P. 1
olcu ve olcekler

olcu ve olcekler

Ratings:

4.88

(1)
|Views: 5,984|Likes:
Published by bekir aslan

More info:

Published by: bekir aslan on Aug 12, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2012

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
 
(MESLEK
İ
E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
R
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
İ
N
Ş
AAT TEKNOLOJ
İ
S
İ
 ÖLÇÜ VE ÖLÇEKLER
ANKARA 2007
 
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
 
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
 Karar
ı
ile onaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
ndakademeli olarak yayg
ı
nla
ş
t
ı
r
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retimprogramlar
ı
nda amaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelikgeli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retim materyalleridir(Ders Notlar
ı
d
ı
r).
 
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ış
,denenmek ve geli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul veKurumlar
ı
nda uygulanmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
 
Modüller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amaçlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir veyap
ı
lmas
ı
önerilen de
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
 
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine meslekiyeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerindenula
şı
labilirler.
 
Bas
ı
lm
ış
modüller, e
ğ
itim kurumlar
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarakda
ğı
t
ı
l
ı
r.
 
Modüller hiçbir
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar
şı
l
ığı
ndasat
ı
lamaz.
 
 iIKLAMALAR....................................................................................................iiG
İ
R
İŞ
......................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-1....................................................................................21. ÖLÇEK HESAPLAMALARI..............................................................................21.1. Öekler........................................................................................................21.1.1. Tan
ı
m
ı
....................................................................................................21.1.2. Çe
ş
itleri..................................................................................................21.2. Ölçek Hesaplar
ı
.............................................................................................51.2.1. Tan
ı
m
ı
....................................................................................................51.2.2. Haritalarda Uzunluk Hesaplama.............................................................51.2.3. Haritalarda Alan Hesaplama...................................................................71.2.4. Ölçek Hesaplar
ı
n
ı
n Yap
ı
lmas
ı
................................................................9DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ÖLÇE
Ğİ
............................................................................11ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME......................................................................12Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-2..................................................................................142. ÇEVRE VE ALAN HESAPLAMALARI............................................................142.1. Geometrik
Ş
ekillerin Çevre ve Alan Hesaplar
ı
..............................................142.1.1. Tan
ı
m
ı
...................................................................................................142.1.2. Çe
ş
itleri.................................................................................................142.2. Geometrik Olmayan
Ş
ekiller........................................................................222.2.1. Düzgün geometrik
ş
ekillere bölünebilen
ş
ekiller....................................222.2.2. Düzgün olmayan
ş
ekiller.......................................................................232.3. Geometrik Olmayan
Ş
ekillerin Çevre ve Alan Hesaplar
ı
..............................232.3.1. Düzgün geometrik
ş
ekillere bölünebilen
ş
ekillerin çevre ve alan hesaplar
ı
........................................................................................................................232.3.2. Düzgün olmayan
ş
ekillerin çevre ve alan hesaplar
ı
................................25DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ÖLÇE
Ğİ
............................................................................30ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME......................................................................31CEVAP ANAHTARLARI......................................................................................35MODÜL DE
Ğ
ERLEND
İ
RME................................................................................36KAYNAKLAR.......................................................................................................37
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
saatsiz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->