Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ORDIN nR.46

ORDIN nR.46

Ratings: (0)|Views: 913|Likes:
Published by ioanfodor59

More info:

Published by: ioanfodor59 on Jan 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2013

pdf

text

original

 
ORDIN nr. 46 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelortehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice
În conformitate cu prevederile art. 67 din Ordonanţa Guvernului nr.
privindregimul juridic al drumurilor, în temeiul Hotărârii Guvernului nr.
privind organizarea şi funcţionareaMinisterului Transporturilor,ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Normele tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice, anexăla prezentul ordin.
Art. 2
Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra învigoare la 15 zile de la data publicării.Ministrultransporturilor,Traian Băsescu 
 ANEXĂNORME TEHNICE  privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice
CAPITOLUL 1: Generalităţi
1.1. Prezentele norme au fost elaborate în conformitate cu principiile generale enunţate în Ordonanţa Guvernului nr.
privind transporturile şi în temeiul art. 67 dinOrdonanţa Guvernului nr.
privind regimul juridic al drumurilor.1.2. Normele stabilesc criteriile de clasificare tehnică a drumurilor, în funcţie de traficulactual şi de perspectivă.Clasele tehnice servesc pentru clasificarea reţelei de drumuri publice actuale în vedereaplanificării şi proiectării lucrărilor de modernizare şi îmbunătăţire a condiţiilor decirculaţie, precum şi pentru lucrările de construcţii noi.1.3. Prevederile prezentelor norme tehnice nu se aplică:- străzilor;- drumurilor închise circulaţiei publice.1.4. Clasificarea tehnică se face independent de încadrarea în categoriile funcţionale şiadministrative.
CAPITOLUL 2: Clasificarea tehnică a drumurilor
 
2.1. Clasificarea tehnică după intensitatea traficului se face în V clase, conformprescripţiilor din tabelul nr. 1.Clasificarea tehnia reţelei actuale se face pe baza intensităţii traficului rezultat dindatele ultimului recensământ de circulaţie.Pentru planificarea şi proiectarea lucrărilor de modernizare, îmbunătăţire a condiţiilorde circulaţie, precum şi pentru construcţiile noi de drumuri, clasificarea tehnică se facedupă intensitatea traficului de perspectivă. Perioada de perspectivă recomandată estede 15 ani.2.2. Traficul de perspectivă pentru clasificarea tehnică a drumului public se estimeazăpe baza datelor de trafic obţinute din recenmintele efectuate pe acel drum,completate, după caz, cu anchete tip origine-destinaţie, la care se aplică coeficienţii deevoluţie a traficului în perspectivă, stabiliţi pe baza datelor specifice de dezvoltaresocio-economică a ţării şi/sau a zonei traversate de drum.
Tabelul nr. 1
Caracteristicile traficuluiClasatehnicăadrumului publicDenumireaintensităţiitraficuluiIntensitateamedie zilnicăanualăIntensitatea orară de calculTipuldrumuluirecomandatExprimată în număr de vehiculeEtalon(Autoturisme)Efective(Fizice)Etalon(Autoturisme)Efective(Fizice)0123456IFoarteintens> 21.000> 16.000> 3.000> 2.200AutostrăziIIIntens11.001-21.0008.001-16.0001.401-3.0001.000-2.200Drumuri cupatru benzidecirculaţieIIIMediu4.501-11.0003.501-8.000550-1.400400-1.000Drumuri cudouă benzidecirculaţieIVRedus1.000-4.500750-100-55075-400 
 
3.500VFoarteredus< 1.000< 750< 100< 75 Observaţii:- Intensitatea orară de calcul este traficul orar care, în cursul unui an, este depăşittimp de 50 de ore.- Limitele din tabel pentru vehiculele efective sunt stabilite în ipoteza unui trafic deperspectivă, având autocamioane până la 30%.- Clasa tehnică este dată de intensitatea traficului în coloanele 2-5. În cazul în carerezultă clase tehnice diferite, încadrarea drumului se face pe baza unei analizeaprofundate, ţinându-se seama de intensitatea orară de calcul în vehicule-etalon, înfuncţie de toate elementele care determicapacitatea de circulaţie a drumurilor(coloana 4).- La încadrarea drumurilor în clasele I şi II se vor avea în vedere, în afara aspectelorstrict tehnice, şi aspectele privind protecţia mediului, conservarea patrimoniului,politica de dezvoltare generală a teritoriului, eliminarea disfuncţionalităţilor existentepentru realizarea unei interconectări şi interoperabilităţi cu reţelele magistraleeuropene.- Pentru drumurile care se încadrează în clasa tehnică V, având în vedere şi categorialor funcţională în cadrul reţelei de drumuri, se poate prevedea o singură bandă decirculaţie, cu condiţia asigurării unor platforme de încrucişare la o distanţă care săasigure vizibilitatea la întâlnirea cu vehiculele din sens opus, dar nu mai mare de 250-300 m.2.3. Vehiculul-etalon de calcul al intensităţii traficului rutier este autoturismul.Echivalarea numărului de vehicule fizice în vehicule-etalon (autoturism) se face prinmultiplicarea numărului vehiculelor fizice de diferite categorii, recenzate cu coeficienţide echivalare, în conformitate cu reglementările în vigoare.2.4. Vitezele de proiectare pentru diferitele clase tehnice ale drumurilor publice vor ficele prevăzute în tabelul nr. 2.
Tabelul nr. 2
Clasatehnică adrumuluiVitezele de proiectare, în km/h, înregiune deşesdealmunteI12010080II1008060III805040IV604030V504025

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->