Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Revista 9

Revista 9

Ratings:
(0)
|Views: 1,688|Likes:
Published by kingdomdesign
Voia lui Dumnezeu in familie - Nr. 9
Voia lui Dumnezeu in familie - Nr. 9

More info:

Published by: kingdomdesign on Jan 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2015

pdf

text

original

 
Ӱ
I  
nterviucuMarcelșiElviraLupăștean
Ӱ
P  
ildapărinteluiperfect
Ӱ
V   
iațadefamilieînproverbeleromânilor
Ӱ
C  
emaiconsiderăm„păcat”?
A
n
 
u
 
l
V , n
r
. 9 , S
e
 
m
 
e
 
S
 
t
 
r
 
u
 
l
I ,
m
 
A
 
I
2 0 1 0
 
S C O P
Revista voia lui Dumnezeu în familie” seDoReşte a fi un RepeR în lumea cReştinăRomânească, un instRument caRe săghiDeze viaţa De familie pRin pRomovaReapRincipiiloR scRiptuRii întR-o manieRăRelevantă şi specifică.
Nr. 9, Anul  primăvara / vară 2010
ECHIPA DE REDACŢIE
Coordonator:
CusmanCionca
Editor:
ValentinDedu
Secretarderedacţie:
RamonaArdelean
Foto:
CristiIgnătoaiewww.dreamstime.com
Colaboratori:
LidiaBalogCorinaBarbuMariusCiocanRaulCioncaCorinaDeduJeniEnăşoniViorelIuga
Design:
ValentinDedu
CENTRUL CREŞTIN METANOIA
Adresapentrucorespondenţă:
C.P.1113O.P.8,Cod300890,Timişoara,România
AdresabisericiiMetanoiaşisediulCentruluiCreștinMetanoia:
CaleaTorontalului,Nr.61,Timişoara,România
Telefon:
0040356007181
Comunicareweb:
editura@metanoiaorg.rocontact@editurametanoia.rowww.metanoiaorg.rowww.viatadefamilie.rowww.editurametanoia.ro
REVISTA
VoialuiDumnezeuînfamilieISSN1842-1385
Înafaracazurilormenţionate,citatelebiblicesuntluatedintraducereaCornilescu.Responsabilitateapentruopiniileexprimateînaceastărevistărevineautorilorarticolelor.Articolelenesemnateaparţinredacţieisausuntanonime.
Copyright©CentrulCreștinMetanoia.
Folosireacomercialăaacestormaterialeestestrictinterzisă.Esteasiguratăolicențălimitatăpentrufolosirealorpublicăsauprivatădoarpebazamenționăriicompleteasursei:Titlulreviste,numărulșianul,titlularticolului,autorulșideținătoruldrepturilor(CentrulCreștinMetanoia,Timișoara).
CUPRINS
Interviu cu Marcel și Elvira Lupăștean
2
Biruitorii în vremurile de criă
6
Este masturbarea un păcat?
8
Viața de familie în proverbele românilor
16
Binecuvântarea familiei tale
18
Declaraţia bărbaţilor creştini
2051410PARTENERI
Cadouri&Perle.Ro,InternationalBibleSociety,EdituraCasaCărţii,Resursecretine.ro,Kerigma.ro,Crestintotal.ro,Infocrestin.ro,Crestinulazi.ro,Stiricrestine.ro,Tanarcrestin.net,Crestintotal.ro,Bisericata.com,Romaniaevanghelica.ro,Romaniantv.com
2
w w w. v i at a d e f am i l i e . ro
 
ÎnsăӰştiiӰcăӰeӰvorbaӰdeӰcevaӰcareӰvorbeşteӰ
maitaredecâtcuvintele.Estevorbadespre
aceleӰgesturiӰcareӰîşiӰintensicăӰefectulӰodatăӰ
cuӰtrecereaӰtimpului.ӰMemoriaӰreaduceӰînӰ
actualitateӰgestul,ӰiarӰsuetulӰîlӰretrăieşte,ӰdinӰ
ceӰînӰceӰmaiӰputernicӰşiӰmaiӰadânc.ӰGesturileӰ
profeticeauunecouallor,unsunetcarese
amplicăӰşiӰdevineӰtotӰmaiӰclarӰşiӰmaiӰplăcut.Ӱ
Acelgestteurmăreşte…,îţidădegândit…tefacesăteîntrebi…,săcauţi…Acelgestdevineocomoarăascunsăînsuetultău,ocomoarădecarenumaituştii,ostâncădecareteagăţiatuncicândeşticontestat,sau
îţiӰpierziӰdirecţia,ӰsauӰpurӰşiӰsimplu,ӰaiӰnevoieӰdeӰcălăuzire…ӰatunciӰteӰîntorciӰlaӰacelӰgestӰcuӰ
însemnătateprofetică.Gestulprofeticcares-aconsumatdemulteîntine,acumesteal
tăuӰşiӰaiӰaccesӰlaӰelӰoriӰdeӰcâteӰoriӰesteӰnevoie.Ӱ
Mi-arplăceasăvădauexemplelemeleca
săӰvăӰajutӰsăӰleӰidenticaţiӰpeӰaleӰvoastre,ӰdarӰgesturileӰcuӰînsemnătateӰprofeticăӰpeӰcareӰleӰ
portӰînӰmineӰfacӰparteӰdinӰaceaӰprofunzimeӰaӰ viețiiӰmeleӰcareӰpreferӰsăӰrămânăӰaӰmea.ӰApoi,Ӱ
s-arputeacaexemplelemelesăvăîncurce
maiӰmultӰsauӰsăӰnuӰaibăӰpentruӰvoiӰnicioӰ
relevanţă,ӰînsăӰsuntӰsigurӰcăӰdejaӰîncepețiӰ
săӰidenticațiӰgesturileӰcuӰînsemnătat
profeticăpecareleavețiînviațavoastră.
UneleӰgesturiӰsuninexplicabile,Ӱatâ
pentrucelcareleface,câtșipentrucelcare
leӰprimește.ӰEleӰpurӰșiӰsimpluӰseӰîntâmplăӰnatural,Ӱafectiv…ӰșiӰcuӰoӰforțăӰincredibilă.ӰMi-arӰplăceaӰsăӰamӰoӰformulăӰaӰgesturilorӰ
profetice,ӰmaiӰalesӰpentruӰpărinți.ӰCumӰpotӰӰ
făcuteele,șicuceimpactfațădeoameni…,
dar,ӰpurӰșiӰsimplu,ӰnuӰpotӰӰprogramate.ӰSuntӰ
rareșispontane.Omângâiere,oprivire,ocălătorie,oîntrebare,ostrângeredemână,
îmbrățișaresataieӰpeӰumăr
lacrimă,ӰoӰrugăciune…ӰTotӰceӰpoțiӰsăӰfaciӰ
estsăӰcreeziӰmomenteӰspecialeӰpentruӰoameni.ӰDarӰmomenteleӰspecialeӰnuӰsuntӰ
momenteprofetice,darpotdeveni,saupotcreacadrulîncareunanumitgestprofetic
săӰseӰîntâmple,Ӱdeşi,ӰînӰmomentulӰînӰcareӰs-aӰ
întâmplatnumaicelcareprimeștegestulși
uneori,ӰfoarteӰrar,ӰșiӰcelӰcareӰîlӰoferă,ӰînțelegeӰ
despreceestevorba.
GesturileӰcuӰînsemnătateӰprofeticăӰvorbescӰ
despresensibilitateaincredibilăasuetuluiomenesc.Gesturileprofeticesuntacelceva
careӰmodelează,ӰîlӰafecteazăӰpeӰtermenӰlung,Ӱ
îlhrăneşteşiîlfacemaitare.Pottotușisăidenticcâtevacaracteristici
aleӰgesturilorӰprofeticeӰpentruӰpersoanaӰcareӰ
îlprimeşte:
GestulӰprofeticӰareӰlegăturăӰcuӰviitorulӰ
aceleipersoane.
GestulӰprofeticӰareӰde-aӰfaceӰcuӰchemareaӰ
şislujireaaceleipersoane.
GestulӰprofeticӰafecteazăӰviziuneaӰasupraӰ
 viețiiaceleipersoane.Gestulprofeticinspirăşimotivează.
GestulӰprofeticӰoferăӰamplitudineӰşiӰ
inuenţă.
GestulӰprofeticӰesteӰînsoțideӰunӰsentimentӰcăӰ„ceva”Ӱs-aӰîntâmplat,ӰdeşiӰ
probabilnupoatedesluşitimediat.
GestulӰprofeticӰtrebuieӰasumat.ӰGestulӰ
profeticarede-afacecumesajuldinspatelecuvintelor,unmesajcaresetransmitedeladuhcătreduh.Câtdeimportantestegestulprofeticfăcut
deӰunӰtatăӰcătreӰulӰsău,ӰsauӰdeӰoӰmamă!ӰrintelimprimăӰcopiluluviziuneaӰ viitorului.ӰDumnezeuӰle-aӰdatӰpărinţilorӰcapacitateaӰdeӰ„aӰvedea”ӰînӰcopiiӰceeaӰceӰ
eiӰnuӰvădӰîncă…ӰPărinteleӰvedeӰdevenireaӰ
copiluluisăuşipoateimprimaunsens,unchipfrumosacestuiparcurs.Mariaaspart„vasuldealabastru,cumirdenardcurat”şiaunscapulluiIsus.Este vorbadeungestspontanmotivatdeiubire
şi,ӰmaiӰales,ӰdeӰpocăinţă.ӰFemeiaӰeliberatăӰdinӰ
ghearelemorţiişialepăcatului,seîntoarceacumşiface„unlucrufrumos”,pecareIsusîlscoateînevidenţă:„Iatăungestprofetic!”
AcestӰfaptӰmi-datӰdeӰgândit.ӰNuӰesteӰ
cumvaӰunӰmodelӰdeӰcomportamentӰaici?ӰNuӰ
esteoexpresievieamoduluiîncareputem
inuenţaӰviaţaӰaltora,ӰchiarӰşiӰatunciӰcândӰ
nuputemprevedeaamplitudineaşiefectul
gesturilorӰpeӰcareӰleӰfacem?ӰNuӰtrebuieӰsăӰ
măӰstrăduiescӰpreaӰmultӰcaӰsăӰobservӰînӰviaţaӰ
meaӰanumiteӰgesturiӰfăcuteӰdeӰmaiӰmulteӰ
persoaneӰînӰmomenteӰcare,ӰpentruӰmine,ӰauӰ
devenitrepereprofetice.Bibliavorbeştedesprecuvinteleprofetice,
spuseӰconştientӰşiӰclar,Ӱprintr-unӰmesagerӰ
alluiDumnezeu.Noine-amasumatacest
modelӰbiblicӰînӰpracticaӰnoastrăӰcreştină,ӰînsăӰgesturileӰprofeticeӰsuntӰaltcevaӰdecâtӰ
cuvinteleprofetice.Potcuvinteprofetice
însoțiteӰdeӰgesturiӰcuӰînsemnătateӰprofetică,Ӱ
darӰpotӰӰşiӰgesturiӰprofeticeӰcareӰseӰmanifestăӰ
fărăӰniciunӰcuvântӰcareӰsăӰleӰinterpreteze.Ӱ
Gst c sătt prtcă
Editria
ValentinDE D
3
w w w. v i at a d e f am i l i e . ro

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
daniluz8888706 liked this
Camelia Pasca liked this
svayambhu liked this
Camelia Pasca liked this
genuis liked this
genuis liked this
Dobre Alina liked this
genuis liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->