Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Qui Trinh Tinh Toan Thiet Ke Mong Coc Cu Tram Tren Nen Dat Yeu

Qui Trinh Tinh Toan Thiet Ke Mong Coc Cu Tram Tren Nen Dat Yeu

Ratings:
(0)
|Views: 2,647|Likes:
Published by Nguyen Duc Nam

More info:

Published by: Nguyen Duc Nam on Jan 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2012

pdf

text

original

 
Quy trình tính toán và thi 
ế
t k 
ế
móng c 
c tràm ( D
ự 
th
o )
6
 ĐỀ
TÀI NGHIÊN C
U KHOA H
C CÔNG NGH
 MÃ S
RD – 9513
QUY TRÌNHTÍNH TOÁN VÀ THI
T K
 MÓNG C
C TRÀMTRÊN N
N
 ĐẤ
T Y
U
( D
TH
O )C
P QU
N LÝ
 ĐỀ
TÀI : V
KHOA H
C CÔNG NGH
- B
XÂY D
NG
 ĐƠ
N V
TH
C HI
N : CÔNG TY T
Ư
V
N XÂY D
NG T
NG H
PCH
NHI
M
 ĐỀ
TÀI : GSTS HOÀNG V
Ă
N TÂNCÁC CHUYÊN GIA PH
I H
P :1) GSTS NGUY
N V
Ă
N TH
Ơ
 2) KS BÙI QUANG V
Ũ
 3) PTS NGUY
N TRUNG HÒAC
Ơ
QUAN QU
N LÝ
 ĐỀ
TÀIB
XÂY D
NGV
KHOA H
C CÔNG NGH
 PGS.PTS NGUY
N TI
N
 Đ
ÍCHC
Ơ
QUAN TH
C HI
N
 ĐỀ
TÀIB
XÂY D
NGCTY T
Ư
V
N XÂY D
NG T
NG H
PPTS L
TRI
U THÀNHTP H
CHÍ MINH11 – 1995
 
Quy trình tính toán và thi 
ế
t k 
ế
móng c 
c tràm ( D
ự 
th
o )
6I- NGUYÊN T
C CHUNGI.1 – C
c tràm gi
ng nh
ư
các lo
i c
c g
khác dùng thích h
p và có hi
u qu
 
để
x
lý n
n
đấ
t y
ế
u d
ướ
icác công trình dân d
ng và công nghi
p c
ũ
ng nh
ư
các công trình khác v
i quy mô v
a và nh
khi
ngsu
t trung bình d
ướ
i
đế
móng không v
ượ
t quá
0,8 kG/cm
2
.I.2 – Các lo
i
đấ
t y
ế
u dùng thích h
p cho c
c tràm và móng c
c tràm có th
bao g
m các lo
i cát nh
,cát b
i
tr 
ng thái r 
i bão hòa n
ướ
c, các lo
i
đấ
t dính ( cát pha sét, sét pha cát và sét )
tr 
ng thái d
om
m, d
o ch
y và ch
y, các lo
i
đấ
t bùn,
đấ
t than bùn, và than bùn.I.3 – Tùy theo tr 
s
và tính ch
t tác d
ng c
a t
i tr 
ng công trình c
ũ
ng nh
ư
tùy theo s
ơ
 
đồ
 
đị
a ch
t c
 th
 
khu v
c xây d
ng mà l
a ch
n
đườ
ng kính, chi
u dài và m
t
độ
thích h
p.
 Đườ
ng kính c
c tràm th
ườ
ng dùng t
 
8cm
 
đế
n
10cm
, chi
u dài c
c tràm nên ch
n t
3m
đế
n 5m,m
t
độ
c
c tràm ( s
c
c/m
2
) tùy theo lo
i
đấ
t và tr 
ng thái c
a nó c
ũ
ng nh
ư
 
độ
l
n c
a t
i tr 
ng mà cóth
s
d
ng t
 
16 c
c/m
2
 
đế
n
49 c
c/m
2
.
Thông th
ườ
ng,
đố
i v
i các lo
i cát nh
, cát b
i
tr 
ng thái r 
i và bão hòa n
ướ
c có th
s
d
ngm
t
độ
t
 
16 c
c/m
2
 
đế
n
25 c
c/m
2
,
đố
i v
i các lo
i cát pha sét và sét pha cát
tr 
ng thái d
o m
m,ch
y d
o ho
c ch
y có th
s
d
ng t
 
25 c
c/m
2
 
đế
n
36 c
c/m
2
,
còn
đố
i v
i các lo
i sét
tr 
ng tháich
y và các lo
i bùn sét,
đấ
t than bùn và than bùn có th
s
d
ng t
 
36 c
c/m
2
 
đế
n
49 c
c/m
2
 
.I.4 –
 Đỉ 
nh c
c tràm khi thi
ế
t k
ế
luôn luôn ph
i b
o
đả
m n
m d
ướ
i m
c n
ướ
c ng
m th
p nh
t và n
ướ
cng
m không có tính ch
t xâm th
c.
nh
ng n
ơ
i có th
y tri
u lên xu
ng th
t th
ườ
ng, khi thi
ế
t k
ế
ph
i
đả
m b
o
đị
nh c
c tràm
d
ướ
im
c n
ướ
c xu
ng th
p nh
t.I.5 – G
tràm dùng làm c
c ph
i có tu
i t
 
6 n
ă
m
tr 
lên và
đườ
ng kính ng
n khi khai thác không
đượ
cnh
h
ơ
n
4cm
khi chi
u dài c
c tràm l
n h
ơ
n
4m
và không nh
h
ơ
n 5cm khi chi
u dài c
c tràm nh
h
ơ
n
4m
. Thân c
c tràm ph
i th
ng
để
h
n ch
ế
kh
n
ă
ng u
n d
c khi ch
u t
i tr 
ng. Lõi c
c tràm khi s
d
ngph
i t
ươ
i, không b
m
c và không bóc v
ngoài. Các c
c tràm tr 
ướ
c khi dùng ph
i
đượ
c t
ướ
i
m vàd
ưỡ
ng h
theo các quy
đị
nh c
th
trong quy trình thi công.I.6 – C
c tràm ch
ỉ 
 
đượ
c dùng trong tr 
ườ
ng h
p móng c
c
đ
ài th
p và ch
y
ế
u ch
u t
i tr 
ng th
ng
đứ
nglà chính, không thích h
p
đố
i v
i móng c
c
đ
ài cao khi có t
i tr 
ng ngang tác d
ng.I.7 – C
c tràm không nên dùng
nh
ng n
ơ
i x
y ra hi
n t
ượ
ng
độ
ng
đấ
t và xu
t hi
n các d
ng
đấ
thoàng th
có tính lún
ướ
t.II – CÁC YÊU C
U CHUNG
 ĐỐ
I V
I CÔNG TÁC KH
O SÁTII.1 – Các yêu c
u chung
đố
i v
i công tác kh
o sát khi thi
ế
t k
ế
các công trình trên móng c
c tràm c
ũ
nggi
ng nh
ư
các lo
i c
c khác,
đượ
c quy
đị
nh trong tiêu chu
n 20TCN 160 : 87 c
ũ
ng nh
ư
trong tiêu chu
n20TCN 21 : 86 c
a b
xây d
ng.II.2 – C
ă
n c
vào
đặ
c
đ
i
m các lo
i công trình dân d
ng và công nghi
p c
ũ
ng nh
ư
các lo
i công trìnhkhác v
i quy mô v
a và nh
khi dùng các lo
i c
c tràm có
đườ
ng kính nh
( 8
÷
10 cm ) và chì
u dàikhông l
n ( 3
÷
5m ), công tác kh
o sát s
bao g
m 3 n
i dung chính : kh
o sát
đị
a hình, kh
o sát
đị
ach
t công trình và thí nghi
m nén t
 ĩ 
nh c
c tràm
ngoài hi
n tr 
ườ
ng.Công tác kh
o sát
đị
a hình s
tuân theo các quy
đị
nh chung c
a B
xây d
ng
đố
i v
i công tácthi
ế
t k
ế
, còn công tác kh
o sát
đị
a ch
t công trình s
t
p trung vào m
y khâu quan tr 
ng sau
đ
ây :+ S
l
khoan không nên ít h
ơ
n
2
và v
i chi
u sâu kh
o sát t
 
15
÷
20m
theo yêu c
u c
a c
ơ
 quan thi
ế
t k
ế
.+ Thí nghi
m xuyên t
 ĩ 
nh và xuyên
độ
ng tùy theo lo
i
đấ
t không nên ít h
ơ
n
5
h
.+ Thí nghi
m nén t
 ĩ 
nh c
c tràm không nên ít h
ơ
n
2
.
 Đố
i v
i các lo
i
đấ
t bùn,
đấ
t than bùn và than bùn có th
ti
ế
n hành thí nghi
m c
t ch
th
p và thínghi
m nén ngang trong l
khoan tùy theo yêu c
u c
a c
ơ
quan thi
ế
t k
ế
n
ế
u th
y c
n thi
ế
t.II.3 – Công tác thí nghi
m xác
đị
nh các ch
ỉ 
tiêu c
ơ
lý c
a
đấ
t
trong phòng c
ũ
ng nh
ư
 
ngoài hi
ntr 
ườ
ng ph
i
đượ
c ti
ế
n hành theo các quy
đị
nh và ch
ỉ 
d
n hi
n hành.II.4 – Công tác thí nghi
m nén t
 ĩ 
nh c
c tràm
ngoài hi
n tr 
ườ
ng v
nguyên t
c c
ũ
ng
đượ
c ti
ế
n hànhgi
ng nh
ư
 
đố
i v
i các c
c bêtông c
t thép có ti
ế
t di
n nh
theo nh
ư
các ch
ỉ 
d
n hi
n hành.III – NH
NG CH
D
N CHUNG V
TÍNH TOÁN VÀ THI
T K
 C
C TRÀM VÀ MÓNG C
C TRÀMIII.1 – C
ũ
ng gi
ng nh
ư
móng c
c g
và móng c
c bêtông c
t thép, móng c
c tràm và n
n d
ướ
i móngc
c tràm
đượ
c tính toán theo các tr 
ng thái gi
i h
n.
 
Quy trình tính toán và thi 
ế
t k 
ế
móng c 
c tràm ( D
ự 
th
o )
6
ng
 R
 III.2 –
 Đ
ài c
c tràm có th
c
u t
o b
ng g
ch,
đ
á h
c, bêtông
đ
á h
c, bêtông và bêtông c
t thép tùy theoquy mô công trình, tình hình
đị
a ch
t và
đị
a ch
t th
y v
ă
n
khu v
c xây d
ng.N
ế
u v
t li
u
đ
ài c
c làm b
ng g
ch và
đ
á h
c, thì vi
c xác
đị
nh chi
u cao
đ
ài và ki
m tra
độ
b
nc
a
đ
ài s
c
ă
n c
vào các quy
đị
nh chung c
a Tiêu chu
n thi
ế
t k
ế
k
ế
t c
u g
ch
đ
á.
 Đố
i v
i
đ
ài c
c làm b
ng v
t li
u bêtông
đ
á h
c, bêtông và bêtông c
t thép, khi c
u t
o
đ
ài c
ũ
ngnh
ư
xác
đị
nh l
ượ
ng c
t thép c
n thi
ế
t s
d
a vào Tiêu chu
n thi
ế
t k
ế
các c
u ki
n bêtông và bêtông c
tthép hi
n hành.III.3 – Tùy theo
đ
i
u ki
n làm vi
c c
a c
c tràm
đ
óng trong
đấ
t và tùy theo s
ơ
 
đồ
c
u t
o
đị
a ch
t, c
ctràm s
 
đượ
c phân chia thành hai lo
i : c
c ch
ng và c
c ma sát ( c
c treo ).N
ế
u m
ũ
i c
c tràm t
a lên trên các lo
i
đấ
t hòn l
n, s
i, cu
i, cát to
tr 
ng thái ch
t ho
c t
atrên các lo
i
đấ
t dính ( sét, sét pha cát, cát pha sét )
tr 
ng thái c
ng thì có th
xem c
c tràm là lo
i c
cch
ng, lúc
đ
ó s
c kháng c
a
đấ
t
d
ướ
i m
ũ
i c
c
đ
óng vai trò ch
y
ế
u và l
c ma sát
xung quanh thânc
c xem nh
ư
b
qua.Trong tr 
ườ
ng h
p này, c
c tràm c
n
đượ
c ki
m tra
độ
b
n và kh
n
ă
ng u
n d
c khi ch
u t
i tr 
nggi
ng nh
ư
c
c g
hay c
c bêtông c
t thép.Các tr 
ườ
ng h
p còn l
i, c
c tràm
đượ
c tính toán gi
ng nh
ư
c
c ma sát, trong
đ
ó kh
n
ă
ng ch
ut
i c
a c
c
đề
u d
a vào l
c ma sát c
a
đấ
t
xung quanh thân c
c vá s
c kháng c
a
đấ
t
d
ướ
i m
ũ
ic
c.III.4 – Tùy theo m
t
độ
c
a c
c tràm
đ
óng trong lo
i
đấ
t y
ế
u thích h
p mà kho
ng cách gi
a các c
c s
 khác nhau.
 Để
ti
n thi công, thông th
ườ
ng các c
c
đượ
c b
trí theo l
ướ
i hình ô vuông. Kho
ng cáchgi
a các c
c có th
tham kh
o trong b
ng 3 – 1 ph
n ph
l
c c
a Quy trình này.III.5 – Tùy theo t
ng lo
i công trình, tính ch
t tác d
ng c
a t
i tr 
ng và s
ơ
 
đồ
 
đị
a ch
t, móng c
c tràm
đượ
c tính theo tr 
ng thái gi
i h
n th
nh
t ( theo kh
n
ă
ng ch
u t
i ) ho
c theo tr 
ng thái gi
i h
n th
 hai ( theo
đ
i
u ki
n bi
ế
n d
ng ) ho
c c
hai tr 
ng thái gi
i h
n trên.
 Đố
i v
i các công trình dân d
ng và công nghi
p c
ũ
ng nh
ư
các công trình khác ( tr 
các côngtrình có t
ng h
m và h
m ng
m ) ch
y
ế
u ch
u t
i tr 
ng th
ng
đứ
ng thì móng c
c tràm
đượ
c tính toántheo tr 
ng thái gi
i h
n th
hai. Khi
đ
ó, trong tính toán s
dùng t
h
p t
i tr 
ng c
ơ
b
n
ng v
i các t
itr 
ng và
đặ
c tr 
ư
ng
đấ
t n
n tiêu chu
n.Khi công trình th
ườ
ng xuyên ch
u t
i tr 
ng ngang tác d
ng, các công trình xây trên b
d
c và máid
c, các công trình xây trên l
p
đấ
t y
ế
u ( cát nh
, cát b
i
tr 
ng thái bão hòa n
ướ
c, các lo
i
đấ
t dínhbão hòa n
ướ
c, các lo
i
đấ
t than bùn và than bùn ), các công trình xây trên n
n
đấ
t mà d
ướ
i
đ
ó là n
n
đ
áthì c
n
đượ
c tính toán theo tr 
ng thái gi
i h
n th
nh
t
ng v
i t
h
p t
i tr 
ng c
ơ
b
n và
đặ
c bi
t. Các
đạ
i l
ượ
ng t
i tr 
ng và
đặ
c tr 
ư
ng
đấ
t n
n
đượ
c xác
đị
nh theo giá tr 
tính toán.Vi
c xác
đị
nh các lo
i t
h
p t
i tr 
ng và các
đặ
c tr 
ư
ng
đấ
t n
n ph
c v
cho vi
c tính toán n
nmóng c
c tràm s
tuân theo các quy
đị
nh và ch
ỉ 
d
n trong các tiêu chu
n hi
n hành.III.6 –
 Để
ti
ế
n hành tính toán móng c
c tràm theo tr 
ng thái gi
i h
n th
nh
t, c
n xác
đị
nh s
c ch
u t
ic
a c
c tràm, ki
m tra kh
n
ă
ng ch
u t
i c
a n
n
đấ
t
d
ướ
i m
ũ
i c
c tràm và trên m
t l
p
đấ
t y
ế
u d
ướ
isâu trong ph
m vi ch
u nén ( vùng
nh h
ưở
ng gây ra lún ), ki
m tra
n
đị
nh tr 
ượ
t ph
ng, tr 
ượ
t sâu và
n
đị
nh l
t
đố
i v
i các công trình ch
u t
i tr 
ng ngang l
n.Khi tính toán móng c
c tràm theo tr 
ng thái gi
i h
n th
hai, c
n ki
m tra
độ
lún
n
đị
nh (
độ
lúncu
i cùng ), hi
u s
lún, t
c
độ
lún và
độ
nghiêng c
a móng ho
c công trình.C
ũ
ng c
n l
ư
u ý r 
ng, n
ế
u có các ph
t
i tác d
ng
xung quanh móng ( do
đấ
t
đắ
p, do các côngtrình lân c
n ) ho
c do khai thác n
ướ
c ng
m…, trong tính toán và thi
ế
t k
ế
móng c
c tràm c
n xét
đế
n
nh h
ưở
ng c
a ma sát âm.IV – TÍNH TOÁN C
C TRÀM THEO KH
N
Ă
NG CH
U T
I.IV.1 – S
c ch
u t
i tính toán c
a c
c tràm
đơ
n theo
đ
i
u ki
n v
t li
u
đượ
c xác
đị
nh theo bi
u th
c :
0,6
d c
P
=
( 4 – 1 )Trong
đ
ó :F
c
– di
n tích ti
ế
t di
n ngang c
a c
c tràm;
ng
 R
 –
 
c
ườ
ng
độ
ch
u nén tính toán d
c th
c
a g
tràm ( ph
n lõi ), có th
l
y b
ngtr 
s
gi
i thi
u
b
ng 4 – 1 c
a ph
l
c.IV.2 – S
c ch
u t
i tính toán c
a c
c tràm
đơ
n theo
đ
i
u ki
n
đấ
t n
n
đượ
c xác
đị
nh nh
ư
sau :IV.2.1 –
 Đố
i v
i c
c tràm làm vi
c gi
ng nh
ư
c
c ch
ng, tr 
s
P
đ
 
đượ
c tính toán theo công th
c :

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Le Nguyen Phuong liked this
Dung Trieuvan liked this
Văn Việt Lê liked this
Lê Hoàng Anh Việt liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->