Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
FOX - tai lieu

FOX - tai lieu

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 247 |Likes:
Published by anon-672471

More info:

Published by: anon-672471 on Nov 08, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2011

pdf

text

original

 
Ch¬ng II:Qu¶n trÞ file d÷ liÖuIII. Më/ ®ãng/ cËp nhËt file d÷ liÖu ®· cã
1. Më File d÷ liÖu ®· cã
USE <tªn file>VÝ dô: ®Ó më File cã tªn "Bangluong" dïng lÖnh
USE Bangluong Tªn File vµ sè b¶n ghi cña File ®ang më lu«n hiÓn thÞ trªn thanh tr¹ng th¸i.Foxpro cho phÐp më ®ång thêi nhiÒu File, mçi File tren mét vïng bé nhí. C¸cvïng bé nhí ®¸nh sè tõ 0 ®Õn 25. File võa khëi t¹o xong th× v·n ®ang ®îc më (theoc¸ch trªn th× mÆc ®Þnh më trong vïng sè 0) nÕu cha më file kh¸c ra.VÝ dô: ®Ó më File cã tªn "Hoso" trong vïng 1 dïng lÖnh
USE Hoso IN 1VÝ dô: §Ó më File cã tªn "Bangluong" trong vïng 0 dïng lÖnh
USE BangluongChó ý:- LÖnh: USE ? p thi cho phÐp m cn file n më- C¸c lÖnh tiÕp theo trong ch¬ng nµy xem nh ®îc sö dông chØ víi File ®ang më,c¸c vÝ dô tiÕp theo ®a ra ®Ó sö dông víi file Hoso.dbf ®· nªu.
2. §ãng c¸c File ®ang më
Khi tho¸t khái Foxpro th× c¸c file d÷ liÖu tù ®éng ®ãng l¹i.§Ó an to¸n d÷ liÖu cÇn ®ãng c¸c file sau khi kÐt thóc c«ng viÖc, muèn vËy södông mét trong c¸c lÖnh:USE§ãng File ®ang më trong vïng 0USE IN n §ãng File ®ang trong vïng thø nCLOSE ALL§ãng tÊt c¶ c¸c File ®ang
3. CËp nhËt d÷ liÖu vµo File ®ang më (Më l¹i
Hép tho¹i nhËp d÷ liÖu)
APPEND Trong hép tho¹i, cho phÐp: nhËp thªm b¶n ghi míi, söa trong c¸c b¶n ghi ®·nhËp.
4. Söa cÊu tróc cña File ®ang më (Më l¹i
Hép tho¹i Khai b¸o cÊu tróc
 )
MODIFY STRUCTURE. Trong hép tho¹i, cho phÐp: ChÌn thªm trêng (chän trêng vµ bÊm nót Insert), Xo¸bít trêng (Delete), Söa ch÷a tªn, kiÓu trong mét trêng...VÝ dô: Söa cÊu tróc File Hoso.dbf, thªm trêng DiemUT (nh trêng DiemTS).
5. Xem cÊu tróc cña file ®ang më
NÕu chØ muèn biÕt cÊu tróc cña file th× dïng lÖnhDISPLAY STRUCTURE (hoÆc bÊm F5) Th«ng tin vÒ cÊu tróc cña file sÏ hiÓn thÞ trong vïng lµm viÖc cña cöa sæ Foxpro
6. Sao chÐp cÊu tróc sang file míi
 
COPY STRUCTURE TO <tªn file> FIELD < DS trêng>VÝ dô: T¹o file HOSO1.DBF cã cÊu tróc gåm 4 trêng ®îc sao chÐp tõ file HOSO®ang më
COPY STRUCTURE TO Hoso1 FIELD Hodem,Ten, Ngaysinh, Gioitinh
IV. C¸c lÖnh xem, söa, xo¸, ®Æt läc, in b¶n ghi
1. Chän b¶n ghi hiÖn thêi
B¶n ghi hiÖn thêi cña File ®ang më: lµ b¶n ghi cho phÐp c¸c lÖnh t¸c ®éng trùctiÕp mµ kh«ng cÇn chØ ra cô thÓ b¶n ghi nµo.GOTO kChän b¶n ghi tk n ghi hiÖn thêiSKIP kChän bn ghi biÖn thêi b»ng c¸ch tiÕn hoÆc lïi k bn ghi, kÓ tõb¶n ghi hiÖn thêi.VÝ dô:
GOTO 5(chän b¶n ghi t5 lµm n ghi hn ti)Xem trªn thanh tr¹ng th¸i: 5/25 nghÜa lµ tæng sè 25 b¶n ghi, b¶n ghi hiÖn thêilµ b¶n ghi sè 5.
SKIP 5(tiÕn 5 bn ghi, chän bn ghi thø 10 lµm bn ghi hiÖn thêi)
SKIP -1(lïi 1 n ghi, chän n ghi thø 9 m n ghi hiÖn thêi)Mét sè trêng hîp ®Æc biÖtGO TOP b¶n ghi ®ÇuGO BOTTOMvÒ bn ghi cuèi
2. LiÖt kª c¸c b¶n ghi (ra mµn h×nh hoÆc ra m¸y in)
§Ó ®¬n gi¶n t¹m thêi xÐt lÖnh liÖt kª víi c¸c thµnh phÇn cha ®Çy ®ñ:DISPLAY [ph¹m vi] [danh s¸ch trêng] [TO PRINT]HoÆc:LIST [ph¹m vi] [danh s¸ch trêng] [TO PRINT]VÝ dô: FIle Hoso.dbf ®ang më
DISP hodem, ten, ngaysinh(LiÖt kª ra mµn h×nh Hä ®Öm, tªn, ngµy sinh cña b¶n ghi hiÖn thêi)
DISP all Hodem, ten, ngaysinh TO PRINT(LiÖt kª ra m¸y in Hä ®Öm, tªn, ngµy sinh cña tÊt c¶ c¸c b¶n ghi)
DISP Reco 5 Hodem, ten, ngaysinh(LiÖt kª ra mµn h×nh Hä ®Öm, tªn, ngµy sinh cña b¶n ghi sè 5)
DISP Next 5 Hodem, ten, ngaysinh(LiÖt kª ra m¸y in Hä ®Öm, tªn, ngµy sinh cña 5 b¶n ghi tiÕp theo kÓ tõ b¶n ghihiÖn thêi vµ b¶n rghi hiÖn thêi cóng ®îc chän l¹i b»ng c¸ch tiÕn tiÕp 5 b¶n ghi)
3. Xo¸ b¶n ghi, cÇn thùc hiÖn 2 lÖnh
a) LÖnh ®¸nh dÊu c¸c b¶n ghi cÇn xo¸DELETE [ph¹m vi]b) LÖnh xo¸ c¸cb¶n ghi ®· ®¸nh dÊuPACK VÝ dô: Muèn xo¸ b¶n ghi thø 5 ph¶i dïng 2 lÖnh
DELE Reco 5
PACK 
 
Lóc nµy trªn mµn h×nh sÏ cã th«ng b¸o sè b¶n ghi cßn l¹i vµ c¸c b¶n ghi tiÕptheo sÏ ®îc ®¸nh sè l¹i.c) Ngoµi ra, cã thÓ kh«i phôc b¶n ghi ®· bÞ ®¸nh dÊu (th«i ®¸nh dÊu) b»nglÖnh:RECALL [ph¹m vi]VÝ dô: §¸nh dÊu c¸c b¶n ghi tõ 5-8, sau ®ã kh«i phôc b¶n ghi thø 7
GOTO 5
DELE Next 4
RECALL Reco 7
4. DuyÖt b¶n ghi
BROW [ph¹m vi] [FIEL danh s¸ch trêng]VÝ dô:
BROW All Fiel Hodem, ten, diemtsCöa sæ më ra cho phÐp duyÖt toµn bé c¸c b¶n ghi theo yªu cÇu:BÊm c¸c phÝm mòi tªn lªn, xuèng, sang ph¶i, sang tr¸i, PageUp, PageDown,... ®Óchän b¶n ghi hiÖn thêi, xem vµ söa trong b¶n ghi ®ã.Muèn ®¸nh d¸u xo¸: Ctrl+TMuèn thªm b¶n ghi míi rçng: Ctrl+NKÕt thóc duyÖt, ®ãng cöa sæ l¹i: bÊm Ctrl+W hoÆc Ctrl+End.- Chó ý: Cöa sæ BROW cã thÓ t¨ng gi¶m kÝch thíc hoÆc thay ®æi vÞ trÝ nh c¸ccöa sæ bÊt ký kh¸c. C©u lÖnh BROW nªu trªn chØ lµ d¹ng ®¬n gi¶n, cßn cã rÊtnhiÒu c¸c thµnh phÇn më réng, cã thÓ më cöa sæ tî gióp cña Foxpro (Help ) ®Ó tracøu thªm.
5. BiÓu thøc trong c©u lÖnh
VÝ dô: LiÖt kª ra mµn h×nh 3 cét: Hä ®Öm ghÐp víi Tªn, ngµy sinh, §iÎm tuyÓnsinh céng §iÓm u tiªn ®· nh©n víi 1.5 cÇn dïng lÖnh sau:DISP ALL Hodem&ten, ngaysinh, diemts+diemut*1.5C©u lÖnh trªn cã chøa c¸c biÓu thøc:Hodem&Ten (GhÐp 2 biÕn ký tù cho kÕt qu¶ lµ mét biÕn ký tù);DiemTS+DiemUT*1.5 (Céng biÕn sè DiemTS víi tÝch biÕn sè DiemUT víi h»ng sè1.5 kÕt qu¶ lµ mét biÕn sè).BiÕn: lµ mét tªn dïng ®Ó chøa c¸c gi¸ trÞ. Tªn trêng còng lµ biÕn, cã c¸c kiÓubiÕn: biÕn ký tù , biÕn Sè, biÕn ngaú, biÕn logic.BiÓu thøc bao gåm c¸c phÐp to¸n thùc hiÖn ®ùoc gi÷a c¸c biÕn, c¸c h»ng sè vµcho kÕt qu¶ lµ h»ng hoÆc biÕn sè thuéc 1 kiÓu d÷ liÖu.
6. BiÓu thøc logic (so s¸nh)
a) Kh¸i niÖm: BiÓu thøc Logic lµ biÓu thøc chøa c¸c phÐp so s¸nh vµ cho kÕtqu¶ lµ mét gi¸ trÞ thuéc kiÓu Ldô: ? 4>3
.T.b) Sö dông biÓu thøc logic trong c¸c c©u lÖnh DISP, DELE, BROW,...VÝ dô: DISP ALL For DiemTS>10(LiÖt kª c¸c b¶n ghi cã §iÓm tuyÓn sinh lín h¬n 10) Trong c©u lÖnh trªn, cho thÊy biÓu thøc Logic ph¶i ®øng sau tõ kho¸ FOR,nghÝa lµ d¹ng tæng qu¸t cña lÖnh DISPLAY lµ

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
kyucvn liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->