Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
38Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
koordinat sistemleri

koordinat sistemleri

Ratings:

5.0

(6)
|Views: 71,902|Likes:
Published by bekir aslan

More info:

Published by: bekir aslan on Aug 11, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

02/01/2013

pdf

text

original

 
 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEKÎ E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
İ
N
Ş
AAT TEKNOLOJ
İ
S
İ
 KOORD
İ
NAT S
İ
STEMLER 
İ
 
ANKARA 2005
 
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ı
ğ
ı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
 
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ı
ğ
ı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar 
ı
ileonaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar 
ı
nda kademeli olarak yayg
ı
nla
ş
t
ı
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retim programlar 
ı
ndaamaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelik geli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retimmateryalleridir (Ders Notlar 
ı
d
ı
r).
 
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ı
ş
, denenmek vegeli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar 
ı
ndauygulanmaya ba
ş
lanm
ı
ş
t
ı
r.
 
Modüller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amaçlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir ve yap
ı
lmas
ı
 önerilen de
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
 
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar 
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ula
ş
abilirler.
 
Bas
ı
lm
ı
ş
modüller, e
ğ
itim kurumlar 
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarak da
ğ
ı
t
ı
l
ı
r.
 
Modüller hiçbir 
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar 
ş
ı
l
ı
ğ
ı
ndasat
ı
lamaz.
 
 
i
 
AÇIKLAMALAR........................................................................................................iiG
İ
İŞ
...........................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
 –1........................................................................................31.KOORD
İ
 NAT S
İ
STEMLER 
İ
...................................................................................31.1. Koordinat Sistemi Tan
ı
m
ı
.................................................................................31.2. Dik Koordinat Sistemi.......................................................................................31.3. Semt Aç
ı
s
ı
(Aç
ı
kl
ı
k Aç
ı
s
ı
)................................................................................61.4. Kutupsal Koordinat Sistemi..............................................................................61.5. Dik Koordinat Sistemi
İ
le Kutupsal Koordinat Sistemi Aras
ı
ndaki Ba
ğ
ı
nt
ı
....7UYGULAMALAR...................................................................................................8DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ÖLÇE
Ğİ
................................................................................9ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.........................................................................10Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
 –2......................................................................................122.JEODEZ
İ
K B
İ
İ
M DA
İ
RE VE TEMEL ÖDEVLER............................................122.1. Jeodezik Birim Daire.......................................................................................122.2. Trigonometrik Fonksiyonlar 
ı
n Birim Daire Üzerinde
İ
ncelenmesi................132.2.1. Alfa Aç
ı
s
ı
I. Bölge...................................................................................152.2. Alfa Aç
ı
s
ı
II. Bölgede.....................................................................................152.2.3. Alfa Aç
ı
s
ı
III. Bölge.................................................................................162.2.4. Alfa Aç
ı
s
ı
IV. Bölge.................................................................................172.3. Aç
ı
lar 
ı
n Trigonometrik Fonksiyonlar 
ı
n
ı
n I. Bölgeye
İ
ndirgenmesi............192.4. Temel Ödevler.................................................................................................212.4.1. I. Temel Ödev...........................................................................................212.4.2. II. Temel Ödev.........................................................................................222.4.3. III. Temel Ödev........................................................................................242.4.4. IV. Temel Ödev........................................................................................25DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ÖLÇE
Ğİ
..............................................................................27ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.........................................................................29MODÜL DE
Ğ
ERLEND
İ
RME..................................................................................31CEVAP ANAHTARI.................................................................................................32ÖNER 
İ
LEN KAYNAKLAR......................................................................................33KAYNAKLAR...........................................................................................................34
İ
Ç
İ
NDEK 
İ
LER 

Activity (38)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sudem Kırmızı liked this
Merve Görkem liked this
Bozkurt Uğur liked this
Leyla Çançin liked this
Buket Kılavuz added this note|
seni seviyorum alperen aslan buket kılavuz
Erman Aktaş liked this
ferhat_61 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->