Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Istoria Portului Popular Bucovinean Ion Dragasanul

Istoria Portului Popular Bucovinean Ion Dragasanul

Ratings:
(0)
|Views: 1,043|Likes:
Published by adresa_de_lucru

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: adresa_de_lucru on Jan 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2013

pdf

text

original

 
O istorie a portului popular bucovinean
Autor Ion Dragusanul
Cuprins
„Satul românesc este, în esen
ţă
, preistoric”„Îmbr
ă
c
ă
mintea Dacilor era mai toat
ă
ro
ş
ie”?De la „uria
ş
ii” Hyperborei la DaciUrma
ş
ii lui Mo
ş
TimpFoamea de dacism
ş
i m
ă
rturiile românilor„Cu un port aproape întocmai al str
ă
bunilor s
ă
i”De la
 Ţ 
ara de Sus a Moldovei, la Bucovina„Norodul este foarte plecat spre eres”Vestimenta
ţ
ia etnicilor din BucovinaEmanciparea Bucovinei
ş
i inventarea costumului popular studen
ţ
escBibliografieCuprins
„Satul românesc este, în esen
ţă
, preistoric”
„Satul românesc este, în esen
ţă
, preistoric”, adic
ă
„o zon
ă
conservatoare,cum o dovedesc elementele de cultur
ă
arhaic
ă
care au supravie
ţ
uit aici pân
ă
laînceputul secolului XX”, în ciuda statutului de „r
ă
spântie, în care se întretaieinfluen
ţ
e diverse”, o r
ă
spântie în care s-a supravie
ţ
uit doar „cu j
ă
raticul
ţ
inutsub spuz
ă
”. Iar principalele elemente de cultur
ă
arhaic
ă
sunt legile, care „secântau, ca s
ă
nu se uite”
ş
i din care ne-au r
ă
mas doar vestigii lingvistice („Leru-i Ler”, „Florile d’Albei”, „Heiole” etc.), dar care au supravie
ţ
uit, din vremea luiZalmoxe, pân
ă
pe la anul 1800, sub numele de „Valaskim”, adic
ă
„drept valah”,precum
ş
i ve
ş
mintele preistorice, atât cele n
ă
scocite de legendarul Pelasg(opinci, cojoc, c
ă
ciul
ă
), cât
ş
i de mâinile pricepute ale „zei
ţ
ei” casnice, femeia(
ţ
es
ă
turi din in, cânep
ă
, lân
ă
sau bumbac).Portul popular al românilor, despre care se vorbe
ş
te doar din perspectivafragmentului nostru de istorie (cele aproape dou
ă
secole recente), care s-adesprins
ş
i se desprinde înc
ă
prin întret
ă
iere de preistorie, nu reprezint
ă
omo
ş
tenire dacic
ă
, ci una mult mai îndep
ă
rtat
ă
 
ş
i mai profund
ă
, ceaîncredin
ţ
at
ă
de Histia, odat
ă
cu legea, popula
ţ
iilor de sub Ursa Mare, care, într-o prim
ă
tentativ
ă
de intrare în istorie, au împrumutat numele acelei tentative,dacismul. Tocmai de aceea, nu e nimic surprinz
ă
tor s
ă
întâlne
ş
ti, în opera unuipoet elin din secolul
ş
apte înainte de Hristos, descrierea am
ă
nun
ţ
it
ă
acostumului
ş
i a modului de confec
ţ
ionare a pieselor ve
ş
mântului respectiv, pe
1
 
care b
ă
trânii satelor din Obcinile Bucovinei înc
ă
-l mai poart
ă
de s
ă
rb
ă
torilemersului la biseric
ă
. Asta nu înseamn
ă
vreo influen
ţă
a culturii eline în spa
ţ
iulnostru carpatic, de
ş
i, de-a lungul mileniilor, „satul românesc
ş
i-a însu
ş
it multedin motivele ce constituesc patrimoniul marii culturi bizantine, care este istorieîn sensul deplin al cuvântului; dar cultura aceasta istoric
ă
a fost asimilat
ă
 stilului preistoric al satelor” române
ş
ti, în condi
ţ
iile în care cultura aceea nuconserva, de fapt, elemente de preistorie, adic
ă
mo
ş
teniri pelasge, pentru c
ă
,a
ş
a cum s-a convenit la nivel european, „omul pelasg este omul preistoric”, celdin „faza aurolar
ă
a omenirii”, din „genera
ţ
ia de aur” a necunosc
ă
torilor detimp, care descifrau fenomenele naturale pe cer, acolo unde Constela
ţ
iaDragonului vestea înghe
ţ
ul nordic,
ş
arpele-înghe
ţ
, care-l va izgoni peculeg
ă
torul de fructe din Edenul începuturilor civiliza
ţ
iei umane, acolo undeCapricornul murea
ş
i învia lumin
ă
(mai târziu, timp, dar
ş
i „renovatio” periodic
ă
 
ş
i universal
ă
), iar Soarele
ş
i Luna tr
ă
iau o cosmic
ă
poveste de dragoste,imposibil de a se des
ă
vâr
ş
i vreodat
ă
.Portul popular al valahilor este o mo
ş
tenire multimilenar
ă
a pelasgilor. ÎnBucovina, înlocuirea numelui de valah cu cel de român, din ini
ţ
iativa pe atuncibenefic
ă
a
Ş
colii Ardelene, a fost greu acceptat
ă
, memoria subcon
ş
tient
ă
alegendarului Pelasg (Flaccus) supravie
ţ
uind prin Valaskim (dreptul valah), prinnumele poporului, Valahove, prin numele multor bucovineni, Flacea sau, maitârziu, Flocea, prin datin
ă
, tradi
ţ
ii, obiceiuri
ş
i prin elementele portului de zi cuzi, un port ap
ă
rat
ş
i de lege, pân
ă
prin anul 1550, când alterarea lui, prinîmprumuturi de la str
ă
ini, era „pedepsit cu moartea”.Portul nostru popular consacr
ă
, doar în Mun
ţ
ii Carpa
ţ
i, „rezisten
ţ
a,continuarea preistoriei”, precum
ş
i „contemporaneitatea preistoriei cu istoria”,la un popor în general lipsit de memorie con
ş
tient
ă
 
ş
i la care „originea, virtutea
ş
i gloria str
ă
mo
ş
ilor nu se bucur
ă
de nici o pre
ţ
uire; ei pre
ţ
uiesc doar situa
ţ
iaprezent
ă
”, condamnându-se, astfel, la uitare, în viitorul apropiat la fel deinsensibil
ş
i de devorator.F
ă
r
ă
îndoial
ă
c
ă
portul popular bucovinean face parte din portul na
ţ
ionalromânesc (m
ă
cam îndoiesc asupra faptului c
ă
noi vom ajunge, vreodat
ă
,
ş
ina
ţ
iune, când avem, voca
ţ
ia ancestral
ă
a dezbin
ă
rii în gloate), dar are
ş
i unplus fa
ţă
de portul românilor din celelalte provincii, poate c
ă
 
ş
i datorit
ă
 existen
ţ
ei, pân
ă
recent, a unei enclave de preistorie, Ocolul CâmpulunguluiMoldovenesc,
ţ
inut în care diversele contemporaneit
ăţ
i nu au avut acces,libertatea ob
ş
teasc
ă
perpetuând un model ob
ş
tesc ancestral. Tocmai de asta am
ş
i regionalizat aceast
ă
poveste, preferând aria de contaminare folcloric
ă
a ob
ş
tiipelasge din inima Obcinilor Bucovinei.
„Îmbr
ă
c
ă
mintea Dacilor era mai toat
ă
ro
ş
ie”?
În prima legend
ă
, „Dacii”, din volumul „Tradi
ţ
ii Poporane Române dinBucovina” (Bucure
ş
ti, 1895, pag. 3), Simion Florea Marian vehiculeaz
ă
oafirma
ţ
ie anonim
ă
, pe cât de surprinz
ă
toare, pe atât de neluat
ă
în seam
ă
,inclusiv de c
ă
tre marele folclorist bucovinean: „Îmbr
ă
c
ă
mintea Dacilor era maitoat
ă
ro
ş
ie, adec
ă
: com
ă
nac ro
ş
u, suman ro
ş
u
ş
i cioareci sau berneveci ro
ş
ii”.
2
 
Desigur c
ă
Marian nu rateaz
ă
ocazia de a specula pe seama cioarecilorro
ş
ii ai hu
ţ
anilor, care, ca „gu
ţ
ani” sau „gu
ţ
uli” (cu „g” pronun
ţ
at „h” de ucraini)pot fi str
ă
vechii alia
ţ
i ai go
ţ
ilor, carpii, porecli
ţ
i „gu
ţ
ani” datorit
ă
acelei alian
ţ
e.Dar, admi
ţ
ând ipoteza c
ă
 
ş
i carpii ar fi purtat îmbr
ă
c
ă
minte vopsit
ă
în ro
ş
u, nuputem concluziona c
ă
to
ţ
i dacii ar fi purtat „com
ă
nac ro
ş
u, suman ro
ş
u
ş
icioareci sau berneveci ro
ş
ii” (eu înclin s
ă
cred c
ă
numai r
ă
zboinicii), iar dac
ă
,totu
ş
i, au purtat
ş
i s-ar putea demonstra aceast
ă
str
ă
veche op
ţ
iune coloristic
ă
,am avea, în aparen
ţă
, o problem
ă
, pentru c
ă
puzderia de teze triumfaliste aleromânismului (retezat) multimilenar s-ar cl
ă
tina, scâr
ţ
âind din c
ă
priorii„îngâmf 
ă
rii
ş
i în
ă
l
ţă
rii peste ceea ce suntem”, cum zicea A.D. Xenopol, în„Cuvântarea festiv
ă
” de la Putna, din anul 1871, pe care to
ţ
i o citeaz
ă
, darpu
ţ
ini o
ş
i citesc.În esen
ţă
, tezele multimilenarismului românesc, prin care ni se reteaz
ă
 istoria, multimilenarism probat prin continuitatea portului, cic
ă
demonstrat
ă
 de imaginile de pe Columna lui Traian (care, a
ş
a cum deja s-a dovedit, era
ş
ipictat
ă
, costumele dacilor fiind… ro
ş
ii), sun
ă
cam a
ş
a:„Este
ş
tiut c
ă
 
ţă
ranii no
ş
tri mai poart
ă
 
ş
i azi, în multe zone ale
ţă
rii,aceea
ş
i îmbr
ă
c
ă
minte ca dacii de pe columna lui Traian (i
ţ
ari, c
ă
ma
şă
lucrat
ă
 cu flori pe poale
ş
i mâneci, cojocele lucrate cu flori, c
ă
ciul
ă
– pe care romanii nule aveau)
ş
i c
ă
femeile dace erau net superioare celor romane ca stil
ş
i art
ă
întoalete” .Desigur c
ă
pe column
ă
, ca
ş
i la
ţă
ranii români de pân
ă
pe la jum
ă
tateasecolului al XIX-lea, c
ă
ma
ş
a NU era „lucrat
ă
cu flori pe poale
ş
i mâneci”, tot a
ş
acum nici cojoacele NU erau „lucrate cu flori” (iar dacii de pe Column
ă
nu leaveau), dar tezismul milenar îmbrânce
ş
te chiar
ş
i parvenitismul prezentului înstr
ă
vechime.„De asemenea, însu
ş
i cuvântul îmbr
ă
c
ă
minte este de origine dacic
ă
.Pân
ă
în prezent nu s-a g
ă
sit nici un monument în care s
ă
fie reprezentat undac în toga roman
ă
. În fapt, coloni
ş
tii erau obliga
ţ
i s
ă
adopte portul dac pentrua nu „cr
ă
pa” iarna de frig, a
ş
a cum ne demonstreaz
ă
monumentul sculptural dela Casei (Jud. Cluj) al lui Iulius Crescens îmbr
ă
cat într-un cojoc ca
ş
i cel de laApulon”.„Ca element de permanen
ţă
a elementelor de port de-a lungul mileniilor,în afara clo
ş
ului
ş
i decolteului, avem originala c
ă
ciul
ă
dacic
ă
pe care o maipoart
ă
înc
ă
 
ţă
ranii no
ş
tri, ca mo
ş
tenire din timpurile imemoriale ale pelasgilordun
ă
reni
ş
i carpatici
ş
i ale lui „Mithras genitor luminis” reprezentat ca un tân
ă
rîmbr
ă
cat în costum tradi
ţ
ional dac: c
ă
ma
ş
a lung
ă
, cing
ă
toare peste mijloc,mantie ce-i ajunge pân
ă
mai jos de genunchi
ş
i c
ă
ciula tradi
ţ
ional
ă
dac
ă
pecap. E o costuma
ţ
ie identic
ă
cu cea a dacilor sculpta
ţ
i pe columna lui TraianImaginea taurului este simbolul unei bog
ăţ
ii a dacilor str
ă
vechi: cre
ş
tereavitelor
ş
i agricultura. Aceea
ş
i reprezentare o întâlnim, ca element de tradi
ţ
ie, laCorbea din colec
ţ
ia Teodorescu”.C
ă
ciula dacic
ă
are, într-adev
ă
r, o semnifica
ţ
ie str
ă
veche
ş
i un roststr
ă
vechi, acela de a marca, prin felul te
ş
iturii, ierarhiile militare (regii purtauc
ă
ciula te
ş
it
ă
în fa
ţă
, prin
ţ
ii o te
ş
eau în lateral-dreapta, c
ă
peteniile militare înlateral-stânga, c
ă
l
ă
re
ţ
ii o te
ş
eau pe spate, glota
ş
ii o purtau
ţ
uguiat
ă
, iar
3

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Veronica Mateescu liked this
Dannyela Chiratcu liked this
Mitroiu Lucia liked this
Hnatiuc Andreea Ioana liked this
Antonia Mary liked this
lasting liked this
sherryka liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->