Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
June 2010

June 2010

Ratings:
(0)
|Views: 16|Likes:
Published by Aamader Malda

More info:

Published by: Aamader Malda on Jan 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2012

pdf

text

original

 
80ì95
30 Ææɇ 1417 Îü±÷õ±õ   þ
 õø¸Ç 8 üÑàɱ 2
14 æÅ  ò, 2010
6 ó±î±
 ¿õò±÷Ó  ËùÉ ¿õî¿õþ îÂ
 ß±ûDZùû 
  þ
92327 90070
aamadermalda@gmail.com
www.
aamadermalda.blog
.com
 òîÅ Âò Îæù±ú±üßÂ
 ÷±ùð±õþ òîÅÂò Îæù±ú±üß ýËùò Û¶÷ùßÅ Â÷±õþ ü±÷™LÃ/ áî 4 æÅ  ò ¿î¿ò ¿õð±ûþÏ Îæù±ú±üß |ÏñõþßÅ Â÷±õþ Îâ±Ëø¸  õþ ß±å ÎïËß ð±¿ûþQö±õþ áè ýí ßÂËõþò/ Ûõþ Õ±Ëá Û¶÷ùßÅ Â÷±õþ ü±÷™Là ¿åËùò ÕîÂɱõúÉßÂÏûþÂóíÉ üõþ õõþ ±ý ¿òáË÷õþ  ÷ɱËò¿æÑ ¿ëÂËõþ "õþ/ ¿õð±ûþÏ Îæù±ú±üß |Ïñõþ ßÅÂ÷±õþÎâ±Ëø¸õþß±ûÇ  ß±ù ¿åù  ÷±S 1 õåõþ7 ÷±ü/ ¿î¿ò ëÂ× Bä¿ú± ðlËõþõþûÅ ¢¬ü¿äÂõ ÂóËð ëÂ× i§  Ïî ýËùò/
 ðÅý×ÎÂóÌõþ üö±ûþ18 ÷¿ýù± ß±ëÂ× ¿kùõþ
 üðÉü÷±l Âó³õþüö± ¿òõDZäÂËò üõ ¿÷¿ùËûþ 18æò ÷¿ýù± ß±ëÂ׿kùõþ ¿òõÇ  ±¿äÂî ýËûþ Ëåò/ ý×Ñ¿ùúõ±æ±Ëõþ÷¿ýù± ß±ëÂ׿kùõþËðõþùß±ûþÕ±Ëåò  ügÂɱ ð±ü ,Õ?Å ÎîÂÝûþ ±¿õþ, ›¶¿îÂö± ¿üÑý, ߱߿ù ÎäÂÌñÅ¿õþ Ý úõõþ  Ïò±ï ü±ý± •ßÂÑËáè ü—, üÅ  ÷±ù± Õ±áõþ Ýûþ ±ù± Ý ÆäÂî±ùÏ Îâ±ø¸ üõþß±õþ•îÔÂí÷Ó  ù ßÂÑËáè ü—,  ¿úÛ¶± õþ±ûþ•Õ±õþÛü ¿Âó—, ÃõÅ  ùÅ ÎäÂÌñÅ¿õþ •¿õ Îæ ¿Âó— ÛõÑ òÅ ð±ü, üÅîÂÂó± ð±ü  Ý äÂf± ð±ü •¿ü ¿Âó Û÷—/ ëÂ× Ë{¡ àÉ Îû 25 Õ±üËòõþÛý×ó³  õþ üö±ûþÕ±õþÛßÂæò  ÷¿ýù± ß±ëÂ× ¿kùõþ æûþ  Ï ýËùý׿ßÂc ¿òûþ÷ ÕòÅ  û±ûþ  Ï Îß±òÝ ÷¿ýù± ß±ëÂ× ¿kùõþ ý× ÎäÂûþ ±õþ÷ɱò ýËîÂò/ ÂÝ‹ ÷±ùð± ó³  õþüö±õþ æûþÏ ÷¿ýù± ß±ëÂ× ¿kùõþýËùò  ¿÷ò¿î äÂSõîÇÂÏ, á¼± ý±ùð±õþ, ¿ù¿Âóß± Îâ±ø¸ Ý ú¿÷LJ± öÂA±ä±ûÇ •¿ü ¿Âó Û÷—ÛõÑ ÷¿òõþ± à±îÅÂò •ßÂÑËáè ü—, ¿÷ Õ±ýË÷ð •Õ±õþ Ûü ¿Âó—/
 ü£Ó˚ G˛úÑ˛
 æËûþ õþëÂ× {¡  ±ü  Îù±ëÂËú¿ëÂÑ-ÛõþÛ¶¿îÂõ±Ëð ¿õðÅ  ÉÈ÷LaÏõþßÅÂúÂóÅ  M¿ùß± ð±ý 
 å¿õ Ð
 ÷Å  ßÅù ýß 
 ¿õËúø¸ Û¶¿îÂËõðò Ð
 ð¿ÂËí ý±Ýûþ ±é± çÂËhÂõþ ÷îÂý×õËûþ ÎáËå/ ÷Å¿úÇ  ð±õ±Ëð ÛËü  õ±î±Ëüõþá¿î ÛßÂéÅ Â ßÂ÷ËùÝ á¼± Âó±õþýËûþð¿ÂËíõþÎç±Ëh± ý±Ýûþ ± ÷±ùð±ûþ ÛËù±Ë÷Ëù± ýËûþÎáù/ ÛõþÂóõþ ëÂ× MËõþõ±î±Ëüõþá¿îÂËõá àÅ  õý× ÷Lšõþ/ Ûé± ýù  õþ±ËæÉõþ81 ¿é ÂóÅõþ Ëö±ËéÂõþý±Ýûþ ±/ ÕõúÉ Û÷ò ß±õÉßÂï±õþ ü˼ ÛßÂ÷î òò  ÷±ùð±õþö±Ëù±÷±òÅ  ø¸ õËù Âó¿õþ¿äÂî Ûß õ±÷ Îòî±/ îÒ±õþõÒ ±ß± ÷™LÃõÉ, ‘õþ ±ËæÉõþ  ßÂï± õ±ð ¿ðò ÷±ùð±õþ Îö±é ÎôÂõþÛ¶÷±í ßÂËõþËå ÷±ùð± Õ±Ëå ÷±ùð±ËîÂý×/’ Ûý× ÷™LÃËõÉõþ î±ÈÂóûÇ õÅ  çÂËî ä±ý×Ëù ¿î¿ò õËùò, ‘ Õ±÷±Ëðõþ Îæù±õþ úÏø¸  Ç Îòî±õþ±  õËù û±ËBåò, Ý‹ ÷±ùð±ûþ ëÂ×i§ ûþËòõþ æûþ ýËûþËå/ Îòî±ËðõþÝý×õÅ  ß¿ò û¿ð   ü¿îÂÉ ýûþ îÂËõ ý×Ñ¿ùúõ±æ±Ëõþ¿ß ÕòÅ  i§ ûþËòõþæûþ ýËûþ Ëå· Îæ±h± úýËõþõþ Ûý×  ¿õÂóõþÏî ôÂù ¿òËûþ üÑõ±Ëð Îß±òÝ ¿õË   −ø¸í ï±ßÂËõ ò±·’ îÒ±õþßÂï± qËò ßÂù÷ ¿ðËûþ÷±ï± äÅ ÂùËß±Ëî ýù/ î±ý×Îî±, ÎßÂò Û÷ò ýù· Û¶ïË÷ Ûý× Îæù±õþõ±Ë÷Ëðõþ÷Å àõþ±õþöӠ¿÷ Ý‹ ÷±ùð±ûþ û±Ýûþ± û±ßÂ/ îÂïÉ  îÂ{¡  ±ú ßÂËõþü±¿õÇ  ß ëÂ×i§ ûþ Ëòõþ Îß±òÝ ¿äÂS Âó±Ýûþ± Îáù ò±/ ÎûéÅ ÂßÅ Â Âæ±ò± Îáù, Ûß¿é õþ±™¦¸  ±õþ÷Å  Ëà ÛßÂéÅ Â õø¸  Ç  ± ýËùý× æù æË÷ û±Ýûþ ±õþ¿äÂõþ ™LÃò ü÷üɱ Î÷é±Ëî  õ±÷Ëõ±ëÇ Â÷î±ûþ ÛËüý× Îüé± Î÷õþ±÷î ßÂËõþËå/ Ý‹ ÷±ùð±õþ õ±æ±Ëõþ Îì±ß±õþ ì±ùÅ ß񱊱 õþ ±™¦¸±é± õÒ ±ñ±ý×ßÂËõþ ßÂËûþ ß ñ±Âó   ¿üÒ¿h ÛõÑ æùßÂËùõþ ä±î±ùé± õÒ±¿ñËûþÎðÝûþ± ýËûþËå/ Ûß¿é Õòұò öÂõò•¿õËûþ, Õi§Ã›¶±úò, |±ËXÂõþ ß±Ëæ õÉõý+î— ¿ò÷DZí/ õÉüÄ Ýý× ÂóûÇ™LÃý×/ ÛõþÂóËõþ û± ¿÷ËùËå, î± ýù ÷ý±òj±õþ æù Îú±ñò ßÂËõþ Âó¿õþ|nî æù ÎðÝûþ±õþ Û¶±ï¿÷ß ëÂ×Ëðɱá ÛõÑ õæÇÉ ¿ò©¨±ø¸í õ± Û¶Ëü¿üÑ ßÂõþ ±õþÎâ±ø¸í±/ ÛËîÂÝ ë±ù Î÷ ßÅÂåÄ ß±ù±  ýɱûþ¯ ÷ý±òj±õþ æù Âó¿õþËú±ñËòõþÛ¶ßÂËŠõþ é±ß± ÂóÓõÇõîÇÂÏ ßÂÑËáè ü Îõ±ËëÇÂõþ Õ±÷Ëùý×ÛËü ¿áËûþ¿åù/ îÂð±òÏ™LÃò ÂóÅ  õþÛ¶ñ±ò Ã۶ߊ¿é ÷¼ùõ±¿hÂõþ¿ðËß ßÂõþ ±õþ  ðÅõÇ  ùî± Îðà±Ëî Îðà±Ëî îÒ±õþ Î÷ûþ ±ð Îúø¸ ýËûþû±ûþ/ ú±ËÂó õõþÂó±ûþ ÂóõþõîÇ ÂÏ   õ±÷Ëõ±ëÇ Â/ ÛËîÂÝ î±õþ± ¿ò¿}Âî ýËî ò± ÎÂóËõþÛ¶ä±õþÂóËõÇ äÅ¿Âó䊿Âó õËù Îõh±Ëî ï±Ëß ‘ßÂÑËáè ü ÛËù Û¶ßŠé± äÂËù û±Ëõ/’ ÛËîÂý× ß±æ ýûþ/ Îö±é±õþ õþ± õ±÷Âó å±hÂËî ä±ûþ ¿ò æù ý±îÂå±h± ýÝûþ±õþöÂËûþ/ õ±÷ ÂóÅ  õþ Ëõ±ëÇ Â ý× ¿îÂ÷ËñÉý×ü±›− ±ý× Ëûþ õþ  æËùõþ Îô±üÇ õ±h±õ±õþ õËj±õ™¦¸ ßÂËõþ æËùõþ õɱÂó±Ëõþ÷±òÅ  Ëø¸õþ ¿ßÂåÅé± Õ±¦š± ÎÂóËûþ¿åù/ õæÇÉ ¿ò©¨±úËòõþ Û¶Ëü¿üÑ õÉõ¦š  ± ¿ßÂc ¿õúõÒ±Ý æËùý×, æ¿÷ ¿òËûþ Õ±Âó¿M Ýê±ûþ/ îÂõÅÝ õ±Ë÷õþ ± ¿æËîÂËå/ ¿æËîÂËå ¿ßÂc ëÂ× i§ûþòËß ý±¿îÂûþ±õþ ßÂËõþ ý×/ îÂËõ Ûé±  ü±¿õÇ  ß ëÂ× i§ ûþ ò òûþ/ õÉ¿Máî ëÂ× i§ ûþ ò/ Îû÷ò õ±ñÇ  ßÂÉ ö±î±üý ÎßÂËfõþöÂîÇ ÂÅ  ¿ßÂÛ¶±l  ò±ò± Ùí-›¶ßŠ ¿ðËûþ õÉ¿Mõþ ÷Ëò±õþ?ò ßÂõþ± ÎáËå/ Û õɱÂó±Ëõþ ¿õÂóÅ  ù ü±ý±ûÉÛËüËå ‘ë±ßÅ Âûþ± Î᱇ÂÏ’ ßÂËõþÙí æÅ  ¿éÂËûþ ÎðÝûþ ±ûþ/ Îõ±ç±Ëò± ýËûþ Ëå, Û¶ïË÷ Îû Ùí ÎðÝûþ± ýù Îüé± ¿òËûþÂóËõþ ü±õ¿ü¿ë ò± ä±ý×Ëù Û¶ï÷õ±Ëõþõþ Ùí Îú±ñ ÎðÝûþ ±õþ ðõþ ß±õþ Îòý×/ Ûé± ÕüîÂÉ Ã›¶ä±õþ/ ¿ßÂc ÛËî Îö±Ëé ù±ö ýËûþËå/ Û  å±h± õ±÷ôèÂËKéÂõþæËûþ õþ ¿ÂóåËò ß±æ ßÂËõþ Ëå áîÂõ±Ëõþ õþÂóÅ  õþ¿òõÇ  ±äÂËò ßÂÑËáè Ëüõþ  ÷Ëò±òûþòÂóS ÎÂóú ÎßÂËù‚±¿õþ/ ÛËî ÷±òÅ  ø¸ ßÂÑËáè Ëüõþ Û¶¿î ձ¦š± ý±¿õþËûþ Ëå/ áî ÂóÒ±äÂõåõþßÂÑËáè ü ý±îÂ-Âó± &¿éÂËûþõËü ï±ß±õþ ß±õþËí æòüÑËû±á ý±¿õþ Ëûþ ÎáËå ÕËòßÂé±ý×/ Ûå±hÂ±Ý ÛßÂé± վŠ î ß±` âËéÂËå/ ¿õ Îæ ¿Âó’õþÎö±é äÂËù  ¿áËûþËå õ±÷ÂóËÂ/ õþ ±ËæÉõþÕòÉS, Û÷ò¿ß Âó±Ëúõþúýõþ÷±ùð±ûþÎûà±Ëò ¿õ  Îæ ¿Âó Õ±üò ÛõÑ Îö±é õ±¿hÂËûþËå Îüà±Ëò Ý‹ ÷±ùð±ûþî±õþ ± îÂù±¿òËî ÎòË÷ÎáËå/ õ±÷Âó ÕõúÉ õùËå, áî ÂóÅ  õþËö±Ëé ßÂÑËáè ËüõþÛ¶±ïÇ   Ï ò± ï±ß±ûþ¿õ Îæ   ¿Âó ßÂÑËáèü ü÷ïÇßÂËðõþ Îû Îö±é ÎÂóËûþ¿åù Îüé± ßÂÑËáè Ëü ¿ôÂËõþû±Ýûþ ±Ëý×Ûý×  ý±ù/ ÕõúÉ Îö±ËéÂõþôÂù±ôÂËù ßÂÑËáè Ëüõþ ¿õÂóûÇ  ûþÎüé± Û¶÷±í ßÂËõþò±/ ¿ZîÂÏûþî áî Îù±ßÂüö± Îö±Ëé ¿õ Îæ ¿Âó õÅ ï¿ö¿Mß Îû Îö±é ÎÂóËûþ¿åù ÎüéÂ±Ý Ûõ±õþ ëÂ× Ëh Îß±ï±ûþ Îáù· ÕîÂÛõ Ý‹ ÷±ùð± ¿òËûþ õ±÷ËðõþÎáÌõþËõõþ ¿ö¿M àÅ  õ  ÎáÌõþ õæòß Ûé± õù± û±ûþò±/ Ý‹ ÷±ùð± òûþ, ÷±ùð± Îæù±õþ õþ±æòÏ¿îÂõþ ÎßÂËf õþËûþËå ý×Ñ¿ùúõ±æ±õþ/Ûà±Ëòý×üõ ÂóËÂõþÎòî±Ëðõþ õ±ü/ Û÷ò¿ß Îæù± Âó¿õþø¸Ëðõþ ¿òõÇ  ±¿äÂî Û¶±ûþ  üõ ÂóËÂõþ ý×üõ üðüÉ Ûý×úýËõþëÂ× Ëê ÛËüËåò/ õ±÷ÂóËÂõþñ±õþí± ¿åù äÂîÅ Â÷Å  Ç àÏ   ùh±ý×Ëî Îö±é ö±á±ö±¿áËî î±õþ ±ý×üõËäÂËûþÎõ¿ú Õ±üò Âó±Ëõ/ ¿ü ¿Âó Û÷- ÛõþÎæù± ü¥ó±ðßÂ÷G¿ùõþÛß Û¶ö±õú±ùÏ Îòî± Îö±ËéÂõþ¿ðò õþ±Ëî õÉ¿Máî  Õ±ù±Âó䱿õþî±ûþÛý×Û¶¿îÂËõðßÂËß õËù¿åËùò, 17 ¿é ձüËò Û¶±ïÇÏ ¿ðËûþ¿ü  ¿Âó Û÷ Ûß±ý× 14-15 ¿é ձüò Âó±Ëõ/ îÂËõ ú¿õþßÂðËùõþ ôÂù ö±ù ýËõ ò±/ ¿ü ¿Âó Õ±ý×ëÂ× Ëê û±Ëõ/ îÒ±õþ õMËõÉõþ Îúø¸  ±Ñú ¿÷ËùËå/ Õ±õþ Ûü ¿Âó 1990  ü±ù ÎïËß ¿åù 1/ Ûõ±ËõþÝ î±ý×/ ¿ü ¿Âó  Õ±ý׿åù 1 ýËûþËå úÓòÉ/ îÂËõ ¿ü ¿Âó Û÷’90 ü±Ëùõþ 12, ’95 ü±Ëùõþ10, 2000 ü±Ëùõþ7, 2005 ü±Ëùõþ8 ÎïËß Ûõ±õþ ýËûþ Ëå 6/ Õ±õþ ßÂÑËáè ü ÎÂóËûþ Ëå 10 •¿åù 4—, îÂÔí÷Óù 4 •¿åù 8— ¿õ Îæ ¿Âó 3•Ã›¶ïË÷ 1, ÂóËõþ ëÂ×Âó¿òõDZäÂËò1—/ÛõþßÂ÷ ÎßÂò ýù· ëÂ×i§ûþò ßÂõþù ò± ßÂÑËáèËüõþÎòîÔÂËQ 䱿ùî ÂóÅ  õþ ÷ý±Ëæ±éÂ/  Õ±õþ î±õþ ôÂËù Õ±üò ßÂË÷ Îáù õ±÷ôèÂËKéÂõþ/ Ûé± ýËù Îî± õùËîÂý× ýËõ, ÕòÅi§ ûþËòõþ æûþ¯ Õ±üËù ¿æËîÂËå üõ ÂóÂý×/ üõ Âó ¿÷Ëù¿÷Ëú ÂóÅõþüö±õþ ß±ËæõþÎéÂ`±õþ Îû ö±Ëõ ö±á-õÒ ±Ëé±ûþ±õþ± ßÂËõþ ÎòûþôÂù±ôÂùÝ Îüý× ö±Ëõ ö±á-  õÒ ±Ëé±ûþ±õþ± ýËûþËå/ Ûý×ß±õþ Ëíý× Û ÂóËÂõþÎß±òÝ î±ËùõõþÎòî± Îá±ÂóËò Ý ÂóËÂõþ î±Ëùõõþ Ëß Îæî±Ëî ü±ý±ûÉ ßÂËõþËåò/ Ý ÂóËÂõþ Îòî± Û ÂóÂËßÂ/ îÂËõ æòü±ñ±õþí ÎûËýîÅ Â ß±õþÝ ÂóËßÂËé ï±Ëß ò±, î±ý×î±Ëðõþ Õ¿öÂÛ¶±ËûþÎòÂóËïÉõþÕ‚Â ¿ßÂåÅ  é± Ûñ±õþ -Ýñ±õþ ýËûþ Ëå Îß±òÝ Îß±òÝ Ýûþ±ËëÇ Â/ ÛËî ÕõúÉ Îß±òÝ ðËùõþý× ÎéÂ`±õþ õ±æ õþ±æòÏ¿îÂõþÎòÂóïÉ Îòî±Ëðõþ¿õÂói§  ýÝûþ±õþ Õ±ú‚± Îòý×/ Û÷ò¿ß ¿ýËüõ÷î ßÂÑËáè ü ÛõÑ îÔÂí÷Ó  ù ßÂÑËáèü Îæ±é ÎõÒ Ëñ ßÔÂËøjÅ  ò±õþ±ûþí-Îß ÎäÂûþ ±õþ÷ɱò Ý õ±õù± üõþ ß±õþ Ëß ö±ý× ü ÎäÂûþ±õþ÷ɱò Û¶±ïÇ   Ï ßÂõþËù û¿ð Îðà± û±ûþ ßÔÂËøjÅ Âóõþ±¿æî ýù ÛõÑ î±õþÂó¿õþí¿îÂËî õ±õù±Ý  ý±õþ ù î±ËîÂÝ ÎéÂ`±Ëõþõþ ü÷üɱ ýËõ ò±/ æûþ  Ï õ±÷ÂóÂý×ÎäÂûþ ±õþ÷ɱò ü±÷Ëù ÎòËõò/ ÂóËõþ ýûþî üÓS ÎõËõþ±Ëõ Õò±¦š± Õ±ò±õþ / î±õþÂóõþ ÎäÂûþ±õþ÷ɱò ÂóËð  ßÂÑËáè ËüõþÛ¶±ïÇ   Ï ßÔÂËøjÅ òò/ Û¶±ïÇ   Ï îÒ±õþ¦a   Ï õ± ÕòÉ Îß±òÝ ÕòÅ áîÂ/ Õ±õþö±ý× ü ÎäÂûþ ±õþ÷ɱò ÂóËð îÂÔí÷Ó  Ëùõþ õ±õù± üõþß±õþòò, îÒ±õþ¦a   Ï õ± ÕòÉ Îß±òÝ ÕòÅ áîÂ/ ÛËîÂÝ ÎéÂ`±õþõþ±æòÏ¿îÂõþÎýõþ ËôÂõþ ýËõ ò±/ ¿ü ¿Âó Û÷Ý ¿õÂói§ýËõ ò±/ Û¶Ÿ   ëÂ× êÂËî Âó±ËõþÎäÂûþ±õþ÷ɱò, ö±ý× ü ÎäÂûþ ±õþ ÷ɱò ðÅ ’æËòý×÷¿ýù±· æõ±õ ýù 25  æËòõþ ÷ËñÉ 12 æò ß±ëÂ× ¿kùõþû¿ð ÷¿ýù± ýò îÂËõ ÛËîÂý× õ± Îð±ø¸ ßÂÏ· Õ±õþ õ±÷ôèÂKé· áî ÂóÅ  õþ üö±ûþ õ±÷Âó ¿õËõþ±ñÏ ðËù ï±ßÂËùÝ ÷±òÅ  ø¸ ÎðËàËå òjÅ  ÎîÂÝûþ ±¿õþ õþ ÂóÅ  õþ Ëõ±ËëÇ Âõþ û¿ð ü¿îÂÉý×Îß±ò ¿õËõþ±ñÏÂó ÎïËß ï±Ëß îÂËõ Îüé±  ¿õñ±ûþ ß ßÔÂËø¸jÅ , ¿î¿òý×ÂóËï ÎòË÷ ¿õËõþ±ñÏõþ öӠ¿÷ß± Âó±ùò ßÂËõþ ¿åËùò/ Û  ß±õþ Ëíý× ÎäÂûþ±õþ÷ɱò ¿òõÇ  ±äÂò ¿òËûþÎâÒ ±é ÎÂóËß ëÂ× êÂËî Âó±Ëõþ/
ÂóÅõþËö±Ëé ÷±ùð± Õ±Ëå ÷±ùð±ËîÂý×
 Ý‹ ÷±ùð±ûþ ëÂ×i§ ûþËòõþ æûþ ýËûþËå/ îÂËõ ý×Ñ¿ùúõ±æ±Ëõþ¿ß ÕòÅ  i§ûþËòõþ·  îÂõÅÝ õ±Ë÷õþ± ¿æËîÂËå ÛõÑ ¿æËîÂËå  ¿ßÂc ëÂ×i§ûþòËß ý±¿îÂûþ±õþ ßÂËõþý×/ Ûé± ¿ßÂc Î÷±ËéÂý× ü±¿õÇß ëÂ× i§ûþò òûþ õÉ¿Máî ëÂ×i§ ûþò/
 
 fl¬˜« ‡±ø˘  fl¬˜« ‡±ø˘ 
 ı±øh¬ì Ùv¬…±È ˆ¬±h¬± 
 ı±øh¬ › Êø˜ 
 ø˙é±  Sê˚˛ øıSê˚˛ ø‰¬øfl¬»¸±  ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…  ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…  ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…  ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…  ı…±ı¸± - ı±øÌÊ… 
ŒÊ…±øÓ¬¯∏
 ¿õ:±ÂóËòõþæòÉ Îô±òßÂò
92327 90070
! πK y ôò
 ø˙é± 
2
 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ , Õ±÷±ËðõþÕ±ú± -
 Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð± 
Îü±÷õ±õþ
14 æÅ  ò, 2010
ŒÊ…±øÓ¬¯∏
 Î¬– ’À˙±fl¬ ˙±¶aœ 
 ÷±ùð±ûþ ßÂùß±î±õþÎæɱ¿îÂÇ  ¿õð ëÂ×Â󿦚î ï±ßÂËõòÛ¶¿î ül±Ëýõþ õþ¿õ, Îü±÷ Ý ÷¼ùõ±õþ •üß±ù 11 é±ÎïËß ügÂɱ 6 é± ÂóûÇ™L× ð¿Âí± 301 é±ß±/Îû±á±Ëû±á ßÂò æÅ¿õùÏ Îõþ±ëÂ, ëÂ×Ð õ±ùÅäÂõþ, ÷±ùð±,Îô±ò Ð 257434/ Ûà±Ëò ¿êÂßÅ ÂæÏ, ߊ‡ÂÏ Ã›¶dî ßÂõþ± ýûþ/
¬¿ ˙Ǭı˛‰¬SêıM«   œ 
 ßÂùß±î±õþ¦¤ ò±÷ñòÉ Îæɱ¿îÂø¸  ü¥Ú±éÂ Ý ý™¦¸Ëõþ౿õ𠕦¤íÇÂóðß Û¶±l— ›¶¿î ý×Ñõþ ±æÏ  ÷±Ëüõþ2 - 8 ÛõÑ 19 - 25 î±¿õþà ÷±ùð±ûþ ëÂ×ý× Ë÷k ßÂËùæ Îõþ ±ëÂ, ëÂ×#;ù ßv±Ëõõþ ¿õÂóõþÏËî ëÂ×Â󿦚î ï±ËßÂò/ ð¿Âí± 251 é±ß±/ Îô±ò Ð94341 39871/ Ûå±h±10-18 Ý 26-01 õþàÂóÓõÇ ëÂ×ðûþõþ±æÂóÅ  õþ, ÷ñÉ÷áè ±÷ •ÂóÓ  õDZäÂù— ßÂùß±î±-129 ëÂ×Â󿦚  î ï±ËßÂò/ ü÷ûþüß±ù 9 é± ÎïËß ügÂɱ 7 é±/ Îô±ò•033— 25268652/
 fl¬˜« ‡±ø˘  fl¬˜« ±ø˘ ¬˜« ‡±ø˘ 
 Õ±ûþ ± ä±ý× 
•÷¿ýù±—
Îå±é üÑü±Ëõþ¿úqõþÂó¿õþ äÂû±Ç ÛõÑ áÔ ý¦š±ùÏõþ  ß±Ëæõþ æòÉ ßÂ÷Ç  ê ¿ÂóåÅé±òýÏò Âó¿õþBåi§, ð±¿ûþQúÏù, ÷±çÂõûþüÏ  ÷¿ýù± ä±ý×/ Îû±á±Ëû±á Ð97334 04880
 ÷±ËßÇ¿éÂÑ Õ¿ôÂü±õþ
 Õ±ßÂø¸  ÇíÏûþ õÉ¿MQü¥ói§, ßÂï±õ±îǠ±ûþÂðÂ, Õò¿ñß 30 õåõþ, áè É±æÅ  Ëûþé ÷±ËßǠ¿éÂÑ  Õ¿ôÂü±õþ ä±ý×/ ÎõîÂò Õ±Ëù±äÂò±ü±ËÂóÂ/
 óËðõþ ò±÷ ëÂ× Ë{¡ à ßÂËõþå¿õ Ý  õ±Ëûþ ±ë±é± üý Õ±Ëõðò ßÂò 
‘...
 Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð± 
’,
 ëÂ×ý× Ë÷k ßÂËùæ Îõþ ±ëÂ, ¿ÂóËõþ±æÂóÅ  õþ, ÷±ùð± 732101
Readers are recommendedto make appropriate en-quires and seek appropriateadvice before sendingmoney incurring any ex-penses, acting on medicalrecommendations or enter-ing into any commitment inrelation to any advertise-ment published in this pub-lication. The Newspaperdoes not vouch for anyclaims made by the Adver-tisers of products and serv-ices. The Printer, Publisher,Editor and Owner of the Aa-mader Malda shall not beheld liable for any conse-quences, in the event suchclaims are not honored bythe Advertisers.
Œı˛ ˘ 
 ’Ú≈  ¸g¬±Ú 
131“266000
 øı˛ Ê±Àˆ« ¬˙Ú 
138“266944
 ı±¸ 
¬Û±ıø˘fl¬
252032
¤Ú. øı. ¤¸. øȬ. ø¸ 
252700“252295
 ’±¬Û±»fl¬±˘œÚ ¬Ûøı˛ À¯∏ı± 
¬Û≈  ø˘˙ 
100“252001/
 ˝±¸¬Û±Ó¬±˘ 
 üðõþ252947“252099Îõþ ùÝËûþ•266004/
 ’ø'ÀÊÚ 
ÎúŒ±õþÕô ÷±ùð± 94341 54314 ý×ëÂ×ï ßv±õ 253118/
 ıv ±Î¬ ı…±Ç¬
221427/
 ı˛ ±ÀÓ¬ı˛›¯∏≈ Ò 
 ¿ßÂÝõþ250923“221630 Õ±ý×. Û÷. Û 254100/
 ’…±•§≈  À˘k 
252947/
 ù¨˙±Ú 
248393/
 Ê˘ ¸±õ≠±˝ 
   ×252560/
 ı˛ ±iß  ±ı˛·…±¸ 
 ø¸È≈ ¬ ·…±¸ 
266181
 ’ø˜Ó¬ ·…±¸ 
266999
 ˜± ·…±¸ 
255359
 Î¬◊ Mı˛Ì·…±¸ 
268896
 Ê˚˛¿ ·…±¸ 
256958
ŒÈ¬ø˘ÀÙ¬±Ú ’øˆ¬À˚±· 
198“252911“266111
 ˜fl¬˘ 
 ˜±˘± 
101“252054,
 ‰¬“  ±‰¬˘ 
03513-255101
 ˝◊À˘fl¬øȬ™ ø¸øȬ
 ˜fl¬˜¬Û≈  ı˛
252055
 Ù≈ ¬˘ı±øh¬
266520
 ı˛Ôı±øh¬
266099
 øÚ˜±˝◊ ¸ı˛ ± 
266376
 ˜±˘± 
•Û.ý×— 253455
 Ú±ı˛ ±˚˛Ú¬Û≈  ı˛
260157
 ›ã ˜±˘± 
260228
Œ‚±h¬±¬Ûœh¬
266238
 ˜±øÚfl¬‰¬fl¬
272324
õ∂˙±¸Ú 
 øά. ¤˜ 
252381
¤. øά. ¤˜ ïøÊó
252351
¤. øά. ¤˜ ïøάó
253049
¤¸.øά.› ï¸ı˛ó
252733
¤¸.øά.›  ¬±‰¬˘ó
253362
 øά. ø¬Û. ¤˘. ›
252083
¤¸. ø¬Û 
252520
¤¸. ø¬Û ï’øÓ¬øı˛ Mêó
252661
 øά.¤¸.ø¬Û 
252148
 ø¸.’±˝◊ï¸ı˛ó
252018
 ø¸.’±˝◊ ¬±‰¬˘ó
252224
 ø¸.’±˝◊ï·±Àʱ˘ó
235338
 øά.’±˝◊.›
252349
 Û≈  ø˘˙ fl¬ÀKC±˘ 
252001“252951
 Û≈  ø˘˙ ˘±˝◊Ú 
252386
¬ Û≈  ø˘˙ ›˚˛ ±ı˛ À˘¸ 
252310
Œ˜±ı±˝◊ ˘ ¬Û≈  ø˘˙ 
94342 06708
¬Û≈  ø˘˙ Œà¬˙Ú 
 ˝◊—Àı˛ Êı±Ê±ı˛
252071
 ı˛Ôı±øh¬
266223
 ˜±˘± 
260222
 Δı¯ûıÚ·ı˛
224530
 ı±˜ÚÀ·±˘± 
266324
 ‰“¬±‰¬˘ 
252256
·±Àʱ˘ 
235327
Œ·±˘±¬Û·?
242660
 ˝øıı¬Û≈  ı˛ 
252664
 ˝øı˛ }¬f¬Û≈ı˛
255215
 fl¬±ø˘˚˛±‰¬fl¬
244310
 ˜±øÚfl¬‰¬fl¬
272333
Œ˜±Ô±ı±øh¬
248655
ŒÊ˘± ¬Ûøı˛ ¯∏ 
255038“258725
 ¸ˆ¬±øÒ¬ÛøÓ¬
252684
 ¸˝ ¸ˆ¬±øÒ¬ÛøÓ¬
252683
¬Û≈  ı˛ ¸ˆ¬± 
 ˝◊—Àı˛ Êı±Ê±ı˛
ÎäÂûþ±õþ ÷ɱò 252324 ö±ý× ü ÎäÂûþ ±õþ ÷ɱò 252029
 ›ã ˜±˘± 
ÎäÂûþ±õþ ÷ɱò 260235 ö±ý× ü ÎäÂûþ ±õþ ÷ɱò 260643
 ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…  ı…±ı¸± - ı±øÌÊ… 
Œ|øÌıX¬
 øı:±¬ÛÚ  ˜±S 35 Ȭ±fl¬± 
õ∂øÓ¬˘±˝ Ú 
 õÉ¿MáîÂ, Õõ±¿í¿æÉßÂ Ý Æõõ±¿ýßÂ
Œ|øÌıX¬
 øı:±¬ÛÚ  ˜±S 35 Ȭ±fl¬± 
õ∂øÓ¬˘±˝◊ Ú 
 õÉ¿MáîÂ, Õõ±¿í¿æÉßÂ Ý Æõõ±¿ýßÂ
9475- -814 814
‘... Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±’ ¿òûþ¿÷î ý±Ëî ò± ÎÂóËù Õ¿öÂËû±á æ±ò±ò Ûý× ò¥¤ Ëõþ/
 ó¿Sß± Û¶¿î ÷±Ëüý× ¿òûþ ¿÷î Û¶ß±¿úî ýûþ/ Õ±Âóò±õþÎóó±õþ ýß±õþ õgÅÂõþ ßÂ±å  ÎïËß ÎäÂËûþ ¿òËî öÅ ÂùËõò ò±/
Laptop on Sale
A Laptop, HCL Core 2Duo, 2 GB RAM, 160HDD, Card Reader,Bluetooth, Web Camon Sale. Contact:94341 54440
 ßÔÂøÂó{¡ÏËî õÒ±Ëñõþ ñ±Ëõ 
  þ ¿îÂò ß±ê± æ¿÷ Îð±îÂù± õ±¿h üý ¿õSûþ ýËõ/Îû±á±Ëû±á  9851887292
Kent Water Purifier
Îß±¥ó±òÏõþ ¿ë¿¦†˜ ¿õëÂ×éÂËõþõþ ß±Ëå ß±æ ßÂõþ±õþ æòÉÂó¿õþ|÷Ï Ý ßÂ÷ÇëÂ×ËðɱáÏ ÎüùüÄõûþ Û¶Ëûþ±æò/Îû±á±Ëû±á– 9832044577
/
9153467935
 
3
Îü±÷õ±õþ
14 æÅò, 2010
 Õ±÷±ËðõþáõÇ, Õ±÷±ËðõþÕ±ú± -
 Õ±÷±Ëðõþ÷±ùð± 

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Farhana Jesmin liked this
Aamader Malda liked this
Aamader Malda liked this
Aamader Malda liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->