Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Türkiye'nin Karanlık Günleri (1980 Darbe Dosyası) - turkishleaks.org

Türkiye'nin Karanlık Günleri (1980 Darbe Dosyası) - turkishleaks.org

Ratings:
(0)
|Views: 1,072|Likes:
İçindekiler:

• Org. Ahmet Kenan Evren kimdir?
• 12 Eylül'e Nasıl Gelindi?
• Eylül 1980 Günlük (Eylül Ayındaki Tüm Manşetler)
• Kenan Evren'in Konuşmaları
• 12 Eylül Tarihi
• 12 Eylül Dönemi Sıkı Yönetim
• 12 Eylül Döneminin İdamları
• 12 Eylül Bilançosu
• 12 Eylül Makalesi
• 12 Eylül'den İsimler
• Arşivden Fotoğraflar
İçindekiler:

• Org. Ahmet Kenan Evren kimdir?
• 12 Eylül'e Nasıl Gelindi?
• Eylül 1980 Günlük (Eylül Ayındaki Tüm Manşetler)
• Kenan Evren'in Konuşmaları
• 12 Eylül Tarihi
• 12 Eylül Dönemi Sıkı Yönetim
• 12 Eylül Döneminin İdamları
• 12 Eylül Bilançosu
• 12 Eylül Makalesi
• 12 Eylül'den İsimler
• Arşivden Fotoğraflar

More info:

Published by: Turkish Leaks Oluşumu on Jan 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2013

pdf

text

original

 
 
TURKISHLEAKS.ORG
Türkiye’nin Karanl
ı
k Günleri
 (1980 Darbe Dosyas
 ı
 )
İ
çindekiler:
 
Org. Ahmet Kenan Evren kimdir?
 
12 Eylül'e Nas
ı
l Gelindi?
 
Eylül 1980 Günlük
(Eylül Ay 
ı
ndaki Tüm Man
ş
etler)
 
 
Kenan Evren'in Konu
ş
malar
ı
 
 
12 Eylül Tarihi
 
12 Eylül Dönemi S
ı
k
ı
Yönetim
 
12 Eylül Döneminin
İ
damlar
ı
 
 
12 Eylül Bilançosu
 
12 Eylül Makalesi
 
12 Eylül'den
İ
simler
 
Ar
ş
ivden Foto
ğ
raflar
B
İ
L
İ
NMES
İ
GEREKENLER:
 
Dosyan
ı
n içeri
ğ
i uzun ara
ş
t
ı
rmalar sonucunda özetlenerek TURKISHLEAKS.ORG taraf 
ı
ndan bir arayagetirilmi
ş
tir.
İ
çerikte yer alan isimler ve olaylar günün yerel ve ulusal bas
ı
n
ı
ndan toplanm
ı
ş
olup, tamamenbilgilendirme amaçl
ı
kullan
ı
lm
ı
ş
t
ı
r. Bu durum yan
ı
s
ı
ra, çe
ş
itli kaynaklardan edinilen bilgilerde dosya içerisindeyer alm
ı
ş
t
ı
r.Dosyan
ı
n ço
ğ
alt
ı
lmas
ı
veya isim verilmeden da
ğ
ı
t
ı
lmas
ı
, ayr
ı
ca para ile sat
ı
lmas
ı
gibi durumlar tamamen yasakolup, taraf 
ı
m
ı
zca bu durumlar tespit edildi
ğ
inde hakk
ı
n
ı
zda yasal takip ba
ş
lat
ı
lacakt
ı
r.
 
TURKISHLEAKS.ORG:
 
Haz
ı
rlad
ı
ğ
ı
m
ı
z dosyalar
ı
n içeri
ğ
ini olu
ş
turmak için ilgili kurum veya kurulu
ş
lar
ı
n ar
ş
ivlerine kar
ş
ı
herhangi birsiber sald
ı
r
ı
veya benzeri uygulamalar gerçekle
ş
tirilmemektedir. Tamamen ara
ş
t
ı
rma ve kaynaklar
ı
m
ı
ztaraf 
ı
ndan bilgi toplanmaktad
ı
r. Amac
ı
m
ı
z tamamen bilgilendirmedir.
GERÇEKLERI KARANLIKTAN ÇIKARMAK TEK AMACIMIZ !!
 
 
Org. Ahmet Kenan Evren
Türkiye Cumhuriyeti 7. Cumhurba
ş
kan
ı
olan Kenan Evren Manisa ilininAla
ş
ehir ilçesinde do
ğ
du.
İ
lk ve orta ö
ğ
renimini Ala
ş
ehir, Manisa, Bal
ı
kesir ve
İ
stanbul'da sürdürdü ve Maltepe Askerî Lisesi'nden mezun oldu. 1938 y
ı
l
ı
ndaKara Harp Okulu'nu, 1949 y
ı
l
ı
nda Harp Akademisi'ni bitirdi. Topçu subay
ı
veKurmay subay olarak Silahl
ı
Kuvvetler'in çe
ş
itli kademelerinde görev yapt
ı
.Dokuzuncu Kore Türk Tugay
ı
'nda, önce Harekât ve E
ğ
itim
Ş
ube Müdürlü
ğ
ü;sonradan Kurmay Ba
ş
kanl
ı
ğ
ı
görevlerinde bulundu.Tu
ğ
generalli
ğ
e yükseldi
ğ
i 30 A
ğ
ustos 1964 gününden itibaren, Silahl
ı
 Kuvvetler'in bütün komuta kademelerinde ve üst rütbelerde görevinisürdürerek, Ordu Komutanl
ı
ğ
ı
ve Kara Kuvvetleri Komutanl
ı
ğ
ı
'ndan sonra, 7Mart 1978 tarihinde Genelkurmay Ba
ş
kanl
ı
ğ
ı
'na atand
ı
. Bu görevi s
ı
ras
ı
nda,12 Eylül 1980 tarihinde yap
ı
lan askeri müdahale ile, di
ğ
er görevleri yan
ı
ndaDevlet Ba
ş
kanl
ı
ğ
ı
görevini de üstlendi. 7 Kas
ı
m 1982 tarihinde halk oyuna sunulan vekabul olunan Anayasa ile, Türkiyenin 7. Cumhurba
ş
kan
ı
olarak göreve ba
ş
lad
ı
.9 Kas
ı
m 1989 tarihinde, görev süresini tamamlayarak Cumhurba
ş
kanl
ı
ğ
ı
'ndan ayr
ı
ld
ı
.
 
12 Eylül'e Nas
ı
l Gelindi?
12 Eylül 1980 askeri müdahalesi Türkiye'de çok konu
ş
uldu. Hakk
ı
ndaçok
ş
ey yaz
ı
ld
ı
ve çizildi. Buna ra
ğ
men 'Demokrasiye ara vermedönemleri' olan darbeler hakk
ı
nda yap
ı
lan bütün de
ğ
erlendirmelerinmaalesef bizim demokrasi kültürümüze önemli katk
ı
lar
ı
olmad
ı
. 12Eylül'den önemli dersler al
ı
nmad
ı
ğ
ı
na son olarak 28
Ş
ubat postmodernmüdahalesi ile bir kez daha tan
ı
k olduk. Bugün 12 Eylül darbesinin 20.y
ı
ldönümü. Birilerinin '
ş
artlar uygun hale gelsin' diye bekledi
ğ
i döneminsa
ğ
ve sol kulvarda öne ç
ı
kan isimleriyle 12 Eylül'ü konu
ş
tuk.12 Eylül askeri müdahalesini yazarken, 12 Mart 1971 muht
ı
ras
ı
nakadar uzanmak gerekiyor. Üniversitelerde çat
ı
ş
malar
ı
n ve banka soygunugibi eylemlerin art
ı
k gündelik hale geldi
ğ
i ve adam kaç
ı
rmalar
ı
n ba
ş
lad
ı
ğ
ı
 1971 y
ı
l
ı
nda, Süleyman Demirel'in ba
ş
bakanl
ı
ğ
ı
ndaki AP hükümeti olaylar
ı
önleyemiyorbuna kar
ş
ı
l
ı
k TSK içten içe kayn
ı
yordu. Askeri darbe söylentilerinin yayg
ı
nla
ş
t
ı
ğ
ı
budönemde Genelkurmay Ba
ş
kan
ı
Memduh Ta
ğ
maç ve kuvvet komutanlar
ı
n
ı
n imzalad
ı
ğ
ı
bir'muht
ı
ra' ile rejime müdahale edildi. Demirel ba
ş
bakanl
ı
ğ
ı
ndaki hükümet istifa etti.Nihat Erim, 'ba
ğ
ı
ms
ı
z ba
ş
bakan' olarak atand
ı
. 12 Mart döneminde devlet otoritesinigüçlendirici ve bölünmeyi önleyici yasal ve anayasal düzenlemeler yap
ı
ld
ı
. 12 Mart ararejimi, 14 Ekim 1973 seçimlerine kadar devam etti. Bu seçimler hiçbir partiyi tek ba
ş
ı
naiktidara ta
ş
ı
yamay
ı
nca, birinci parti olan ancak sa
ğ
partileri koalisyona ikna edemeyenyeni lider Bülent Ecevit'in CHP'si, Necmettin Erbakan'
ı
n MSP'si ile koalisyon hükümetikurdu. Ancak bu hükümet fazla uzun sürmedi ve 1974 K
ı
br
ı
s Bar
ı
ş
Harekat
ı
'n
ı
n rüzgar
ı
nakap
ı
lan Ecevit'in iste
ğ
i ile sona erdi.
Ecevit ve 11'ler olay
ı
 
Ecevit'in istifas
ı
ndan sonra kontenjan senatörü Sadi Irmak hükümeti kurmaklagörevlendirildi. Meclis'ten güvenoyu alamayan Irmak'
ı
n teknokratlar hükümeti, 12 Nisan1975'te Süleyman Demirel'in ba
ş
kanl
ı
ğ
ı
ndaki 1. Milliyetçi Cephe (MC) hükümeti kurulanakadar görevde kald
ı
. 1. MC hükümeti ise AP-MSP-CGP -MHP ve ba
ğ
ı
ms
ı
zlardan olu
ş
tu.1977 seçimlerinde CHP 213 sandalye ile birinci parti oldu. Ecevit'in seçimden sonrakurdu
ğ
u az
ı
nl
ı
k hükümeti ise güvenoyu alamad
ı
. Ard
ı
ndan kurulan 2. MC hükümeti,Demirel'in ba
ş
kanl
ı
ğ
ı
nda 5 Ocak 1978'e kadar görevde kald
ı
. Bu tarihte bir gensoru ile
 
 
ş
ürülen 2. MC hükümeti sonras
ı
, Türk siyasi tarihi, me
ş
hur 11'ler olay
ı
na sahne oldu.AP'den bakanl
ı
k vaadi ile 11 milletvekili transfer eden Ecevit, CGP ve DP'nin deste
ğ
i ilehükümeti kurdu.14 Ekim 1979'da yap
ı
lan ara seçimlerde bo
ş
ta bulunan be
ş
milletvekilinin hepsiniAP'nin almas
ı
üzerine Ba
ş
bakan Ecevit istifa etti. Onun yerine sa
ğ
partilerin d
ı
ş
ar
ı
dandeste
ğ
i ile Demirel'in ba
ş
bakanl
ı
ğ
ı
nda, 3. MC olarak adland
ı
r
ı
lan AP az
ı
nl
ı
k hükümetikuruldu. 12 Kas
ı
m 1979' dan 12 Eylül 1980'e kadar iktidarda kalan bu hükümetin enönemli icraat
ı
24 Ocak 1980 ekonomik önlem kararlar
ı
oldu. Bu kararlar
ı
alanteknisyenler kurulunun ba
ş
ı
olan Turgut Özal, askeri darbeye kadar görevini sürdürdü.Nisan ay
ı
nda görev süresi dolan Korutürk'ün yerine TBMM'nin bir türlü yeniCumhurba
ş
kan
ı
seçememesi ve her gün sokaklarda neredeyse 20 ki
ş
inin öldürülmesi,müdahale sürecini h
ı
zland
ı
rd
ı
. 4 Haziran'da Genelkurmay ikinci ba
ş
kan
ı
askeri müdahaleiçin emri Genelkurmay Ba
ş
kan
ı
'na sundu. 17 Haziran'da müdahale karar
ı
kesinle
ş
ti.Evren'in kafas
ı
ndaki tarih 17 Temmuz'du. Ecevit'in hükümet hakk
ı
ndaki gensorusureddedilince müdahale tarihi gecikti.Darbenin komuta kademesinin terfi ettirildi
ğ
i Yüksek Askeri
Ş
ûra sonras
ı
26A
ğ
ustos'ta komutanlar bir toplant
ı
yaparak müdahale tarihi olarak 5 eylül Cuma gününübelirlediler. Daha sonra bu tarih haz
ı
rl
ı
klar
ı
n eksik oldu
ğ
u gerekçesi ile 12 Eylül sabah
ı
 saat 03.00 olarak de
ğ
i
ş
tirildi. 8 Eylül'de bütün hareket plan
ı
gözden geçirildi ve 9 Eylülgünü Genelkurmay Ba
ş
kan
ı
harekat emrini imzalad
ı
. 10 Eylül'de harekat emri kuryeuçaklar
ı
ile ilgili komutanl
ı
klara gönderildi. 11 Eylül'de Evren Cumhurba
ş
kan
ı
Vekili
İ
hsanSabri Ça
ğ
layangil ile görü
ş
tü.
12 Eylül saat 04.00
 12 Eylül 1980'de TSK, 27 May
ı
s'tan farkl
ı
 
ş
ekilde, emir - komut zinciri içerisinde,yönetime el koydu. Liderler tek tek tutukland
ı
. 12 Eylül 1980'den, 13 Aral
ı
k 1983'teANAP'
ı
n iktidara geli
ş
ine kadar 3 y
ı
l 3 ay ve 1 gün süren bu dönemde, ipler ordununelinde kald
ı
. Genelkurmay Ba
ş
kan
ı
Kenan Evren, Kara Kuvvetleri Komutan
ı
NurettinErsin, Hava Kuvvetleri Komutan
ı
Tahsin
Ş
ahinkaya, Deniz Kuvvetleri Komutan
ı
NejatTümer ve Jandarma Genel Komutan
ı
Sedat Celasun kendilerine Milli Güvenlik Konseyiad
ı
n
ı
verdiler. Art
ı
k bütün güç bu konseydeydi ve Cumhuriyet tarihinde hiçbir kuruma bukadar yetki verilmemi
ş
ti.
YÖK ve TÜS
İ
AD faaliyette
 12 Eylül'de hep kapanmalar ya
ş
anmad
ı
elbette. Prof. Dr.
İ
hsan Do
ğ
ramac
ı
 ba
ş
kanl
ı
ğ
ı
nda Yüksek Ö
ğ
retim Kurumu (YÖK) kuruldu ve üniversitelerle ilgili bütünyetkiler bu kuruma ba
ğ
land
ı
. Kapat
ı
lan dernekler aras
ı
nda TÜS
İ
AD da vard
ı
. ABD'de lobifaaliyeti yapacaklar
ı
gerekçesi ile TÜS
İ
AD 12 Eylül yönetiminin açt
ı
ğ
ı
ilk dernek oldu. 12Eylül yönetiminde aç
ı
k olan tek sendika ise Türk-
İş
oldu.12 Eylül yönetiminin haz
ı
rlad
ı
ğ
ı
yeni anayasa 7 Kas
ı
m 1982'da halkoylamas
ı
nasunuldu. 1982 Anayasas
ı
% 92.5 kabul oyu ald
ı
. Bu sonuçla Evren de Türkiye'nin 7.cumhurba
ş
kan
ı
oldu.1983 y
ı
l
ı
na gelindi
ğ
inde ise art
ı
k demokrasiye dönü
ş
süreci tekrar ba
ş
l
ı
yordu. Budönemde MGK'dan siyasal partilerin icazet almalar
ı
gerekiyordu. Erdal
İ
nönü'nün SODEP'Ive Demirel'in Zincirbozan'dan emelki general Ali Fethi Esener'e kurdurdu
ğ
u BüyükTürkiye Partisi (BTP) MGK'dan veto yiyerek, seçimlere girme haklar
ı
n
ı
kaybetti. SeçimlereMDP, Turgut Özal'
ı
n ANAP'I ve Necdet Calp'in Halkç
ı
Partisi'ne girme hakk
ı
tan
ı
nd
ı
.
'GEL
İ
YORUM' D
İ
YEN DARBE
 12 Eylül döneminde Ülkü Ocaklar
ı
GenelBa
ş
kanl
ı
ğ
ı
görevinde bulunan ve müdahaleden sonra'i
ş
kence tezgah
ı
ndan' geçenler aras
ı
nda bulunanBBP lideri Muhsin Yaz
ı
c
ı
o
ğ
lu, o dönemi gazetemizeanlatarak, en iyi niyetli bir darbenin ve askeriyönetimin, en kötü demokrasiden bile kötü oldu
ğ
unai
ş
aret etti. Yaz
ı
c
ı
o
ğ
lu, "Ya
ş
ad
ı
ğ
ı
m
ı
z bir çok olaydansüzerek ç
ı
kard
ı
ğ
ı
m
ı
z gerçek, insan haklar
ı
n
ı
n, hak

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
tututi22 liked this
Gulsen Ulker liked this
Gulsen Ulker liked this
Eren Güneş liked this
zastalina liked this
MefistoMM liked this
tolstoysbicycle liked this
MefistoMM liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->