Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Obilje izvora

Obilje izvora

Ratings: (0)|Views: 814 |Likes:
Published by Mladen Vukmir
Future of copyright, change of the role of law in digital networked societies. This is a pdf version, as per popular demand. This is NOT the integral version, as published in Croatian Copyright Society Review, vol. 11-12, pp. 71-152. Croatian version was completed a year before the English version and contains one third text less and is based on less research.
Future of copyright, change of the role of law in digital networked societies. This is a pdf version, as per popular demand. This is NOT the integral version, as published in Croatian Copyright Society Review, vol. 11-12, pp. 71-152. Croatian version was completed a year before the English version and contains one third text less and is based on less research.

More info:

Categories:Types, Research, Law
Published by: Mladen Vukmir on Jan 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial Share Alike

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/14/2013

pdf

text

original

 
OBILJE IZVORA1
Autor:
Mladen Vukmir
Naslov:
Obilje izvora - prava zna
č
enja termina kopija i original; promjenezna
č
enja umjetni
č
ke i autorskopravne terminologije u digitalnom okru
ž
enju
Apstrakt:
Uloga prava u modernim dru
š
tvima mijenja se uslijed ubrzanihpromjena kvantuma i strukture znanja i mogu
ć
nosti procesiranja informacija.Funkcije autorskog prava i prava industrijskog vlasni
š
tva tako
đ
er do
ž
ivljavajupovijesne promjene, poglavito odre
đ
ene procesima digitalizacije i globalnogumre
ž
avanja. Ovaj rad nastoji prikazati konstante i diskontinuitete u pravnojza
š
titi kreativnosti kroz semioti
č
ku analizu terminologije, prvenstveno onekojom se imenuju razli
č
ite vrste kopija i originala tijekom povijesti, teuspore
đ
uju
ć
i terminologiju povijesti umjetnosti sa pravnom terminologijom.Analiza povijesnih aspekata navodi i na zaklju
č
ke o mogu
ć
im pravcima razvojaautorskog prava i njegove uloge u digitaliziranim dru
š
tvima. Ukratko, tizaklju
č
ci upu
ć
uju na kontinuiranu ali modificiranu poziciju zna
č
aja autorskihprava, ali istovremeno i na pojavu raznorodnih paralelnih, simultanih oblikaautorskopravne za
š
tite, te na pove
ć
anje uloge automatizirane za
š
tite putemtehni
č
kih sredstava pra
ć
enja kori
š
tenja i naplate naknade.
Klju
č
ne rije
č
i:
autorsko pravo, stvarala
š
tvo, terminologija, digitalizacija,internet, kopija, original, DRM, tehni
č
ka sredstva za
š
titeNexus, Metal Print, ©
Batsheba Grossman
, 1997-2010
 
 
Obilje izvora - prava zna
č
enja termina kopija i original;promjene zna
č
enja umjetni
č
ke i autorskopravneterminologije u digitalnom okru
ž
enju i promjena ulogeprava u digitalnim dru
š 
tvima
Ž 
ivot, sloboda, i vlasni
š 
tvo ne postoje stoga
š 
to je
č 
ovjek stvorio prava.
Š 
tovi
š 
e,
č 
injenica da su
ž 
ivot, sloboda i vlasni
š 
tvo postojali i prije prava u prvome je redu navela ljude da stvore zakone." (Fréderick Bastiat, The Law)
1
 Autor: Mladen Vukmir
*
 
Uvodne opaske
Posljedice tehnolo
š
kih promjena kojima smo sudionici bez presedana su upovijesti
č
ovje
č
anstva. Bilo bi sasvim neo
č
ekivano da one ne ostave traga naorganizaciji dru
š
tvenih stvarnosti, budu
ć
i da su mnogo manje tehnolo
š
kepromjene u na
š
oj povijesti dovodile do poslovnih i zakonodavnih promjenazna
č
ajnih razmjera
2
.
1
Fréderick Bastiat, The Law, (Irvington-on-Hudson, N.Y.: Foundation for Economic Education,(1850), 1950) str.5-6 "Life, liberty, and property do not exist because men have made laws. Onthe contrary, it was the fact that life, liberty, and property existed beforehand that causedmen to make laws in the first place."
*
Mladen Vukmir, mr. sc., Master of Intellectual Property (MIP ’90), Franklin Pierce law Center,Concord, NH, USA, odvjetnik u Zagrebu, sa specijalizacijom za intelektualno vlasni
š
tvo. ©Mladen Vukmir 2008-2010. Autor zahvaljuje odvjetnici O. Manuilenko, i L. Belo
š
evi
ć
-Jug napomo
ć
i u pripremi prezentacije predavanja za savjetovanje u Muzejima Hrvatskog zagorja,Galerija Augusta Augustin
č
i
ć
a, Klanjec, 08-06-04. Dijelovi ovog teksta objavljeni su prvi puta u
č
asopisu ANALI Galerije Antuna Augustin
č
i
ć
a God. XXVIII-XXIX (2008.2009.), Br. 28-29, 421-460.
2
Vukmir, Mladen, Utjecaj razvoja tehnologija na autorsko pravo i pravna priroda predmetaza
š
tite intelektualnog vlasni
š
tva, Zbornik Hrvatskog dru
š
tva za autorsko pravo, vol. 2, Zagreb,2001.
 
OBILJE IZVORA3Istra
ž
ivanja raznih autora sugeriraju da je koli
č
ina informacija koju obra
đ
ujusuvremena dru
š
tva sasvim druga
č
ijeg reda veli
č
ine negoli je to bilo ranije.Tvrdnju da se
č
ovje
č
anstvo nikada do sada u svojoj povijesti nije susrelo stakvom koli
č
inom informacija potkrjepljuju vrlo jednostavnom ra
č
unicomzbroja bitova dostupnih pojedincu tijekom razli
č
itih povijesnih stadija, te suuvjereni da takvo eksponencijalno pove
ć
anje raspolo
ž
ivih informacija ne mo
ž
eostati bez posljedica na dru
š
tvene odnose.
3
Mislim da nije potrebno takvapromatranja uop
ć
e dovoditi u pitanje; sasvim je razvidno svakome promatra
č
uda ovakav skok u koli
č
ini dostupnih podataka i teoretskim mogu
ć
nostimanjihove obrade nema presedana. Pretpostavka jest da je nu
ž
nost dru
š
tvenihpromjena neizbje
ž
na uz daljnje pove
ć
anje volumena i brzinu obrade podataka.
Č
ini mi se da se takav razvoj izravno vodi do nekoliko jakih, tektonskih pomakau na
č
inu na koji dru
š
tva koriste pravo za postizanje potrebne ravnote
ž
einteresa i odnosa. Izme
đ
u ostalih, pravni koncepti suverenosti i teritorijalnenadle
ž
nosti izgledaju naro
č
ito podlo
ž
ni promjenama u tom svjetlu. Iako o tomeu ovom kontekstu ne
ć
emo mo
ć
i dubinski raspravljati, tvrdnje ovakve te
ž
ineipak je potrebno barem povr
š
no kontekstualizirati. Bez da zapo
č
injemoraspravu o ovim
š
irim i dubljim promjenama ovdje
ć
emo samo skiciratiopa
ž
anja koja nam daju osnovu za ove tvrdnje.
Š
to se ti
č
e suverenosti, mogu
ć
e je sasvim plauzibilno ustvrditi da stremljenjaprema regionalnim povezivanjima, u prvom redu Europska Unija, a u znatnomanjoj mjeri Mercosur
4
i Andska Unija
5
, te NAFTA
6
, dovode to raslojavanjasuverenosti. Moderna redistribucija suverenosti se u vertikali djelomi
č
no podi
ž
ena razinu nadnacionalnoga, a dijelom spu
š
ta na regionalnu razinu. Taj jeproces bez sumnje poja
č
an modernim komunikacijskim i telekomunikacijskimtehnologijama, a nadasve snagom interneta koji jedan dio mo
ć
i upravljanja idistribucije informacijama, koja je ranije bila temelj i iskaz snage suverenosti,spu
š
ta na jo
š
ni
ž
u razinu; razinu na kojoj nikada ranije nije u povijesti biladistribuirana - na razinu pojedinca. Iako je u povijesti suverenost vrlo
č
estobila utjelovljena u pojedincu, ona tipi
č
no nije bila distribuirana me
đ
u vi
š
epojedinaca na istoj teritorijalnoj razini.Istovremeno se poimanje teritorijalne pripadnosti tako
đ
er mijenja podpritiskom istih promjena. Dakle, ako prihvatimo da se suverenostpreraspodjeljuje samim po sebi je jasno da se ona preraspodjeljuje i
3
Robertson, S. Douglas, The New Renaissance: Computers and the Next Level of Civilization
,
Oxford University Press, USA; prvo izdanje, 1998. Vidi tako
đ
er Lawrence Lessig i dr., Code:Version 2.0 (2006), ISBN 978-0-465-03914-2 - dostupna besplatno kao datoteka pod licencomCreative Commons Attribution-ShareAlike (by-sa). Za ovaj diskurs osobito je relevantan Dio IV,«Competing Sovereigns», str. 284-313.
4
Wikipedia The Free Encyclopedia,
č
lanak Mercosur,http://en.wikipedia.org/wiki/Mercosur,2011-01-09
5
Wikipedia The Free Encyclopedia,
č
lanak Andean community of Nations,http://en.wikipedia.org/wiki/Andean_Community_of_Nations, 2011-01-09
6
Wikipedia The Free Encyclopedia,
č
lanak North American Free Trade Agreement,http://en.wikipedia.org/wiki/Nafta, 2011-01-09

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
Mladen Vukmir liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Mladen Vukmir liked this
Mujic Nedim liked this
zlatko5 liked this
Anella Alichence liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->