Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
satatik hesaplar1

satatik hesaplar1

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 5,553|Likes:
Published by bekir aslan

More info:

Published by: bekir aslan on Aug 12, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2013

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEKÎ E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
R
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
İ
N
Ş
AAT TEKNOLOJ
İ
S
İ
 STAT
İ
K HESAPLAR 1
ANKARA 2007
 
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
 
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
 Karar
ı
ile onaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
ndakademeli olarak yayg
ı
nla
ş
t
ı
r
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retimprogramlar
ı
nda amaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelikgeli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retim materyalleridir(Ders Notlar
ı
d
ı
r).
 
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ış
,denenmek ve geli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul veKurumlar
ı
nda uygulanmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
 
Modüller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amaçlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir ve yap
ı
lande
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
 
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine meslekiyeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerindenula
şı
labilirler.
 
Bas
ı
lm
ış
modüller, e
ğ
itim kurumlar
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarakda
ğı
t
ı
l
ı
r.
 
 i
AÇIKLAMALAR..............................................................................................................iiG
İ
R
İŞ
................................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–1...............................................................................................31. MUKAVEMET (DAYANIM)........................................................................................31.1. D
ış
ve
İ
ç Kuvvetler.................................................................................................31.1.1. D
ış
Kuvvetler...................................................................................................31.1.2.
İ
ç Kuvvetler.....................................................................................................31.2. Gerilme...................................................................................................................31.2.1. Normal Gerilmeler...........................................................................................31.2.2. Kesme (Kayma) Gerilmesi...............................................................................41.3. Mukavemet (Dayan
ı
m)............................................................................................41.4. Mukavemet Hesab
ı
Uygulamalar
ı
............................................................................41.4.1. Bas
ı
nç Dayan
ı
m
ı
..............................................................................................41.4.2. Çekme Dayan
ı
m
ı
.............................................................................................71.4.3. Kesme Dayan
ı
m
ı
............................................................................................101.4.4. E
ğ
ilme Dayan
ı
m
ı
...........................................................................................111.4.5. Burulma Dayan
ı
m
ı
.........................................................................................121.4.6. Burkulma Dayan
ı
m
ı
.......................................................................................131.4.7. Birle
ş
ik Dayan
ı
m...........................................................................................13ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME...............................................................................15Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–2.............................................................................................172. MOMENT HESAPLARI.............................................................................................172.1. Mekanik................................................................................................................172.1.1. Mekani
ğ
in Tan
ı
m
ı
..........................................................................................172.1.2. Mekani
ğ
in Bölümleri.....................................................................................172.1.3. Mekani
ğ
in Birim Sistemleri...........................................................................172.2. Kuvvet..................................................................................................................182.2.1. Kuvvetin Tan
ı
m
ı
............................................................................................182.3. Kuvvetin Etkisi.....................................................................................................182.4. Kuvvetin Temel
İ
lkeleri........................................................................................202.5. Kuvvetlerin Birle
ş
tirilmesi....................................................................................212.5.1. Bile
ş
ke ve Bile
ş
en Kuvvetlerin
Ş
iddetlerinin Bulunmas
ı
.................................212.6. Moment................................................................................................................292.6.1. Momentin Tan
ı
m
ı
..........................................................................................292.6.2. Momentin
İş
aretinin Belirlenmesi...................................................................312.7. Moment Hesab
ı
Uygulamalar
ı
...............................................................................31CEVAP ANAHTARI.......................................................................................................37MODÜL DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.........................................................................................44CEVAP ANAHTARLARI...............................................................................................45KAYNAKÇA..................................................................................................................46
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
murats33 liked this
freely26 liked this
Burak Gürses liked this
Ahmet Doğukan Keleş liked this
gambler2304 liked this
gambler2304 liked this
Ufuk Çoban liked this
Nagihan Sargın liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->