P. 1
Djeca Apokalipse i njihova hrišćanska pobuna

Djeca Apokalipse i njihova hrišćanska pobuna

Ratings:
(0)
|Views: 91|Likes:
Published by prijateljboziji
Православна књига о последњим временима
Православна књига о последњим временима

More info:

Published by: prijateljboziji on Jan 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2014

pdf

text

original

 
1
Deca Apokalipse i njihova hrišćanska pobuna
Monasi Jovan Marler i Andrej Vermut
 Uvod Deca Apokalipse i poslednja istinska pobuna
Naše poreklo
 
 
 
Naša smrt
 
 
 
 
Naše Vaskrsenje
 
 
 
 
 
 
Hrišćani
-
Istinoljupci Božiji
 
 
-
 
 
2
 
-
 
 
 
 
-
 
Hrišćanska pobuna
- poslednja istinska pobuna
 
 
Završna reč
 
preveo sa engleskog
 
Matej Arsenijevi
ć
 
Naslov izvornika
 
"Monks John Marler and Andrew Vermuth: YOUTH OF THE APOKALYPSE - and the Last TrueRebellion"
 
St.Herman of Alaska Brotherhood, New Valaam Monastery
 
Monk's Lagoon, Spruce Island, Alaska 1995
 
 
3
Uvod
 Sadr
Izdava
č
ka ku
ć
a "Svetigora" je u
č
inila pravi korak kada se odlu
č
ila da, u okvirusvoje biblioteke "Sv. Petar Cetinjski", objavi knjigu
„Deca
Apokalipse
i njihovahri
šć
anska pobuna, iz pera monaha Jovana (Marlera) i Andreja (Vermuta), PravoslavnihAmerikanaca i duhovnih sledbenika o. Serafima (Rouza) (1983.), velikog savremenog borca za Pravoslavnu Ameriku i Pravoslavlje na Zapadu, osniva
č
a i dugogodi
š
njegduhovnika Pravoslavnog manastira Sv. Germana Aljaskog, u divljini Severne Kalifornije,kod gradi
ć
a Platine. Knjiga koja se nalazi pred srbskim Pravoslavnim
č
itala
š
tvom pomnogo
č
emu je, zaista, retka knjiga, jer su je pisali mladi Pravoslavni Hri
šć
ani sa Zapadaza mlade Pravoslavne Hri
šć
ane
š
irom na
š
e civilizacije, koja je - po svim svojimpretpostavkama, na
č
elima i na
č
inu
ž
ivota - na kraju XX veka postala globalna zapadnacivilizacija. Pisali su je oni koji su u potrazi za Istinom - posle potucanja kroz vodu i vatrunihilisti
č
kog sveta - prona
š
li Hrista Bogo
č
oveka, jedinog Spasitelja
č
ovekovog, za one kojiprolaze kroz istu stra
š
nu vodu i stra
š
nu vatru, posr
ć
u
ć
i i tragaju
ć
i za HristomBogo
č
ovekom, jedinim Spasiteljem
č
ovekovim.Pisali su je:1) Da raskrinkaju jednu od, kako sami ka
ž
u, "najbolje
č
uvanih tajni zapadnecivilizacije" (koja tvrdi da je umro Bog i da nema Crkve, jer je - po Ni
č
eu - "prvi iposlednji Hri
šć
anin /tj. Hristos/, umro na Krstu"), otkrivaju
ć
i istinu da je - i danas, uvreme dana
š
njeg, "post-hri
šć
anskog" (=anti-hri
šć
anskog!) Novog svetskog poretka - jo
š
 uvek
ž
iva i pobedna ona ista i istinita hri
šć
anska vera, kojom je
ž
ivela i pobe
đ
ivala ranaCrkva, razapeta na krst tada
š
njeg "novog svetskog poretka" - paganskog Rimskogcarstva.2) Da - posvedo
č
iv
š
i spasonosnu istinu Hristovu, istinu Crkve Hristove, svetlost
Ž
ivoga Pravoslavlja - pozovu na pobunu "decu apokalipse", tj. mlade ovih poslednjihvremena, u kojima Zlo "bez zadr
ž
avanja", razobru
č
eno i legalno (kroz sve sisteme iinstitucije civilizacije) vlada svetom i istorijom.Zar (opet) na pobunu, re
ć
i
ć
e neko, zar u svetu koji je sav saz-dan od adskemonotonije bezbrojnih buna i pobuna? Da, na pobunu, ali na
jedinu istinsku idelotvornu
č
ovekovu pobunu
- na pokajanje kao prvu i poslednju hri
šć
ansku pobunu iustanak:a)
protiv zapadnog duhovno-politi
č
kog Zla
 , koje se samoprogla
š
ava i -
š
toratom,
š
to mirom - name
ć
e
č
itavoj planeti i istoriji kao jedino "dobro" ijedini "spas", b)
protiv zapadne La
ž
i
o Bogu ("umro je Bog", nema Spasitelja), o
č
oveku("umro je Bo
ž
iji
č
ovek", nema spasenja za
č
oveka) i o istoriji ("umrla je istorija kaosaradnja Boga i
č
oveka", nema Crkve kao spasenja sveta), koja se samoprogla
š
ava itiranski name
ć
e kao jedina spasavaju
ć
a "istina" iv)
protiv adskog totali
š
arizma Greha
u svetu poslednjih vremena, koji pretendujene samo na
č
ovekov ovozemaljski
ž
ivot, ve
ć
i na njegovu ve
č
nu sudbinu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->