Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TV Extra [broj 725, 14.1.2011]

TV Extra [broj 725, 14.1.2011]

Ratings: (0)|Views: 1,502|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

 
Na Pinku po~inje „Dvor“
Za{to nemapri jenosa SP-a za rukome ta{e
Belmin Karamehmedovi}
Pozna ti u utrci za 50.000 eura
La jla Torlak u Londonu
Na Federalnoj TV no va medicinska drama
NAJKOMPLETNIJI SEDMI^NI TV I SATELITSKI PROGRAM OD 15. 1. DO21. 1. 2011. BROJ725.
 
FILMOVI
EQUILIBRIUM
Utorak 22.20OBN
^ARLIJEVI AN\ELI
Sri jeda 22.00 Pink BH
IZBORI
Petak 23.20Mre`a plus
Ma a ^engi},urednica i vodite jica BHT 1
Kona~nosre tna
   (    F   o   t   o   :    I .    [   e   b   a   l   j   )
 
2
Petak, 14. januar/sije~anj 2011.
I
ako je pobjeda Katarine @ivkovi} unedavno zavr{enoj „Farmi“ jo{ aktu-elna tema, producenti Pink televizijepotrudili su se da ve} u nedjelju, 16. januara, zapo~ne emitiranje novog{oua realnosti „Dvor“.Za razliku od imanja u Lisovi}ima,gdje su popularni farmeri okupljani pr-ema licenci {vedske produkcijskeku}e „Striks“, i ku}e „Velikog brata“,koja je ra|ena prema ideji holandskeprodukcije „Endemol“, sve - od idejepa do realizacije „Dvora“ - u potpuno-sti je vlasni{tvo ru`i~aste televizije.
Emisije u`ivo
Zbog pokretanja novog {oua na Pinkusu mnogi zavrnuli rukave, a ~ak su igraditelji imali pune ruke posla. Neda-leko od studija u [imanovcima sa-gra|en je dvor u koji }e se u nedjeljuuseliti 20 poznatih li~nosti iz regiona.Ho}e li pored Lepe Luki}, \usa, Niko-le Paunovi}a, Mine Kosti}, DanijelaPopovi}a, Bebi Dol, Tijane Todevske iostalih takmi~ara u ovaj {ou realnostiu}i i neke od poznatih li~nosti iz BiH, jo{ se dr`i u tajnosti. Ali se, isto tako, jo{ jednom pokazalo da je na{e VIP-ove te{ko nagovoriti na ovakvu vrstupromocije.Kako saznajemo, sedmi~ni ho-norar od 1.000eura zbog posla je odbio biv{i misterBiH Dejan Radovi}. Isto su uradili har-izmati~ni Elvir Lakovi} Laka i njegovasestra Mirela, kojima ovo nije prva po-nuda, a velikom broju kamera nije sehtjela izlo`iti ni mlada glumica AidaBukva.Ulazak u~esnika u „Dvor“ u`ivo }e bitiemitiran u nedjelju u 20 sati, a vodite-ljski dvojac i ovaj put }e biti Aleksa-ndra Jeftanovi} i Ognjen Amid`i}. Dabi izbjegli bilo kakve nejasno}e, ~elniciPinka dan ranije u 20 sati prikazat }especijalnu emisiju u kojoj }e predstavi-ti novi format {oua realnosti.
Borba za zlatnike
- Odmah po ulasku u „Dvor“ za svihdeset `ena i desetoricu mu{karaca bit}e odre|ene uloge. Tako }e se poznatipreina~iti u kralja, kraljicu,dvorske lude iseljane, odnosno preko no}i do}i }edo izra`aja klasno dru{tvo tipi~no zakraljevsko ure|enje. Da bi pre`ivjeli 45dana, u~esnici moraju nau~iti kako se`ivjelo prije nekoliko stotina godina.„Dvor“ je za takmi~are psihi~ko i fizi~kopre`ivljavanje, ali i igra eliminacije -dodaju producenti ru`i~aste televizije.Za pobjednika „Dvora“ zagarantirana je nagrada od 50.000 eura, a finalistkoji skupi najvi{e zlatnika bit }e boga-tiji za 10.000 eura.
 A. ISLAMAGI]
   P   R   O   M   A    [   A   J   I   P   O   G   O   C   I
[OU REALNOSTI
Po~inje prvi Pinkov samostalni projekt
Za pobjednika ’Dvora’50.000 eura!
ISPECI
PARECI
- Ima li nekovrijeme zakoje ti pre|e{bazen?
(Vanja Semi} uemisiji „Dobrevibracije“ naTVSA)
1.DVA SATA DOBRE ZABAVE
Nova sezona „Ami G Showa“ naPinku BH pravo je osvje`enje zagledaoce. Urednik i voditeljOgnjen Amid`i} potrudio se dagledaocima pru`i skoro dva satadobre zabave i prvo izdanje danaslutiti da sve one koji budugledali „Ami G Showu“ o~ekujemnogo zanimljivih stvari.
2.SVAKA ^ASTZA ALMODOVARA 
Federalna TV povukla je pravipotez kada je u svoj programnazvan No} klasika uvrstila ci-klus filmova Pe-dra Almodovara.Klasici iza{li iz radi-onice ~uvenog {pan-skog sineaste ~etvrkomnave~er sigurno su pravimagnet za gledaoce i sigurnoih je {teta propustiti.
3.NAPETI ZAKON BRA]E
Najava OBN-a da su otkupilitre}u sezonu „Zakona bra}e“obradovala je veliki broj gledala-ca koji bez daha prate ovu krimi-nalisti~ku seriju. I tre}a sezona je napeta, dramati~na i ispunje-na akcijom.
1. PROBIJEN TERMINNA PINKU BH
Svi oni koji su u subotu na PinkuBH ~ekali film „Veliko srce“, pro-pisno su se i na~ekali, jer je ter-min emitiranja uveliko probijen.[ta drugo re}i nego neozbiljno?!
2. RODITELJSKA PA@NJA 
Dokle }e odgovorni ljudi u TVstanicama smatrati da je dovo-ljno staviti markicu „roditeljskapa`nja“ i onda u po bijela danaemitrati, u najmanju ruku, sa-dr`aje neprikladne za djecu iomladinu? Ili jednostavnije re}iseks, golotiju, nasilje...
3. TALE JE PROMA[AJ
BHT1 je napravila proma{aj ka-da je u svoju {emu uvrstila seriju„Tale“. Ne samo da je ostvarenjestaro ve} je reprizirano milion pu-ta. Pa, ko }e to vi{e gledati? Akora~unaju da }e to biti zanimljivonovim nara{tajima, od toga, na- jvjerovatnije, nema ni{ta.
Psihi~ki i fizi~ki test zapre`ivljavanje
U~e{}e i 1.000eura sedmi~no odbili Dejan Radovi},Laka i Mirela te Aida Bukva
Period izme|u „Farme“ i „Dvora“Aleksandra Jeftanovi} iskoristila je za kratki predah, i to s novo-pe~enim momkom, srbijanskim bi-znismenom Aleksandrom[vrakom. Ina~e, [vraka je biv{ide~ko farmerice Jelene Stoni`i},a u vezu s atraktivnom voditelji-com upustio se za vrijeme mane-kenkinog boravka u Lisovi}ima.
 Aleksandra s novim de~kom
U ovosedmi~nom izdanju „Show Timea“
Baki o odnosimasa farmerima
U ovosedmi~nom izdanjuemisije „Show Time“, kojase emitira na Pinku BH usubotu u 17 sati, NaidaSrnja imat }e zanimljivegoste iz svijeta muzike isporta.- Posebno mi je drago {to}u u svojoj emisiji ugostitidensera Andriju Bakija\oganija B 3, koji }e go-voriti u svom u~e{}u na„Farmi“, ali u kakvim jeodnosima sa farmerimanakon zavr{etka ovogpopularnog {oua realno-sti. O nastavku svoje no-gometne karijere govorit}e na{ biv{i reprezentati-vac Admir Vladavi}, a u„Show Timeu“ bit }e pre-dstavljene u~esnice Izbo-ra za Miss planete Zemlje- ka`e Naida Srnja.
D. Z.Baki: PopularnidenserJeftanovi}:Za{titno lice{oua realnosti
 
   O  s   t  a   l  e   2   3 ,   5   0   %
 5
 
 N A  J B O L J I H 
 T V
 E M I S I J A 
SMS
091/410-100
OBN
pon.-pet, 20.00
2
 ◗       
17,50 %
Gümüs
FTV, RTRS
svaki radni dan, 19.05
5
 ◗       
12,00 %
Upitnik 
Mre`a plus
pon.-sub, 20.00
1
1001 no}
BHT1
petak, 17.30
4
 ◗       
13,00%
Kona~no petak 
Hayat TV
petak, 21.00
3
 ◗       
16,00%
Zvijezda mo`e{ biti ti
 ◗       
18,00%
Petak, 14. januar/sije~anj 2011.
 A. Hr{um
PINK BH
16,00 %
 A. Deli}
FTV
11,00 %
M. ^engi}
BHT 1
14,00 %
 N A  J B O L J I H 
 T V
 V O D I T E L J A 
N. Srnja
PINK BH
12,50 %
M. \akovi}
OBN
15,50 %
3
Ostale 31,00 %
Za svoje omiljene emisije, se-rije ili TV voditelje glasajte naslijede}i na~in: ukucajte klju-~nu rije~ VODITELJ ili EMISI-JA, zatim razmak te ime i pre-zime voditelja, odnosno nazivemisije. SMS po{aljite na brojmobilnog telefona 094/410-100. Cijena SMS-a iznosi0,50 KM + PDV.Postoci se izvode na osno-vu broja pristiglih SMS-ovaza odre|enu emisiju ili vodi-telja. Vlasnik broja mobilnogtelefona 061-856-421 dobi-tnik je dvije ulaznice za kino.
NAGRADNA IGRA 
Nezaboravna spikerica prijeratne TVSA
Mirjana Jan~i} prve januarske sedmice pro-vodi u Sarajevu. Adresanezaboravne voditeljiceprijeratne TVSAve}du`e vrijeme je u Lo-ndonu, ali ona veoma~esto dolazi u bh. prije-stonicu, gdje `ivi jedanod trojice njenih sinova.Uz nju je u engleskojmetropoli jedan sin, atre}i `ivi u Zagrebu,gdje trenutno radi naproizvodnji starih bosa-nskih nanula.Mirjana je u penziji i,kako nam ka`e, sada senerado pojavljuje u ja-vnosti, a boravak u Sara- jevu iskoristila je za susr-ete sa starim prijateljima,me|u kojima je bila i Ha-nka Paldum.
L. S. R.Jan~i}: Vodi miranpenzionerski `ivot
Mirjana Jan~i} izLondona stigla u Sarajevo
S
mnogo `elja Maja^engi} u{la je u2011. godinu.Ka`e, ako se godina po-znaje po do~eku, onda biza nju 2011. trebala bitipuna sre}e i veselja. Ali iva`nih odluka. Prvo liceTV zabavnog programau BiH smatra da je u go-dinama (bli`i se 30.) ka-da `ena mora u~initi pre-sudne korake u karijeri.- Ne pravim planove,ali donosim odluke. Jer`ivot je ono {to ti sede{ava dok pravi{ pla-nove. Donijela sam nekeprofesionalne odluke.Nakon dugo godina uovom poslu vrijeme je dase neke stvari podignuna vi{i nivo. Za mene bito zna~io napredak, a vi-djet }emo {ta }e od togabiti - pomalo je tajanstve-na ^engi}.
Najvi{i standardi
Ono {to Maju kao~lana redakcije Zabavno-muzi~kog programa BHT1 i portparola BH Euroso-nga zaokuplja jesu pripr-eme za TV {ou u kojem}e Dino Merlin 20. febru-ara premijerno predstavitipjesmu za Dizeldorf.- To }e biti {ou na na- jvi{im profesionalnimstandardima. Kako ovegodine u {ouu imamonajve}u regionalnu zvije-zdu, svi standardi su po-dignuti na najvi{i nivo.Imat }emo pri~u vezanuza Dinu Merlina i za pje-smu koju }e on izvesti naEvroviziji. Pozvali smobrojne i vrlo zanimljivegoste od kojih neki dugonisu bili u BiH - govori^engi} i isti~e da }e {oubiti emitiran u`ivo iz stu-dija ARTVBiH.U tandemu s Deja-nom Kukri}em, ve}~etvrtu sezonu Majaure|uje i vodi veomagledan magazin„Kona~no petak“. Njihdvoje ustvari su jedinivoditeljski par u na{ojzemlji koji je izgradio pr-epoznatljiv imid`.- Imamo puno pame-tnih ljudi s vrhunskim do-stignu}ima, ali jako malonjih o tome `eli govoriti.Ima i ljudi koji sebe bezpokri}a smatraju velikimzvijezdama i s njima jenajte`e raditi - otvorena je ^engi} i otkriva da }eu petak, 14. januara, uemisiji govoriti o nogo-metnom transferu EdinaD`eke i o~ekuje se nje-govo javljanje u emisiju.
Privatni `ivot
Razgovor s Majomotvoren je profesiona-lnim temama, a zatvorit}emo ga pitanjem o pri-vatnom `ivotu. Ma{tu ja-vnosti u novogodi{njemprogramu zagolicalo jakada je Goran Bregovi}Maji za svadbu obe}aotruba~e.- TV je {ou program.Trudimo se, sve za {ou iintrige. Valjda se kod naspodrazumijeva da je je-dan od prioriteta za `enuudaja, {to kod mene nijeslu~aj - zaklju~uje ^engi}.
L. SARAJLI]-RAMOVI]^engi}: Vrijeme je da se neke stvari podignu na vi{i nivo
(Foto: I. [ebalj)
Kao bra~nipar
- Dejan i ja smo, ne-kako, kao bra~ni par.Jedno za drugo bismouradili sve, ali, nara-vno, kao i kod svih ljudikoji provode jako punovremena skupa, znajunam se desiti neke ra-zmirice. Ali nikad nijedo{lo do velike sva|e -ka`e ^engi}.
Kona~no sretna
Pro{le godine Maja ^engi} i Ermin Sijamija pre-kinuli su dugu ljubavnu vezu. Maja je slobodna, atr-aktivna i uspje{na i sigurno da joj udvara~a ne ne-dostaje.- Nakon dugo vremena ponovo sam sretna, za-dovoljna i zaljubljena. Nadam se da }e tako i ostati- ka`e ^engi}.
RAZGOVOR
Maja ^engi}, prvo lice TV zabavnog programa u BiH
Za mene je 2011.godina va`nih odluka
Kod nas se podrazumijeva da je jedan od prioriteta za `enu udaja, {to kod menenije slu~aj
BH Eurosong {ou 20. februara bit }e emitiran iz studija ARTVBiH

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->