Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni list [broj 3398, 20.1.2011]

Dnevni list [broj 3398, 20.1.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 1,714|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/24/2012

pdf

text

original

 
Dnevni
Dnevni
list
list
www.dnevni-list.ba
BROJ 3398
ISSN 1512-8792Cijena
1 KM, 5 KN, 0,5 EUR
 Četvrtak • 20. 1. 2011.
LIKVIDACIJAProdaje seimovina dabi se namirilipotražitelji
HERCEGOVINA OSIGURANJE
Općinski sud u Mostaru pokrenuo postupak posebne likvidacije
   7 .   s   t   r .
Brkić: Pozivaju se svi povjeritelji da u roku od 30 dana prijave sva potraživanja
INTERVJU Stjepan Krešić
Prelazimu HSP BiH
Bivši član Predsjedništva HDZ-a1990. i predsjedatelj Domanaroda Parlamenta FBiH
Kreševsku deklaracijurazvrgnuo je Dragan Čović
Iza sporazuma dvajuHDZ-ova stoje osobni interesi
   9 .   s   t   r .
Amerika dajepotporu koalicijina čelu sa SDP-om
Američki veleposlanik u BiH Patrick Moon podržao platformu četiriju stranaka
4. str.
 
 
Moon:Nemapotporetrećementitetu
ŠTRAJK
 UPOZORENJA
Policajci 15.veljače predzgradamavlada
8. str.
Široki BrijegNesreća
Dvojicaprivedena zbogpremlaćivanja ireketarenjaDva radnikapoginulakada je bagersletio nizprovaliju
21. str.20. str.
Miroljubivishodbalkanskogderbija
SP u rukometu
Srbija - Hrvatska 24:2442. str.
Poslovni svijet
Specijaliziraniposlovnitjednik 
Dnevnoglista,
poslovnevijestiizzemlje,regijeisvijeta,prezentacijeuspješnihtvrtki,poslovnisavjeti...
29NaslovnaFinancijeGospodarstvoGradnjainovitetiTehnoiauto
s
 
str.32.str.35.
UzregistracijutrebajuseplatitinaknadePonudabh.regionalnogturizma
Zaregistracijuautomobilapotrebnočak 13uplatnicaStrancizainteresiranizaregijuPlivaiMostar
str.36.
NjemačkiautomobilskiklubADAC
VrhunskopriznanjezaNissanQashqai
StanjebankarskogsektorausredišnjojiistočnojEuropi
Regionalne bankeokreću sekorporativnimkreditima
str.30.
JAGOLASIĆ
Podhitnopokrenutiinvesticijskiciklus
str.31.Pričeo“ekonomskojkonvergenciji”i“razliciufnancijskomprodoru”jošuvijekvrijede,predstavljajućiidaljepokretačepotencijalnograstaubankarskomsektorunašeregijeUrazdobljunakonkrize,većitroškovilikvidnostiirizikatražepreoblikovanjemodelaposlovanja,itopremadiverzifciranimkreditnimstrategijamaisokusiranjemnaodrživirazvojZapovećanjekonkurentnostidomaćegagospodarstvaizainteresiranostidomaćihistranihulagačapotrebnonapravitistabilanpolitičkiprostor,ističepredsjednikKomore
Danas prilog
AUSTRALIANOPEN
Ivan Dodig pružiosnažan otpor trećemigraču svijeta,Novaku Đokoviću
Dodig igraodok je imaosnage
43. str.
 
Događaji
2
Četvrtak • 20. 1. 2011.www.dnevni-list.ba
    D   n   e   v   n    i    l    i   s    t
Želite li da se čuje Vaš glas?
Imate li vijest za koju smatrate da je vrijedna pažnje?Želite li da se čuje Vaš glas? Dnevni list Vam stoji na usluzi.Kontaktirajte nas na telefon ili fax:
036/313-370, 036/313-375
 (Mostar), ili
033/717-220, 033/717-221
(Sarajevo).Posjetite nas na našoj web stranici
 
www.dnevni-list.ba
 
Najčitanije na webu 19. siječnja
1. Domazet, Domljan i Prlić kandidati za premij
SARAJEVO
- Banjolučkibiskup Franjo Komaricaupozorio je u utorak kakonjegovi pozivi da se zaštitehrvatski povratnici u Repu-bliku Srpsku ne nailaze ni nakakav odgovor posebice ista-knuvši kako na njegove apelenisu reagirali čak ni politi-čari iz stranaka u Bosni iHercegovini s hrvatskimpredznakom.“Koji su to hrvatski poli-tičari koji se bore za Hrvateu RS-u?”, postavio je pitanjebiskup Komarica gostujući upolitičkom magazinu “Crta”BHT 1.Biskup Komarica prošlog je tjedna uputio otvorenopismo načelniku policije uBanjoj Luci Darku Ćulumuupozoravajući ga kako senastavljaju sustavni napadina imovinu hrvatskihpovratnika u tom dijelu BiH,a kao primjer naveo je pljačkekuća u selima Šimići i Raljašgdje policija nikada nije pro-našla i uhitila odgovorne kojisu devastirali tek obnovljenekuće prognanih Hrvata.“Nitko me dosad nije kontak-tirao”, kazao je biskupKomarica ponavljajući kakose na ovaj način izravnodovode u pitanje sva obeća-nja koja javno daje predsjed-nik Republike Srpske Milo-rad Dodik navodno jamčećisigurnost Hrvatima zainte-resiranim za povratak.Banjolučki je biskupkazao kako trenutačno sta-nje zorno pokazuje da u vla-dajućim političkim garnitu-rama “uključujući i sadaš-nju” nema političke volje kojabi omogućila stvarni povra-tak prognanih tijekom rata.Komarica je kazao kakopolitičari ne mogu izbjećisvoju odgovornost za takvostanje konstatirajući kako seovime stavlja na kušnju nji-hova iskrenost.“Upravo su političari tikoji su sprječavali ljude ikada su se oni željelivratiti”, kazao jebiskup Komaricaustvrdivši kako ni onikoji su se javno zala-gali za intereseHrvata u BiH zap-ravo nikada nisuozbiljno poduprlinjihov povratakna područjekoje je sadau sastavuRS-a.
BANJA LUKA 
- Vijeće zazaštitu vitalnog interesaUstavnog suda RS-a prihva-tilo je zahtjev Kluba Boš-njaka u Vijeću naroda RS-aza utvrđivanje povrede vital-nog interesa bošnjačkognaroda prilikom izbora pred-sjednika Vlade te će meri-tornu odluku o tom zahtjevudonijeti u roku od mjesecdana. Vijeće je, naime, utvr-dilo da je u konkretnom slu-čaju provedena ustavnaprocedura te da su ispunjeneostale procesne pretpo-stavke za prihvatljivostzahtjeva, kao i da pitanjeizbora predsjednika Vladepredstavlja vitalni nacio-nalni interes konstitutivnihnaroda. Klub izaslanika boš-njačkog naroda smatra da jeodlukom o izboru predsjed-nika Vlade povrijeđen vitalniinteres Bošnjaka jer je one-mogućeno njihovo pravo dabudu adekvatno zastupljeniu zakonodavnim, izvršnim ipravosudnim tijelima vlasti iu procesu donošenja odluka.Time su, navodi KlubBošnjaka, povrijeđeneodredbe Ustava RS-a ozastupljenosti konstitutivnihnaroda na izabranim funkci- jama jer je isključivanjemBošnjaka sa svih šest funk-cija izvršena diskriminacijabošnjačkog naroda.
Povratnici u RS-u bez zaštiteDžombićevo imenovanjeblokirano do daljnjeg
Biskup Franjo KomaricaUstavni sud RS-a prihvatio zahtjev Kluba Bošnjaka
kaiji,titi
Piše: I. Marić• dogadjaji@dnevni-list.ba
SARAJEVO
- Sastanakpredstavnika 13 političkihstranaka koje imaju svojezastupnike u državnome Par-lamentu nije polučio nikakavdogovor, što se unaprijed islutilo. Znali su to i lideri trijunajjačih nacionalnih stra-naka, SNSD-a, SDA i HDZ-aBiH, Milorad Dodik, Sulej-man Tihić i Dragan Čović, pase nisu niti pojavili na tomskupu u zgradi državnog Par-lamenta. Dok su se njihovipredstavnici smješkali ukamere i jedan drugomenamigivali, oni su se bavilivažnijim poslovima.
Političke smicalice
Sulejman Tihić bi zasi-gurno došao na sastanak,međutim, morao je u Berlingdje se jučer sastao s kance-larkom Angelom Merkel.Nedolazak te trojice,možda i ključnih političkihigrača za formiranje nove vla-sti na državnoj razini, poka-zuje stvarni odnos premavažnom procesu formiranjaparlamentarne većine u zem-lji.Miloradu Dodiku apso-lutno odgovara konfuzija ipolitički metež kako bi mogaooptužiti bošnjačke stranke,poglavito SDP, da su glavnikrivci što država nema vlast ida je on zapravo u pravu kadastalno tvrdi kako političkestranke u Sarajevu želebahato i na silu nametnutivlast mimo volje srpskog ihrvatskog naroda.S druge strane, DraganČović također još uvijek neželi uspostavu vlasti na držav-noj razini dok se konačno neriješi pitanje formiranja vlastiu Federaciji, gdje on pokušavapreko Zagreba, Berlina i Vati-kana problem Hrvata interna-cionalizirati i zatražiti danetko izvana pritisne i uvjerilidera SDP-a Zlatka Lagum-džiju da dva HDZ-a morajuući u federalnu vlast.Zbog svega, čini se, upravu je Mladen Ivanić, pred-sjednik PDP-a, kada je ustvr-dio kako BiH neće imati vlastna državnoj razini čak niti doljeta. Možda je to malo pretje-rana prognoza dana u afektui s dosta ironije, ali je sigurnoda se podudara s otužnomčinjenicom da dogovora dugobiti neće. Treba se prisjetiti iIvanićevih riječi izgovorenihsvega nekoliko dana nakonopćih izbora i silnih euforičnihposlijeizbornih besmislicapolitičkih čelnika.Ivanić je već tada uvidioda “vrag dolazi po svoje” i daslijede iscrpljujuća peglanja ipolitičke smicalice u nedo-gled. I gatao je da nove vlastineće biti do travnja ovegodine. Sada se i dodatnokorigirao. U tom kontekstuvrlo je zanimljivo predviđanjeBože Ljubića, lidera HDZ-a1990., koji je po drugi putkazao kako ima dojam da nekipolitički čelnici već razmi-šljaju o izvanrednim izbo-rima.I Čović je slične crne slut-nje izgovorio još u izbornojnoći, svjestan da novastranka, SDP, upada u igru iremeti dosadašnji sklad i rav-notežu između uhodanih,gotovo mehaničkih, šablonavladanja između dvaju HDZ-ova, SNSD-a i SDA. Nikakonije suludo prizivati i sveozbiljnije razmišljati o izvan-rednim izborima u BiH bezobzira što oni neupitno značesamo besmisleno bacanjemilijuna maraka, ako ihuopće i ima, i neće u biti ništapromijeniti.
Bezvlašće
Ako Lagumdžija ostanečvrsto na svojim opredjelje-njima da na državnoj razininema puke, zbrojne koalicije iako Tihić ne omekša i nepovuče radikalniji potez, a toznači, recimo, partnerstvo s
BEZUSPJE
Ne nazire se rje
Izvanredni
AkoLagumdži ja ostanečvrsto na svo jimopred jel jen jimadana državno jrazininema puke matematke koalici je iakoTih ne omekša ine povuče radikalni jipotez,ato znači, recimo, partnerstvosa SBB-om BiH,ondanta drugo nepreosta je nego raspisati izvanredneizbore
 
3
Četvrtak • 20. 1. 2011.www.dnevni-list.ba
Oglašavajte se u Dnevnom listu
Ako se želite oglašavati u Dnevnom listu kontaktirajte našu marketingslužbu na telefone
036/313-370
(Mostar) i
033/719-755
(Sarajevo), ili nae-mail adrese:
marketing@dnevni-list.ba
, te
dnevni.ba@bih.net.ba
.Neka Vašu reklamu vide brojni čitatelji na području cijele države.
PonedjeljakUtorakSrijedaČetvrtakPetakSubotaNedjelja
PRILOGSPORTLIJEPI IZDRAVIMALIOGLASIPOSLOVNISVIJETTV +AUTOMALIOGLASIDNEVNIPLUS
 
DNEVNLIST
Vrijeme...
Temperatureu BiH za
20. 1. 2011.
po gradovima
Sarajevo 3Mostar 5Banja Luka 3Tuzla 3Zenica 3Bihać 4Livno 3Jajce 3Ljubuški 5
Pogoršanjevremenapraćenopovećanomoblačnošćuipadalinamakišeisnijega,uzpadvrijednostiatmosferskogtlaka,kod osjetljivih osobabimogloizazvatipromjeneraspoloženjaiglavobolju, a kod kroničnihbolesnikaosobito astmatičaraisrčanih bolesnikapoteškoćevezanezanjihovebolesti.
BihaćBanjaLukaSarajevoMostarBrčkoZenicaTuzla
ra?!, 2. Raspada se HDZ 1990., 3. Ubio se ispred crkve
LivnoJajceLjubuški
 
SBB-om BiH, onda uistinuništa drugo i ne preostajenego raspisati izvanredneizbore.Formalno pravno Vijećeministara može funkcioniratiu starom sazivu i nekolikogodina, što možda neki i želei zagovaraju, ali problem suoba doma državnoga Parla-menta. Država koja nemakonstituiran Parlament nemaniti vlast. To se upravo događau BiH i zato je pomalo čudnaizjava lidera SDS-a MladenaBosića koji je poručio kakonije tragično što u BiH jošnema nove vlasti jer je takvasituacija i u nekim europskimzemljama. Bosić jasno aludirana Belgiju koja doista nema Vladu već nekoliko mjeseci,međutim, BiH se ne može nitiu kojem pogledu uspoređivatis tom uređenom, demokrat-skom i financijski jakomeuropskom zemljom. To susmiješne i cinične usporedbe...Nakon zadnjega jalovoga,drugorazrednoga sastankatreba svakako promotritikompromisni prijedlogLagumdžije o mandataru zasastav Vijeća ministara BiH.Lagumdžija je iskazao spre-mnost odustati od svogakandidiranja pod uvjetom daostale političke stranke popu-ste i podrže nekog drugogkandidata iz SDP-a, pa čak ida ga same pronađu unutarte stranke.Lider HSP-a Zvonko Juri-šić se javno izjasnio da ne biimao ništa protiv da SDPdobije čelnu poziciju u Vijećuministara.Međutim, hrvatskestranke, točnije dva HDZ-a,inzistiraju da upravo onedobiju priliku izabrati čelnika Vijeća ministara zbog “džent-lmenske rotacije” koja jeranije dogovorena, ali i činje-nice da su Bošnjaci prekoSDP-a izabrali Hrvatimačlana Predsjedništva BiH.
Vijeće ministara
Ne ulazeći u mogućnostdogovora i potrebu za korek-tnošću političkih stranaka uprovedbi “džentlmenskog”,usmenog dogovora, treba jasno kazati kako ne trebamiješati i uspoređivati izborčlanova Predsjedništva BiH sdogovorom o mandataru zasastav Vijeća ministara. To su jednostavno dvije oprečnestvari.Izbor članova Predsjed-ništva BiH se isključivo tičeUstava i Izbornoga zakona isvakako se treba raspravljatio njegovim manjkavostimakoje su doprinijele da Hrvatibudu u podređenom položajui da im netko drugi bira članadržavnog Predsjedništva. Toapsolutno stoji, makar je upravu opet Zvonko Jurišićkada tvrdi da je HDZ bio višeod 15 godina u raznim vla-dama i mogao je barem pokre-nuti proceduru, ako ne i pro-mijeniti Izborni zakon.Imenovanje mandatara Vijeća ministara je isključivastvar demokracije i dogovorapolitičkih lidera. Praksa jestda mandatara predlaže naj- jača stranka pobjednica naizborima, ali to ne mora bititako, barem ne u složenimdržavama poput BiH.Samo treba jasno kazati,tu se ne broje nacionalnakrvna zrnca, nego ruke u Par-lamentu. Zato su te dvijestvari potpuno različite.Hrvatske stranke moraju bitidio neke parlamentarnevećine i stvar je tada rješiva.
NI PREGOVORI
enje za formiranje vlasti
zbori sve realniji
Božo Ljubić, lider HDZ-a 1990., podrugi je put kazao kako ima dojamda neki politički čelnici većrazmišljaju o izvanrednim izborimaDržava koja nema konstituiranParlament nema niti vlast. To seupravo događa u BiH i pomalo je čudna izjava Mladena Bosićakako nije tragično što u BiH jošnema nove vlastiČinjenica je da niti mogućiizvanredni izbori ne bi zacijelilimalignu političku scenu u BiH,samo bi se milijuni maraka bacili ubure bez dna, međutim, izlazanema osim kada bi se nekimapolomili prsti i zavrnule ruke

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Almir Brkan liked this
Žarmen Hamidović liked this
Emina Dizdarević liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->