Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
34Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Utrenia Duminicilor

Utrenia Duminicilor

Ratings:
(0)
|Views: 4,247|Likes:
Published by Andrei Mihail

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Andrei Mihail on Jan 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

 
1
UTRENIA DUMINICILOR 
Ş
I A S
Ă
RB
Ă
TORILOR 
Slujba de diminea
ţă
în Biserica Ortodox
ă
– Utrenia – are dou
ă
forme principale: Utrenias
ă
rb
ă
torilor, având ca prototip Utrenia duminicilor,
ş
i Utrenia zilelor de rând, de peste s
ă
 pt
ă
-mân
ă
, la care se pot ad
ă
uga o serie de Utrenii cu rânduial
ă
special
ă
, care urmeaz
ă
una dintrestructurile de mai sus, la care se adaug
ă
o serie de elemente specifice.Vom prezenta detaliat Utrenia de duminic
ă
diminea
ţ
a, precizând, acolo unde este cazul, particularit
ăţ
ile Utreniilor praznicelor.În timpul Utreniei perdeaua sfintelor u
ş
i st
ă
în permanen
ţă
deschis
ă
1
.În forma actual
ă
, Utrenia duminicilor 
ş
i a s
ă
rb
ă
torilor este o slujba compozit
ă
, alc
ă
tuit
ă
dincel pu
ţ
in patru unit
ăţ
i principale. Red
ă
m, în linii mari, structura acesteia:
PREOTUL STRANAI. Slujba Împ
ă
r
ă
teasc
ă
 
 Binecuvântarea mic
ă 
:
Binecuvântat este Dumnezeul nos-tru...Amin. [
 Rug 
ă 
ciunile încep
ă 
toare
]Veni
ţ
i s
ă
ne închin
ă
m...C
ă
dire mare. Psalmii 19
ş
i 20Rug
ă
ciunile încep
ă
toare.Troparele împ
ă
ă
te
ş
ti.Ectenia întreit
ă
scurt
ă
.
ă
spunsurile.Ecfonisul. Amin. Întru numele Domnului...
II. Slujba de noapte
 
 Binecuvântarea:
Slav
ă
Sfintei
ş
i celei de o fiin
ţă
... Amin.Rug
ă
ciunile Utreniei Cei
ş
ase psalmi ai UtrenieiEctenia mare
ă
spunsurileDumnezeu este Domnul... cu stihurile
ş
i tropare-le[Catisma de rând]Ectenia mic
ă
 Primul rând de sedelene[Catisma de rând]Ectenia mic
ă
 Al doilea rând de sedelene
III. Privegherea catedral
ă
 C
ă
dire mare Psalmii intr 
ă
rii (118 sau Polieleul)Binecuvânt
ă
rile sau M
ă
rimurile.Ectenia mic
ă
 Ipacoi sau sedelnele dup
ă
PolieleuAntifoaneleÎn
ţ
elepciune! S
ă
lu
ă
m aminte! Prochimenul variabilEcfonisul: C
ă
sfânt e
ş
ti...Prochimenul fix: Toat
ă
suflarea...Evanghelia Învierii sau a praznicului [Învierea lui Hristos]
IV. Slujba de diminea
ţă
 
Psalmul 50Slav
ă
...
Ş
i acum...StihirileRug
ă
ciunea
ş
i ecfonisul: Cu mila
ş
i cu îndur 
ă
rile.
CANOANELE 
Dup
ă
cânt
ă
rile 3, 6: ectenie mic
ă
Dup
ă
cântarea 3: sedelneleDup
ă
cântarea 6: condac, icos, sinaxar La cântarea 9: Pe N
ă
sc
ă
toarea de Dumnezeu...
ş
i c
ă
dire mare Imnul N
ă
sc
ă
toarei de DumnezeuDup
ă
cântarea 9: ectenie mic
ă
Sfânt este Domnul...Luminândele sau Exapostilariile
1
 
Tipicul Mare
, p. 41.
Tipicul bisericesc
, Alba-Iulia, p. 263.
 
 Rânduiala Utreniei s
ă 
rb
ă 
torilor 
 
2
Laudele: Toat
ă
suflarea...Psalmii 148, 149, 150
Ş
i stihirileSlav
ă
 
Ţ
ie Celui ce ne-ai ar 
ă
tat... Doxologia MareSfinte Dumnezeule...
ş
i troparulEctenia întreit
ă
+ Ectenia cererilor
ă
spunsurileRug
ă
ciunea plec
ă
rii capetelor Otpustul
I. Slujba împ
ă
r
ă
teasc
ă
 
În rânduiala actual
ă
, înainte de începutul Utreniei, se s
ă
vâr 
ş
e
ş
te o scurt
ă
rânduial
ă
, asem
ă
-n
ă
toare ceasurilor, care, de fapt, nu este parte integrant
ă
a slujbei de diminea
ţă
. Este vorba deo slujb
ă
comemorativ
ă
pentru împ
ă
ratul bizantin, care era s
ă
vâr 
ş
it
ă
ini
ţ
ial doar în ctitoriileimperiale
2
. De
ş
i ast
ă
zi apare la începutul Utreniei, aceast
ă
scurt
ă
slujb
ă
este omis
ă
cel pu
ţ
in în perioada dintre Pa
ş
ti
ş
i În
ă
l
ţ
area Domnului
ş
i ori de câte ori se face Priveghere.Rânduiala sa este simpl
ă
: Binecuvântarea preotului, chemarea la rug
ă
ciune:
Veni
 ţ 
i s
ă 
neînchin
ă 
m...
, precedat
ă
în Postul Mare
ş
i în zilele cu Aliluia de rug
ă
ciunile încep
ă
toare:
Sfinte Dumnezeule... Preasfânt 
ă 
Treime... Tat 
ă 
l nostru... Doamne, miluie
 ş
te (de 12 ori). Slav
ă 
...
Ş 
iacum..
,
ş
i îndat
ă
doi psalmi: 19
ş
i 20, ale
ş
i datorit
ă
con
ţ
inutului lor 
ş
i a referirilor la împ
ă
rat
3
.În timpul citirii psalmilor preotul face c
ă
dire mare. Apoi:
Sfinte Dumnezeule... Preasfânt 
ă 
 Treime... Tat 
ă 
l nostru...
Trebuie ca preotul s
ă
c
ă
deasc
ă
 
ş
i strana s
ă
citeasc
ă
în a
ş
a fel încât preotul s
ă
rosteasc
ă
ecfonisul:
ă 
a Ta este împ
ă 
ăţ 
ia...
, din mijlocul bisericii de sub polican-dru.Urmeaz
ă
trei tropare, care par s
ă
fac
ă
parte din vechea rânduial
ă
, fiind mai vechi decât psal-mii, în acest loc,
ş
i care vorbesc tot de împ
ă
rat. În c
ă
ţ
ile de cult actuale textul lor a fost îndrep-tat, eliminându-se referirile la suverani: «Mântuie
ş
te, Doamne, poporul t
ă
u...
Slav
ă 
...
Cel ce Te-ai în
ă
l
ţ
at pe Cruce de bun
ă
voie...
Ş 
i acum...
Folositoare înfrico
ş
at
ă
 
ş
i neînfruntat
ă
...»Urmeaz
ă
o scurt
ă
ectenie întreit
ă
în care, tradi
ţ
ional, ar trebui pomenit doar împ
ă
ratul
ş
icurtea. În timpul ecteniei se c
ă
de
ş
te în fa
ţ
a sfintei mese.***
Sensul acestei slujbe este, înc
ă
o dat
ă
, limpezit de un text mai târziu, din secolul XI. Tipiconul Mân
ă
stiriiKecharitomene, ctitoriei a împ
ă
ă
tesei Irina, so
ţ
ie împ
ă
ratului Alexie I Comnenul, deci o ctitorie imperial
ă
, ne d
ă
 aceea
ş
i rânduial
ă
4
.Aceste se cânt
ă
atâta vreme cât preaputernicul nostru împ
ă
rat este în via
ţă
– 
ş
i s
ă
fie ani îndelunga
ţ
i, Doamne
ş
i Maica Domnului – dar, atunci când pleac
ă
din aceast
ă
via
ţă
, se cânt
ă
psalmii:
 Domnul m
ă 
pa
 ş
te
 ş
i nimic nu-miva lipsi...
(
 Ps
. 22, 1)
ş
i
Ţ 
ie se cuvine cântare, Dumnezeule, în Sion...
(
 Ps
. 64, 1), iar troparele vor fi pentru ceiadormi
ţ
i:
 Pomene
 ş
te, Doamne, d 
ă 
-i odihn
ă 
... Mântuitorule... Slav
ă 
...
Ş 
i acum...
. Iar dup
ă
 
Sfinte Dumnezeule...
,eclesiarhul începe cei
ş
ase psalmi.
II. Vechea slujb
ă
de noapte
Atunci când este s
ă
vâr 
ş
it
ă
separat de Priveghere, Utrenia propriu-zis
ă
se deschide prin bi-necuvântarea treimic
ă
:
Slav
ă 
Sfintei
 ş
i celei de o fiin
 ţă 
..., timp în care preotul c
ă
de
ş
te în chipulcrucii, de trei ori, înaintea sfintei mese.Urmeaz
ă
nemijlocit cei
ş
ase psalmi ai Utreniei, împ
ă
ţ
i
ţ
i în dou
ă
triade: 3-37-62
ş
i 87-102-142. În timpul citirii ultimilor trei psalmi preotul vine în fa
ţ
a sfintelor u
ş
i
ş
i cite
ş
te rug
ă
ciunile
2
M
ATEOS
,
Utrenia
, pp. 15-17.
3
 
 Psalmul 19:
«Doamne, mântuie
ş
te pe împ
ă
ratul
ş
i auzi pe noi ori în ce zi te vom chema».
 Psalmul 20:
 «Doamne, întru puterea Ta se va veseli împ
ă
ratul
ş
i de mântuirea Ta se va bucura foarte»... «C
ă
împ
ă
ratul n
ă
d
ă
 j-duie
ş
te spre Domnul,
ş
i întru mila celui Înalt nu se va cl
ă
tina».
4
J.
 
T
HOMAS
,
 
A.
 
C
ONSTANTINIDES
H
ERO
(ed.),
 Byzantine Monastic Foundation Documents
, vol. 2, Washin-gton, 2000, p. 689.
 
 Rânduiala Utreniei s
ă 
rb
ă 
torilor 
 
3Utreniei din Liturghier 
5
. Apoi preotul î
ş
i acoper 
ă
capul
ş
i zice ectenia mare. La
 Dumnezeu es-te Domnul...
se aprind luminile în biseric
ă
.Dup
ă
ectenia mare urmeaz
ă
 
 Dumnezeu este Domnul...
, troparele, catismele Psaltirii (maiales în mân
ă
stiri)
ş
i sedelnele, dup
ă
urm
ă
toarea rânduial
ă
:
DUMINICA S
Ă
RB
Ă
TORI
 Dumnezeu este Domnul...
, de patru ori, precedatde cele patru stihuri scrise în Ceaslov.
 Dumnezeu este Domnul...
, de patru ori, precedatde cele patru stihuri scrise în Ceaslov.
Troparele
Duminic
ă
 simpl
ă
 Duminic
ă
 
ş
ipomenireaunui sfânt cutroparDuminic
ă
 
ş
ipomenirea adoi sfin
ţ
i cutropar
Troparul în-vierii (2x)Troparul învi-erii (2x)Troparul învi-erii (1x)Troparul Sfân-tului 1
Slav
ă 
... Slav
ă 
...,
 troparul Sfân-tului
Slav
ă 
...,
 troparul Sfân-tului 2
Ş 
i acum...,
 al N
ă
sc
ă
toa-rei de Dum-nezeu, alglasului derând
Ş 
i acum...,
 al N
ă
sc
ă
toareide Dumnezeu,dup
ă
glasultroparuluisfântului
Ş 
i acum...,
 al N
ă
sc
ă
toareide Dumnezeu,dup
ă
glasultroparuluisfântului 2În perioada festiv
ă
a praznicelor împ
ă
ă
te
ş
ti secânt
ă
la
Ş 
i acum...
Troparul praznicului (sau alÎnainte-pr 
ă
znuirii)
Troparele
Praznic împ
ă
r
ă
tescS
ă
rb
ă
toareaunui sfântS
ă
rb
ă
toare în perioadafestiv
ă
a unuipraznic
Troparul praznicului(2x)Troparul sfân-tului (2x)Troparul praznicu-lui/înaintepr 
ă
znuirii (2x)
Slav
ă 
... Slav
ă 
...,
Slav
ă
...,troparul Sfân-tului
Ş 
i acum...,
Troparul praznicului
Ş 
i acum...,
 Troparul N
ă
s-c
ă
toarei deDumnezeu,dup
ă
glasultroparuluisfântului (din-tre cele carese cânt
ă
du-minica)
Ş 
i acum...,
 Troparul praznicu-lui/înaintepr 
ă
znuirii
Catisma a doua din Psaltire Catisma de rând din Psaltire
Ectenia mic
ă
. Ectenia mic
ă
.
Primul rând de sedelne ale Învierii,ale glasului de rând:Prima sedealn
ă
,
Stih:
Scoal
ă
-Te, Doamne, Dumnezeul meu...
6
 A doua sedealn
ă
 
Slav
ă 
...
Ş 
i acum...,
 a N
ă
sc
ă
toarei de Dumnezeu
Obs.: Dac
ă
nu s-a cântat la mai înainte la
Ş 
i acum...
troparul N
ă
sc
ă
toarei de Dumnezeu de la glasul derând, atunci stihira N
ă
sc
ă
toarei de la primul rând desedelne nu se zice, în locul ei citindu-se troparul N
ă
s-c
ă
toarei-Învierii al glasului de rând.
Sedelnele zilei
Catisma a treia din Psaltire Catisma de rând din Psaltire
Ectenia mic
ă
. Ectenia mic
ă
.
5
Aceasta este vechea practic
ă
, indicat
ă
de
Tipicul Mare
(p. 13).
 Liturghierul 
actual (ed. 1995, p. 64), arat
ă
ci-tirea primelor (
ş
ase) rug
ă
ciuni în altar în timpul primilor trei psalmi, iar a ultimelor (
ş
ase) rug
ă
ciuni în fa
ţ
a sfin-telor u
ş
i, în timpul ultimilor trei psalmi.
6
Este scris
ş
i la sfâr 
ş
itul Psalmilor laudelor în Ceaslov. Ultimele edi
ţ
ii ale Octoihul omit stihul.

Activity (34)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Todor Viorel liked this
Todor Viorel liked this
Todor Viorel liked this
Todor Viorel liked this
Todor Viorel liked this
Jipa Iustin liked this
Todor Viorel liked this
Razvan Nicorici liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->