Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kulturna dediščina - DEDI

Kulturna dediščina - DEDI

Ratings: (0)|Views: 74 |Likes:

More info:

Published by: Slovenian Webclassroom on Jan 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2014

pdf

text

original

 
Napredne dediteke
Ogled gradiva
Pomo
č
za uporabo sintakse
V gradivu so opisani gradniki sintakse za izdelavo scenarija in njihovi parametri.
Ogled gradiva
Ekosistemi celinskih voda
U
č
iteljica/u
itelj ekolo
š
ke koncepte predstavi na osnovi primerov iz konkretnih ekosistemov. Kjer jemogo
č
e, u
č
iteljica/u
č
itelj uporablja primere organizmov in ekosistemov z obmo
č
 ja Slovenije.
Ogled gradiva
Nagradni kviz DEDI
Spoznavanje digitalne enciklopedije DEDI preko kviznih vpra
š
anj.
Ogled gradiva
Kra
š
ki pojavi
Spoznavanje zna
č
ilnosti kra
š
kega polja, kra
š
ke jame in druge zna
č
ilnosti kra
š
kega sveta.
ve
č
naprednih deditek »
Uredi po: datumu vnosa |
datumu posodobitve
|
oceni
Vsi objekti dedi
Pogoste klju
ledeni
š
ka dolina
 jezero
rudnik
redke rastlineslovenska knji
ž
evnost
Bela krajina
doma
č
ija
Ljubljansko barje
Š
kocjanLahinjaKrajinski park Lahinjamuzej
Regijski park
Š
L jubljana
kamnolom
kras
dvopomenska dedi
š
č
inaKamni
š
ko-Savinjske Alpe
Savska ravan
cerkev
Karavanke
Idrija
barok
ope
č
ni zidovi
IdrijskohribovjeTriglavski narodni parkkra
š
ki izvir
lipaDobrave
udornica
knjiga
Posavsko hribovje
regijski park
drevo
redke
ž
ivali
Julijske Alpe
Slovenska Istravisokogorski kras
ljudskostavbarstvoreka
Kras
slap
mokri
š
č
eNotranjsko podolje
gradKrajinski park Ljubljansko barjegotikaFrance Pre
š
eren
kra
š
ka jama
krajinski park
vse klju
č
ne besede »
 Velika karta Barja
naocena0.0.Podroben zemljevid Ljubljanskega barja je bil izdelan v
č
asu izsu
š
evalnih del okrog leta 1828.
Premi
č
na kulturna dedi
š
č
inaLjubljansko barje
 
zemljevid
 
melioracija
Kostanjevica
Povpre
č
naocena0.0.Kostanjevica je osamelec na Ljubljanskem barju severno od Bevk.
Naravna dedi
š
č
inaLjubljansko barje
 
barje
 
ugrezanje
 
zastajanje kamninskih blokov
Cerkev sv. Duha v Rib
č
evem Lazu
Povpre
č
naocena 5.0.S skodlami krita baro
č
na cerkvica na jasi pod gozdom ob Bohinjskem jezeru je bila zgrajena pozaobljubi leta 1743.
 
Nepremi
č
na kulturna dedi
š
č
inasv. Duh
 
barok
 
cerkev
 
Rib
č
ev Laz
Novo Celje – dvorec
Povpre
č
naocena0.0.Dvorec Novo Celje je baro
č
na zgradba, ki je postavljena v sredino parka z drevoredom in razko
š
nimkamnitim portalom na vhodu v park.
Nepremi
č
na kulturna dedi
š
č
ina
Ž
alec
 
Dobri
š
a vas
 
baro
č
ni dvorec
 
sve
č
ana dvorana
 
konglomerat
 
marmor
Kra
š
ki ov
č
ar
Povpre
č
naocena4.65.Kra
š
ki ov
č
ar je slovenska avtohtona pasma pastirskih psov in na
š
a edina pasma psov, ki jo priznavamednarodna kinolo
š
ka zveza.
Ostala dedi
š
č
inakra
š
evec
 
kra
š
ki ov
č
ar
 
avtohtone pasme
 
slovenske pasme
 
Slovenska IstraPiv
š
ko podolje
 
pes
 
Kras
Manganovi gomolji na Mangrtu
Povpre
č
naocena0.0.Nahajali
š
č
e spodnjejurskih manganovih gomoljev je v bli
ž
ini Mangartskega sedla pod Mangartom.
Naravna dedi
š
č
inaJu
ž
ne Alpe
 
Mangrt
 
manganovi gomolji
 
 jura
 
Mangart
 
Julijske Alpe
Kosma
č
eva doma
č
ija
Povpre
č
naocena 5.0.Na levem bregu Idrijce stoji skromna doma
č
ija, dom pisatelja Cirila Kosma
č
a. S slamo krita hi
š
a
š
kofjelo
š
ko-cerkljanskega tipa je postavljena pravokotno na bre
ž
ino, ob njej je tudi hlev.
Nepremi
č
na kulturna dedi
š
č
inadoma
č
ija
 
Slap ob Idrijci
 
Ciril Kosma
č
 
pisatelj
 
Zgornje Poso
č
 je
 
dolina Idrijce
 
Triglavski ledenik
Povpre
č
naocena0.0.Triglavski ledenik je okrog hektar velika ledeni
š
ka zaplata, ostanek nekdaj obse
ž
nej
š
ega poledenelegasveta severovzhodno pod Triglavom (2864 m) v Julijskih Alpah.
Naravna dedi
š
č
inaZeleni sneg
 
podnebne spremembe
 
meteorolo
š
ka postaja Kredarica
 
ledeniksne
ž
i
š
č
e
 
Triglav
 
Triglavski podi
 
Julijske Alpe
Japonske
č
e
š
nje pred bodo
č
im botani
č
nem vrtom
Povpre
č
naocena4.0.Vstop v bodo
č
i botani
č
ni vrt v Ljubljani krasi 300 japonskih
č
e
š
njevih dreves.
Naravna dedi
š
č
ina japonska
č
e
š
nja
 
drevo
 
botani
č
ni vrt
 
Ljubljana
 
Japonska
 
protokolarno darilo
Otlica – nahajali
š
č
e fosilov
Povpre
č
naocena0.0.Nahajali
š
č
e jurskih koral je na Otlici na Trnovskem gozdu.
Naravna dedi
š
č
inabarierni greben
 
zgornja jura
 
korale
 
fosili
 
Otlica
 
Trnovski gozd
Cerkev Marijinega obiskanja v
Š
pitali
č
u pri Slovenskih Konjicah
Povpre
č
naocena0.0.Cerkev stoji sredi pokopali
š
č
a in je ostanek spodnjega samostana
Ž
i
č
ke kartuzije. Stavba, zgrajena vprehodnem obdobju med romaniko in gotiko okrog leta 1190, je bila v baroku na novo opremljena in v19. stoletju delno prezidana .
Nepremi
č
na kulturna dedi
š
č
inaSpodnja hi
š
a
 
kartuzija
 
samostan
 
zgodnjegotska arhitektura
 
prehodni slog
Emonski vodovod
Povpre
č
naocena0.0.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->