Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Glas Srpske [broj 12419, 18.1.2011]

Glas Srpske [broj 12419, 18.1.2011]

Ratings: (0)|Views: 147|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2013

pdf

text

original

 
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWALUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
PANORAMA HRONIKVIJESTI
Pobjedakandidata SNSD-a utri od petop{tina
Utorak 
18. januar 2011.
Broj12.419Godina
LXVIII
Stranke idaqe bezdogovora, ve}ina ~eka  jo{ 15 dana
странa
2
странa
9
Raniomladi}ezbog galameporedzgrade
Buxeto{te}en za31 milionmaraka
странa
7
странa
12
UIO podnijela 110 izvje{taja
NIN-ovanagradaGordani]ir jani}
странa
27
Izabran roman2010. godineUspjeh ru dnika  u Srpskoj
Proizvodwaruda metala ve }a za 57odsto
странa
14 
Nezavisno udru  `ewe novinara Repu blike Srpske
INFORMA CI JA HRVATSKOG MUP-aO DOGA\A JIMA U BiH U POSJEDU “GLA SA“
 HOS VO DI LE BOR BE U  BRO DU PRI JE PO^ET KA  RA  TA U BiH 
 FTV priprma te ren za  ubis  tvano vinaraiz Srpske 
Jedinice HOS-a, prema podacima na{eg izvora, ne `ele ostati samo u Bosanskom Brodu, ve} namjerava ju ra{~istiti barikade na podru~ju Bosanske Posavine, pi{e u strogo povjerqivom dokumentu MUP-a Hrvatske od 4. marta 1992. godine
странa
3
 
 Hronologija svih  isfabrikovanih prijetwi
странa
 4 
^elni qudi medijskih ku }a i novinari iz RS, ko ji su izvje{tavali o reketirawu privrednika, na FTV-u predstavqeni kao fa{isti, saop{tio NUN RS
Odavawe po~asti `rtvama u Sijekovcu 
F O O :  I 
странa
5
 
2
utorak, 18. januar 2011.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
PI[E: @EQKA DOMAZET
glasss@teol.net
SA RA  JEVO- Predsje- dniciipredstavnici12 politi~kihstranakazas- tupqenihuPredstavni- ~komdomuParlamenta BiHju~e u Sara jevunisu postiglidogovorosazi- vawunastavkakonstituti- vnesjedniceovogdoma.
Posli jedvo~asovnograz- govorazakqu~ilisu dasesve parlamentarnestrankeuroku od15 danaizjasneo tomeima ju lipotrebnuparlamentarnuve- }inuzaop{teodlu~ivawei entitetskoglasawe i dostave odgovoreorganizatorusastan- ka- privremenompredsjedava-  ju}emPredstavni~kogdoma  AdnanuBa{i}u. Ba{i} je po jasnio da bi mu dostavqawemodgovorabi- loomogu}enodasazovenasta- vakkonstitutivnesjednice, na ko joj bi trebalo da bude izabranorukovodstvoParla- menta i komisi ja za izborSa- vjetaministara BiH. Ako strankeurokunedostaveod- govordaima juparlamentarnu ve}inu, Ba{i}}e ponovoda sazovesastanakpredstavnika 13 stranakazastupqenihu Predstavni~komdomu. PoslanikSNSD-au Pred- stavni~komdomuMilorad @ivkovi}istakaojeda SNSDsmatradanetrebaza- kazivatikonstitutivnusje- dnicuPredstavni~kogdomaad  hok, doksenedefini{epar- lamentarnave}inaidani je dobronapra vitiprivremeno rje{ewe, kao{tosunekipre- dlagali.- Taprivremenarje{ewa mogukonstituisaweinstitu- ci ja, a tu podrazumi jevamPred- stavni~kidom, Domnarodai Savjetministara, jo{ vi{eda prolongira ju. Akobismodo- biliprivremenikolegi jum Predstavni~kogdomamogli bismodazapadnemoudubqu politi~kukrizu, uko jojmanda- tarza SavjetministaraBiH, a potomiSavjetudoglednovri-  jemenebibilidobi je ni- is- takaoje@ivkovi}posli je sastanka.Premawegovimri je~ima, ostavqenajemogu}nostdase dobi jepotpis22 poslanika ko ji}eukqu~ivatiientitet- skuve}inu, kakobipredsjeda- va ju}iupisanojformiimao potvrdudaimasmisladaorga- nizu jesjednicu. - Organizovawesjednice bezunapri jeddogovoreneskup- {tinskeve}inebilabipred- stavazanaroduBiH-naglasioje@ivkovi}idodao dajepametni jedasesa~eka ovih15 dana“.PredsjednikSDS-aMla- denBosi}istakao je da su razgovori o formirawupar- lamentarneve}ineskoro na po~etku idajeproblemsukob dvakoncepta- jednogko jizas- tupaSDP, ko jitvrdidaimalegitimitetdapredstavqabi- loko jinarodidvaHDZ-a, ko-  jismatra judalegitimitetima onajko jiimanajve}ibrojgla- so vaizjednognaroda. Dodaoje daju~eni je pri hva}enpri jedlogSDS-a dasekolegi jumiparlamen- tarnihdomova, akopofor- mirawuDomanarodanebude mogu}eformirawekoalici-  je, formira jupoveli~ini stranaka.Pri jedlogSDP-abiojedatrebahitnokonstituisati Predstavni~kidomnepre ju- dicira ju}iparlamentarnuve- }inu, a premami{qewulide- rate strankeZlatkaLagumy- ije, nemarazlogadase~eka konstituisaweDomanarodada bisekonstituisaoPredsta- vni~kidom, jerprocedura izboraSavjetaministaraza- visiodPredstavni~kogdoma. Zamjenikpredsjednika SDAAsimSarajli}konstato- vaojedajeo~iglednodanema kapacitetadasjednicaPred- stavni~kogdomabudenas- tavqena, dok je Bo`oQubi},govore}iuimeHDZ-a1990. i HDZ-aBiH, oci jeniodanizadvi jesedmicene}ebitipos- tignutdogovor, “akoserazgo- vorinevrateuokvirko ji odra`avaduhBiH“.Ni predsjednikPDP-aMladenIvani}neo~eku jeda }eusqede}ih15 danabitine- {tori je{eno, a liderSBB BiHFa hrudinRadon~i}sma- tra darje{ewetrebatra`iti izme|utribloka- jednogko ji ~ineSDPipotpisniciwene platforme, srpskogblokasas- tavqenogodSNSD-aiSDS-aitre}egblokauko jemsudva HDZ-a. Od13 parlamentarnih stranakaju~era{wemsastanku nisuprisustvovalijedino predstavniciSBiH.
Pitam se {ta }e toliki radnici u dr`avnoj adminis- traciji.Imaju li ti qudi uop{te {ta da rade, jer ih je svakog mjeseca sve vi{e. Treba otvarati nova radna mjesta, ali u preduze}ima.
vil im.edo@gma l.com
Tu`na je istina da mnogo mladih nema paso{ i da ni- kada nigdje nisu putovali. Zna se da su pare tu najve- }i problem, ali vaqda }e do}i boqa vremena.
ficho_ko ach@yahoo.com
www.glassrpske.com
PO ISTEKU 
roka sjednica ili novi sastanak
SA R JEVO
- Predsjedni{- tvo BiH odlu~ilo je ju~eda pitawebezbjednostizgradete instituci jeu ~i joj je podrum- skojprostori jipro{lese- dmiceprona|enaodre|ena koli~inamunici je i vojne opremezaostale iz rata, ra- zmotri na idu}ojsjednici, ja- vila je Srna.Predsjedni{tvo BiH odo- briloje predlo`eneizmjene dizajnanov~anicakonverti- bilnemarkeu apoenima od 10, 20, 50 i 100 KM.Donesena je i odluka da predsjedava ju}iPredsje- dni{tvaNeboj{aRadmano- vi}u~estvu je na ceremoni ji posve}enojotvarawuMemo- ri jalnogcentraholoka usta Jevre ja iz Makedoni je. Pred- sjedni{tvo BiH usvo jilo je informaci ju o obucipripa- dnikaOru`anihsnaga BiH  u Wema~koj.
ZA GREB- Ha{ki sud }e 2013. godineprestati sa radom, pa procesuiraweratnihzlo~inaosta jeprimarni
zadatakdr`avako je su ve} dokazale da su sposobne da vodeprocese za zlo~inepovezane sa ratovimadevedesetihgodinapro{log vi jeka, izjavio je ju~esudi jaHa{kogsudaFa ustoPokar. - Nacionalnapravosu|adokazala su svo junepristrasnost i funkcionalnost. Procesuiraweratnihzlo~inabi}enas- tavqeno i posli jeraspu{tawaHa{kogsuda- istakao je Po- kar na stru~nomskupusudi jaregiona, ko ji se odr`ava u Zagrebu.Dvadesetaksudi ja iz zemaqaregiona i Ha{kogsudau~estvu-  je na skupu o procesuirawuratnihzlo~ina u okvirupro jekta “Pravda i ratnizlo~ini“, ko jiorganizu jeOEBS, a finansi- ra EU.PredsjednikVrhovnogsudaHrvatskeBrankoHrvatinsmatra da objektivnost i nepristrasnostsudovadolaziposebno do izra`a ja u su|ewima za ratnezlo~ineko ja se mora juzasniva- ti na pretpostavci o nevinosti.
Fausto Pokar u Zagrebu
 Ha{ki tribunal zatvara vrata 2013.
BAWALU KA-
Odbor za ustavnapitawaNarodneskup- {tineRepublikeSrpske (NSRS) pripremioje tekstna- crtaustavnogamandmananakon {to su poslaniciusvo jili inici jativuza promjenu~lana 79 UstavaRS ko jom se predvi|a da parlamentSrpske ima pred- sjednika i do tri potpredsje- dnikaumjestodosada{wa dva. ^lanOdboraSwe`anaJo- ki}potvrdilaje ju~e“Glasu Srpske“daje Odborzavr{iosvoj dio posla o pitawuteksta  ustavnogamandmana. - Predmet}e daqe i}i uNSRS, ali trenutno ne znamda li }e bitirazmatran na idu}ojsjednici- rekla je Jo- ki}eva.PromjenuUstava RS pre- dlo`ili su kluboviposlanika SNSD-a i SDA-SDP u NSRS.PoslaniciNSRSpri hvatili su kra jemnovembratu inici ja- tivu i zadu`iliOdbor za usta- vnapitawa da sastavitekst nacrtaamandmana. U obrazlo`ewuko je su klubovidostavilinavedeno je da je pri jedlogom za izmjenu Ustavapropisano da konstitu- tivninarodi, ostali i gra|a- niravnopravno i bez diskriminaci jeu~estvu ju u vr{ewuvlasti u RS.-S obziromna to da je uNSRSzastupqenovi{epo- liti~kihparti ja i da je sa- vremenidemokratski parlamentarniprincip da u rukovodstvuparlamentabudu zastupqeni i predstavnici opozicionihparti ja, ovomiz- mjenom se stvaravi{emogu- }nosti za dosqednuprimje nu Ustava RS, kao i za adekvatni ju zastupqenostparlamentarne strukture u rukovodstvuNSRS- navedeno je u pri jedloguKluba poslanikaSNSD-a.V. K.
PARLAMENT RS
uskoro }e razmatratiamandman
Inicijativa za izmjenu Ustava RS kojom }e parlament imati do tri potpredsjednika
Pripremqen tek st aman dmana
Savjet bezbjednosti UN
Zagarantovano su |ewe Mladi }u i Haxi}u
HAG- SavjetbezbjednostiUjediwenihnaci jadonio je odluku da ukolikoha{kibjegunciRatkoMladi}
i GoranHayi} ne buduuhap{eniposli jezatvarawaHa{kogtribu- nala, ipakmogubitiprocesuirani, prenoseagenci je. Rezoluci jomSavjetabezbjednosti UN ustanovqenoje novo ti jelonazvanoRezidualnime hanizam, ko je}e se baviti ovimslu~a jevima. Za bjekstvoMladi}a i Hayi}aHa{kitribunalna jodgo- vorni jomsmatraSrbi ju.
Predsjedni{tvo BiH 
O bezbjednosti zgrade na idu}oj sjedni ci
Poslije ovih izbora sam razmi{qao da se vratim u struku, svome in`ewerskom poslu. No, odluka Bo`e Qubi}a i Predsjedni{tva HDZ-a 1990. me na neki na~in natjerala da ostanem u politici.
Stjepan Kre{i},biv{i ~lan Predsjedni{tva HDZ-a 1990.
Sjednica Predsjedni{tva BiH 
SNSD smatra da ne treba zakazivati konstitutivnu sjednicu Predstavni~kog doma ad hok, dok se ne defini{e parlamentarna ve}ina, rekao @ivkovi}. Razgovori o formirawu parlamentarne ve}ine skoro na po~etku, smatra Bosi}
Sastanak u Sarajevu 
Izostanci
Predsjednik SNSD-a Milo- rad Dodik na sastanak nije mogao da doputuje zbog magle na sarajevskom aerodromu. - To ne zna~i da Dodik ne}e do}i za 15 dana. On ne bje- `i ni od sastanaka, ni od medija i boqe bi od mene prezentovao stavove SNSD- a - rekao je @ivkovi}. Lider SDA Sulejman Tihi} otputovao je u Wema~ku, a lider HDZ-a BiH Dragan ^o- vi} je ranije obavijestio Ba- {i}a da wemu odgovara da sastanak bude odr`an 19. januara.
Predstavnici stranaka bez dogovora i na novom sastanku
~eka jo{ 15 da na
F O  O : G   L  S  S  S 
 
PI[E: VAWA [TRBAC
vanjas@glassrpske.com
BAWALU KA- PremasaznawimaSlu `be za za- {tituustavnogporetka MUP-a Hrvatske, snageHOS-a iz RepublikeHrvat- skebrzom i odlu~nomakci- jompotisnule su formaci je srpskihekstremista iz Bo- sanskogBroda.
Navodi se to u Infor- maci ji o razvo judoga|a ja u BiH ko ju jeSlu`ba za za- {tituustavnogporetka MUP-a Hrvatske4. marta1992. godinedostavilata- da{wempredsjednikuHrvat- skeFrawiTu|manu.- Ima vi{emrtvih irawenihosoba na stranina- oru`anihsrpskihekstre- mista. Speci jalnajedinica MUP-aRBiH, ko ja je 3. mar-tado{la u BosanskiBrod, povla~i se jer su snage HOS- a pre uzelekontrolu nad gradom-pi{e u tom stro-gopovjerqivomdokumentu MUP-a Hrvatske, ko ji je uposjedu“GlasaSrpske“. Daqe se navodi da “jedi- niceHOS-a, premapodacima na{egizvora, ne `eleosta- tisamo u BosanskomBrodu, ve} na mjerava jura{~istiti barikade na podru~juBosan- skePosavine“. - U informaci jiko ju je potpisaopomo}nik ministra MUP-a Hrvatske JerkoVukasdaqe se navodi gdje se nalazejedinice JNA  i kakva je si-tuaci ja ugarnizonu  u Br~kom,te doda jeda je “zao~ekivati da napo-dru~juBo-sanskogBrodado-|e do suko-banao-ru`anihsrpskihekstremis- ta, rezer-vista JNA i snagaHOS-a“.- Do sadanisupri mi- je}enipokre- tijedinica Jugoslovenske armi je, ali jeza o~ekivati da na podru~juop- {tineBosanski Broddo|e do sukobanaoru- `anihsrpskihekstremista, rezervistaJugoslovenskear- mi je i snaga HOS-a, iako jeparlamentarnakomisi ja odlu~ila da danas od 15 sati do|e do obustavevatre, te da se sukobqenesnageudaqe na500 metara- sto ji u Infor- maci ji.- Informaci jahrvatskog MUP-a jasnodokazu je da je speci jalnajedinica MUP-a Hrvatske3. marta1992. go di- ne u ve}embro jupre{lapre- kori jekeSave i timeot- vorenodemonstriralanamje- ru da se Posavinastavi pod kontroluHrvatske- rekao je, komentari{u}i ovu infor- maci ju, direktorRepubli- ~kogcentra za istra`ivawe ratnihzlo~ina RS JankoVe- limirovi}. Isti~e da je ovo jo{ je- dandokaz da je Hrvatskabi- ladirektnoukqu~enau rat u BiH i pri jenego{to je onpo~eome|unarodnimpri- znawem BiH mjesecposli je ove depe{e.Posli jeulaskaoru`anih snaga RH u Posavinu3. mar- ta, dodao je Velimirovi},  usli jedio je zlo~in u Si je- kovcu, 26. marta, a sve se do- ga|alo u koordinaci ji sa Hrvatskom.- Prvikomandantodre- |enspeci jalno za to podru~je bio je hrvatskigeneralPe- tarStipeti}, ko ji je nepo- srednorukovodiosvimope- raci jama- naveo je Velimi- rovi}.Doda je da je i ovajizvje- {tajSlu`be za za{tituus- tavnogporetka MUP-a Hr- vatskedr`avnomrukovodstvu dokaz da je posto jalalini ja izvje{tavawa o de{avawima na terenu,za {ta su bileza- du`enebezbjednosneobavje- {tajneslu`be.- Sve su to osjetiliSrbiko ji su bilizarobqeni u lo- gorima i zatvorima u Posa- vini i biliizlo`enitor- turama i mu~ewu- rekao je Velimirovi}. Velimirovi}o~eku jeda }e svi oni ko ji su po~inili zlo~ineodgovarati za to. - Me|utim, pitawe je ka- da}e to do}i na red. UHrvatskoj se tek sadapo~iwu otvaratipitawaratnihzlo- ~ina i procesuirawaos-  umwi~enih, a to svepredugo tra je- zakqu~io je Velimi- rovi}.
GLAS SRPSKE
utorak, 18. januar2011.
3
SARAJEVO - U BiH su umjesto nove reformske vlasti na snazi nezrelo pona{awe i govori politi~ara kakvi su bili karakteristi~ni za dosa - da{wu politi~ku krizu - izjavila je izvjestilac Evropskog parlamenta za BiH Doris Pak.Ona je za Radio Slobodna Evropa istakla da su iznevjerena o~eki - vawa onih koji su se nadali da }e izbori donijeti promjene. - O~ekivalo se da }e poslije izbora stvari i}i boqe - vi{e pragmati- ~no, mawe nacionalisti~ki, da }e se na umu imati budu}nost qudi u BiH. Umjesto toga vidim da se doma}i politi~ari sukobqavaju, ~ak ni ne pregovaraju, {to budi bijes - rekla je Pakova.
Ru~na bomba ispred Ambasade  Hrvatske u Berlinu
BERLIN
- U paketuko ji je ju~euklowenispredAm basade Hrvatske u Wema~kojbila je ru~nabomba i pri jete}epismo, sa- op{teno je iz hrvatskogMinistarstvainostranihposlova, pre- noseagenci je. U toku je istraga o mogu}empo{iqaocu i razlozimaslawapri-  jete}epo{iqke. AmbasadaHrvatske u Berlinuju~e je otkrila bombu u paketuko ji je stigaoposredstvompreduze}a za dostave, nekolikodanauo~iposjetehrvatskogpredsjednika Ive Josipovi- }aWema~koj. Hrvatskaambasadaodmah je obavi jestilanadle`ne wema~keslu`be, ko je su daqimpregledomutvrdile da je ri je~ o ru~nojbombi bez upaqa~a.
Tu`ila{tvo u Osi jeku vodi istragu protiv Purde
ZA GREB
- @upanijskotu`ila{tvo u Osi jekusaop{tilo je da je od dr`avnogtu`ila{tvaprimiloakta u ko jimahrvatskogvetera- naTi homiraPurdupravosu|eSrbi jetereti za krivi~nodjelora- tnogzlo~inaprotivrawenika i bolesnika, prenosehrvatski medi ji.- Predmet je prioritetan,jer se osumwi~eninalazi u ekstradi- cionompritvoru u Zenici- rekao je portparoltu`ila{tvaZvon- koKu hari}.Purdaje uhap{en5. januara na grani~nomprelazuOra{je na osnovusrpskepotjerniceko ja je raspisana jo{ 2007. i sako jom s  utri godineupoznate i vlastiHrvatske.
 “Vikiliks“ dobio podatke o ra~unima u bankama
LONDON-
Biv{i{vajcarskibankarRudolfElmerdostavio  je internetstranici“Vikiliks“ detaqe o bankovnimra~unima oko 2.000 poznatihli~nosti, prenoseagenci je. Elmer je na konferenci ji za novinare u Lon- donupredao dva kompakt-diska sa podacima osniva~u“Vikiliksa“ Yuli januAsan`u, ko ji  je obe}ao da }e sve informaci jebitistavqene na uvidjavnosti. U [vajcarskoj}e za dva danapo~etisu|eweEl- meru za kr{eweZakona o za{tititajnostiposlovawabanaka. El- mer je otpu{ten iz {vajcarskebanke“Juli jus Ber” 2002. godine, a  u me|uvremenu je ve} dostavqaopodatke“Vikiliksu“.
Pak: Politi~ari u BiH se pona{aju nezrelo
SPECIJALNA 
jedinica MUP-a Hrvatske 3. marta1992. u{la u BiH
Nevladinsektor
Velimirovi} je na- glasio da je ohrabru- ju}a ~iwenica to {tou Hrvatskoj postoji nevladin sektor, koji “hrabro istupa sa ovim temama“.- Nadam se da {tovrijeme vi{e prola- zi i istina polako dobija na snazi, da }e sve ovo o ~emu go-vorimo imati uticaja na daqi razvoj situ- acije - naglasio je Velimirovi}.
 
Faksimil doku menta Slu  `be za za{titu ustavnog poretka MUP-a Hrvatske
Jedinice HOS-a, prema podacima na{eg izvora, ne `ele ostati samo u Bosanskom Brodu, ve} namjeravaju ra{~istiti barikade na podru~ju Bosanske Posavine, pi{e u strogo povjerqivom dokumentu MUP-a Hrvatske od 4. marta 1992. godine
Informacija hrvatskog MUP-a o razvoju doga|aja u BiH u posjedu “Glasa Srpske“
 HOS vo dile borbe u Bro du  pri je po~etka ra ta u BiH 
F O O :  I 
Sijekovac jo{ nije obnovqenod ratnih razarawa

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->