Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ether 1a

Ether 1a

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by John Dye

More info:

Published by: John Dye on Jan 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/19/2011

pdf

text

original

 
yǐ 
 
tiē
 
shū
 
 
liè
 
rén
 
de
 
jìlù
 紀錄
 
 
 
 
sài
 
 
wáng
 
shídài
 時代
línhǎi
 林海
rénmín
 人民
fāxiàn
 發現
de
 
èrshí sì
 二十四
zhāng
 
 
piàn
 
 
dì yī 
 第一
zhāng
 
 
1
xiànzài
 現在
 
 
 
luó
 
nǎi
 
 
kāishǐ 
 開始
jìlù
 記錄
zài
 
běibù
 北部
dìqū
 地區
bèi
 
zhǔ
 
de
 
shǒu
 
huǐmiè
 毀滅
de
 
gǔdài
 古代
jūmín
 居民
de
 
jìshì
 記事
 
 
2
wǒde
 我的
jìshì
 記事
 
 
línhǎi
 林海
rénmín
 人民
fāxiàn
 發現
de
 
èrshí sì
 二十四
zhāng
 
 
piàn
 
 
jiàozuò
 叫作
yǐ 
 
tiē
 
shū
 
 
 
3
zhè
 
jìlù
 紀錄
zuì
 
qiánmian
 前面
de
 
bùfen
 部分
 
jiǎng
 
dào
 
chuàngzào
 創造
shìjiè
 世界
 
chuàngzào
 創造
Yàdāng
 亞當
 
yǐjí
 以及
cóng
 
nàshíhòu
 那時候
qǐdào
 起到
 
 
shídài
 時代
de
 
jìshì
 記事
 
 
dào nàshí
 到那時
hòu
 
wéizhǐ 
 為止
suǒyǒu
 所有
fāshēng
 發生
zài
 
rénlèi
 人類
érnǚ
 兒女
jiān
 
de
 
shì
 
 
wǒxiàng
 我相
xìn
 
Yóutàirén
 猶太人
 
yǒu
 
zhè
 
yī bùfen
 一部分
de
 
jìlù
 紀錄
 
 
 
4
suǒyǐ 
 所以
 
 
xiě
 
Yàdāng
 亞當
shídài
 時代
dào nàshí
 到那時
hòu
 
fāshēng
 發生
de
 
shì
 
 
dàn
 
nàxiē
 那些
shì
 
dōu
 
zài
 
 
piàn
 
shàng
 
 
fán
 
zhǎodào
 找到
 
piàn
 
de
 
 
 
yǒu
 
nénglì
 能力
huòdé
 獲得
zhěngbù
 整部
jìlù
 紀錄
 
 
5
dànshì
 但是
kàn
 
a
 
 
 
 
 
 
quánbù
 全部
 
zhǐ 
 
 
 
bùfen
 部分
 
cóng
 
 
 
 
dào
 
tāmen
 他們
mièwáng
 滅亡
wéizhǐ 
 為止
 
 
6
 
jiùshì
 就是
zhèyàng
 這樣
jìlù
 記錄
de
 
 
yuánlái
 原來
xiě
 
zhè
 
jìlù
 紀錄
de
 
shìyǐ 
 是以
tiē
 
 
 
shì
 
 
lín
 
Ānduō
 安多
de
 
hòudài
 後代
 
 
7
 
lín
 
Ānduō
 安多
shì
 
 
lóng
 
de
 
érzi
 兒子
 
 
8
 
lóng
 
shìyǐ 
 是以
dàn
 
 
de
 
érzi
 兒子
 
 
9
yǐ 
 
dàn
 
 
shì
 
ài
 
 
de
 
érzi
 兒子
 
 
10
ài
 
 
shì
 
sāi
 
 
de
 
érzi
 兒子
 
 
11
sāi
 
 
shì
 
xī 
 
 
lóng
 
de
 
érzi
 兒子
 
 
12
xī 
 
 
lóng
 
shì
 
 
 
de
 
érzi
 兒子
 
 
13
 
 
shì
 
 
lín
 
ān
 
 
de
 
érzi
 兒子
 
 
14
 
lín
 
ān
 
 
shì
 
ā
 
nígé
 尼格
 
de
 
érzi
 兒子
 
 
15
ā
 
nígé
 尼格
 
shì
 
 
lún
 
de
 
érzi
 兒子
 
 
16
 
lún
 
shì
 
xī 
 
ā
 
suǒ
 
 
de
 
érzi
 兒子
 
de
 
hòudài
 後代
 
 
17
xī 
 
ā
 
suǒ
 
 
shì
 
lǐ 
 
 
de
 
érzi
 兒子
 
 
18
lǐ 
 
 
shì
 
jī 
 
shì
 
de
 
érzi
 兒子
 
 
19
jī 
 
shì
 
shì
 
 
lóng
 
de
 
érzi
 兒子
 
 
20
 
lóng
 
shì
 
 
wèi
 
de
 
érzi
 兒子
 
 
21
 
wèi
 
shì
 
jī 
 
 
de
 
érzi
 兒子
 
 
22
jī 
 
 
shì
 
 
lín
 
āndùn
 安頓
de
 
érzi
 兒子
 
 
23
 
lín
 
āndùn
 安頓
shì
 
Lìlā
 利拉
jī 
 
shì
 
de
 
hòudài
 後代
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->