Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT 2004

REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT 2004

Ratings: (0)|Views: 1,526|Likes:
Published by Stantieru Cristina
Revista Natională de Drept ....publicaţie periodică ştiinţifico-practică. Sumar la ediţiile nr.1-12 din anul 2004.
Înregistrată de Camera de Înregistrari de Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova .
Pe site-ul Facultăţii de Drept a USM este disponibilă varianta integrală a ediţiilor din an.2009-2010 http://drept.usm.md/
Revista Natională de Drept ....publicaţie periodică ştiinţifico-practică. Sumar la ediţiile nr.1-12 din anul 2004.
Înregistrată de Camera de Înregistrari de Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova .
Pe site-ul Facultăţii de Drept a USM este disponibilă varianta integrală a ediţiilor din an.2009-2010 http://drept.usm.md/

More info:

Categories:Types, Research, Law
Published by: Stantieru Cristina on Jan 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2013

pdf

text

original

 
(Publicatieeriodicigtiin!ifio-practicd)
GZU 01;34
nr' 1(tl0)2004
FlAUnOHAfllrl{HnNPABOBON t(YT'HAfl
(flepnognvecKoeayL{Ho-npaKTIqecKoeH:lEaHHe)-lnregistrati decitre CameraInregistririide Stat depelingiMinisterulJustilieial RepubliciiMoldovaGertificatulr. 1021 8450din27 septembrie2000
FONDATORI:UMYERSITATEADE STATDINMOLDOUA,ACADEMIADE DREPTDIN MOLDOUA,uNtuNEAJURI$T//LORDINMOLDOUA
ASOCIATI:Cu:eaConstitulionaliRepubliciioldova,Curi.eaupremEe;ustitieRepubliciioldova[{irs'.eruiusii$eilRepubliciioldova,rocura-tu:a GeneralSRepubliciioldova, inisterulAiace'rbrntemelRepubliciioldova
REDACTOR-gEFlacobGUJACAI-EGIULE REDACTIE:Gh.Avqnic,.DiJic,M.Petrachi,.Popovici, P.Raileanu.u.Sedle[chi..Tofanredactor-gefadjunct)
Resporrsablitateaas upra co nlin utul uati cp.leorcvine in exclus ivitateautoi o r
ADRESAREDACTIEI:
2012.Chiginiu,str.gciusev,3lTefefoane:57.7752,27.07.11.IndexulPlt31536.
SUMAR
S. BRINZA.Consideraliirivindnaturaobiec-tuluiuridicecundarl nfracliunii.............L.GRIBINCEA.zanteleomercialenterna-tionaleizvoral dreptuluiomertuluintema-tional........A. ARMEANIC.Sistemuliscal nNorvegiaD. SIRCU.Noliuneaievoluliastoricd ar-bitrajuuinternalionalV. FLOREA,l.ARJUC.RdspundereaenalSa minorilor20M. MUTU.Aspecteeneralerivindlonareafiinteiumane22O. CO$LET.Personalitateanfractoruluii-norgi principalelealemodalitdlie formare 25A. BiCU.Deptul ainformareicontracara-rea violenleialdde femei-realitdtiiper-spective.-.......:...........::.,30G,CHIRINCIUC.tatul subiecte dreot i-vi1..............34A. CUZNETOV.,,Agezdmintulnfin!5riiobtas-teiBasarabia"in1818influienlauiasupradreptuluiprocesualpenal..........38T.TABUNCIC.Regimuljuridicpeciflct ba-nilora obiectlgajului....).....!4T. PARAU$ANU.Contribulianstiu[iitoroli-ticegiuridiceaprocesule etnogenezdromdnilor46GH.COSNEANU.rgumentnfavoareaxis-tenleigimeniineriijustitieiilitarenRomdnia50
fi{Yl$tillilll)ltlA!
,{ hii?r
8
a?
16REVISTAATIONALAE DREPT
t20c/.
-.4/',-
 
!fl'.'',
i#Yl|fAlilfl1Nil
0{hit?r
(Publicatieeriodcdgtiintifico-practicd)
cZU001;34
nr.2(41)2004
llAUnOI{AfllrlllrlRNPABOBON il(YT'HAN
(flepropruecKoeHayLlHo-npaKTrL{ecKoercAaHhe)^lnregistratd de citre CameraInregistririide Stat depelingiMinisterulustitiei al RepubliciiMoldovaCertificatulnr. 1021 8450din27 septembrie2000
FONDATORI:UTV'IIERSITATEADE STATDINMOLDOVA,ACADEMIADE DREPTDIN MOLDOVA,UNIUNEAURIiTILORDINMOLDOUAASOCIATI:
Curteaonstitu[ionaldRepublicii oldova,GtrteaupremdeJustitie Republiciioldova,MinisteruJusti$eil Repu liciMoldova,rocua-turaGeneraldRepublicii oldova,inisterulAfaceribrnternelRepubliciioldovaREDACTOR-9EFIacobGUJACOLEGIULDEREDACTIE:Gh.Avomic,.Didic,M. Petrachi,. Popovici,P.Raileanu,u. Sedlelchi.E. Tofanredactor-gefadjunct)
Responsablitateasupraconlinutuluiarticolelorevinen exclusivitateutorilorADRESAREDACTIEI:
2012,Chiginiu,str.gciusev,31Telefoane:5777 52,2707 11.IndexulPM31536.
I11
SUMAR
S. BRINZA.insernnflaeaocierhiar$ rnate*"p-alal nfracliunii.......,..."-4L. GRIBINCEA.OUig4ia vTruitomluidega'rantie contra viciilorlucnrluiconformpra/e-derilorCoduluiivilal RepubliciioHcva ,.A.ARMEANIC.Sistemulfiscalinuedia .L. ROTARU-MASLO.Mataprivati9icom-ponenteleale..........15O. CO$LET,M. MUTU.gcoli,eoriigimocle'le explicativen domeniuldelinwenleijwe.ni1e.............21G. CHIRINCIUC.oduldeconstituireper-soaneloru.ridice..........25T. TABUNCIC.Particularititileajiriimdrfu-riloraflaten circulatie36V.MIRZA.Aspecteprivindegalitateample-.mentiriipeetapeteritorial-restrictive)nor-melor uprivirea muncainolosulcomunit6-1ii...............39l. VIZDOGA.Traficulepersoaneo violaregravddrepturilormului.:.................""..""4D. MAGHERESCUModificareanvinuiriinprimanstantdnsensulneagravdriiituafie:inculpatului46O. CAZACUClauzade rezervarepropri+.tetii............52
ffi
F
;::i-:.:
REVISTANATIONALADE DREPTbH
.. !...-
 
r$rAAfloNAIA
ipuldicatbperiodicdgtiintifio-practich)nr.3(4212004
HAUnoHAnbHbln
NPABOBON}fiYPHAN
i'flepmAHqecKoeHayqHo-npaKTnLlecKoer4sEaHHe)Tnrregistratidecitre CamerafimregistrariideStat dePelingi
lsilerulustilieial RepubliciiMoldova
C,entifiatun . 10218450din27septembrie000FOHDAIORI;
DESTATDIN MOLDOUA,DEDREPTDIN MOLDOUA,ffm.ffiEA"nfiu$rtLoRDIN MOLDOUA
l{s@cnArL:
fWnme*.ll-il.rsq€i[ilnnmer;AlaeribrInterne
REDACTOR-$EFIacobGUJA
cod.EGfulDE REDACfIE:
_&L.turrmnV Ddic, M. Petrachi,T. Popovici,HFqanffiu.tu"Sedtelchi..Tofanredactor-
F+pspsamaeaprivi nd bo nli nutufrtdbrrwine'nuctusivitateautoriorAORESAREDACIIET:a0reclefrEu,strgciusev,1
'fc*rfire:fl.T7-52,27.0711.rn&ulPU 31536.
rssil 1811{770
SUNAR
S. BRINZA.insemn6tdee ohdlnlg.moicgenericlnfta{iunii.-,....""""-."-L. GRIBINCEA.ncasstldmlrnerfrarsarn+dalitateeplatdntemalnnaE".........".....A.ARMEANIC.SistemulfiscalTn aponBaL.ROTARU-MASLO.Protediadrepturitorpersonalitdtiin d eptuintemationalrivatalRepubliciioldovaM.DASCALU.Corelaliidintre sanc{iunea
contravenliohal6iLegea r.713-XV. .:.....18M.MUTU.Criteriileoctrinarenstabilireaa-portuluiecauzalitate..............28G.CHIRINCIUC.ondiliidefondentrun-stituireaersoaneloruridice31-A.CUZNETOV,reptulrocesualenalinperioadaAgezdmintuluientru-oeirmuireaoblasteiasarabia"in182839V. MIRZA.AnalizauridicdunorprevederialeLegiinr.1160-XVin21.06.2002rivindpunereanaplicare Coduluienall Repu-bliciioldova..............42D.MAGHERESCU.riterii e clasificaremodificiriinvinurii viziuespecialSsuramodificiriiinvinuiriiinensuridic47D.t.STRATSTEANU,.BALUTA. nele s-pecteegislativee contracararetorturiiinpracticanfiptuiriiusti[iei
1114REVTSTA ATTONALA EDREPT,i,

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
irina_10 liked this
Mihaela Cujbă liked this
Violeta Todos liked this
Violeta Todos liked this
Sergiu Sun liked this
Liliana Munteanu liked this
Victoria Spinu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->