Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
35Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Varolmanın_Gucu

Varolmanın_Gucu

Ratings: (0)|Views: 1,708|Likes:
Published by secrettime

More info:

Published by: secrettime on Jan 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2015

pdf

text

original

 
 
 
Ş
imdi'nin Gücü, Eckhart Tolle'yi günümüzün en önemli spiritüel ö
ğ
retmenlerinden biri haline getirdi.
Ş
imdi,
Ş
imdi'nin Gücü'nün devam
ı
niteli
ğ
inde olan ve uzun zamand
ı
r beklenen bu kitap —yakla
şı
ksekiz y
ı
ld
ı
r yazd
ığı
ilk kitap-Tolle'nin güçlü mesaj
ını
ve ruhsall
ığını
tamamen yeni bir ku
şağ
a ta
şı
yor.
Ş
imdi'nin Gücü'nün
s
ı
ra d
ışı
ba
ş
ar
ısı
ndan yola ç
ı
kan Tolle,
ş
imdi çok daha sevgi dolu yeni birdünyan
ı
n do
ğ
umunu göstermek için bizleri kendi ya
ş
amlar
ımızı
n ötesine ta
şı
yor. Bu, egomuzlayapt
ığımı
z mevcut kimlik tan
ı
mlamam
ızı
a
ş
arak, kim oldu
ğ
umuz hakk
ı
nda tamamen yeni bir dü
ş
üncetarz
ını
benimsemeyi gerektiriyor. Bunun olmas
ı
için, insan zihninin yap
ısını
n evrimsel bir de
ğiş
imgeçirmesi gerekiyor. Var Olman
ı
n Gücü'nde, Tolle ego temelli bilincimizin dinamiklerini detayl
ı
ca
ı
kl
ı
yor. Sonra nazik ve son derece pratik terimlerle bizi bu yeni bilinç düzeyine geçiriyor. Kendimizitan
ı
mlad
ığımı
z her
ş
eyin çok daha ötesine geçerek, gerçekten kim oldu
ğ
umuzu ve kimli
ğ
imizinsonsuz yüceli
ğ
ini deneyimleyece
ğ
iz.ECKHART TOLLE hiçbir din ve gelenekle ba
ğ
lant
ısı
olmayan ça
ğ
da
ş
bir spiritüel ö
ğ
retmendir. Yaz
ı
 ve seminerlerinde, basit ve derin bir mesaj
ı
antik spiritüel üstadlar
ı
n zamans
ı
z ve sade berrakl
ığı
ylanaklediyor: Ac
ı
çekmemenin, huzurlu olman
ı
n bir yolu daima vard
ı
r.Tolle s
ı
k s
ı
k seyahat ederek ö
ğ
retilerini tüm dünya ile payla
şı
yor. Vancouver, British Columbia'daya
ş
amaktad
ı
r.www.EckhartTolIe.comKOR
İ
DOR YAYIMCILIK - 25
VAR OLMANIN GÜCÜ
Eckhart Tolle
Özgün ad
ı
: A NEW EARTH / Awakening to Your Life's Purpose 2005Dutton, Penguin Group Inc. bas
ımı
ndan çevrilmi
ş
tir. © 2005 by Eckhart TolleYay
ı
n yönetmeni: Erdem Boz
İ
ngilizce asl
ı
ndan çeviren: Selim YeniçeriSayfa tasar
ımı
: Bilgin BudunBask
ı
: Oktay Matbaac
ılı
k,
İ
stanbul Cilt: Umut Matbaac
ılı
k,
İ
stanbul1. bask
ı
: Koridor Yay
ı
nc
ılı
k,
İ
stanbul, 2006K KOR
İ
DOR YAYINCILIKBinbirdirek Mah. Suterazisi Sok. No: 4/1 341 22 Sultanahmet-
İ
stanbulTel. : ( + 90) 2 1 2 - 638 62 63-64 / 51 6 70 60Faks : (+90) 2 1 2 - 638 62 65e-mail : info@beyazbalina.com.trBu bir Namaste Publishing kitab
ıdı
r.
 
 
İÇİ
NDEK 
İ
LER
1.BÖLÜM
İ
nsan Bilincinin Çiçekleri ………………………….. 15Ça
ğrışı
m........................................................................15Bu Kitab
ı
n Amac
ı
........................................................19Kal
ı
tsal Bozuklu
ğ
umuz................................................22Yeni Bilincin Yükseli
ş
i.................................................27Ruhsall
ı
k ve Din...........................................................30De
ğiş
imin Aciliyeti......................................................33Yeni Bir Cennet ve Yeni Bir Dünya..........................352. BÖLÜMEgo:
İ
nsanl
ığı
n
Ş
imdiki Durumu ………………….. 37illüzyon Benlik.............................................................39Zihindeki Ses.........................................................42Egonun
İ
çeri
ğ
i ve Yap
ısı
............................................46Kendini Nesnelerle Tan
ı
mlamak...............................47Kay
ı
p Yüzük.................................................................50Mülkiyet
İ
llüzyonu………………………………….54
İ
stemek: Daha Fazlas
ı
na
İ
htiyaç Duymak..................58Vücutla Kendini Tan
ı
mlamak....................................60
İ
çsel Vücudu Hissetmek.............................................63Varl
ığı
n Unutkanl
ığı
..................................................65Descartes'm Hatas
ı
ndan Sartre'm
İ
çgörüsüne..........66Bütün Anlay
ışı
n Ötesine Geçen Huzur......................673. BÖLÜMEgonun Özü ………………………………………. 71
Ş
ikayet Etme ve K
ı
rg
ı
nl
ı
k..........................................73Tepkisellik ve Kin.........................................................76Hakl
ı
Olmak, Haks
ı
z Ç
ı
karmak.................................78Bir
İ
llüzyona Kar
şı
Kendini Savunmak....................79Gerçek: Görece mi, Yoksa Mutlak m
ı
?........................81Ego Ki
ş
isel De
ğ
ildir......................................................84Sava
ş
Bir Zihin Yap
ısıdı
r..............................................86Hangisini
İ
stersiniz; Bar
ış
m
ı
, Yoksa Dram m
ı
?.......88Egonun Ötesinde: Gerçek Kimli
ğ
iniz..........................89Bütün Yap
ı
lar Dengesizdir..........................................91Egonun Kendini Üstün Hissetmesi Gerekir..............93Ego ve Ün.....................................................................944. BÖLÜMRollere Bürünmek: Egonun Çok Yüzlülü
ğ
ü ………. 97Hain, Kurban, Â
şı
k......................................................98
İ
çsel Tan
ı
mlamalardan Kurtulmak.............................101Önceden Belirlenmi
ş
Roller........................................102Geçici Roller................................................................104

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
ÖzgürIsik liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Alev Su liked this
Demet Laleli liked this
Demet Laleli liked this
zuveryaprak liked this
D.yksl liked this
Yavuz Cetin liked this
Ayhan Adsiz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->