Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
P. 1
Sinopsis Wira Persona Avatari

Sinopsis Wira Persona Avatari

Ratings:
(0)
|Views: 2,606|Likes:
Published by mimie12
Sinopsis, Huraian dan ulasan Wira Persona Avatari
Sinopsis, Huraian dan ulasan Wira Persona Avatari

More info:

Published by: mimie12 on Jan 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2013

pdf

text

original

 
Pj|m Sf|rkem Mqm~m|j(Mhgmn _mij Mlv Lmim|*RjeksrjrSmrvime _mg|vn JJ zme` njif~vmj kdfh Memr$nme njme``k~mj kdfh mnjiezm Mjem rf|~m fgsm~|mimeezm$ jmj~v Smvdjef$ Meomdj$ Mnffe$ nme _v|jmejgfezf|~mj Sf|~menje`me Mqm~m|j Iflme`rmme ImdjIfrfsvdvh zme` lf|dme`rve` nj Ikgsdfir Me``ve%^vovme gf|fim gfezf|~mj sf|~menje`me jej mnmdmh ve~vigfe`vdme`j ifomzmme Smrvime _mg|vn zme` njif~vmjkdfh mzmh Memr$ S|kafrk| Aj~|j zme` ~fdmh gfeomnj ovm|msf|~menje`me Mqm~m|j rfsvdvh ~mhve nmhvdv% Rflfdvgsf|~menje`me$ gf|fim ~fdmh gfeomdmej lflf|msm rfrjdm~jhme zme` if|mr rfsf|~j dm~jhme rjdm~$ dm~jhmeifbf|`mrme$ nme dm~jhme gfefgsvh hmdme`me zme` njomdmeime kdfh Bji`v Ejrmh%Sf|~menje`me Mqm~m|j jej jmdmh sf|~menje`meifglm|m nj |vme` rjlf| m~mv
mnqfe~v|f `mgf
lm`jgmihdvi omemme ikgsv~f| zme` njsme``jd mqm~m|%Sf|~menje`me zme` gfe``vemime |me`imjmeJe~f|ef~ jej njomdmeime rf|fe~mi nj rfdv|vh nvejm%^f|nmsm~ fgsm~ sf|je`im~ zme` sf|dv njdmdvj kdfh rf~jmssmrvime ve~vi gfeovm|mj sf|~menje`me zme` gfempm|ime hmnjmh rflmezmi rm~v ov~m \je``j~Gmdmzrjm jej% Ve~vi sf|je`im~ sf|~mgm$ rf|m~vr smrvime~f|lmji mime dmzmi if sf|je`im~ ifnvm% Smnm svrje`meifnvm svdm$ hmezm nvm svdvh smrvime ~f|lmji zme` mime njsjdjh% Rfdfsmr njrm|je` nmdmg svrje`me if~j`m$hmezm djgm smrvime ~f|lmji zme` mime gfef|vrimebmlm|me if svrje`me zme` iffgsm~$ jmj~v svrje`me~f|mihj|%Smrvime _mg|vn JJ ~fdmh lf|vrmhm nfe`me`j`jh nme lf|ovme` lf|gm~j'gm~jme ve~vi gfdfsmrjhmdme`me nme bmlm|me zme` ~f|nmsm~ nmdmg rf~jmssvrje`me% Nj rmgsje` j~v$ gf|fim ov`m ~f|smirmgfe`hmnmsj mebmgme nm|j nmdmg smrvime rfenj|jif|mem rmdmh rfk|me` mhdj smrvime gf|fim$ jmj~v Meomdj~fdmh gfermlk~mo smrvime nfe`me gfebv|j bjssfgfbv~ gfrje Mqm~m|j% Gmrmdmh gfeomnj |vgj~ msmljdmMjem bfnf|m sm|mh mijlm~ nj~fglmi kdfh sfeomhm~ if~jimsmrvime gf|fim lf|rjms rfnjm ve~vi if svrje`me mihj|%Emgve lf`j~v$ rfgvm hmdme`me nme gmrmdmh nmsm~njm~mrj kdfh Smrvime _mg|vn JJ$ nme mihj|ezm smrvimegf|fim ~fdmh gfeovm|mj sf|~menje`me ~f|rflv~%
^fgm
Ifrve``vhme nme rfgme`m~ sf|ovme`me zme` ~je``j ve~vi gfebmsmj gm~dmgm~%
Smrvime _mg|vn JJ zme` ~f|nj|j nm|jsmnm Memr$ Mjem$Mnffe$ Smvdjef$ Meomdj$ nme _v|jmej lf|dm~jhlf|rve``vh'rve``vh rflm`mj sf|rfnjmme gfe`hmnmsjsf|~menje`me Mqm~m|j Iflme`rmme ImdjIfrfsvdvh% Rfgmrm sf|~menje`me gf|fim lf|ovme` lf|gm~j'gm~jme rfhje``m gf|fim lf|omzmgfeovm|mj sf|~menje`me ~f|rflv~%
Sf|rkmdme
 =%
 
Sf|rkmdme sf|rjmsme ve~vi gfe`hmnmsj rfrvm~vsf|~menje`me%Memr nme mhdj'mhdj ivgsvdmeezm lf|dm~jhlf|rve``vh'rve``vh ve~vi gfezf|~mj Sf|~menje`meMqm~m|j Iflme`rmme Imdj Ifrfsvdvh zme` lf|dme`rve` nj Ikgsdfir Me``ve%<%
 
Sf|rkmdme ifrmlm|me nmdmg gfe`hmnmsj bmlm|mehjnvs%Ifdvm|`m Memr gmrjh rmlm| nme nmsm~ gfef|vrimeifhjnvsme rfsf|~j ljmrm pmdmvsve mzmhezm$S|kafrk| Aj~|j gmrjh hjdme` rfgmrm gfe`jiv~jfirsfnjrj |mhrjm nj Dmv~me Menmgme%2%
 
Sf|rkmdme hvlve`me ififdvm|`mme zme` f|m~%Memr mgm~ gfe`mgljd lf|m~ mime mnjiezm$ Mjem%>%
 
Sf|rkmdme rkike`me gk|md jlv lmsm ve~vigfgmr~jime ifomzmme memi%Svme Gmjme$ Smi Bji Hk nme Gmi Bji Me`jfrfe~jmrm lf|mnm nj ~fgsm~ sf|~menje`meMqm~m|j ve~vi gfglf|jime rkike`me gk|md ifsmnmmemi'memi gf|fim%6%
 
Sf|rkmdme `kdke`me |fgmom zme` rvimgfe`hmljrime gmrm nfe`me sf|gmjeme qjnfk%Meomdj nme Rvnje lf|gmje sf|gmjeme \klk~ Pm| njSvrm~ Sf|gmjeme Qjnfk @mgf R~m| zme` sfevh rfrmi nfe`me sfe`veove` zme` ~f|nj|jnm|jsmnm `kdke`me |fgmom%1%
 
Sf|rkmdme hvlve`me f|m~ me~m|m imvg%Mhdj'mhdj Smrvime _mg|vn JJ zme` ~f|nj|j nm|jsmnmMemr$ Mjem$ Smvdjef$ Meomdj$ Mnffe$ nme_v|jmej nmsm~ lfif|omrmgm ~mesm gfe`j|msf|lfmme imvg%0%
 
Sf|rkmdme sf|ovme`me gfgsf|~mhmeime gm|vmhm`mgmMemr nme mhdj'mhdj Smrvime _mg|vn JJ gfefe~me` Smrvime _jke nm|j \vrjm zme` gmhv gfglvevhEmlj Gvhmggmn rfbm|m gmzm nmdmg sf|~menje`meMqm~m|j%Pm~mi nme Sf|pm~mimePm~mi V~mgmMjem
z
 
Mnji ifsmnm Memr
z
 
Lf|~vlvh ifbjd ' lf|vgv| =< ~mhve
z
 
Rmdmh rfk|me` mhdj Smrvime _mg|vn JJ
z
 
Sje~m| ' nj`fdm| |mime rfnm|omh ¾rj bjdj smnj¶
z
 
\moje lf|jlmnm~ ¼ lf|svmrm rvem~ lvdme \foml
z
 
@j`jh ¼ lf|vrmhm lf|rmgm mlme`ezm ve~vigfevlvhime Smrvime _mg|vn JJ
z
 
If|mr hm~j ¼ ~f~ms gfezf|~mj sf|~menje`me Mqm~m|jpmdmvsve njdm|me` kdfh jlvezmPm~mi Rmgsje`meMemr
z
 
Memi rvdve` ifsmnm S|kafrk| Gvhmggmn Aj~|jJm~j nme Gmjme
z
 
Lf|vgv| =0 ~mhve
z
 
If~vm Smrvime _mg|vn JJ nmdmg sf|~menje`meMqm~m|j Iflme`rmme Imdj Ifrfsvdvh
z
 
Sfezmzme` ¼ mgm~ gfezmzme`j mnjiezm$ Mjem
z
 
Lf|mej ¼ rme``vs gfglmhmzmime nj|j ve~vigfe`hmdme` smrvime dmpme nm|jsmnm
z
 
gfgfeme`j sf|~menje`me
z
 
Ljomi ¼ ljomi gfe`m~v| r~|m~f`j rfhje``m nmsm~gfeovm|mj sf|~menje`me Mqm~m|j Iflme`rmme ImdjIfrfsvdvh_v|jmej
 
z
 
@mnjr imbvime Gfdmzv ' Je``f|jr
z
 
Rmhmlm~ im|jl Mjem ' lf|vgv| =< ~mhve
z
 
Sfrf|~m rjgsmeme Smrvime _mg|vn JJ
z
 
\fenmh nj|j ¼ iv|me` ifzmijeme ~f|hmnmsifgmgsvme nj|j if~jim njgje~m gfe``me~jime
z
 
~fgsm~ Mjem nj sf|je`im~ mihj| sf|~menje`me
z
 
Mgmemh ¼ ~jnmi gfglf|j~mhv rfrjmsm ~fe~me` sf|jr~jpm ifhjdme`me bjs smsme dj~m| mqm~m|j rf~fdmhnjsfrme kdfh Smi Bji ^me>Ivgm|
z
 
Memi lke`rv Smi Bji Ivssvrmgz$ ov~mpme lm|me` ifgmr
z
 
Smemr lm|me ¼ dfimr gm|mh if|mem Mnffe dfpm~~jlm nj Svrm~ Sf|gmjeme Qjnfk @mgfr
z
 
R~m|
z
 
Me`ivh ¼ ~jnmi gmhv gfezf|~mj Smrvime _mg|vn JJif|mem ~jnmi zmije mime ifvsmzmme
z
 
ikgsv~f| Mqm~m|j Smi Bji Hk
z
 
Gfe`jermaj ifrjdmsme nj|j ¼ lf|mrm gfezfrmdif|mem ~fdmh gfgsf|ifbjd ifvsmzmme Smrvime_mg|vn JJMnffe
z
 
Memi S|kafrk| _mi|j
z
 
Lf|vgv| =8 ~mhve
z
 
Sfe`fenmdj ikgsv~f| Mqm~m|j
z
 
Sfdmom| ov|vrme ifov|v~f|mme ikgsv~f| nj ikdfoihmr$ nj Ik|jnk| |mzm Gvd~jgfnjm
z
 
Rme`m~ sje~m| ¼ gfgsvezmj J%] zme` ~je``j+sfe``knmg ikgsv~f| zme` bfims
z
 
Rmlm| ¼ ~jnmi lf|~jenmi ~f|lv|v'lv|v nfe`me~jenmime ljmnms Ivgm|Smvdjef
z
 
Memi ~ve``md Smi Bji Hk
z
 
Lf|vgv| =0 ~mhve
z
 
Rmdmh rfk|me` mhdj Smrvime _mg|vn JJ
z
 
Gfem|vh hm~j ~f|hmnms Memr
z
 
Gmeom nfe`me mzmhezm$ Smi Bji Hk
z
 
Lf|mej ¼ rme``vs gfef`miime sfenj|jmeezmrfgmrm lf|~fe`im| nfe`me Ivgm|Meomdj
z
 
Mnji ifsmnm Gv~hv$ jmj~v rfk|me` if~vm ike`rj`fdms
z
 
Memi zm~jg ' ~je``md nfe`me mlme`ezm rf~fdmhjlvezm gfeje``md nvejm nme lmsmezmgfeje``mdime gf|fim
z
 
Imrm| ¼ njsfe`m|vhj kdfh njnjime mlme`ezm
z
 
Sfglfdk~ ¼ rme``vs gfe`ihjmem~j Smrvime_mg|vn JJ rf~fdmh njm|mhime lf|lvm~ nfgjijme kdfhmlme`ezm
z
 
Smenmj lf|gmje sf|gmjeme qjnfk ¼ gfe`mdmhimeRvnje nmdmg sf|gmjeme
\klk
~ Pm| 
Sdk~
^jnmi gfe`jiv~ i|kekdk`j ¼ Lml sf|~mgm (Skr~f|Gjr~f|j* njnmhvdvj nfe`me svebmi (idjgmir*bf|j~m%Ljemme Sdk~Sf|gvdmmeMjem gfe`momi mlme`ezm$ Memr ve~vi gfe`mgljdlmhm`jme nmdmg Sf|~menje`me Mqm~m|jIflme`rmme Imdj Ifrfsvdvh zme` lf|dme`rve` njIkgsdfir Me``ve% Gf|fim gfevlvhimeSmrvime _mg|vn JJ zme` njif~vmj kdfh Memr$ nmenjme``k~mj kdfh mnjiezm Mjem rf|~m fgsm~|mime gf|fim$ jmj~v Smvdjef$ Meomdj$ Mnffe$ nme _v|jmej%Sf|ifglme`meSmrvime _mg|vn JJ gfeomdmej dm~jhme rflm`mjsf|rfnjmme ve~vi sf|~menje`me% Lf|im~ if`j`jhmenme if|omrmgm lf|smrvime$ gf|fim lf|omzm gfdfsmrjhmdme`me nme bmlm|me nmdmg svrje`mesf|~mgm$ svrje`me ifnvm$ nme svrje`me if~j`m% Meomdj~fdmh gfermlk~mo Smrvime _mg|vn JJnfe`me gfebv|j bjs sfgfbv~ gfrje Mqm~m|j%SvebmiRfgmrm Smrvime _mg|vn JJ lf|rfnjm if sf|je`im~iffgsm~$ jmj~v svrje`me mihj| sf|~menje`me$Mjem bfnf|m nj~fglmi nj lmhv kdfh sfeomhm~ zme` bvlmgfebv|j lmov'lmov ihmr sf|~menje`meMqm~m|j nj ljdji sf|rmdjeme% Mjem njlmpm if hkrsj~md nme~fgsm~ezm nj`me~jime kdfh _v|jmej%Sfdf|mjmeSmrvime _mg|vn JJ gfeovm|mj gfezf|~mj Sf|~menje`meMqm~m|j Iflme`rmme Imdj Ifrfsvdvh nmegfgfeme`j hmnjmh rflmezmi hmnjmh rflmezmi rm~v ov~m \je``j~ Gmdmzrjm% Mjem zme` gmrjhnj|mpm~ nj hkrsj~md gfenmsm~ lf|j~m `fglj|m lmhmpmmzmhezm$ jmj~v S|kafrk| Gvhmggmn Aj~|jnme ivgsvdme sfezfdjnji zme` hjdme` nj Dmv~meMenmgme ~fdmh njovgsmj%^fieji Sdk~=%
 
Njmdk` Bke~kh? ¾Ifemsm Mlme` Mnffe dmglm~;¶ ~mezm Mjemdm`j%¾Gmma$ ~f|dfsmr ikgv~f| ~mnj$¶ ompml Mnffe%<%
 
RvrsferBke~kh? Smi Bji ^me lf|rfglvezj nj nmdmg ljdjisf|rmdjeme ve~vi gfe`f~mhvj k|me` zme` gfebv|jbjs sfgfbv~ gfrje Mqm~m|j%2%
 
Ifov~meBke~kh? Mnffe ~f|emgsmi nvm k|me` dfdmij zme` gfebv|j`mime nj ljdji sf|rmdjeme%>%
 
Jglmr ifglmdjBke~kh? Memr ~f|je`m~ mime im~m'im~m mzmhezm zme` gmhv Memr nme Mjem gfeomnj ovm|m sf|~menje`meMqm~m|j rfsf|~j zme` sf|emh njbmsmj kdfh mzmhezmnme Smrvime _mg|vn rfsvdvh ~mhve dmdv%6%
 
Gkekdk` Bke~kh? ¾^mi rme`im Mjem smenmj ~vdjr rmomi$pmdmvsve sf|dv njsf|lmjij dm`j$¶ im~m Memrrfenj|jme%@mzm Lmhmrm
 
 
Njirj
z
 
Jr~jdmh Ikgsv~f|Bke~kh? l|kprf|$ BSV$ imzv |jm$ imgm| ljbm|m$smsme dj~m|
z
 
Rdme`mBke~kh? mgkj bme~ji$ hfj ~mglj
 
Sf|jlmhmrmBke~kh? emrj rvnmh gfeomnj lvlv|9imdmv ~jnmi mnm |k~me$ mim| sve lf|`vem ov`mhfenmi rf|jlv nmzm$ ~mi hfenmi rf|jlv nmdjhgmbmg femv nmdmg lfdvim|$ gfdfsmrimesvbvi gmrje`'gmrje` 
 
Sfgljemme Mzm~
z
 
Lmhmrm gvnmh nme gfem|ji
z
 
Mnm mzm~ sfenfiBke~kh? Rmgz rfgmije efimn
z
 
Mnm mzm~ smeome` Bke~kh? Sfe`mdmgmeezm rflm`mj lmenvmebvivs gfe`mom|ezm rvsmzm gfe`hm|`mjiflflmrme
 
Sf|rkejajimrjBke~kh? Sf~me` rfgmije ~vm
 
RjgjdfBke~kh? ©rfsf|~j rfgv~ gf|mh gfe`hv|ve` djsmrgm~j©rfsf|~j hmdjdje~m| gfglfdmh lvgj
 
Hjsf|lkdmBke~kh? ©gm~m zme` ~momg%%%lf|omdme nj m~mr ifsvdme mpmeDm~m|Dm~m| Gmrm
 
_mgme rfim|me` ¼ `kdke`me |fgmom lf|gmjesf|gmjeme ikgsv~f| nme gfe``vemimeJe~f|ef~
 
_mgme s|mrfom|mh ¼ rf~jms smrvime njifhfenmij ifmgme s|mrfom|mh rfbm|m gmzm nmdmg sf|je`im~sf|~mgm sf|~menje`me Mqm~m|j
 
[
_mgme Gfrj| ivek ¼ smrvime zme` dmzmi ifsf|je`im~ ifnvm sf|~menje`me Mqm~m|jgfe`fglm|m rfbm|m gmzm if mgme Gfrj| ivekve~vi gfebm|j sfdlm`mj klofi hm|~mim|ve lf|nmrm|ime sf~veovi zme` mime njsf|kdfhnm|jsmnm ~fim rjdme` im~m zme` njrfdfrmjime kdfh sfrf|~m%
 
_mgme Ifrvd~meme Gfdmzv Gfdmim ¼ Smrvime_mg|vn JJ gfgjdjh ve~vi if mgme Ifrvd~memeGfdmzv Gfdmim rfbm|m gmzm ve~vi gfe`hmdme` Sk|~v`jr nm|jsmnm gfempme Gfdmim%Dm~m| ^fgsm~
 
Ikgsdfir Lfdj'lfdmh Me``ve ¼ ~fgsm~sf|~menje`me Mqm~m|j Iflme`rmme Imdj Ifrfsvdvhnjdme`rve`ime
 
\vgmh S|kafrk| Aj~|j ¼ ~fgsm~ ~je``md Memr nmeMjem
 
Svrm~ Sf|gmjeme @mgf R~m| ¼ Meomdj nme Rvnjelf|~menje` nmdmg sf|gmjeme \klk~ Pm|
 
Sme`rmsv|j Smi Bji Hk ¼ Memr nme Mjem lf|iveove` if sme`rmsv|j Smi Bji Hk ve~vi lf|ljebme` ~fe~me` sfevlvhme Smrvime _mg|vn JJ%
 
Impmrme lvij~ nj Lm~v Dmzm| ¼ ~fgsm~ Bji`vSmrvime _mg|vn JJ gfeomdmej dm~jhme ifglm|mDm~m| Gmrzm|mim~
 
Gmrzm|mim~ lmenm| zme` bfdji ikgsv~f|Bke~kh? Memr nme Mjem gfdmzm|j Je~f|ef~ ve~vigfebm|j gmidvgm~ ~fe~me` sf|~menje`meMqm~m|j
 
Gmrzm|mim~ |fgmom zme` gfgjem~j sf|gmjemeikgsv~f|Bke~kh? Svrm~ Sf|gmjeme Qjnfk @mgf R~m| rfe~jmrmrfrmi nfe`me sfe`veove` zme` ~f|nj|j nm|jsmnm `kdke`me |fgmom%
 
Gmrzm|mim~ fdj~Bke~kh? Memr$ Mjem$ Smvdjef$ Mnffe$ nme Ivgm|nm~me` nm|jsmnm ifdvm|`m fdj~ if|memmzmh gf|fim gf|vsmime ov~mpme$ mhdj sf|ejm`mme$nme s|kafrk|%
 
Gmrzm|mim~ lmenm| zme` gjrijeBke~kh? Meomdj jmdmh memi zm~jg zme` njlfrm|imenmdmg ifmnmme zme` mgm~ nmja dm`jgfebmlm|%
 
Gmrzm|mim~ zme` `fgm| gfdmivime ofemzmhBke~kh? Mlme` Meomdj$ jmj~v Gv~hv gf|vsmime if~vmrmgrfe` zme` njm|mhime ve~vigfejglvdime hv|v'hm|m nj Svrm~ Sf|gmjeme Qjnfk@mgf R~m|%
EJDMJ
=%
 
Ejdmj lf|~me``ve`ompmlMemr lf|mrm lf|~me``ve`ompml gfe`mgljd mdjhsf|meme rflm`mj k|me` dfdmij nj |vgmh rfdfsmrmzmhezm hjdme` rfgmrm gfeomdmeime firsfnjrjgjr~f|j nj Dmv~ Menmgme%<%
 
Ejdmj imrjh rmzme` Memr rme`m~ gfezmzme`j mnjiezm$ Mjem%2%
 
Ejdmj iflf|mejmeMemr gfglmhmzmime nj|jezm nmdmg vrmhm ve~vigfgmr~jime ifomzmme Smrvime _mg|vn JJ nmdmgsf|~menje`me Mqm~m|j%>%
 
Ejdmj ifrmlm|meMnffe rmlm| nfe`me im|femh Ivgm| zme` me`ivh%6%
 
Ejdmj ifjermameIvgm| gfezfrmd if|mem ~fdmh gfgsf|ifbjdifvsmzmme Smrvime _mg|vn JJ%1%
 
Ejdmj if`j`jhmeSmrvime _mg|vn JJ zme` njif~vmj kdfh Memr `j`jhlf|dm~jh rfhje``m gfeovm|mj Sf|~menje`me Mqm~m|jIflme`rmme Imdj Ifrfsvdvh%Sfe`mom|me=%
 
Ij~m hfenmidmh lf|mej lf|ovme` ve~vi gfebmsmjgm~dmgm~Bke~kh? Memr gfglmhmzmime nj|jezm ve~vigfgmr~jime Smrvime _mg|vn JJ gfeovm|mjSf|~menje`me Mqm~m|j Iflme`rmme Imdj Ifrfsvdvh%<%
 
Ij~m sf|dvdmh gfe`f~fsjime ifsfe~je`me nj|jrfij|mezm je`je gfebmsmj ifomzmme nmdmg smrvimeBke~kh? Bji`v Ejrmh gfemrjhm~j Smvdjef rvsmzmgfe`vlmh rjimsezm zme` bfglv|v ~f|hmnms Meomdj%

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Syeron Siwon liked this
Xin Nin Yap liked this
Aingaran King liked this
Shaiful Bahri liked this
Shaiful Bahri liked this
majdahsafiyyah liked this
Ohohohdhdhd liked this
Muhammad Afiq Salman liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->