Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
karisim hesabi

karisim hesabi

Ratings:

4.67

(3)
|Views: 7,021 |Likes:
Published by bekir aslan

More info:

Published by: bekir aslan on Aug 12, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2013

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEKÎ E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
İ
N
Ş
AAT TEKNOLOJ
İ
S
İ
 KARI
Ş
IM HESABI
ANKARA 2006
 
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ı
ğ
ı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
 
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ı
ğ
ı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar 
ı
ileonaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar 
ı
nda kademeli olarak yayg
ı
nla
ş
t
ı
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retim programlar 
ı
ndaamaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelik geli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retimmateryalleridir (Ders Notlar 
ı
d
ı
r).
 
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ı
ş
, denenmek vegeli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar 
ı
ndauygulanmaya ba
ş
lanm
ı
ş
t
ı
r.
 
Modüller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amaçlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir ve yap
ı
lmas
ı
 önerilen de
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
 
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar 
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ula
ş
abilirler.
 
Bas
ı
lm
ı
ş
modüller, e
ğ
itim kurumlar 
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarak da
ğ
ı
t
ı
l
ı
r.
 
Modüller hiçbir 
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar 
ş
ı
l
ı
ğ
ı
ndasat
ı
lamaz.
 
 i
 
AÇIKLAMALAR....................................................................................................................iiG
İ
İŞ
.......................................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-1....................................................................................................31. BETON KARI
Ş
IM HESABI...............................................................................................31.1. Beton Kar 
ı
ş
ı
m Oranlar 
ı
Hesaplar 
ı
.................................................................................31.1.1.Tan
ı
m
ı
.....................................................................................................................31.1.2. Amac
ı
.....................................................................................................................31.2. Beton Kar 
ı
ş
ı
m Oranlar 
ı
Hesaplama Kurallar 
ı
...............................................................41.3. Beton Kar 
ı
ş
ı
m Oranlar 
ı
Hesaplar 
ı
n
ı
n Yap
ı
lmas
ı
..........................................................41.3.1. Taze Betonun Çökme De
ğ
eri Belirlenmesi...........................................................61.3.2. En Büyük Agrega Tane Büyüklü
ğ
ünün Seçilmesi................................................71.3.3. Tane Boyutu Da
ğ
ı
l
ı
m
ı
Seçilmesi...........................................................................91.3.4. Su/Çimento (S/Ç) Oran
ı
n
ı
n Seçilmesi.................................................................111.3.5.Kar 
ı
ş
ı
m Suyu ve Hava Miktar 
ı
Belirlenmesi........................................................141.3.6. Çimento Miktar 
ı
Belirlenmesi.............................................................................16UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................171.4. Beton Kar 
ı
ş
ı
m Oranlar 
ı
Hesaplar 
ı
Raporun Haz
ı
rlanmas
ı
..........................................26DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ÖLÇE
Ğİ
..........................................................................................27ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME....................................................................................28Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
- 2..................................................................................................302. TAZE BETONDAN NUMUNE ALMA............................................................................302.1. Taze Betondan Numune Alma....................................................................................302.1.1. Tan
ı
m
ı
..................................................................................................................302.1.2. Amac
ı
...................................................................................................................302.2. Taze Betondan Numune Alman
ı
n Kurallar 
ı
...............................................................302.3. Taze Betondan Numune Al
ı
nmas
ı
..............................................................................312.3.1. Numune Miktar 
ı
..................................................................................................312.3.2. Taze Betondan Numune Alma Yöntemleri.........................................................322.4. Taze Betondan Numune Alma Raporunun Haz
ı
rlanmas
ı
...........................................54DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ÖLÇE
Ğİ
..........................................................................................56ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME....................................................................................57MODÜL DE
Ğ
ERLEND
İ
RME..............................................................................................59CEVAP ANAHTARLARI.....................................................................................................61KAYNAKÇA.........................................................................................................................62
İ
Ç
İ
NDEK 
İ
LER 

Activity (32)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
phooka_e liked this
humeyra_58109404 liked this
Ali Yurt liked this
Onbir Fena liked this
sea_Star_007 liked this
kursaterol liked this
Toruntay Ydm liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->