Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Πιστόλια

Πιστόλια

Ratings: (0)|Views: 1,619|Likes:
Published by taxydromos
Μια Παρουσίαση των πιστολιών Beretta τώρα και στα Ελληνικά
Μια Παρουσίαση των πιστολιών Beretta τώρα και στα Ελληνικά

More info:

Published by: taxydromos on Jan 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2011

pdf

text

original

 
Παρότιελαφράκαιυπερβολικάσυνεπτυγμένα,αυτάταημιαυτόματαπιστόλιατης
Beretta
δενυπολείπονταισεακρίβεια
.
Είναιασφαλήκαιαξιόπιστα,όπωςκαιταμεγαλύτερακαιγνωστότερατηςοικογένειας
.
 Σοσύστημακλειδώματος
blow-back
καιτοανοιχτούτύπουκλείστροείναικοινάχαρακτηριστικά,όπωςκαιηανυψούμενηκάννηπουεπιτρέπειτηνάμεσηεπιθεώρησητηςθαλάμηςκαιτημέγιστηασφάλειασχετικάμετηνετοιμότητατουόπλου
.
 Όλαταμοντέλαέχουνπίσωσκοπευτικότύπου
'V'
καιστόχαστροακίδαςγιαγρήγορηανεύρεσητουστόχου
.
Κατασκευάζονταιστο
GardoneValTrompia
τηςΙταλίαςκαιστο
Maryland
τωνΗΠΑγιατηναμερικανικήαγορά
.
Πιστόλια Σσέπης Ποιότητας
Η ίδια αφοσίωση στα σχεδιαστικά πλεονεκτήματα, η ασυμβίβαστη ποιότητα και ο αυστηρός έλεγχος με τα οποία κατασκευάζονται τα92F, Cougar και Cheetah, χαρακτηρίζει και όλα τα πιστόλια μικρών διαμετρημάτων, μεγέθους τσέπης, της Beretta. Απλότητα,ασφάλεια και πρακτικότητα στη χρήση είναι οι καλύτερες ιδιότητές τους.
Πρακτικό και Απλό
 Σο αποκλειστικό σχέδιο ανυψούμενης κάννης επιτρέπει στον χρήστη να γεμίσει κατ' ευθείαν τη θαλάμη. Επίσης, βοηθάει στο ασφαλέςάδειασμα του πιστολιού, επιτρέποντας την εύκολη απομάκρυνση από τη θαλάμη μιας γεμάτης σφαίρας, και τον άμεσο έλεγχο τηςκάννης. Σα προβλήματα εμπλοκών ουσιαστικά εξαλείφονται από το σχέδιο ανοιχτού κλείστρου που χαρακτηρίζει όλα τα μοντέλαBeretta μικρού μεγέθους.
Εξελιγμένα Τλικά
 Σα πιστόλια της Beretta στις σειρές Tomcat, Bobcat και Jerfire, έχουν τη σκληρότερη σφυρήλατη κάννη Ni, Cr, Mo, ενώ το κλείστροτους γίνεται από μονοκόμματη ατσάλινη μπάρα. Ο σκελετός κατασκευάζεται από στερεά κράματα αλουμινίου που έχουν την αντοχήτου ατσαλιού, αλλά είναι σημαντικά ελαφρότερα. ΢τις ανοξείδωτες εκδόσεις χρησιμοποιούνται τα καλύτερα υλικά, δύσκολα στημηχανουργική κατεργασία, αλλά εξαιρετικά αντισκωριακά και ανθεκτικά.
Μικρού μεγέθοσς 
 
1) Κάννη.
Καταςευάηετα από εδό ατςάλ υψθλισ αντοχισ. Οραβδϊςεσ γίνοντα προςετά γα αρίβεα. Τα μοντζλα απόανοξείδωτο Ατςάλ α Ττάνο ζχουν άννεσ από ανοξείδωτο ατςάλ.
2) Κλείςτρο.
Από υψθλισ αντοχισ ανκραοφχο χάλυβα α με εδικερμι ατεργαςία.
3) Σκοπευτικά.
Πίςω ςοπευτό εγοπισ α ςτόχαςτρο αίδασ γαγριγορο εντοπςμό του ςτόχου.
4) Αςφάλεια ςτο Σκελετό.
Χεροίνθτθ, βολι ςτθ χριςθ με τοναντίχερα.
5) Χρηςτικό Περίγραμμα.
Η ορυι τθσ λαβισ περλαμβάνε αρβείσαμπφλεσ, γα να λοξενεί άνετα το χζρ του χριςτθ, προςτατεφονταστον αντίχερα από τραυματςμό εξατίασ τθσ ίνθςθσ του λείςτρουα αυξάνοντασ τον ζλεγχο ατά τον πυροβολςμό.
6) Σκελετόσ.
Καταςευάηετα από εδό ράμα Ττανίου, ςθμαντάςχυρότερο, ελαρφτερο α περςςότερο ανκετό ςτθ ςουρά απότο ανοξείδωτο ατςάλ. Σε όλα τα άλλα μοντζλα ο ςελετόσ γίνετα απόεδό ράμα αλουμνίου α ανοδϊνετα ςε μαφρο ι γρ.
7) Μοχλόσ Απελευθζρωςησ Κάννησ.8) Έλξη Σκανδάλησ.
Στρωτι, άμεςθσ αποοπισ δπλισ/μονισενζργεασ.
9) Σχζδιο που δεν αγκιςτρώνεται.
Ομαλζσ αμπφλεσ επτρζπουν
γριγορο, απρόςοπτο τράβθγμα.3032 Tomcat. Εξαρετι ςχζςθ Βάρουσ
-
Ιςχφοσ.
Αναςχετι ςχφσ, απορυψμότθτα α μρό βάροσ
-
ζτς περγράετα το Tomcat δπλισ ενζργεασ. Η τελευταία προςκιθ τθσ Beretta ςτθ ςυλλογι
των μρϊν τθσ όπλων, χρθςμοποεί πυρομαχά 0,32 ACP (7,65 mm) οίλθσ αχμισ 60
-
grain. Παρζχε ςχφ πυρόσ ςοδφναμθ με αυτι των .380 (9 mmShort), που όμωσ αποδίδετα από ζνα ςυνεπτυγμζνο (125 mm / 4,9''), ελαρφ (400 gr / 14,5 ounce) πςτόλ. Το ςθνοεδζσ πίςω ςοπευτόρυκμίηετα με παρζλςθ α παρζχε υπεροχι ςτθν αρίβεα. Σε μερζσ χϊρεσ δατίκετα α με ςοπευτά τρτίου.
3032 Tomcat Ανοξείδωτο.
Το νζο αυτό μοντζλο αυτό ζχε λείςτρο α άννθ από ανοξείδωτο ατςάλ. Ο ςελετόσ ράματοσ είνα γρίηοσ ανοδίωςθσ, γα να ταράηε με τοχρϊμα α το νίρςμα των ανοξείδωτων εξαρτθμάτων. Η ςανδάλθ, θ ςφρα, θ αςάλεα, ο γεμςτιρασ α άλλα μζρθ ζχουν νίρςμα όρνωςθσ. Όλα τα άλλα χαρατθρςτά του είνα ίδα με το Tomcat.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->