Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Stira Swathina Kaddaya Korike & Arjane Adhiniyama

Stira Swathina Kaddaya Korike & Arjane Adhiniyama

Ratings: (0)|Views: 103|Likes:

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2011

pdf

text

original

 
¹ÜgÀ ¸ÀéwÛ£À PÀqÁØAiÀÄ PÉÆÃjPÉ ªÀÄvÀÄÛ Ddð£É C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1952
(1952gÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ ¸ÀASÉå 30)
[02Š11Š2004 gÀ ¨sÁgÀvÀ gÁd¥ÀvÀæzÀ
IX
£Éà ¨sÁUÀzÀ, 1 £Éà «¨sÁUÀzÀ, 30 £Éà ¸ÀA¥ÀÅlzÀ1£Éà ¸ÀASÉåAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è 42 jAzÀ 52 gÀ ªÀgÉV£À ¥ÀÅlUÀ¼À°è ¥ÀæPÀnvÀ] «µÀAiÀiÁ£ÀÄPÀæªÀÄtÂPÉ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
 1.¸ÀAQë¥ÀÛ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¦Û  2.¥Àj¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ 3.¹ÜgÀ¸ÀéwÛ£À PÀqÁØAiÀÄ PÉÆÃjPÉU ÉC¢üPÁgÀ  4.PÀqÁØAiÀĪÁV PÉÆÃgÀ¯ÁzÀ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß ¸Áé¢üãÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ C¢üPÁgÀ 5.PÀqÁØAiÀĪÁV PÉÆÃgÀ¯ÁVgÀĪ À ¸ÀéwÛ£À ªÉÄðgÀĪÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ  6.PÀqÁØAiÀÄ PÉÆÃjPɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉ 7.PÀqÁØAiÀĪÁV PÉÆÃgÀ¯ÁzÀ ¸ÀéwÛ£À Ddð£ÉUÉ C¢üPÁgÀ 8.¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀĪÀ ¸ÀÆvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£À  9.¥ÀjºÁgÀzÀ ¸ ÀAzÁAiÀÄ  10.PÀqÁØAiÀÄ PÉÆÃjPÉAiÀÄ DzÉñÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É C¦Ã®ÄUÀ¼ÀÄ  11.£ÀµÀÖ ¥ÀjºÁgÀzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è£À LwÃ¥ ÀÅðUÀ¼À ªÉÄï ÉC¦Ã®ÄUÀ¼ÀÄ  12.¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀå¸ÀÜUÁgÀ£ÀĹ«¯ï £ÁåAÀÄ®AiÀÄzÀ PÉ®ªÀÅ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ  13.ªÀiÁ»w ¥ÀqÉAiÀÄ®ÄC¢üPÁgÀ  14.¥ÀæªÉò¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²Ã°¸À®Ä C¢üPÁgÀ  15.£ÉÆÃnøÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ DzÉñ ÀU À¼ ÀeÁj  16.C£ÀĨsÉÆÃUÀz ÀºÀQÌUÉ CrØAiÀÄ£ÀÄßAlĪ ÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è  17.C¢üPÁgÀUÀ¼À ¥ÀævÁåAiÉÆÃd£É 18.¸ÀzÁãªÀ£É¬ÄAzÀ PÉÊUÉƼÀî¯ÁzÀ PÀæªÀÄzÀ gÀPÀëuÉ 19.¹«¯ï £ÁåAi ÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛUÉ ¥ÀæwµÉÃzsÀ  20.C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À §UÉÎ zÀAqÀ 21.PÉ®ªÀÅ ªÀåQÛUÀ¼ ÀÄ ¯ÉÆÃÀ£ËPÀgÀÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ 
 
¹ÜgÀ ¸ÀéwÛ£À PÀqÁØAiÀÄ PÉÆÃjPÉ ªÀÄvÀÄÛ Ddð£É C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1952
 
(1952gÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ ¸ÀASÉå 30)
[
14£Éà ªÀiÁZïð, 1952
]
 MPÀÆÌlzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV ¹ÜgÀ ¸ÀéwÛ£À PÀqÁØAiÀÄ PÉÆÃjPÉUÁV ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ Ddð£ÉUÁVG¥À§A¢ü¸ÀĪÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ.¸ÀA¸ÀwÛ¤AzÀ F PɼÀPÀAqÀAvÉ C¢ü¤AiÀÄ«ÄvÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ:Š
1. ¸ÀAQë¥ÀÛ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¦Û.Š
(1) F C¢ü¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß ¹ÜgÀ ¸ÀéwÛ£À PÀqÁØAiÀÄPÉÆÃjPÉ ªÀÄvÀÄÛ Ddð£É C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1952 JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ.(2) EzÀÄ, dªÀÄÄä ªÀÄvÀÄÛ PÁ²äÃgÀ gÁdåªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ Erà ¨sÁgÀvÀPÉ̪Áå¥ÀÛªÁUÀÄvÀÛzÉ.
2. ¥Àj¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ.Š
F C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ°è, ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀÅ C£ÀåxÁ CUÀvÀå¥Àr¹zÀºÉÆgÀvÀÄ,Š(J) ``LwÃ¥ÀÅð'' JAzÀgÉ 8£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄzsÀå¸ÀÜUÁgÀ£ÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀAiÀiÁªÀÅzÉà LwÃ¥ÀÅð;(©) ``¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ'' JAzÀgÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ gÁd¥ÀvÀæzÀ°è C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀĪÀÄÆ®PÀ, D C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è, FC¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸À®ÄC¢üPÀøvÀUÉƽ¹zÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛ CxÀªÁ ¥Áæ¢üPÁgÀ;(¹) ``¨sÀÆ ªÀiÁ°ÃPÀ'' JAzÀgÉ vÀ£ÀUÁV DUÀ° CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛUÁVCxÀªÁ CªÀ£À ¥ÀgÀªÁV CxÀªÁ CªÀ£À ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀPÁÌV DUÀ° CxÀªÁEvÀgÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ £Áå¸ÀzsÁjAiÀiÁV, ¸ÀAgÀPÀëPÀ£ÁV CxÀªÁ j¹ÃªÀgïDV CxÀªÁ DªÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß UÉÃtÂzÁgÀ¤UÉ ¨ÁrUÉUÉ PÉÆnÖzÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è,¨ÁrUÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÉ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀªÀ£ÁV CxÀªÁ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁVvÀvÁÌ®zÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà DªÀgÀtUÀ¼À ¨ÁrUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ CxÀªÁ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁVgÀĪÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛ;(r) AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀéwÛUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ``»vÁ¸ÀQÛAiÀÄļÀî ªÀåQÛ'' JA§¥ÀzÁªÀ½AiÀÄÄ, F C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D ¸ÀévÀÛ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁVPÉÆÃgÀĪÀ CxÀªÁ Ddð£É ªÀiÁqÀĪÀ PÁgÀtPÁÌV ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ¥ÀjºÁgÀ zsÀ£ÀzÀ°è »vÁ¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ CxÀªÁ PÉèêÀÄĪÀiÁqÀ®Ä ºÀPÀÄ̼Àî J®è ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÆß M¼ÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ;(E) ``DªÀgÀtUÀ¼ÀÄ'' JAzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀlÖqÀ CxÀªÁ PÀlÖqÀzÀ ¨sÁUÀ ªÀÄvÀÄÛEzÀgÀ°èŠ 
(i)
CAxÀ PÀlÖqÀPÉÌ CxÀªÁ PÀlÖqÀzÀ ¨sÁUÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ vÉÆÃl, ªÉÄÊzÁ£ÀUÀ¼ÀĪÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÁzÀgÀÆ EzÀÝgÉ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->