Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nyayavadhigala Adhiniyama

Nyayavadhigala Adhiniyama

Ratings: (0)|Views: 60 |Likes:

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2013

pdf

text

original

 
 
£ÁåAiÀĪÁ¢UÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1961
 (1961gÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ ¸ÀASÉå 25)
[27.8.2003 gÀ ¨sÁgÀvÀ gÁd¥ÀvÀæzÀ
IX
£Éà ¨sÁUÀzÀ, 1£Éà «¨sÁUÀzÀ, 27£Éà ¸ÀA¥ÀÅlzÀ, 1£Éà ¸ÀASÉåAiÀÄ«±ÉõÀ ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è 7 jAzÀ 35 gÀªÀgÉV£À ¥ÀÅlUÀ¼À°è ¥ÀæPÀnvÀ] «µÀAiÀiÁ£ÀÄPÀæªÀÄtÂPÉ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
 
CzsÁåAiÀÄ Š
I
 ¥ÁægÀA©üPÀ
CzsÁåAiÀÄ Š
II
 ¨Ágï Pˤì¯ïUÀ¼ÀÄ
 
CzsÁåAiÀÄ Š
III
 £ÁåAiÀĪÁ¢UÀ½UÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖAiÀÄ°è ¸ÉÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ
16.»jAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ £ÁåAiÀĪÁ¢UÀ¼ÀÄ 17.gÁdå ¨Ágï Pˤì¯ïUÀ¼ÀÄ £ÁåAiÀĪÁ¢UÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀÄ 18.MAzÀÄ gÁdå ¥ÀnÖ¬ÄAzÀ ªÀÄÉÆÛAzÀÄ gÁdå ¥ÀnÖUÉ ºÉ¸Àj£À ªÀUÁðªÀuÉ  19.gÁdå ¨Ágï Pˤì¯ïUÀ¼ÀÄ ¨sÁÀvÀzÀ ¨ Ágï Pˤì°UÉ £ÁåAiÀĪÁ¢UÀ¼À ¥ÀnÖUÀ¼À £ ÀPÀ®ÄUÀ¼À£ÀÄß  PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ 20.¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ PÉ®ªÀÅ £ÁåAiÀĪÁ¢UÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À ¸ÉÃ¥ÀðqÉUÉ «±ÉõÀG¥À§AzsÀ 21.eÉåõÀ×vÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è «ªÁzÀUÀ¼ÀÄ 22.ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀÀæ  23.ªÉÆzÀ®Ä ªÁ¢¸ÀĪÀ ºÀPÀÄÌ 24.gÁdå ¥ÀnÖAiÀÄ°è £ÁåAÀĪÁ¢À¼ÁV ¸ÉÃjPÉƼÀÀÄzÁzÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ  24J.¸ÉÃ¥ÀðqÉUÉ C£ ÀºÀðvÉ  25.¥ÀnÖAiÀÄ°è ¸ÉÃ¥ÀðqÉUÁV CfðUÀ¼À£ÀÄß  AiÀiÁªÀ ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ  26.£ÁåAiÀĪÁ¢Ai ÀiÁV ¥À檠ÉñÁªÀ±À ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸À°è¹zÀ CfðUÀ¼À «¯É  26J.¥ÀnÖ¬ÄAzÀ º É¸ÀgÀÄUÀ¼ À£ ÀÄß vÉUÉzÀĺÁPÀ®Ä C¢üPÁgÀ  27.MAzÀÄ ¨Ágï Pˤì®Äè ¤gÁPÀj¹zÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀĨÁgï Pˤì®Äè ¹éÃPÀj¸À¢gÀĪÀÅÀÄ  28.¤AiÀĪÀÄ gÀZÀ£Á¢üPÁgÀ 
CzsÁåAiÀÄ Š
IV
 ªÀøwÛAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä ºÀPÀÄÌ
 
CzsÁåAiÀÄ
-V
 £ÁåAiÀĪÁ¢UÀ¼À £ÀqÀvÉ
CzsÁåAiÀÄ Š
VI
 ¸ÀAQÃtð

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->