Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5522, 16.1.2011]

Dnevni avaz [broj 5522, 16.1.2011]

Ratings: (0)|Views: 620|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2011

pdf

text

original

 
LANA JUR^EVI]
Sarajevopamtim
posmijehu
BRANKO \URI] \URO
’Nedim’ je pjesmaza merak 
Mo`e li u BiH biti ukinuta valutna klauzula pri davanju kredita
Izvla~enje novca od gra|ana iugro`avanje standarda
Mora se uklju~iti i Centralna banka BiH, ka`e dr. Duljko Hasi}
Na{ nogometa{ odigrao prvi me~ s Man~ester sitijem
N
akon {to je Ma|ars-ka zbog ogromnog ra-sta {vicarskog franka(CHF)ukinula valu-tnu klauzulu, a sve glasnije ta-kve zahtjeve isti~u i u susjednojHrvatskoj, gdje bi se u cijelupri~u mogao uklju~iti i tamo-{nji Ustavni sud, name}e se pi-tanje da li bi istim putem treba-la krenuti i BiH.Dramati~an rast „{vicarca“posljednjih mjeseci bukvalno jezavio u crno hiljade Bosanaca iHercegovaca.
 3. strana
Panika zbog rasta {vicarskog franka
Podjela:Nezadovoljni zbog ira~kog duga
RADNICI ’PRETISA’
SPREMNI ZANOVI [TRAJK
Nesre}a:Na putu kod Bosanskog Novog
DJEVOJKA POGINULAU UNI[TENOM ’FIATU’
D`ekin debi iz snova


 D`eko je namjestio jedan gol i pru`io odli~nu partiju u pobjedi Man~ester sitija
(Foto: AFP)
49. strana
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
nedjelja, 16. 1. 2011.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5522
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
Englesa
INTERVJU Rade [erbed`ija za „Avaz“INTERVJURade [erbed`ija za „Avaz“
Nikadme nisupozvalina SFFNikadme nisupozvalina SFF
JAJCE
Potraga zaMirelom jo{ traje
     P   a   n   o   r   a   m   a
     P   a   n   o   r   a   m   a
 pa
   1   4 .  s   t  r  a  n  a   1   3 .  s   t  r .
 2. strana Panorama
 
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,16. januar/sije~anj 2011.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Lo{e vijesti iz bolnice u Italiji: Prestalo kucati srce jo{ jedne biha}ke princeze
- Sramota je {to se na donacije putemtelefona uzima porez. Svi smo spre-mni pomo}i na ovaj na~in, jer mnogi nisu u mogu}nosti da-ti vi{e. Ali, poma`u}i ljudima koji se nalaze u te{kim situ-acijama, punimo d`epove lopova. Ima li neko da stane ukr-aj ovome? Donacije ne smiju biti oporezivane. Kakvi smomi to ljudi? Kakva smo mi to dr`ava?
(ajsa ajsa)
PORTAL - komentar dana
CIK: Izbori ko{taju 65.000 maraka
U osam op}ina u BiH
Danas prijevremeniizbori za na~elnike
Pravo glasa ima ukupno 145.226 bira~a
Prijevremeni izbori zana~elnike op}ina Biha}, Sr-bac, Od`ak/Vukosavlje, Srebr-enik, Kalesija/Osmaci, [ekov-i}i, Ora{je/Donji @abar i Vo-go{}a bit }e odr`ani danas.Centralna izborna komisi-ja (CIK) BiH raspisala je pr-ijevremene izbore u op}inama[ekovi}i i Kalesija/Osmacizbog opoziva na~elnika, a uop}inama Biha}, Srbac,Od`ak/Vukosavlje, Srebre-nik, Ora{je/Donji @abar i Vo-go{}a nakon prestanka ma-ndata na~elnika koji su preu-zeli mandate osvojene naop}im izborima 2010. godine.Na prijevremenim izbor-ima u~estvuje 25 kandidata.Kandidati za na~elnikaBiha}a su Rabija Malko~(SDU BiH), Emd`ad Gali-ja{evi} (SDA), Albin Musli}(SDPBiH) i Amsal Ibrahi-mpa{i} (SBB BiH), za na~elni-ka Srpca @ivko Mikuli}(SNSD) i Drago ]iri} (SDS),za na~elnika Od`aka/Vukosa-vlja Borislav Raki} (SNSD) iElvir Had`iomerovi} (SDA),za na~elnika op}ine Ora-{je/Donji @abar Stevo Stevi}(SNSD), Savo Jovi~i} (nezav-isni kandidat) i @eljko Marja-novi} (SDS).Kandidati za na~elnika Sr-ebrenika su Ibrahim Bajrakta-revi} (nezavisni kandidat),Mehmed Bajrektarevi} (SDA),Sanel Buljuba{i} (SDP) i No-valija Ibrahimovi} (SBB BiH),za na~elnika Kalesije/OsmakaBranislav Bo{kovi} (SNSD),Mirzet Ali} (SDA), Kajo^abri} (nezavisni kandidat) iLjubo Petrovi} (SDS), zana~elnika [ekovi}a MomirRisti} (SNSD) i @eljko Risti}(SDS) i za na~elnika Vogo{}eEdin Smaji} (SDA), Re{adD`indo (SDP), D`enan Red`o(SBB BiH) i Senada Kasuma-gi} (Na{a stranka).Pravo glasa na prijevre-menim izborima u ovihosam op}ina ima ukupno145.226 bira~a.Procijenjeno je da }e pr-ijevremeni izbori ko{tati oko65.000 KM, a u skladu sa za-konom, finansiraju ih op}ineiz svojih bud`eta.Izborna {utnja po~ela jeju~er i traje do zatvaranja bi-ra~kih mjesta.Povodom 15. ja-nuara, Svjetskog danavjerskih sloboda, mi-nistar za ljudska pra-va i izbjeglice BiH Sa-fet Halilovi} uputioje ju~er ~estitku pogla-varima vjerskih zaje-dnica u BiH i svimvjerskim slu`benici-ma u BiH.- Svjetski dan vje-rskih sloboda prilika je zapodsje}anje na milione lju-di koji su stradali zbog svo-jih vjerskih uvjere-nja, ali i onih koji sustradali jer nisu ima-li vjerska uvjerenja. Umultietni~koj Bosnii Hercegovini promo-viranje tolerancije,kao sna`nog upori{taprevladavanja nacio-nalne, vjerske i svihdrugih vidova netrpe-ljivosti, nema alter-nativu - naveo je, izme|uostalog, ministar Halilovi},prenosi Fena.
 Halilovi}:Sna`noupori{te
FEDERACIJA BiH
Nezadovoljstvo zbog podjele ira~kog duga
Zakinuti radnici ’Pretisa’ve} spremni za {trajk
Odricali smo se pla}a da bismo sa~uvali firmu, nadaju}i se po{tenoj raspodjeli, ka`u radnici
Vlada Federacije BiHuplatila je prije Nove godinene{to manje od 30 milionamaraka ira~kog duga za uve-zivanje nagomilanog neu-pla}enog sta`a radnicimadevet preduze}a namjenskeindustrije.
Izuzetno o{te}eni
No, radnici nekih od tihpreduze}a, kao {to je vo-go{}anski „Pretis“, tvrde da suizuzetno o{te}eni. Njima je,odnosno Zavodu PIO/MIO,za uvezivanje radnog sta`aodlukom Vlade FBiH dodije-ljeno 3,6 miliona KM.- Zaradi-li smo na-jvi{e para, ame|u onimasmo koji sudobili na-jmanje. Za-kinuti smokao siro~ad.Na{i radniciod 1990. do1992. nisu primali pla}e, ve}neke bonove, odricali smo sei tih pla}a i svega da bismosa~uvali firmu, nadaju}i setom ira~kom dugu i po{tenojraspodjeli. Jedino nam je upla}enradni sta` od 2000. godine.Ogor~eni smo, duguju namdeset pla}a i toplih obroka,nije nam upla}ivano zdra-vstveno osiguranje, ne mo-`emo ovjeriti knji`ice - kazaonam je Ibrahim Hrvat, pre-dsjednik Sindikata „Pretisa“,prenose}i nezadovoljstvo ra-dnika.
Zvani~na informacija
Rekao nam je da su ra-dnici tog preduze}a samousmeno obavije{teni da susredstva upla}ena, ali dazvani~nu informaciju, sta~nim periodom za koji imje uvezan sta`, tek o~ekuju.Prema odluci Vlade, sta` tr-eba biti uvezan zaklju~no sa30. septembrom 2010. godi-ne.- Na~in raspodjele ra-zo~arao je radnike „Pretisa“.Evo, ponovo najavljujemo{trajk, tra`imo da nam seizmire obaveze, ne interesiranas odakle. Za 20. januar za-kazan je sastanak Sindikata iVlade u tehni~kom mandatu,pa }emo sa~ekati, vidjeti {ta}e biti. Mi smo ve} spremni,proveli smo zakonsku proce-duru i svaki sat mo`emo stu-piti u {trajk - kazao nam jeHrvat.
 B. TURKOVI]
S jednog od ranijih {trajkova u „Pretisu“ 
(Foto: Arhiv „Avaza“)
U preduze}u „Zrak“, ko-je je dobilo najvi{e novca zauvezivanje sta`a radnika, za-dovoljni su podjelom ira~kogduga.- Zaklju~no s devetimmjesecom 2010. uvezan namje sta` koji nije upla}ivan od1992. Imamo nekih posli}a, si-tuacija ide nabolje - kazaonam je Mirsad Ademovi}, pr-edsjednik Sindikata „Zraka“.
U „Zraku“ zadovoljni
4.584.229
. . . . . . . . . . .Binas Bugojno
4.938.200
. . . . . . . . . . .BNT Novi Travnik
3.601.880
. . . . . . . . . . .Pretis Vogo{}a
491.045
. . . . . . . . . . . . .Tehni~ki remontni zavod Had`i}i
3.423.061
. . . . . . . . . . .Unis Pretis Sarajevo-Vogo{}a
5.462.318
. . . . . . . . . . .Igman Konjic
6.088.459
. . . . . . . . . . .Zrak Sarajevo
1.000.000
. . . . . . . . . . .PS Vitezit Vitez
68.691
. . . . . . . . . . . . . .Ginex Gora`de
Koliko je ko dobio (u KM)
BiH u sve lo{ijoj finansijskoj situaciji
Ni dr`ava nema novca za poplavljene
Ne mo`e se rije{iti ni pitanje sanacije klizi{ta u Bogati}ima
O~ekuje se deficit u bud`etu
Da je bilo pitanje trenu-tka kada }e se zastoj u formi-ranju vlasti, a time i neusva-janje bud`eta za 2011. godi-nu, reflektirati na ukupnostanje u BiH, najbolje po-tvr|uje nemogu}nost dr`aveda finansijski pomogne po-dru~ja koja su nastradala upoplavama, ali i da rije{i pr-oblem klizi{ta u Bogati}imakod Trnova.Vije}e ministara BiH, na-ime, umjesto da na sjednicidonese odluku o sanaciji kli-zi{ta u Bogati}ima, tek je za-du`ilo ministarstva finansijai sigurnosti da rije{e ovaj pr-oblem. Osim toga, zbog nega-tivnog izvje{taja Ministar-stva finansija dr`ava trenutnonije u stanju izdvojiti novac zapomo} poplavljenim po-dru~jima, pa je zadu`ila Mi-nistarstvo za ljudska prava iFond za povratak da poku{ajurije{iti ovaj problem.- Podru~je Bogati}a nala-zi se na me|uentitetskoj li-niji, pa je ulogu koordinato-ra u rje{avanju ovog proble-ma preuzelo Ministarstvobezbjednosti i Ministarstvofinansija BiH. Oni trebajunapraviti draft (nacrt, op.a.) odluke, koji }e Vije}eministara usvojiti - kazao jepredsjedavaju}i Vije}a mini-stara BiH Nikola [piri}.Da je finansijsko stanje udr`avi izuzetno te{ko, potvr-dila je i informacija koju jeiznio [piri}, da se u narednatri mjeseca zbog odluke o pr-ivremenom finansiranjumo`e o~ekivati deficit ubud`etu.
S. R.
 Hrvat: Kao siro~ad  Poplave nanijele ogromnu {tetu stanovni{tvu
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice
Tolerancija u BiHnema alternativu
 
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,16. januar/sije~anj 2011.
3
 Pi{e: Ru`dija AD@OVI] (ruzdija
@
 avaz.ba)
Glinenigolubovi
Koliko bh. zvani~nici zaista {tite interese svojedr`ave i svojih gra|ana, najbolje znaju IlijaJuri{i}, Ejup Gani} i Jasmin Rendi}
Slu~aj Tihomira Purde, koji je uhap{en po nalogu Srbije zbognavodnih ratnih zlo~ina u Vukovaru, najilustrativniji je primjer ko-liko je hrvatska diplomatija jaka i koliko Hrvatska dr`i do svojihgra|ana i branilaca.Urgentna intervencija najvi{eg vrha Hrvatske i telefonski razgo-vor hrvatske premijerke Jadranke Kosor i srbijanskog predsjednikaBorisa Tadi}a rezultirali su sastankom resornih ministara te dvijezemlje, i to u Zagrebu, nakon ~ega je izvjesno da }e to da li je Purdazaista kr{io pravila rata rje{avati Zagreb, a ne Beograd, kao {to jeizvjesna i razmjena spiskova optu`enih za ratne zlo~ine.Kada povu~emo paralelu ovog sa slu~ajem nesretnog Ilije Ju-ri{i}a, koji je nevin godinama truhnuo u srbijanskom kazamatu, iagonijom mladog Tuzlaka Jasmina Rendi}a, koji je skoro osam mje-seci pritvoren u Sremskoj Mitrovici, iako ne postoje dokazi da jeu~inio ono {to mu se stavlja na teret, jasno je, prije svega, koliko Sr-bija ozbiljno shvata dr`avu BiH i njene zvani~nike.Srbija je kolonijalisti~ki odnos prema BiH pokazala i u slu~ajuEjupa Gani}a, koji je uhap{en na njen zahtjev samo nekoliko dananakon {to su Srbija i BiH potpisale dva ugovora koja podrazumije-vaju procesuiranje optu`enih u mati~noj dr`avi.S druge strane, bh. zvani~nici potvrdili su koliko zaista {titeinterese svoje dr`ave i svojih gra|ana, a to najbolje znaju upravo Ju-ri{i}, Gani} i Rendi}. To na{e beskrupulozne {upljeglavce nespre~ava da se, kada Srbija zarad svojih interesa i politi~ke trgovinepopusti (slu~aj Juri{i}) ili izgubi pravnu bitku (slu~aj Gani}), kitelovorikama i la`u bh. javnost da su upravo oni zaslu`ni za to.Zbog podani~kog odnosa na{ih zvani~nika, koji, uz to, sami necijene dr`avu koju predstavljaju, Srbija, ali i ostale zemlje, BiH }esmatrati virtuelnom zemljom, odnosno incidentnom ~injenicom namapi svijeta, koju treba eliminirati, a bh. gra|ani bit }e glineni go-lubovi i potencijalni stanari srbijanskih kazamata.A snaga dr`ave mjeri se i time koliko ona {titi svoje gra|ane.
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
Nakon {to je Ma|arska zbogogromnog rasta {vicarskog franka(CHF) ukinula valutnu klauzulu,a sve glasnije takve zahtjeve isti~ui u susjednoj Hrvatskoj, gdje bi seu cijelu pri~u mogao uklju~iti itamo{nji Ustavni sud, name}e sepitanje da li bi istim putem treba-la krenuti i BiH.
Dramati~no stanje
Dramati~an rast „{vicarca“ po-sljednjih mjeseci, ~ak vi{e od 20posto, bukvalno je zavio u crno hi-ljade Bosanaca i Hercegovaca kojisu svoje kredite vezali uz tu valutu.Pogotovo se to odnosi na korisnikestambenih kredita vezanih uz fra-nak. [tavi{e, pojedini gra|ani ba-nkama duguju vi{e nego napo~etku otplate. Hiljade na{ih ze-mljaka `ale se da im rate kreditavrtoglavo rastui do nekoli-ko stotinamaraka!Tako je u pojedinim slu~ajevi-ma rata stambenog kredita sa 450KM porasla na 600, dok je gla-vnica kredita ve}a za nevjerova-tnih 7.000 KM. Dio na{ihekonomskih stru~nja-ka stoga smatra davalutnu klauzulu tr-eba ukinuti, jer se uBiH zara|uje u ko-nvertibilnim mar-kama, pa se i kredi-ti moraju odobrava-ti u doma}oj valuti.Ombudsmen za za{titupotro{a~a u BiH Dragan Do-ko smatra da je sporna valu-tna klauzula u dr`avi u ko-joj je referentna konvertibi-lna marka. ^injenica je,ka`e, da su ovakvi kreditiuzimani kada su bilipovoljni, ali gra|animoraju biti maksimalno za{ti-}eni.- Ukazivao sam na ovaj pro-blem. Ljudi su stvarno do{li u si-tuaciju da pla}aju ~ak do 30 postove}u ratu nego ranije. To je neza-vidna situacija, jer prihode pri-maju u doma}oj valuti. U „{vic-arcima“ je iznos rate isti, ali kadase to prera~una u doma}u valutu,jasno je da je u pitanju ogromanrast. Ako se u BiH sve pla}a u ma-rkama, ne bi trebala biti refere-ntna nijedna druga valuta.Krediti su dogovoreni ovdje, ane u [vicarskoj. Sla`em se s ocje-nama da bi ukidanje valutne kla-uzule i{lo u pravcu za{tite gr-a|ana. Dr`ava ovaj problem moraregulirati zakonima i drugim pro-pisima kako se to ne bi ponavljalo- ka`e Doko, dodaju}i da se ra-stom {vicarskog franka odgra|ana BiH izvla~i novac iugro`ava njihov standard.
[iroka analiza
Ekonomski ekspert Vanjs-kotrgovinske komore (VTK) dr.Duljko Hasi} tvrdi da bi trebalonapraviti {iroku analizu i pri-kupiti podatke o krediti-ma vezanim uz{vicarski franaku BiH.- Shodnotome, agencijeza bankarstvo uoba na{a entite-ta trebale bi ra-zmotriti idejuo ukidanju va-lutne klauzule.Problem je utome {to ne po-stoji regulator-na agencija nadr`avnom nivou u oblasti bankar-stva, koja bi ove stvari kontrolirala idavala svoj sud. Sada je mali mane-varski prostor Federalne agencijeza bankarstvo. U ovo bi se trebalauklju~iti i Centralna banka BiH.Svakako da sve ovo ne treba prepu-stiti slu~aju. Morale bi se aktiviratinadle`ne institucije - zaklju~ujeHasi}.
 F. VELE
Direktor Agencije za bankar-stvo FBiH Zlatko Bar{ ka`e za„Avaz“ da je iznos kredita u BiHkoji su vezani uz {vicarski franaktako mali da je nepotrebno ra-zmi{ljati o ukidanju valutne kla-uzule kao {to je to ura|eno uMa|arskoj, a o ~emu se razmi{ljau na{em zapadnom susjedstvu.- Normalno, ljudima koji suuzeli te kredite izgledalo je da}e im krediti biti jeftiniji, alimalo su skuplje pro{li. To siste-mski nije nikakav problem.Budu}i da je konvertibilnamarka vezana uz euro, u nasnema potrebe za takvim interve-ncijama - smatra Bar{.
 Bar{: Skuplje pro{li 
53
milijarde CHF - Poljaci
36
milijardi CHF - Ma|ari
 7
milijardi CHF - Hrvati
Ko je pozajmionajvi{eBar{: Nema potrebe zatakvim intervencijama
 Doko: Spornavalutna klauzula Hasi}: Pokrenuti  institucije
ISTRA@UJEMO
Panika zbog rasta {vicarskog franka
Doko: Rate kreditarastu i do 30 posto!
Rast „{vicarca“ u crno zavio hiljade gra|ana
Izvla~enje novca i ugro`avanjestandarda
Hasi}: Mora se uklju~iti i Centralna banka BiH

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->