Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
alpasankhyatara ayoga adhiniyama

alpasankhyatara ayoga adhiniyama

Ratings: (0)|Views: 460|Likes:

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2011

pdf

text

original

 
PÀ£ÁðlPÀ gÁdå C®à¸ÀASÁåvÀgÀ DAiÉÆÃUÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1994¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À PÀæªÀÄ ¥ÀnÖ
¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:CzsÁåAiÀÄ
I
 ¥ÁægÀA©üPÀ
 CzsÁåAiÀÄ
 
II
 
C®à¸ÀASÁåvÀjUÁV gÁdå DAiÉÆÃUÀ
 DzÁåAiÀÄ
 
III
 
DAiÉÆÃUÀzÀ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ
CzsÁåAiÀÄ
 
IV
 
ºÀtPÁ¸ÀÄ, ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É
 CzsÁåAiÀÄ
 
V
 ¸ÀAQÃtð
 
 
GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀtUÀ¼À ºÉýPÉ1994gÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ ¸ÀASÉå 31.Š
C®à¸ÀASÁåvÀgÀ PÀ¯ÁåtPÁÌV 15 CA±ÀUÀ¼À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉƽ¸ÀĪÀ°è ¤gÀAvÀgÀ UÀªÀÄ£À ºÀj¹gÀĪÀÅzÀ®èzÉà C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ, ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀÄvÀÄÛ CyðPÀ»vÁ¸ÀQÛUÀ¼À£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ EwÛÃZÉUÉ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÉ.  gÁdåC®à¸ÀASÁåvÀgÀ DAiÉÆÃUÀªÀÅ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ¸ÁªÀiÁfPÀŠDyðPÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸À«ÄÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹzÉ.  F jÃwAiÀĸÀ«ÄÃPÉëAiÀÄÄ gÁµÀÖçzÀ°è EzÉà ªÉÆzÀ® ¨ÁjAiÀÄzÁVzÉ.  C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ¸ÀªÀðvÉÆêÀÄÄR C©üªÀø¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÀĪÀ zÀø¶Ö¬ÄAzÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ, gÁdå C®à¸ÀASÁåvÀgÀ DAiÉÆÃUÀPÉÌ ±Á¸À£À§zÀÞ C¢üPÁgÀ ¤ÃqÀ®Ä GzÉÝò¹zÉ.(1994gÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ «zsÉÃAiÀÄPÀ ¸ÀASÉå 18 gÀ°èzÀÝAvÉ)* * * *
 
1994gÀ PÀ£ÁðlPÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ ¸ÀASÉå 31
 
(1994gÀ DPÉÆÖ § ï ªÀÄÆgÀ£Éà ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥ÀvÀæzÀ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è ªÉÆzÀ®Ä ¥ÀæPÀlªÁVzÉ) 
 
à à
PÀ£ÁðlPÀ gÁdå C®à¸ÀASÁåvÀgÀ DAiÉÆÃUÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1994
 
(1994gÀ ¸É¥ÉÖA§gï ªÀÄƪÀvÀÛ£É  ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ gÁdå¥Á®gÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀįÁVzÉ) 
 C®à¸ÀASÁåvÀjUÉ gÁdå DAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß gÀa¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ CxÀªÁ CzÀPÉÌ D£ÀĵÀAVPÀªÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ½UÉG¥À§AzsÀ PÀ°à¸À®Ä MAzÀÄ C¢ü¤AiÀĪÀÄ.C®à¸ÀASÁåvÀjUÉ gÁdå DAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ CxÀªÁ CzÀPÉÌ D£ÀĵÀAVPÀªÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ½UÉG¥À§AzsÀ PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÄ AiÀÄÄPÀÛªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ;EzÀÄ ¨sÁgÀvÀ UÀtgÁdåzÀ £À®ªÀvÉÛÊzÀ£Éà ªÀµÀðzÀ°è PÀ£ÁðlPÀ gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®¢AzÀ F ªÀÄÄA¢£ÀAvÉC¢ü¤AiÀÄ«ÄvÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.Š
CzsÁåAiÀÄ
I
 ¥ÁægÀA©üPÀ
 
1.  aPÀÌ ºÉ¸ÀgÀÄ, ªÁå¦Û ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁægÀA¨sÀ.
Š (1)  F C¢ü¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ gÁdå C®à¸ÀASÁåvÀgÀ DAiÉÆÃUÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ,1994 JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ.(2)  EzÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÁzÀåAvÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°ègÀvÀPÀÌzÀÄÝ.(3)  EzÀÄ PÀÆqÀ¯Éà eÁjAiÀÄ°è §gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
2.  ¥Àj¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ.Š
F C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ°è ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀÅ C£ÀåxÁ CUÀvÀå¥Àr¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ,Š(J)  ``DAiÉÆÃUÀ'' JAzÀgÉ C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ CrAiÀÄ°è gÀavÀªÁzÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå C®à¸ÀASÁåvÀgÀ DAiÉÆÃUÀ;(©)  ``¸ÀPÁðgÀ'' JAzÀgÉ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ;(¹)  `` ¸ÀzÀ¸Àå'' JAzÀgÉ DAiÉÆÃUÀzÀ M§â ¸ÀzÀ¸Àå;(r)  ``C®à¸ÀASÁåvÀgÀÄ'' JAzÀgÉ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ C®à¸ÀASÁåvÀgÉAzÀÄ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¤ÃrzÀ, PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀ C®à¸ÀASÁåvÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ.
CzsÁåAiÀÄ
II
 
C®à¸ÀASÁåvÀjUÁV gÁdå DAiÉÆÃUÀ3.  DAiÉÆÃUÀzÀ gÀZÀ£É.
Š (1)  F C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ DzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£É ¸ÀPÁðgÀªÀÅ, F C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀCrAiÀÄ°è vÀ£ÀUÉ ¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀ»¸À¯ÁzÀ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸À®Ä, ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°èPÉÃAzÀæPÁAiÀÄð¸ÁÜ£À ºÉÆA¢gÀĪÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå C®à ¸ÀASÁåvÀgÀ DAiÉÆÃUÀ JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀĪÀ MAzÀÄ ¤PÁAiÀĪÀ£ÀÄß gÀa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.(2) DAiÉÆÃUÀªÀÅ,Š(J)   zÀPÀëvÉ, ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À ¥ÉÊQ¬ÄAzÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ £ÁªÀĤzÉðò¸ÀĪÀM§â CzsÀåPÀë ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ DgÀÄ ªÀÄA¢ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ:¥ÀgÀAvÀÄ, CzsÀåPÀë£À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ LzÀÄ d£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ C®à¸ÀASÁåvÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀgÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ(©)  ¸ÀPÁðgÀzÀ dAn PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀĪÀgÀ zÀeÉðVAvÀ PÀrªÉÄAiÀÄ®èzÀ zÀeÉðAiÀÄ C¢üPÁjAiÀiÁVgÀĪÀ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ£ÉëÄvÀ£ÁzÀ DAiÉÆÃUÀzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
4.  CzsÀåPÀë ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¥ÀzÁªÀ¢ü ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ.
Š (1)  ¸ÀPÁðgÀzÀ EZÉáUÉƼÀ¥ÀlÄÖ DAiÉÆÃUÀzÀ CzsÀåPÀëgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ CªÀgÀÄ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß zsÁgÀtªÀiÁrzÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ vÀªÀÄä ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß zsÁgÀtªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->