Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
P. 1
Sistemas Naturales

Sistemas Naturales

Ratings:
(0)
|Views: 2,374|Likes:

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Roberto Perez Pastur on Jan 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2013

pdf

text

 
 
MHV VAVPCGNV BNPSTNMCV CB C@SFNFAÖB JÇVAFNNspht? Thdctph Yátcz YnvpstÎtcn @a`îfpafn? Lavphtan `c mn C`sfnfaöb JçvafnTcvsgcb?
Cm ytcvcbpc ntpçfsmh lnfc sb tcfhtta`h yht mhv ytabfaynmcv gáph`hv ~scfhbjakstnb mhv vavpcgnv bnpstnmcv- fhbjakstn`hv yht cm Gáph`h Bnpstnm `c KchtkcvLádctp ,><;3'>13;! q yht mn kagbnvan bnpstnm nsvptanfn- fsqhv ftcn`htcv vhb EntmKnsmlhjct ,><<3'>10>! q Gntkntcp Vptcaflct ,><1>'>1<6!" Cvphv vavpcgnv lnb pcba`hsbn ktnb abjmscbfan q lnb hjtcfa`h ftc`adama`n` facbpçjafn- takht gcph`hmökafh qfhbpcba`hv htakabnmcv n mn C`sfnfaöb Jçvafn ,C"J! nfpsnm"@cv`c cm îtcn `c C"J vc ythyhb`tî tcnmaznt nfpaa`n`cv jçvafh'`cyhtpanv nfctfnb`h nmnmsgbh nm gc`ah bnpstnm- pnm fhgh mh ythyhbçnb cvphv nsphtcv"
>" HTAKCB C ABJMSCBFANV @C MN CVFSCMN KAGBÎVPAFN JTNBFCVN
Mn C"J cb Jtnbfan- cb cm vakmh \A\- jsc fntnfpctazn`n yht mhv nfhbpcfagacbphv makn`hv nmn vapsnfaöb yhmçpafn `cm ynçv? tchmsfaöb- agyctah- tcvpnstnfaöb ghbît~safn q- cb jab- mntcyÿdmafn" Cm ghagacbph kagbîvpafh cb Jtnbfan vc abafantî cb ><>3- ycth cv bcfcvntahcvpndmcfct q `cvpnfnt mnv abjmscbfanv nbpctahtcv n vs fhbvpapsfaöb"Yht sbn yntpc- fndc `cvpnfnt mnv c|yctacbfanv q cbvcþnbznv `c mhv tcbhn`htcv `cmn yc`nkhkçn fhtyhtnm?'Ocnb Onf~scv Thsvvcns ,>;>4'>;;<!- vc mc fhbva`ctn cm ct`n`cth jsb`n`ht `c mn C"J Bnpstnm q yn`tc `c mn C"J gh`ctbn" Ysdmafö ”Cm Cgamah h mn C`sfnfaöb‗ ,>;:4!" Mnc`sfnfaöb bnpstnm `c Thsvvcns ndtc mnv ysctpnv n mn C"J spamapntan"'Ocnb Dnypavpc Dnvc`h{ ,>;46'>;19!- ythghpht `cm ghagacbph c`sfnpah q yc`nkökafhcb Nmcgnban" Jsb`n cb >;;> vs ”Ylamnbplthyabsg‗ cb @cvns- vacb`h mn ytagctn cvfscmncb abfmsat mn kagbnvan cb cm fsttçfsmsg- cb cm gavgh ymnbh ~sc mnv gnpctanvabpcmcfpsnmcv"'Ohlnbb Lcabtafl Ycvpnmhzza ,>;0:'><4;!- ftcn ntahv abvpapsphv `cvpabn`hv- gîv pnt`c- nvct cm ysbph `c `hb`c vstkacthb mnv ytagctnv ktnb`cv jakstnv `c mn C"J ytîfpafn" Yntn ám-mn c`sfnfaöb cvpî dnvn`n cb cm `cvntthmmh ntgöbafh `c mnv fnynfa`n`cv abpcmcfpsnmcv-njcfpanv q ntpçvpafnv"'Ohlnbb Ftavphyl Kspv'Gsplv ,>;31'><61!- yn`tc `c mn kagbîvpafn yc`nkökafn nmcgnbn"Jsc cm ytagcth cb fhgytcb`ct mn bcfcva`n` `c ~sc mn C"J vc ytnfpafnvc `c nfsct`h fhbmnv mcqcv javahmökafnv q mhv fhbhfagacbphv nbnpögafhv- fhbfadacb`h cm ghagacbph `c
 
 
jhtgn bnpstnm" Mn ”Dam`cb‗ cv mn fsmpstn jçvafn `c fhbpcba`h c`sfnpah q ~sc vatc yntnjhtgnt mn yctvhbnma`n` ghtnm- jçvafn c abpcmcfpsnm `cm ab`aa`sh"'Yct Lcbtae Mabk ,>;;:'><61!- ythghpht `c mn C"J gh`ctbn q cm a`cnmazn`ht `c mnKagbîvpafn Vscfn" Vs gáph`h ctn nbnmçpafh q fhb sbn jabnma`n` fhttcfpan" @aa`c mnkagbnvan cb fsnpth tngnv? yc`nkökafn- gamapnt- gá`afn q cvpápafn"'Jtac`tafl Ms`{ak Onlb ,>;;<'><34!- yn`tc `c mn kagbîvpafn gamapnt'ynptaöpafn nmcgnbn"Vs vavpcgn kagbîvpafh- fhbvpapsa`h yht coctfafahv `c jsctzn q coctfafahv nttacvkn`hv fhbnyntnphv ,dnttn jaon- yhpth- yntnmcmnv…! vc `cbhgabö ”Pstesbvp‗"Yht hptn yntpc- `cbpth `cm ynbhtngn ytcttchmsfahbntah jtnbfáv- c|avpcb sbn vctac `c yctvhbnocv- `cbhgabn`hv ytcfstvhtcv `c mn Cvfscmn Jtnbfcvn- ~sc nb n jnfamapnt fhb vsvc|yctacbfanv q nyhtpnfahbcv- mn agymnbpnfaöb `c sb ytagct vavpcgn tnfahbnm `c coctfafahvjçvafhv?'Ocnb Zct`act ,>;63'><49!- ythyhbc sbn c`sfnfaöb ~sc fhgdabn cm coctfafah fhb mhvfsa`n`hv `cm fsctyh q mn `avfaymabn- `cvpnfnb`h mn jsbfaöb yc`nkökafn `c mn kagbnvan qvs jsbfaöb fstnpan ,htphyá`afn!"'Cm fhb`c `c Vnabp Kctgnab ,>;9;'>;;<!- ythyhbc cb mnv cvfscmnv sbn yc`nkhkçn`avfaymabntan- kntnbpaznb`h sbn jhtgnfaöb gamapnt q ktnpsapn n mhv laohv `c mn bhdmczngamapnt"
4" MN CVFSCMN KAGBÎVPAFN JTNBFCVN
Jtnbfavfh Nghtöv q Hb`cnbh- Gnt~sáv `c Vhpcmh ,>;;9'><0<!- jsc cm jsb`n`ht `c mnCvfscmn Jtnbfcvn" Nghtöv bnfaö cb Znmcbfan q dnoh cm tcabn`h `c Fntmhv AZ vc mccbfhgcb`ö mn `atcffaöb cb ><9; `cm Tcnm Abvpapsph Gamapnt Ycvpnmhzzanbh- fhb cm jab `cabvptsat n mnv pthynv" Yht ”njtnbfcvn`h‗ psh ~sc lsat `c Cvynþn q c|amantvc cb Yntçv-fsnb`h mn tcvpnstnfaöb `c Jctbnb`h ZAA- fhbvaksacb`h mn fas`n`nbçn jtnbfcvn cb ><>:"Cb Jtnbfan- Msav \AZ mc fhbfc`c mn nsphtaznfaöb yntn jsb`nt mn Cvfscmn Bhtgnm `cKagbnvan Faam q Gamapnt- vacb`h cm ythyah Nghtöv cm `atcfpht" Yhvpctahtgcbpc jsb`ö ámgavgh mn abvpapsfaöb- ”Kqgbnvac faam Htplhvhgnpa~sc‗ ~sc `atakaö- `stnbpc gsflhvnþhv"Mnv ytabfaynmcv abjmscbfanv `c Nghtöv jscthb mhv ptndnohv `c Kspv'Gsplv q Onlb-nsbn`hv n mhv coctfafahv ”cmcgcbpnmcv‗ `c Ycvpnmhzza" Mn kagbnvan nghthvanbn- cv sbnkagbnvan cfmáfpafn- vacb`h vs gáph`h sbn vçbpcvav `c ph`h n~scmmh ~sc yh`çn lnfctvc cbvs áyhfn" @ndn agyhtpnbfan dîvafn n mn jsctzn gsvfsmnt q vsv coctfafahv pcbçnb yht 
 
 
hdocph `avpcb`ct mn gsvfsmnpstn" Ptndnondn fhb lnmpctnv- gnznv- path `c mn fsct`n-""" qspamazndn nyntnphv fhgh dnttnv `c gn`ctn lhtazhbpnmcv h yntnmcmnv- pndmnv ctpafnmcv cabfmabn`nv q fsct`nv" N`cgîv abpth`soh cm vnmph `c fndnmmh `c gn`ctn q cm vnmph fhb yátpakn"Cm gáph`h kagbîvpafh nghthvanbh `avpabksçn cbptc coctfafahv cmcgcbpnmcv ,gntfln- vnmph-coctfafahv `c c~samadtahv- vsyctnfaöb `c hdvpîfsmhv- kagbnvan fhb nbammnv- ptcynt-cvktagat- msflnt q bn`nt! q coctfafahv `c `nbzn q fnbph" Cb cvpc fhbpc|ph- Nghtövfhbfadc fsnpth payhv `c kagbnvan?'Kagbnvan faam c ab`svptanm'Kagbnvan gamapnt 'Kagbnvan gá`afn'Kagbnvan fatfcbvc h cvfábafnMnv `hv ytagctnv vc jsb`ngcbpnb cb mn lakacbc- mn pctfctn ytcpcb`c vct ythjamîfpafn-pctnycÿpafn q htphyá`afn q mn fsntpn ndntfn ph`h n~scmmh ~sc ysc`c fnmajafntvc `ccvycfpîfsmh"Mn kagbnvan nghthvanbn `hgabntî phpnmgcbpc cm ynbhtngn gamapnt q faam `c Jtnbfan`stnbpc cm vakmh \A\- vhdtcaacb`h lnvpn mn Ytagctn Kscttn Gsb`anm- vab cgdntkh- vsgáph`h n n gctcfct vcctnv ftçpafnv q n cgycznt n yct`ct jsctzn yht mhv vaksacbpcvnfhbpcfagacbphv?'Vs ytagct ktnb `cptnfpht jsc Ylheahb Lcabtafl Fmanv ,>;<4'><30!- cm fsnm `cjcb`çn sbnkagbnvan vckÿb mhv ytabfayahv yc`nkökafhv `c Kspv Gsplv" Vs gáph`h lnfçn yhvadmc mn ytîfpafn yntn ngdhv vc|hv q cb ph`nv mnv c`n`cv- n `ajctcbfan `cm gáph`h nghthvanbh"'Mnv tcyctfsvahbcv `c mn ”msfln `c dnttnv‗- ghagacbph vsvfapn`h yht Thplvpcab q ythynkn`h yht Lá`ab fhb vs hdtn ”@c mn kagbîvpafn vscfn‗ ,><:4!- `aa`acb`h mnvhyabahbcv `c mhv facbpçjafhv jtnbfcvcv nfctfn `cm nmht `c mn kagbnvan mabkanbn"'Mn gavaöb cban`n n Vscfan yntn cvps`ant vs kagbnvan- abpcktn`n yht Lammnatcp q Ynz"'Mn nffaöb `cm ”Mabk jtnbfáv‗- cm @t" Pavvaá- jsb`n`ht cb ><<1 `c mn Makn Kathb`abn q `cmhv ”Mcb`apv‗- fcbpthv cvycfanmazn`hv yntn mn ytîfpafn `c mn kagbnvan vscfn"'Cm fhbpnfph cvpndmcfa`h fhb mhv fhbfcyphv `c Plhgnv Ntbhm` ,>;13'><04! q vsv ytabfayahv `c tcftcnfaöb- osckh- `cyhtpc q tckmngcbpnfaöb"'Mn yhvpctaht yhysmntaznfaöb `cm jcbögcbh `cm `cyhtpc `c mn gnbh `c Yacttc `cFhsdctpab ,><:6'>16;! vcksa`ht `c Ntbhm`"

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Justino Portillo liked this
Leeila Diaz liked this
Justino Portillo liked this
roott+co liked this
asantelizb liked this
Ana Violeta Finnegan liked this
Guillermo Alberto García Mogollón liked this
Rocio Gregorio Olivares liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->