Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Seeyon Kural - Feb 2011 - A Catholic Tamil Magazine

Seeyon Kural - Feb 2011 - A Catholic Tamil Magazine

Ratings: (0)|Views: 366|Likes:
Seeyon Kural - Feb 2011 - A Catholic Tamil Magazine
Seeyon Kural - Feb 2011 - A Catholic Tamil Magazine

More info:

Published by: TAMIL CATHOLIC MAGAZINES on Jan 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2011

pdf

text

original

 
©lWY¬ 2011 
ºúVôu ÏWp
   ○   
ºúVô²ÚkÕ úTÑm
 CúVÑ®u ÏWp...
Esú[,,,,,
¡±vÕ CúVÑ®p G]dÏ ©¬VUô]YoLú[,EeL[û]YÚdÏm Gu Au©uYôrjÕRpLs,
CmUôRjúRôÓ SUÕ ºúVôuÏWp BWm©jÕ 5 YÚPeLs ¨û\YûP¡\Õ
GuTûR U¡rÜPuùR¬®jÕd ùLôs¡ú\u,
Gu T¦dLôL VôoúTôYôo?
Guß Auß GNôVô ¾odLR¬£«PmBiPYo úLhPúTôÕ
A¥úVu SôuùNp¡ú\u
Guß U]ØYkÕ AYo Cû\F¯VjÕdÏ Ruû] Jl×d ùLôÓjRûRGNôVô 6:8.9 p Yô£d¡ú\ôm, AÕúTôuß SUÕºúVôu ÏWp F¯VoLÞdÏm ReLsGÝjÕdL[ôÛm. ù_Tj§]ôÛm SuùLôûP«]ôÛm YÛîh¥V Aû]jÕ SpEs[eLÞdÏm CjRÚQj§p ùSgNôokR Su±Lû[j ùR¬®jÕd ùLôs¡ú\u, YÚ¡\BiÓL°Ûm SUÕ T¦ Cuàm £\lTôLÜmGÝf£ÙPàm SûPùT\ EeLs JjÕûZl×mAu×m ù_TØm AY£Vm, CjRÚQj§pGuû] CqY[Ü BoYØs[. RôLØs[F¯V]ôn Uôt±VRtLôn Gu RûXY]ôm Cû\YàdÏm SiT]ôm CúVÑÜdÏm. ÕûQY]ôm çV B®VôÚdÏm Gu £WmRôrkR vúRôj§WeLÞm SUvLôWeLÞm,úUÛm GUÕ F¯VeL°u vRôTLÚm G]ÕêjR NúLôRWÚUô] PôdPo, ¡°ePuAYoLÞdÏm G]Õ U]UôokR Su±LÞmYôrjÕRpLÞm, ©\ URj§]Wôn CÚkRôÛm SUÕ T¦L°p SUdÏ ÕûQ ùNnÙmNúLôRWoLs º²YôNu. R]úNLo. ùYeLúPxúTôuú\ôÚdÏm GUÕ TôWôhÓdLs, YôÚeLsYôNLoLú[ ëRô ÏXj§u £eLØm RôŧuÏXd ùLôÝkÕUô]YWô] SUÕ CúVÑ ùRnYmTôRô[j§ÚkÕ E«ojùRÝkÕ TWúXôL£eLôN]j§p YpXûUVôn Åt±Úd¡\ôoGuTûR ùTÚûUÙPu EXLùUeÏm Tû\NôtßúYôm! £eL SûP úTôhÓ SUÕBiPY¬u CWiPôm YÚûLûV G§oúSôd¡Øuú]ßúYôm!!
ëRôúY! E]dÏm AßYûPdLôXmJuß Ï±dLlTh¥Úd¡u\Õ
(JúNVô 6:11)
 Cû\Vu©p :
PôdPo ú_. Bo
B£¬Vo
NôTeLÞm קV HtTôÓm CúVÑ úSN²u L®ûRLsLi®¯l× ù_Tm AY£VUô?ùR¬kÕ ùLôsúYôm - Tô©úXôu úRNmúVô]ô Á²u Y«t±p 3 SôhLs CÚkRÕEiûUVô?Uôt\m úRûY Sm BXVeL°p (YôNLo T¡oÜ) CYûWj ùR¬ÙUô? Hú]ôdÏ SiTô. Ju ª²h lÇv!Ak§ ¡±vÕ®u 666 Gu\ CXdLmUû\kR 2010 ×XokR 2011 (LtTû] Lô®Vm)®pVòo - Ck§Vô®u íoÕLPÜ°u NôVp Gu\ôp Gu]?B©WLôm EiûU«úXúV JÚ YWXôtß STWô? C[ûU«p BuUôûY LôjÕd ùLôsúYôm(Cû[Oo Tϧ)EeLs £kRû]dÏ £X úLs®Ls SWLjûRl Tt±V BfNoV ùY°lTôÓLs(ùRôPo)
 
©lWY¬ 2011 
ºúVôu ÏWp
   ○   
LôXf NdLWj§u LhPôVjRôp RuLPûUûV Ø¥jÕ. Gu ûLûVl ©¥jÕ. GpXômØ¥kRÕ Guß ùNôp. YÚ¡u\ 2011mBi¥tÏ Y¯®hÓ. Ru ¨LrÜLû[
(Eventsof 2010)
GpXôm GÓjÕdùLôiÓ. ©Rô®PmLQdùLôl×®dL. TWúXôLm ùNpYRtLôL.úUÚkÕ YÚm CWRj§tLôL Lôj§ÚkR 2010mBiûP Sôu LiúPu,AR²Pm GjRû]úVô ×jRLeLs.úSôhÓLs.¬´vPoLs CuàmLmlëhPo
CD
dLsGpXôm CÚkRûRdLiúPu, 2010mBi¥u AÚ¡pùNuß ¿eLsûL«pûYj§ÚdÏm CkR×jRLeLs GpXômGRtÏ GußBfN¬VUônúLhúP], éªûV®hÓl ©¬¡ú\ômGu\ úNôLjÕPu LôQlThPôÛm Sôu úLhPúLs®«]ôp EtNôLUûPkR 2010m BiÓ CûYùVpXôm 2010m Bi¥p SPkR ¨Lrf£Ls, R²U²Ru ùRôPe¡ EX¡pGpXô Lô¬VeLÞm CkR ×jRLeL°p Eó[[Õ, CûYLû[ùVpXôm TWU©Rô®u ûLL°pJlTûPdL T\kÕ úTôL úTô¡ú\u GußùNôu]Õm ®VkÕ úTôn AÕ Tt± ®[d¡fùNôpÛeLs Guß úLhÓdùLôiúPu,NmU§jR 2010 JÚ ×jRLjûR §\kÕLôh¥VÕ A§úX 2010 p ¨û\úY±] úYRj§u¾odL R¬N]eLû[ LiúPu, Cuù]ôÚ×jRLj§p CqYôi¥p GÓjÕdùLôs[lThPT¬ÑjRYôuL°u Th¥VûXl TôojúRu, AúR×jRLj§u Utù\ôÚ TdLj§p ReLsT¬ÑjRjûRÙm. AûZlûTÙm Lû\lTÓj§dùLôiP úRY_]eL°u ùTVoTh¥VûX LiÓA§of£VûPkúRu,AlT¥úV §Úm©lTôojR úTôÕ ¨û\úYt\®Úm©Ùm ¨û\úY\ôR YôdÏRjReLs Gu\×jRLjûRd LiÓ. Gu AÚ¡ÚkÕ 2010mBiûP úSôd¡ CÕùYu]? Gu\úTôÕ ARuØLj§p JÚ LYûX T¥kRÕ CkRl ×jRLj§pùTVùWÝRlThÓs[ úRYl©sû[LÞdÏ CúVÑ¡±vÕ CqYôi¥u ùRôPdLj§p £XYôdÏRjReLû[ ùLôÓj§ÚkRôo, B]ôpAYoL°u ¸rlT¥VôûUVôÛm. JjÕûZl×ùLôÓdLôûUVôÛm.TôYeL°u ¨ªjRØmAûR ùNnVØ¥V®pûX Gu\Õ, Sôu AkRl ×jRLjûR§\kÕ TôojRúTôÕJqùYôÚ TdLj§ÛmJÚ ST¬u ùTVÚmAYÚdÏ CkRBi¥p ùNnVlTPúYi¥V Lô¬VØmGÝRlTh¥ÚkRÕ,ARtÏ Ntß ¸ZôLAkR STÚdÏùNnVlThP Lô¬VØmAÕ GlúTôÕ ùNnVlThPÕ Gu\ úR§ÙmùR¬®dLlTh¥ÚkRÕ, úUÛm ¨û\úY\ôRLô¬VjûRÙm. ARtLô] LôWQeLÞmùR¬®dLlTh¥ÚkRûRl TôojúRu, B]ôp TXúToL°u Th¥VÛm ¨û\úY\ôR Lô¬Vj§tÏAmU²Rú] LôWQUôn CÚkRûRd LiÓ ÕVWlThúPu,AúR ×jRLj§u JÚ TdLjûR ×Wh¥]úTôÕA¦hPv Gu\ JÚ U²R²u ùTVoGÝRlTh¥ÚkR TdLj§p NôjRô²PªÚkÕYkR L¥RjûRd LiúPu, NôjRô²PªÚkÕYkR L¥RUô? Guß BfN¬VlThP G]dÏ.AdL¥RjûRl Tt± 2010m BiÓ ùNôu]Lô¬Vm AûR ®P BfN¬VUô«ÚkRÕ, AkRL¥Rm ©RôÜdÏ NôjRôu Gݧ] L¥Rm GußùNôp ¿úV AûRl T¥jÕl Tôo Guß GuûL«p ùLôÓjRÕ, A§p ©RôúY CkRA¦hPvdÏ ¿o 2007m Bi¥p CWh£lûTd
Uû\kR 2010 ×XokR 2011
LtTû] Lô®Vm
§Ú,
Nô, ùWYùWih ùNpYdÏUôo.
£u]UûX
 
©lWY¬ 2011 
ºúVôu ÏWp
   ○   
ùLôÓjÕ EmØûPV T¬ÑjR B®«uA©ú`LjûRÙm Rk¾o, BWmTj§pEiûUVô«ÚkR AYu A±ØLUô] TôYj§pÅrkÕ Cuß YûW U]k§ÚmT®pûX, B]ôpNûT«p T¬ÑjRYôû]l úTôX Ruû]d Lôh¥dùLôiÓ EmØûPV T¬ÑjR F¯VjûRÙmTôYd Lû\úVôÓ ùNnÕ YÚ¡\ôu, Cuß YûWU]m §ÚkR®pûX, G]úY AYàûPVBjÕUôûY TôRô[j§tÏ ùLôiÓ ùNpXG]dÏ EjRWÜ ùLôÓdÏUôß T¦ÜPuReLû[ úYi¥dùLôs¡ú\u GußGÝRlTh¥ÚkÕ, LYûXúVôÓAdL¥RjûR §Úl©]úTôÕ©RôÜdÏ GÝRlTh¥ÚkRUtù\ôÚ L¥RjûRÙm SôuLiúP], AûR GÓjÕYô£jR úTôÕ AÕ CúVÑ.©RôÜdÏ Gݧ] L¥RmGuTûR A±kÕ ùLôiúPuA§p ©uYÚUôß CúVÑ¡±vÕ Gݧ«ÚkRôo,©RôúY. NôjRôuA¦hPû^l Tt± GݧVLô¬Vm EiûU Rôu,B]ôÛm Sôu éª«pA¦hPvdLôL £k§V CWjRjûR ¨û]jÕAYàdÏ Cuàm KWôiÓLôX AYLôNm ùLôÓeLs,AYu Li¥lTôL §Úk§®ÓYôu, RVÜ ùNnÕNôjRô²u ®ÚlTj§tÏJl×dùLôÓdL úYiPôm,Guß ©Rô®Pm T¬kÕ úT£]. CúVÑ®u L¥RjûRd LiPúTôÕ GuLiL°p Li½o Y¥kRÕ, AkRd L¥Rj§u¸úZ CúVÑ ¡±vÕ Guß CWjRjRôpûLùVÝj§PlTh¥ÚkRÕ, ClT¥úV SôeLs úT£d ùLôi¥ÚkR úTôÕYô]j§úX ªLlùT¬V NjRm úLhPÕ, SôuGu LôÕLû[ ûL«]ôp ùTôj§d ùLôiÓ2010u ©u]ôp J°kÕ ùLôiÓ Gu] SPd¡\Õ Guß Gu LiLû[ H±hÓlTôojRúTôÕ. CúRô 2011m BiÓ çRoL°uBWYôWjúRôÓm ªÏkR NjRjúRôÓm ªÓdLô]úRôt\jÕPu CWRj§ÚkÕ C\e¡YÚ¡\ûRd LiúPu,Yk§\e¡]Õm 2010u ûLûVl ©¥jÕúRYàdúL U¡ûUÙiPôYRôL Gu\Õ,T§ÛdÏ 2010 BùUu Gu\Õ, 2011m Bi¥uûL«úX ©Rô®]ôp AÚ[lThP YôojûRLsGu\ ×jRLm ù_ôjÕd ùLôi¥ÚkRÕ,AûRl TôolTRtúL TWYNUôn CÚkRÕ AûRúVTôojÕd ùLôi¥ÚkR Gu²Pm CqYôiÓ(2011) éªdÏ ùNnVlTP úYi¥V Lô¬VeLs.úRY©sû[LÞdÏ AÚ[lTP úYi¥VB£oYôReLs GÝRlThÓs[Õ GußGu]Ú¡ÚkR çRu ùNôpX. GlT¥VôYÕAûRl TôodL úYiÓm Gu\ BReLmG]dÏs HtThPÕ,Gu ®ÚlTjûR úLhP 2011mBiÓ CûR Sôu RWUôhúPuG] Li¥l×PuùNôp®hPÕ, ÕVWj§p CÚkR Guû]l TôojÕU]ª\e¡], 2010m BiÓG]dLôL T¬kÕ úT£Ùm 2011×jRLjûR RW UßjÕ®hPÕ,LûP£VôL A¦hP³uLô¬Vj§p ©Rô Gu]T§ÛûWjRôo GuTûRVôYÕG]dÏ ùNôpX úYiÓm G]©¥YôRUôn úLhP úTôÕ. AkRlTdLjûR UhÓm SôuLôi©lúTu Guß ùNôpA¦hP³] TdLjûR×Wh¥VÕ 2011, A§p CúVÑ®u T¬kÕûWûV SôuHtß A¦hPÑdÏ CuàmKWôiÓ ¡ÚûTûVYZeÏ¡ú\u Gußm Cq®NVj§p NôjRô²u úLô¬dûLûV ¨WôL¬d¡\RôLÜm CdL¥Rj§u SLûXNôjRôàdÏ Aàl© ûYdÏUôßm ùNôp©RôYô]Yo ûLùVÝj§h¥ÚkRôo, ClT¥ L¥RjûR Sôu T¥jÕd ùLôi¥ÚdÏmúTôúR úSWUô¡\Õ CWRj§p HßeLs Gu\ çRoL°u áhPm BolT¬dL ªÏkRúNôLjÕPu 2010 m BiÓ G]dÏ ûLVûNjÕ CWRj§úX± Yôu úSôd¡ T\kRÕ,Au]ôokÕ CWRjûRl TôojÕd ùLôi¥ÚkR Gu úRô°uÁÕ JÚ ûL ûYdLlThPûR EQokÕ §Úm©lTôojúRu,AÕ 2011 m Bi¥u BRWYô]ûLLs,

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
John Agnel liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->