Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cach danh dau trong am

Cach danh dau trong am

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 458|Likes:
Published by anon-672471

More info:

Published by: anon-672471 on Nov 07, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2009

pdf

text

original

 
English Department
-
HYTTCNguyÔn Quèc Huy
Mét sè quy luËt vÒ viÖc bá dÊu träng ©m trongtiÕng Anh.
 Trong viÖc rÌn luyÖn kÜ n¨ng nãi tiÕng Anh, ph¸t ©m lµmét trong nh÷ng viÖc tËp luyÖn ban ®Çu nh»m ®¹t ®îcnhu cÇu giao tiÕp trùc tiÕp qua nghe, nãi. NhiÒu ngêi ViÖthäc tiÕng Anh gÆp khã kh¨n trong viÖc ®äc vµ nãi donh÷ng ¶nh hëng qua l¹i gi÷a tiÕng ViÖt vµ tiÕng Anh. TiÕngViÖt lµ mét hÖ thèng ng«n ng÷ ®¬n ©m tiÕt, trong khitiÕng Anh lµ mét hÖ thèng ®a ©m tiÕt, víi cêng ®é nhÊngiäng kh¸c nhau trªn c¸c ©m tiÕt cña mét tõ vµ c¸c tõ trongc©u. V× vËy viÖc ®äc ®óng träng ©m tiÕng Anh lµ méttrong nh÷ng khã kh¨n víi ngêi ViÖt häc tiÕng Anh. Tõ tiÕng Anh cã nhiÒu ©m tiÕt nªn ngêi nãi thêng nhÊnm¹nh vµ kÐo dµi mét ©m tiÕt nµo ®ã, vµ nãi hoÆc ®äcnhanh c¸c ©m tiÕt cßn l¹i trong tõ. ¢m tiÕt nhËn sù nhÊngiäng cña ngêi nãi ®îc gäi lµ ©m tiÕt nhËn träng ©m cña tõ(
word stress
)
'  
record, under 
'  
stand,
'  
dictionary, pre
'  
fer 
 T¬ng tù, cã mét sè tõ trong c©u ®îc ngêi nãi nhÊnm¹nh vµ cÊt cao giäng h¬n nh÷ng tõ kh¸c. Nh÷ng tõ nµy ®- îc gäi lµ tõ nhËn träng ©m c©u (
sentence stress
)
'  
Mary’s at 
'  
home to
'  
night.
'  
Mary’s
'  
here
'  
now.The
'  
doctor’s in his
'  
office to
'  
day.
1. Träng ©m tõ tiÕng Anh (Word Stress)
 Trong tÊt c¶ c¸c tõ cã hai ©m tiÕt hay nhiÒu h¬n, mét©m tiÕt ®îc ph¸t ©m lín h¬n, næi bËt h¬n. ¢m tiÕt m¹nhnµy ®îc nhÊn m¹nh hay mang träng ©m, vµ nh÷ng ©m tiÕtu n kh¸c kh«ng mang träng ©m (kng ®îc nhÊnm¹nh). Vµ thêng nh÷ng ©m tiÕt kh«ng mang träng ©m ®îcph¸t ©m nhÑ h¬n, ng¾n h¬n vµ thêng ®îc rót gän(
reduced syllables
), nghÜa lµ kh«ng cßn lµ nguyªn ©m tränvÑn mang träng ©m (ch¼ng h¹n nh /ei, e,
æ,
a:,
әu
,u:, ju:/chuyÓn thµnh c¸c ©m yÕu h¬n nh ©m /
ә
/, /i/ hoÆc /
Λ
/
.
1
 
English Department
-
HYTTCNguyÔn Quèc Huy
Ký hiÖu /
'
/ thêng ®îc ®Æt ®Çu ©m tiÕt mang träng©m chÝnh (
main/primary stress
), tõ dµi cßn cã träng ©mphô (
secondary stress
). Träng ©m phô kh«ng ®îc nhÊn m¹nhb»ng träng ©m chÝnh, nhng mang ©m nguyªn ©m trän vÑnvµ ®îc biÓu trng b»ng dÊu /
ֽ
/ vµ dÊu nµy thêng ®îc ®Æt tríc©m tiÕt mang träng ©m phô.
ֽ
mathe
'
matics,
ֽ
infor 
'
mation, com
ֽ
mun
'
cation
Nh ®· nãi ë trªn, c¸c ©m tiÕt trong mét tõ ®a ©m tiÕt®îc s¾p xÕp thµnh mét chuçi nèi tiÕp gåm c¸c ©m tiÕtnhËn träng ©m vµ ©m tiÕt kh«ng nhËn träng ©m. Do ®ãngêi ViÖt häc tiÕng Anh thêng gÆp khã kh¨n trong viÖcnhËn ra ©m tiÕt nµo mang träng ©m vµ ©m tiÕt nµo kh«ngmang träng ©m.Nh×n chung, c¸ch ph©n bè träng ©m chÝnh thay ®æituú theo tõng tõ. Träng ©m cã thÓ r¬i vµo:
-
©m tiÕt thø nhÊt:
 
'
answer,
'
student,
'
library
-
©m tiÕt thø hai:
a
'
bove, re
'
ply, te
'
legraphy
-
©m tiÕt thø ba:
under
'
standing, infor
'
mation
-
©m tiÕt thø t:
misunder
'
standing,incompre
'
hensible
-
©m tiÕt thø n¨m:
palatali
'
zationViÖc ®Æt sai träng ©m trong khi nãi cã thÓ lµm chongêi nghe khã hiÓu. Vµ ®«i khi viÖc dêi ®æi träng ©mtrong cïng mét tõ cã thÓ lµm thay ®æi tõ lo¹i vµ ¶nh hëng®Õn ng÷ nghÜa cña tõ. ThÝ dô:
'
record (n): hå s¬, kØ lôc, ®Üa h¸t, tiÕng t¨m,thµnh tÝch, lÝ lÞchre
'
cord (v): ghi chÐp, thu (h×nh hoÆc tiÕng)
 Tuy nhiªn, vÉn cã mét sè quy luËt chung mµ ngêi ViÖthäc nãi tiÕng Anh cã thÓ dùa vµo ®ã ®Ó ®o¸n biÕt nªn®Æt träng ©m ë ©m tiÕt nµo trong tõ.
a.
Tõ mét ©m tiÕt mang träng ©m chÝnh:
 Thêngth× trong phÇn liÖt kª tõ kh«ng ghi träng ©m cña tõmét ©m tiÕt.
b.Mét sè quy luËt gióp ngêi häc ®o¸n ®îc vÞ trÝ cña träng ©m trong tõ:
1.c danh tõ vµ tÝnh tõ hai ©m tiÕt thêng cã©m tiÕt thø nhÊt nhËn träng ©m.
2
 
English Department
-
HYTTCNguyÔn Quèc Huy
VÝ dô:
'
present (adj),
'
conduct (n),
'
contrast (n),
'
rebel (n)
Ngo¹i lÖ:
ma
'
chine (n), mis
'
take (n), a
'
lone (adj)2.C¸c ®éng tõ hai ©m tiÕt thêng cã ©m tiÕt thøhai nhËn träng ©m.
VÝ dô:
pre
'
sent, con
'
duct, con
'
trast, re
'
bel Tuy nhiªn, mét sè ®éng tõ hai ©m tiÕt l¹i cã träng©m chÝnh r¬i vµo ©m tiÕt ®Çu tiªn.
VÝ dô:
'
promise,
'
answer,
'
enter,
'
offer,
'
listen,
'
happen,
'
open3.C¸c tiÒn tè: un-, im-, in, … vµ hËu tè thêng ®îcdïng ®Ó thªm vµo mét tõ ®Ó t¹o thµnh tõ dµih¬n. Vµ th«ng thêng träng ©m chÝnh ë nh÷ngtõ dµi h¬n nµy thêng kh«ng ®æi nghÜa lµ vÉnë ©m tiÕt ®îc nhÊn cña tõ gèc.
VÝ dô:
'
possible (adj): cã thÓim
'
posisble (adj):kh«ng thÓ
 
de
'
velop (v): ph¸t trnde
'
velopment (n):sù ph¸t triÓn 
'
happy (adj): h¹nh phóc
'
happiness (n):niÒm h¹nh phóc
4.
¢m tiÕt ®i liÒn tríc hËu tè “
-tion
” nhËn träng©m.
VÝ dô:
 
'
na
tion
, pro
'
tec
tion
, interpre
'
ta
tion
.
5.
¢m tiÕt liÒn tríc hËu tè “
-sion
” nhËn träng ©m.
VÝ dô:
de
'
ci
sion
, con
'
clu
sion
, per
'
mis
sionNgo¹i lÖ:
 
'
television (n): Ti vi
6.
¢m tiÕt liÒn tríc hËu tè “
-ic
”, “
-ical
” nhËn träng©m.
VÝ dô:
e
'
lectr
ic
, sta
'
tist
ic
, eco
'
nom
ic
, po
'
lit
ical
,
'
pract
icalNgo¹i lÖ:
 
'
Arabic,
'
Catholic,
'
rhectoric, a
'
rithmetic,
'
lunatic,
'
politics.
7.
¢m tiÕt liÒn tríc hËu tè “
-ity
” nhËn träng ©m.
VÝ dô:
a
'
bil
ity
, ac
'
tiv
ity
, co
'
mmun
ity
, sim
'
plic
ity
,curi
'
os
ity
8.
¢m tiÕt liÒn tríc hËu tè “
-ial
”,
-ially
” nhËnträng ©m.
VÝ dô:
'
fac
ial
, me
'
mor
ial
, e
'
ssent
ially
, arti
'
fic
ially
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->