Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
29Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ma_inski_Elementi_za_II_razred_sr._kole

Ma_inski_Elementi_za_II_razred_sr._kole

Ratings: (0)|Views: 2,719|Likes:
Published by dinja84

More info:

Published by: dinja84 on Jan 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2013

pdf

text

original

 
Oqgovorni urednik
AimusELAM
RUSTEMPASIC
Recenzenti _ _
_,.f'
"
,
DO{;;
mr JANKO
'NINKOVIC;
dipi.
in;[;"
Mdins'ki
f!i.kulret
Sarajevo'"
__
EJD_B
HADZISELIMOVIC,
dip!.
in:1;"
Energojnve~t
-:-
Tvornita,Hmatutll
Satajevo
NEDO
VASIC,_
prof"
'I'ehnicld §koh\,;i
'ctmtm'
Zvo-rni~
Lektot
MILA
MALJUKANOV1G
Naslovna
~trana
MUSAREHIC
llustratoriBATRTC PERAZIC
i,
FADIL
CUSTOVIC
Tchni~ki
urcdnik
MILORAD
BAlIIC
Rorektor
BRANISLAVA VARICAK
Izdai~
"SVJETLOST",,DOUR
Zavou
loa
_udzbenike
i
na~tavna
sredstva,
SlIrajcI!()
Za
-i;!:dava(;a
SAVO ZIROJEVIC.
Tirai:
10000
pcimiera~a
Stllihpa:
"MINERVA";
lzdava~ka~!Hamparska
radna
orgmiuacija
...:...
OOU:R Stamparska
dcJatno~t,
Suboticu
Z3
stll1npariju
LAZAR ANDRASJ(';,
'graL
inol.
Savjet
za
unaprc;d.iv'anie vaspitno-'obrllZovnog rada Bosne
i
He-~cegovine-
od,o_b~io
je
i~davanje
i,upotrebu ovog
udibenika
odlukom broi. 07.119/84
od
17.
JUlli
1984, godine,
PR!1DGOVORU
svakodneVtlOm
Z£'llQtu
savremenog,CQvjekcja,vlj[;
58
potreba
za
poznava
njcrn
raz!icitih
maS£nskihdijeltnJa
-:-'
'njihovog',oblika, 'rnaterijqla od kog
5U
naCt'
njeni, te pri'mjene
£
naCina njt'hovpg
funkcionisanja.".ovaj
zahrjez)
izrazen
je
fwd
radnika u neposrednoj
proizvodnji~
posebno
,kod -metalaca kojima ja
to
d{o
projesiunalnedjelatnosti, Radnicima-rnetalcima,
hila
da
rade
u
proizvodl~ii
iii
eksploataq'j£
1Jia§ina,
nameee
se
potreba
temeljitog
pozn'avanja'mas£nskih d(jelova.,Upoznav§£ ovu materiju,
metalci
ce
jed1WSta'vniy'e
£
-kvalitetnije obav(jati svojezadatke
£,
istovl'cmeno,
ul1~jeStO'
pas£vn£
posl1iatraci;
,posra:iacc
akriz.:ni
kreatori
£
racionaiizat01;i
prot'zvodn01. procesa,
--ovaj
udzbenik
je
napisan prema
pr.og1'mnu
predmeta
ma§insk£
elementi~
u
OkV£l'U
zajednz'ckih
,programsk£h
osnova metalske strukc, Brojne ilustra.cije,crteZi
i
tabele olakSacc
ucen£ku.,
cesto,
prvi susret
sa
nekim
maJ~'nsk£m
d{'jelom
iii
sklopom.
Jpak,
-ovo
ne iskljucufe
potrebu
kori§ienia
,dopunskih
izvol'a, hao Itosu
jugoslove'f!Sk.i
standal'di; tabele, katalozi,
prirucnici
i
st,
Posnie svakog
poglavlja data su
kontl'oina
pita?~ia,
a
U
pojedinim slucajevima t'zradeni
$U
p1'irnJeri
prorqcuna
i
dali
kontrolni zadaci
za
vjdbe,
Za prosirenje
znanja
iz
ove
oblasti, zaintet"esovani
S6
:mogu
km'istit£
'broj
nom literaturom
-na
nasem
jeziku, ad
koje
je
iecian
d£o
naveden u pn'logu udzbe
m'ha,
Autor
 
1.
UVOD U MASINSKE ELEMENTE
1.1.
OPSTE NAPOMENE
U rn:aSinskim elementima
kaQ
naucllpJ disciplini prollcavaju se racionalni
konstrukdoni
oblici, osnove proracuna
i
principi izbonl
tp-aterijala dije10va
koji senajceSce
susreeu
u masinama
i
uredajima raznovrsne namjene.Svi mehanizmi
i
masine sastavljeni
Stl
od
niza elementarnih dijc10va -elemenata./ Svaki elemenat
ima
tacno
odre4enu
funkciju,.
ad
k6j'e zavise' njegov -oblik,veliCina
i
matedjal. Dijelovi koji se u
istam
Hi
sIicnom' obliku pojavljuju nu mnogim
i
razliCitim masinama, konstrukcijama
i
uredajima,
ikoji
se
ne
rnogu rastaviti
na
prostije dijelove, a da
pri
tome
Cine
funkcionalnu cjeiinu,-nazivaju
se
masinski
iii
strojni
dementi
CnpL
vijci, oprugc, zakovice"
z u p c a r i ~ c i -
itd.).
,Skup
vise masinskih dijelova
ko;i
cine 'jednu 1unkcionalnu Gjelinu-na?:iva
se
masinski
sklop
(npr.leziste,
\lentil, spojnica
i
s1.).
U sk;lopu se, zavisno
od
njegovesiozeriosti, moze,definisati vise podsklopova
(npL
vagonsk
ll
osovina
i
tocak, tocak
i
bandai,
vijcano vreteno, sa navrtkom).
Skup
vise sklopova
i
dijelova Jwji
Sll
sjedinjeni zajednickom fU,nkcijom naziva
se
masinska
grupa
(npr.: reduktor,
mjenjac, utedaj
za
upravljal}je kod,automobila
i
s1.).
Masinske
grupe
su
osnovne cjeIine jedne tn'asine. -U pra\ri!u svaki masinski
elelUent'vr~l
odredenu
elerncritamu, osnovmi funkciju
i
moze biti u
vidu jednog
dije1a iIi u
vidudjcIe
masinske gru'pe. .Masinski elementi u veCini slucajeva irn:aju standardJ:l,c oblike
j
d i n ~ c n z i j e . 
Sobzirom na siroko
podrucje
primjene, izraduju
se
u specijalizovanim tvormcama
na
visokoproduktivnim masinama
iIi
u tvornicama u 'Kojima izrada masinskih
de-
menata,
uz
redovnu
_pl;oizvodnju, omogucava -boijc koristenje masinskog
parka
iIi
manju
zavisnost
od
kooperanata.Elementi svake'masine medusobno
su
sjedi
I1
jeni)
ncb
,pokretno, a neki n'epo
hetno,
i
formiraju pojedine m,ehanizme.
Mehanizmom
se naziva iskustvenostvoreni rn.ehanicki sistem tijela namijeujcn
za
prctvaranje (transfo'nnaciju) kretanjajednog iIi vise tijc1a u
potrebna
kretanja
drugih
tijeb
(npr,
satnimehari4am, motorni
mehanizam
i
s1.).
Masinom
ili
strojem
nazivu
se
kombinacija pOjedin.ih-mcharpzama nami;_enjenih
za'
,iskoristavanje energijc,
Prema tom
kriteriju" razHkuju
se
dvaosnovna
tipa
masina:
pogonske (motod
s uriutraSnjim sagorijevanjertl"
parncturbine,
elektromotori
i
s1.)
i
radne
masine
(masine-ahnke,
ctizalic~,
pumpe
i
s1.).
Masincigradnja
fe
baza
teske industrije
'i
ima
vodecu ulogu'
li'
privredi
jer
os-novne
proizvodne ptod::se
u
industriji,'
saobrabiju,
poljopdvredi
i
d:rugim ,gra1iama5

Activity (29)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
serzo75 liked this
Mico Dukic liked this
Mega liked this
Milos Smiljanic liked this
Marta Ivanović liked this
Brand Str liked this
Dejan Jurisic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->