-tpisivanja ugovora sa SCT-om imale informacije da sekompanija nalazi u katastr-ofalnoj situaciji.
G. M.
Advokati D`ulijana Asa-n`a (Julian Assange) izjavi-li su da osniva~u Wikileaksaprijeti smrtna kazna ili za-tvor Gvantanamo ako ga Br-itanci izru~e [vedskoj, kojabi ga potom vjerovatnoizru~ila Sjedinjenim Ame-ri~kim Dr`avama, pi{e ju~erlist „Guardian“.Advokati su u dokumentuod 35 strana naveli da je „do-bro poznato“ da su ugledneameri~ke li~nosti „nagovi-jestile ili ~ak otvoreno rekle“da bi nad njihovim klijentommogla biti izvr{ena smrtna ka-zna, prenio je BBC.Asan` je najavio da }enjegova internet-stranica ubr-zati objavljivanje tajnih doku-menata, dok se on bori protivizru~enja [vedskoj zbog na-vodnog silovanja dvije `ene.- Mi }emo ubrzati obja-vljivanje dokumenata pu-tem na{ih partnerskih novi-na {irom svijeta, velikih imalih listova i nekih organi-zacija za ljudska prava - po-ru~io je Asan`.Iako mnogi pravni str-u~njaci smatraju da je takavscenarij prili~no nerealan,Asan`ova odbrana namjeravada ga iskoristi za sudski pre-tres sljede}eg mjeseca u Lo-ndonu, navodi BBC.
T. L.
Advokati osniva~a Wikileaksa
Asan`u u Americi prijetilikvidacija ili Gvantanamo
Tunel Vijenac: Proma{aj vlasti FBiH 
U podrumu zgrade Pre-dsjedni{tva BiH slu`beniciMUP-a Kantona Sarajevoju~er su prona{li zaostaluvojnu opremu i druga mate-rijalno-tehni~ka sredstva,kazao je portparol Kantona-lnog MUP-a Irfan Nefi}.Nefi} je za „Avaz“ istakaoda je u 12.10 sati stru~ni sa-radnik za osiguranje i proti-vpo`arnu za{titu Predsje-dni{tva BiH obavijestioMUP KS da su u jednoj odpodrumskih prostorija prili-kom pregleda prona|eni za-ostala vojna oprema i drugasredstva.Slu`benici MUP-a obavi-li su uvi|aj, a obavije{ten jei kantonalni tu`ilac. PremaNefi}evim rije~ima, opasno-sti od detonacije prona|enogmaterijala nije bilo.Neki mediji ju~er su javi-li da je zgrada Predsjedni{tvaevakuirana, ali se na krajuispostavilo da je rije~ o po-gre{noj informaciji, te daniko nije morao napustitizgradu.Direktor Direkcije za ko-ordinaciju policijskih tijelaBiH Himzo Selimovi} kazaoje Srni da su prona|ene dvi-je ru~ne bombe, jedan troti-lski metak, jedan topovskiudar, odre|ena koli~ina mu-nicije za automatsku pu{ku snekoliko okvira za automa-tsku pu{ku te nekoliko za{ti-tnih maski. Selimovi} je na-veo da su oprema i druga sr-edstva prona|eni u prostori-jama koje nisu otvarane od za-vr{etka rata.
G. M. - Ad. A.
 Zgrada Predsjedni{tva: Uklonjen zaostali materijal 
(Foto: I. [ebalj)
Nije bilo opasnosti ni evakuacije
U zgradi Predsjedni{tvaBiH na|ena vojna oprema
@ivot funkcionera SDA na visokoj nozi
Za zakup stana funkcione-ra SDA Adila Osmanovi}a izbud`eta RS za osam godina,koliko je bio potpredsjednikRS, ispla}eno je vi{e od 200.000KM, a mjese~no je za te namje-ne izdvajano 3.500 KM.Agencije za nekretninetvrde da u Banjoj Luci nepostoji stambeni prostor ~ijerentiranje vrijedi vi{e od1.200 KM i da u naseljuKo~i}ev Vijenac, gdje je sta-novao Osmanovi}, kirijaiznosi od 600 do 700 KM.Novac za kiriju zavr{io jeu d`epovima Osmanovi}evogstrana~kog kolege i neka-da{njeg lidera banjalu~keSDA Muharema Kri`i}a,pi{e „Pres“, prenosi Srna.
Za zakup stana Osmanovi}uispla}eno vi{e od 200.000 KM
Osmanovi}: Napuhana cijena
 
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,13. januar/sije~anj 2011.
3
 Pi{e: Vanja STEVANOVI] (vanja
 avaz.ba)
Barikadesolidarnosti
BiH je jedina dr`ava u svijetu koja gra|animanapla}uje i onemogu}ava humanost
Alarmantan je podatak da smo i 2011. godine jedina dr`avakoja svojim gra|anima doslovno napla}uje humanost, tako {tona aktivirane humanitarne brojeve za pomo} bolesnima uzimaPDV!U isto vrijeme, FBiH ni danas uop}e nema pravilnik o li-je~enju te{ko bolesnih u inozemstvu, gra|ani u jednom dijeludr`ave te{ko da se mogu lije~iti u drugom, a ne mogu ni pomo}ibolesnoj osobi u entitetu u kojem ne `ive, ~ak ni pozivom na hu-manitarni, oporezovani broj.Nad tim se {uti, a punjenje novinskih stranica apelima une-sre}enih roditelja bolesne djece u privatnim printanim mediji-ma, koji isto pla}aju porez toj dr`avi, zasigurno nema veze s ja~an-jem zdravstveno-socijalnog sistema.To nam govori i koliko je puta neko od dosada{njih politi~araokrenuo neki humanitarni broj za pomo} bolesnima u entitetukojem „ne pripada“, pa isto pitanje spoznao kao problem i rea-girao. Svi oni zato su se trudili da afirmiraju pri~u o podijelje-nosti i novom dijeljenju zemlje, a s druge strane, korupciona{kimmetodama ipak poslo`ili i ujedinili pitanja koja imaju finansi-jsku korist, jedino za njih.Za{to bi i bilo druga~ije ako svaki od funkcionera ima mo-gu}nost da svoje bolesno dijete ili svu dalju rodbinu izmjesti nakraj svijeta u rekordnom roku, ako je to potrebno, dok obi~nimgra|anima ta djeca umiru na rukama?Zar je mogu}e inertno {utjeti nad ~injenicom da su na{e vla-de spremne izdvojiti milione (samo zato {to su izborne kampa-nje u toku), bez na{eg pitanja, za pomo} ugro`enima na drugomkraju svijeta, koji mo`da nikada nisu ni ~uli za BiH?! A, pri to-me, nama su onemogu}ili da svojevoljno doniramo jednu KMosobi koja ne `ivi u gradu ili entitetu u kojem smo nastanjenimi, ili nije iste vjere, nacije i politi~kih pogleda.Barikade koje vlast na taj na~in postavlja obi~noj ljudskoj so-lidarnosti su neprihvatljive i moramo ih hitno sru{iti. Gra|an-skim otporom, neposluhom, peticijama, svim demokratskim sr-edstvima.
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 155.361 posjetilaca.
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
      
B
 Pitanje: ^ine li nadle`na ministarstva i klini~kicentri dovoljno kako bi se sprije~ilo {irenje virusa gripe H1N1?
A) DA 13,04%B) NE 74,45%C) Ne znam 12,51%
CA
Vlasti ne ~inedovoljno da sprije~e{irenje virusa H1N1
Na benzinskim pumpama uSloveniji i Hrvatskoj od po~etkaove sedmice porasle su cijene na-ftnih derivata i dosegle rekordnevrijednosti.Iako se korekcije cijena u regi-onu uglavnom odra`avaju i nana{e tr`i{te, u Udru`enju prometni-ka naftnih derivata FBiH ju~ersu nam kazali da to ovog puta nemora biti slu~aj.- Ovo {to se de{ava u Hrvatskoji Sloveniji je pod utjecajem njiho-vih dr`avnih mehanizama koji nataj na~in ubiru ve}e da`bine. Da-kle, poskupljenja se ne de{avajuzbog toga {to je do{lo do objekti-vnog pove}anja rafinerijskih cije-na, pa da se to reflektira na malo-prodaju. Zbog toga kod nas cijenetrenutno miruju - kazala nam jeKe~o, koja ju~er nije dobila infor-maciju da je bilo ko od nafta{a uFBiH korigirao cijene.
 B. T.
Stranku demokratske akcije uParlamentu BiH naredne ~etirigodine predstavljat }e i Zijad Jago-di} iz @ivinica, koji je prije neko-liko godina pravosna`no osu|en natri mjeseca zatvora. Jagodi}, novo lice na politi~kojsceni iz SDA, sudski je vje{tak izoblasti saobra}aja, a u jednom odprocesa za svoje vje{ta~enje primioje mito od jedne od umije{anih str-ana kako bi la`no svjedo~io, {to jesudski dokazano.
Druga presuda
Prvu presudu protiv njega do-nio je Op}inski sud u @ivinicama,15. februara 2005., i to zbog prima-nja dara i drugih oblika koristi, tega osudio na kaznu zatvora od trimjeseca. Jagodi} se `alio Kantonalnomsudu u Tuzli, koji je ukinuo odlu-ku Op}inskog suda i odr`ao novosu|enje, ali s jednakim ishodom. Jagodi} je ponovo progla{en kri-vim, a izre~ena mu je identi~na za-tvorska kazna, i to 23. maja 2005.Nakon ovih saznanja, postavljase pitanje koliko gra|ani mogubiti sigurni da Jagodi} u Parlame-ntu BiH ne}e primati mito prili-kom dono{enja odluka klju~nih zabudu}nost ove zemlje, kao {to je ra-dio tokom sudskog vje{ta~enja.Ina~e, uprkos pravosna`noj su-dskoj presudi, Jagodi} i dalje tvr-di da je nevin. U izjavi za „Avaz“on ka`e da su ovi sudovi donijelipogre{ne odluke, a ~ak jena ra~un pravosudnihorgana uputio te{keoptu`be.- Znamo {tase de{ava u tu-zlanskom tu`i-la{tvu. Ljudi ko-ji su tako sumnjive pro{losti vodi-li su odre|ene postupke - kazao je Jagodi}.
U~estvovao u nesre}i
Za ~ovjeka koji je u~-estvovao u nesre}i i koji gaje tu`io za la`no svje-do~enje ka`e da je kamio-nd`ija koji „nema {ta ni-je radio“. Isti~e da se do-sje tog ~ovjeka „mo`ena}i u Sudu u @ivinica-ma, ali je iskri`an“.
G. MRKI]
SKANDALOZNO
@ivotni put Zijada Jagodi}a, kadra SDA
Iz zatvorske }elijeu poslani~ku fotelju
Jagodi} u Tuzli pravosna`no osu|en na tri mjeseca zatvora zbog primanjamita, nakon {to je kao sudski vje{tak la`no svjedo~io
- Sud je kasnije tra`io dru-gog vje{taka, ali je on rekao isto{to i ja, i taj ~ovjek za kojegsmo kazali da je kriv, na krajuje i osu|en za nesre}u. I daljese smatram krajnje obje-ktivnim i po{tenim i mi-slim da sam u pravu- ka`e Jago-di}.
 Jagodi}: U sukobu s pravosudnimorganima
Smatram da sam po{ten
Cijene naftnih derivata u FBiH miruju
 Ke~o: Ubiranje da`bina Nafta{i u FBiH nisu korigirali cijene
Uprkos rekordnim vrijednostima u regionu

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
emirkurtalic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->