Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cap 1

Cap 1

Ratings: (0)|Views: 13 |Likes:
Published by antonetaantohi

More info:

Published by: antonetaantohi on Jan 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2012

pdf

text

original

 
CAPITOLUL ISOCIOLOGIA CA ŞTIINŢĂ A UNIVERSULUI SOCIALI.1. Conceptul de "sociologie"
Noţiunea de
sociologie
a fost introdusă de Auguste Comte înanul 1832, în locul noţiunii de "fizică socială". Termenul provine dinfranţuzescul "societé" şi grecescul "logos", dar deşi rădăcinile suntstrăvechi, ştiinţa sociologiei este tânără în raport cu matematica, saulogica, sau fizica, atât de riguroase şi luate ca modele de referinţă.Cu mai bine de 2300 de ani înainte, Aristotel scria că "omuleste prin natura sa un animal social", fără ca această reflecţie săîntemeieze propriu-zis o ştiinţă.
Majoritatea  autorilor  au
definit  sociologia
ca
studiul ştiinţific sau pozitiv al faptelor sociale
. Ca variante de definiţiimenţionăm câteva exprimate succint:E.Durkheim -
ştiinţa faptelor sociale
;G.Gurvitch -
ştiinţa fenomenelor sociale totale
;D.Gusti -
ştiinţa realităţii sociale
;Tr.Herseni -
ştiinţa societăţilor omeneşti
.
Specificul sociologiei
a.
Spre deosebire de alte ştiinţe sociale,
sociologia
nu selimitează la o latură sau un domeniu al realităţii sociale (prin aceastase deosebeşte de economie politică, demografie, istorie). Ea studieazăsocietatea integrativ şi unitar.
b.
Sociologia
ne dotează cu o formă specială de conştiinţă.Această cotiinţă ne ajută spre inţelegerea mai bua foelor sociale.  Berger  afirma  în  1963  că
sociologia
este  "o  ştiinţăliberatoare".
c.
Sociologia
poate deveni un instrument pentru dobândireainformaţiei despre noi înşine şi pentru a interveni în viaţa socială, sprea ne atinge anumite scopuri.
5
 
d.
 
Sociologia
are în principal caracter obiectiv, dar răzbat înea şi elemente având caracter partinic, exprimând interesele, ideileunei grupări sociale. Sociologia ca ştiinţă a întregului social vizeazăaşadar realitatea socială atât pe dimensiunea ei obiectivă, structurală,cât şi pe cea a subiectivităţii, a ideologicului.Socotind-o ca momentul de ruptură cu aprecierile simţuluicomun asupra fenomenelor cotidiene, Achim Mihu1)precizează că
sociologia
este "în mod esenţial studiul explicativ şi comprehensiv alrealităţii sociale în totalitatea ei, adică a unei realităţi sui-generis,precum şi a unor părţi, fenomene şi procese ale acestor realităţi înlegăturile lor multiple, variate şi complexe cu întregul". Aşadar,  caştiinţă a vieţii sociale,
sociologia
este o construcţie teoretică relativcoerentă, care descifrează legităţile acesteia.
I.2. Problematica şi funcţiile sociologiei
Sociologia
, ca orice disciplină ştiinţifică îşi propune nu doar acumularea de date despre realitatea socială şi analizarea lor, dar şiînţelegerea semnificaţiei problemelor sociale.
Sociologia
nu poate figândită doar ca o descripţie  ca sociografie  şi nici ca o viziunespeculativă. Ea nu se reduce la înţelegerea empirică a problemelor sociale de tre ndirea comu, ci este o  tratare ştiiifică aacestora. Problema socială în ştiinţă ia forma unor întrebări la careputem da răspunsuri prin cercetări metodice, riguroase. Problemasocială devine o problemă a ştiinţei numai în măsura în care reuşim săo  exprimăm  în  forma  unei  teze  verificabile  prin  cercetări,experimentări.  Formaţia  ştiinţifică,  teoretică  şi  metodologică  în
sociologie
este echivalencu dezvoltarea aptitudinii  de a puneîntrebări corecte realităţii sociale.Devenită ştiinţă de sine stătătoare de la jumătatea secolului alXIX-lea,
sociologia
are
ca obiect de studiu
realitatea socială înprocesul devenirii ei, privită ca întreg, legităţile şi ordinea socială.____________________ 
1)Mihu Achim - Sociologia dreptului, p.4.
Tot obiect al acestei discipline îl constituie colectivităţileumane, relaţiile şi comportamentele umane din cadrul acestora.Din această perspectivă, prima
funcţie
care defineşte esenţialstatutul
sociologiei 
este aceea de a formula problemele sociale, funcţia
6
 
teoretică. Este o modalitate de concepere ştiinţifică a socialului sau,altfel spus, are o funcţie explicativă şi interpretativă. Rolul ei este de aanaliza critic şi reflexiv realitatea socială.O a doua funcţie majoră o constituie aceea de diagnoză şiprognoză  socială,  de  elaborare  a  unor  predicţii  ştiinfice  asupradesfăşurării în perspectivă a proceselor. Desigur că aceste anticipări sepot formula numai pe baza cunoaşterii legităţilor care stau la bazaunor procese şi fenomene sociale.Unii sociologi, precum D. Gusti, formulează o a treia funcţiea sociologiei, aceea de a soluţiona problemele sociale funcţiapraxiologică.
I.3. Sociologia
 
ştiinţă centrată pe studierea vieţiisociale a lumii moderne
Schimbările profunde în modul nostru de viaţă din ultimeledouă  secole,  dinamismul  acestora,  au  impus  intensificareapreocupărilor pentru înţelegerea lor, pentru cunoaşterea posibilelor traiectorii ale civilizaţiei umane.În prezent, ni se pare normal ca mare parte a populaţiei săvieţuiască în oraşe şi să nu fie ocupată în agricultură. Şi totuşi, până înzorii epocii moderne un asemenea fenomen era neobişnuit; masacovârşitoarea a oamenilor era preocupată de asigurarea hranei princultivarea pământului. Până şi în civilizaţiile antice mai dezvoltate,precum Egiptul, Grecia, Roma, China, mai puţin de 10% din totalulpopulaţiei locuia la oraşe fiind ocupată cu activităţi neagricole. Astăzi,în cele mai avansate state, procentele aproape s-au inversat, iar acestanu este doar un aspect statistic, exterior, căci el a marcat  şicontinuă să marcheze  profund cele mai intime aspecte ale vieţiicotidiene, începând de la întemeierea familiei şi până la stratificareasocială.
Sociologia
îşi  găseşte  astfel  începuturile  în  strădaniagânditorilor de a pricepe impactul iniţial al transformărilor care auînsoţit procesul industrializării, implicit al urbanizării, declanşat înVestul Europei. Ea a rămas principala disciplină preocupată de naturaacestor schimbări. Cum lumea de astăzi este totalmente diferită decivilizaţiile "Primului Val"  denumirea generică aparţinându-i luiAlvin Toffler  este menirea
sociologiei 
de a ne ajuta să înţelegemaceastă lume a celui "de-al Doilea Val", în care unii continuăm să
7

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Dan liked this
sherryka liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->