Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
satatik hesaplar1

satatik hesaplar1

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 5,553|Likes:
Published by bekir aslan

More info:

Published by: bekir aslan on Aug 12, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2013

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEKÎ E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
R
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
İ
N
Ş
AAT TEKNOLOJ
İ
S
İ
 STAT
İ
K HESAPLAR 1
ANKARA 2007
 
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
 
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
 Karar
ı
ile onaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
ndakademeli olarak yayg
ı
nla
ş
t
ı
r
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retimprogramlar
ı
nda amaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelikgeli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retim materyalleridir(Ders Notlar
ı
d
ı
r).
 
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ış
,denenmek ve geli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul veKurumlar
ı
nda uygulanmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
 
Modüller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amaçlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir ve yap
ı
lande
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
 
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine meslekiyeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerindenula
şı
labilirler.
 
Bas
ı
lm
ış
modüller, e
ğ
itim kurumlar
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarakda
ğı
t
ı
l
ı
r.
 
 i
AÇIKLAMALAR..............................................................................................................iiG
İ
R
İŞ
................................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–1...............................................................................................31. MUKAVEMET (DAYANIM)........................................................................................31.1. D
ış
ve
İ
ç Kuvvetler.................................................................................................31.1.1. D
ış
Kuvvetler...................................................................................................31.1.2.
İ
ç Kuvvetler.....................................................................................................31.2. Gerilme...................................................................................................................31.2.1. Normal Gerilmeler...........................................................................................31.2.2. Kesme (Kayma) Gerilmesi...............................................................................41.3. Mukavemet (Dayan
ı
m)............................................................................................41.4. Mukavemet Hesab
ı
Uygulamalar
ı
............................................................................41.4.1. Bas
ı
nç Dayan
ı
m
ı
..............................................................................................41.4.2. Çekme Dayan
ı
m
ı
.............................................................................................71.4.3. Kesme Dayan
ı
m
ı
............................................................................................101.4.4. E
ğ
ilme Dayan
ı
m
ı
...........................................................................................111.4.5. Burulma Dayan
ı
m
ı
.........................................................................................121.4.6. Burkulma Dayan
ı
m
ı
.......................................................................................131.4.7. Birle
ş
ik Dayan
ı
m...........................................................................................13ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME...............................................................................15Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–2.............................................................................................172. MOMENT HESAPLARI.............................................................................................172.1. Mekanik................................................................................................................172.1.1. Mekani
ğ
in Tan
ı
m
ı
..........................................................................................172.1.2. Mekani
ğ
in Bölümleri.....................................................................................172.1.3. Mekani
ğ
in Birim Sistemleri...........................................................................172.2. Kuvvet..................................................................................................................182.2.1. Kuvvetin Tan
ı
m
ı
............................................................................................182.3. Kuvvetin Etkisi.....................................................................................................182.4. Kuvvetin Temel
İ
lkeleri........................................................................................202.5. Kuvvetlerin Birle
ş
tirilmesi....................................................................................212.5.1. Bile
ş
ke ve Bile
ş
en Kuvvetlerin
Ş
iddetlerinin Bulunmas
ı
.................................212.6. Moment................................................................................................................292.6.1. Momentin Tan
ı
m
ı
..........................................................................................292.6.2. Momentin
İş
aretinin Belirlenmesi...................................................................312.7. Moment Hesab
ı
Uygulamalar
ı
...............................................................................31CEVAP ANAHTARI.......................................................................................................37MODÜL DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.........................................................................................44CEVAP ANAHTARLARI...............................................................................................45KAYNAKÇA..................................................................................................................46
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
murats33 liked this
freely26 liked this
Burak Gürses liked this
gambler2304 liked this
gambler2304 liked this
Ufuk Çoban liked this
Nagihan Sargın liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->