Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Učni načrt zdomci

Učni načrt zdomci

Ratings: (0)|Views: 173 |Likes:

More info:

Published by: Slovenian Webclassroom on Jan 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2011

pdf

text

original

 
 1
U
č
ni na
č
rtza pouk slovenskega jezika in kultures slovenskimi otroki v tujini
Vsebinski vodja, koordinator prenove U
č
nega na
č
rta maternega jezika in kulture vtujini za 1., 2. in 3. jezikovno raven iz leta 1992: Dragica MotikAvtorici: dr. Martina Križaj Ortar (poglavje Jezikovni cilji)Dragica MotikSodelavke: Milena IvšekMateja PezdircMelita Steiner Strokovna konzulentka: dr. Martina Križaj Ortar Recenzija: dr. Martina Križaj Ortar Lektorica: Milena IvšekZavod Republike Slovenije za šolstvoLjubljana, 1998
 
 2
VsebinaStranI. Jezikovni cilji
4
 II. Povezava vsebin in dejavnosti pri vzgojno-izobraževalnihciljih
5
 III. Metodi
č
na navodila
6
 
IV. Okvirne teme in funkcionalni cilji
8
 
IV a) nižja jezikovna / starostna raven
1. To sem jaz 82. Moja družina 113.
Č
as 134. Barve okoli nas 175. Obla
č
ila 196. Moje telo 217. Šola, u
č
ilnica - moje delovno mesto 238. Hrana 269.
Č
ustva 29
IV b) srednja jezikovna / starostna raven
1. To sem jaz 92. Moji sorodniki 123. Prazniki in letni
č
asi,
č
asovne enote 144. Kakšen sem medkulturnost 175. Moda in vplivi kulturnega okolja 196. Zdravje in bolezen 217. Stanovanje, vrste bivališ
č
248. Hrana izraz kulturnega in naravnega okolja 279.
Č
ustva in ob
č
utja 29
IV c) višja jezikovna / starostna raven
1. To sem jaz - moj prosti
č
as, moja prihodnost 102. Moji prijatelji (bikulturnost) 123. Po
č
itnice, dopust, promet, potovanje 154. Barvitost pokrajine (opisi krajev, mest) 185. Obla
č
ila (ekološki vidiki obla
č
enja, problemi v okolju) 206. Spolnost,
č
lovekove pravice 227. Geografske, zgodovinske in kulturne zna
č
ilnosti države, v kateri živim, in Slovenije 258. Prehranjevalna veriga; globalna soodvisnost v svetu 289. Strpnost do druga
č
nih, multikulturnost - življenjska potreba sodobnega
č
asa30
 
V. Projektno u
č
no delo
31
 
VI. Sodelovanje s starši
33
 
Dodatek:
VII A) Primer u
č
ne ure/tedenskega sre
č
anja z u
č
enci v ZR Nem
č
iji
(Zdenka Zelko)
34VII B) Bralna zna
č
ka in motivacija u
č
encev za branje slovenskega leposlovja in bogatenje jezikovnih zmožnosti v slovenskem jeziku
(Tilka Jamnik 
 )
 
39
 
 3
 I. Jezikovni cilji
1. U
č
enci sodelujejo v pogovorih o razli
č
nih temah in v razli
č
nih okoliš
č
inah (neuradnih / neformalnihin v uradnih / formalnih). Znajo za
č
eti pogovor in se smiselno odzvati na govorne pobude drugih.2. U
č
enci tvorijo razli
č
na besedila:a) glede na namen (npr. posredujejo informacije, sprašujejo po njih, se opravi
č
ujejo, se zahvaljujejo,ukazujejo, obljubljajo, grozijo, protestirajo, voš
č
ijo in
č
estitajo, izražajo prošnjo, pohvalo in grajo ...),b) glede na temo (prim. teme in u
č
ne cilje tega u
č
nega na
č
rta),c) glede na naslovnika (tj. svoje besedilo prilagajajo naslovnikovim interesom, predmetnemu in jezikovnemu znanju, kulturnemu okolju ter družbenemu razmerju med njimi in naslovniki),
č
) glede na prenosnik (tj. tvorijo ustna in pisna besedila).3. Besedila u
č
enceva) imajo razpoznaven namen in temo,b) so vsebinsko bogata - u
č
enci imajo veliko asociacij na dolo
č
eno temo (t.i. miselni vzorec inmožganska nevihta) ali besedo (npr. besedne družine, manjšalnice, feminativi, protipomenke,sopomenke, nad- in podpomenke ipd.),c) so logi
č
no urejena - u
č
enci pravilno izražajo povedje in udeležence (npr. vršilca, cilj, prejemnika),razli
č
na dejanja postavljajo v pravilno razmerje, npr. vezalno,
č
asovno, vzro
č
no-posledi
č
no,pogojno, namerno, protivno, dopustno, sklepalno-pojasnjevalno ipd.,
č
) so ustrezna (tj. v razli
č
nih okoliš
č
inah uporabljajo ustrezna jezikovna znamenja),d) so jezikovno pravilna - torej obvladajo:
oblikoslovje- pri samostalniških besedah npr. spol in podspol, število, sklanjatev in osebo,- pri pridevniških besedah npr. neinherentnost spola in števila, sklanjatev in osebo, stopnjevanje innavezovalnost,- pri glagolu npr. osebo, število, spol,
č
asovno obliko, vid, naklon in vezljivost, rabo nedolo
č
nika innamenilnika,- rabo prislovov, veznikov in
č
lenkov,- rabo predlogov in njihovo vezavo;
skladnjo- pravila za skladanje besed v besedne zveze, povedi in zveze povedi - npr. pravila o ujemalnem,vezavnem ali primi
č
nem razmerju v besedni zvezi in povedi, pravila o hierarhizaciji in aktualizacijibesed v povedi ter pravila o besedni, pomenski in tematski povezanosti povedi,- rabo sklonov,- tvorbo trdilnih in nikalnih povedi,- tvorbo pripovednih, vprašalnih in vzkli
č
nih povedi,- tvorbo podredno zloženih povedi in rabo ustreznih veznikov v odvisnih stavkih,- pravila o besednem in stav
č
nem redu,- poro
č
anje o prvotnem govornem dogodku s premim in ne premim (odvisnim) govorom;
pravore
č
 je, tj. slovenske knjižne glasove in njihov izgovor v razli
č
nih položajih v besedi, knjižnonaglasno mesto in trajanje naglašenega samoglasnika ter knjižno stav
č
no intonacijo;
pravopisna pravila, tj. slovenske
č
rke, zapisovanje glasov, rabo velike za
č
etnicein lo
č
il, pisanje skupaj/narazen, deljenje ter pisanje prevzetih besed.4. Poslušajo in berejo razli
č
na besedila - jih razumejo, interpretirajo in vrednotijo; ugotovijo namen intemo besedila ter bistvene podatke; v seznamih (npr. RTV - programu, ceniku, kazalu, voznemredu ipd.) se dobro orientirajo. Izražajo svoje mnenje o besedilu ter ga znajo utemeljiti; spoštujejomnenja in utemeljitve drugih oziroma so strpni do druga
č
e misle
č
ih.5. U
č
enci imajo razvito jezikovno, besedilno in pragmati
č
no zmožnost, tj.:- obvladajo besede ter slovni
č
na, pravopisna in pravore
č
na pravila slovenskega knjižnega jezika;

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->