Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Glas Srpske [broj 12421, 20.1.2011]

Glas Srpske [broj 12421, 20.1.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 199|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

 
^etvrtak 
20. januar2011.
Broj12.421
Godina
LXVIII
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWALUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
 HRONIKA SPORTDRU[TVO
Izbor doma}ihizvo|a~aza autoputrazvojna{ansa SrpskeDragicaDrapi}najboqa uRS, ali ne iu Trebiwu
странa
7
странa
14 
странa
 43
InspektorKomqenovi}pred hap{eweuzeo 2.000maraka mita
Sud 2007. doniopravosna `nu presu du  protiv urednika “Patriota“
DANAS
USTVNI SUD RS PRIHVTIO ZAHTJEV KLU BA BO[WAKA 
Sastanak predsjednika Srbije i Repu blike Srpske u Beogradu 
 
 J dinorj{ewe  dogovor tri naro da
Uo~i Jovawdana u Srpskoj odr`ana tradicionalna svetkovina
 Hrabri mla di }i pliva li zaKrst ~a sni
странa
9
Milorad Dodik i Boris Tadi}
FOTO: GLAS SRPSKE
Stevo Jovi~i} najstariji u Srpcu 
Vi jek pro`ivi, qekara nevidi
странa
8
 V L A   D  A   R S  u te  h  n i  ~ k omm a n d a  t u  r a d i re do  v no
Izbor Vlade RS potpuno legitiman i radi se o zloupotrebi prava veta u Vi je}u naroda. Bo{wa~ki veto ni je samo hir, nego politi~ki bezobrazluk, ko ji je do{ao od strane SDP-a i bo{wa~kih politi~kih parti ja, rekao Dodik. Mali} novu Vladu o~eku je u funkci ji do kra ja januara
ODLU KA OPRE MI JER31. JA N ARA 
странa
3
Sa liderom SDP-a BiH Zlatkom Lagumxijom ne mo`e se napraviti nikakva programska saradwa, jer su programi ove stranke, u su{tini, antidejtonski i antibosanski, rekao Dodik 
странa
2
U vri jeme dok sam bio potpredsjednik SDS-a Dragan ^avi} davao je naloge po jedincima, firmama i javnim preduze }ima
 
da da ju novac Vaskovi }u za “Patriot“. Ko god ni je ispunio taj zadatak,odmah se na{ao na udaru tih novina, ka`e \ekanovi}
 
^e  tiri go dine  ne izvr{ava ju  pr su  du pro tiv Vakovi }a
странa
5
F O O : G   L  S  S  S 
 
2
~etvrtak, 20. januar 2011.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
BEOGRAD- Predsjednik Srbi jeBorisTadi}ponovio  je ju~e u razgovoru sa pred- sjednikomRepublikeSrpske MiloradomDodikom da Srbi jasmatra da se do rje- {ewapoliti~kesituaci je  u BiH morado }idogovorom tri konstitutivnanaroda i dva entiteta.
Tadi} i Dodik su u Beo- gradurazmi jenilimi{qewa o politi~kojsituaci ji u BiH i Srbi ji, regionalnoj saradwi, evropskimintegra- ci jama i ekonomskojsituaci-  ji, javile su agenci je. - RepublikaSrpskani je protivformirawavlasti na nivou BiH i Savjetaminis- tara, ali na principurota- ci je, a Srbimatreba da pripadnemjestoministra inostranihposlova, jer je u pret hodnomsazivu na toj fun- kci ji bio predstavnik Bo{waka- izjavio je posli je sastankaDodik. Dodik je rekao da Srpska`eli da sprovedeizborne rezultatetako da Hrvatbude predsjedava ju}iSavjetami- nistara BiH, odnosno da to budepoliti~kipredstavnik Hrvata, a ne pripadnik  hrvatskognaroda. - Nas interesu ju~etiri ministarskamjesta i spre- mni smo da to uzmemo, a ko senalazi sa drugestrane, mawe nam je va`no- naglasio je predsjednik RS.Dodik je kazaoda se saliderom SDP-a BiH Zlatkom Lagumyijom ne mo`ena pra- vitinikakvaprogramskasa- radwa, jer su programi ovestranke, u su{tini, “antidej- tonski i antibosanski“. Dodao je da ~iwenica daRS prvi put sna`no i jedin- stvenonastupa na nivou BiH, {to ukqu~u jegotovo sve politi~keparti je, pred- stavqanovikvalitetko ji nesumwivoda jezna~a ja wenimpoliti~kimstavovi- ma.Dodik je rekaoda ne znaza sastanak u Berlinu na ko- me bi liderivode}ihpoli- ti~kihparti ja iz BiH ovih danatrebalo da razgovara ju sa wema~komkancelarkom  AngelomMerkel o problemu formirawavlasti u BiH. - Ne znam za taj sastanak,nisamdobionikakavpoziv. Veoma je nepristojno da mi se takvisastancizakazu ju prekosara jevskihmedi ja- dodao je on.Dodik je rekao da RSsmatra da popisstanovni{- tvatreba da budesproveden na nivouci jeleBiH, ali ne da se odredbomvlastformi- rapo popisuiz 1991. go dine do ne zna se ko jegvremena. - RS je pri hvatila da osnova za strukturirawe vlasti u BiH bude1991. godi- na do 2014. godine, a da po- sli jetogava`iposqedwi popis- rekao je Dodik. Istakao je da ga radu je {to Srbi jadobrorazumi je situaci ju u BiH, jer je ta zemqapotpisniki garant Dejtonskogsporazuma. Dodik je rekao da je saTadi}emrazgovarao i o za je- dni~kimpro jektima u ener- getici, privredi, kulturi i obrazovawu.
Za{to nikoga ne ~udi to {to je Klub Bo{waka u Vije- }u naroda RS ~ak 30 puta u pet godina pokrenuo pro- ceduru za za{titu vitalnog nacionalnog interesa? Mislim da je i wima samima to postalo besmisleno. ^iwenica da je Ustavni sud odbacio skoro sve wiho- ve zahtjeve, dovoqno govori o tome koliko su bili smisleni.
vinodrag.ovich@gma l.com
Bilo bi veoma dobro kada bi preduze}a iz Srpske dobila posao gradwe autoputa Bawaluka - Doboj. Dodjeqivawe velikih poslova predstavqa spas za doma}e gra|evince, koji bi za sobom povukli i sro- dne grane.
mil osh_liva ic@yahoo.com
www.glassrpske.com
SRBIMA ^ETIRI
ministarstva i po{tovawe rotacije
ZA GREB
- Ha{kotu`ila{- tvozatra`ilo je za {estoricu biv{ihpoliti~kih i vojnih ~elnikaHercegBosne240 go- dinazatvora, prenosehrvat- skimedi ji.Maksimalnih45 godinaza- tvorazatra`eno je za Jadranka Prli}a, SlobodanaPraqka, Milivo jaPetkovi}a i Brunu Sto ji}a,dok je Valentinu]o- ri}upredlo`enakazna od 35 godina, a BerislavuPu{i}u od25 godinazatvora. [estorka je optu`enaza  u~estvovawe u udru`enom zlo~ina~kompodu hvatupro- tjerivawabo{wa~kogsta- novni{tva iz di jelova BiH na teritori jiHercegBo- sne s ciqempripa jawaHrvatskoj.
 JERU SA LIM- Sud u Jerusalimudonio je ju~eodluku da Ale- ksandarCvetkovi}ko ji je uhap{en u Izraelu
pod optu`bom zaratnezlo~ine na podru~juZvornikabudeizru~en BiH. OdlukomsudaCvetkovi}}e ostati u pritvorutokompripreme izru~ewa. Cvetkovi} je uhap{en na zahtjevTu`ila{tva BiH, a osumwi~en je za u~e{}e u ubistvu od 1.000 do 1.200 Bo{waka nafarmi“Brawevo” u bliziniZvornika. On je bio pripadnik10. diverzantskogodredaVojske RS, a rani je su ga ispitivaliis- tra`iociHa{kogtribunala. U Tu`ila{tvu BiH o~eku juda }e vlastiIzraela u {to kra}em rokuispunitiuslove za izru~eweCvetkovi}a. Sud BiH odredio je ju~ejednomjese~nipritvorBo`idaruKu- veqiosumwi~enom za genocid u Srebrenicizbogposto jawabo-  jazni da bi mogaoometatikrivi~nipostupakutica jem na svjedoke i sa u~esnike. Kuveqa je uhap{en18. januara u ^ajni~u, a osumwi~en je da je kao slu`benikSpeci jalnebrigadepolici je Centra za obuku“Ja horina“ pri MUP-u RS u~estvovao u stri je- qawuzarobqenihBo{waka iz Srebrenice.G. O.
Odluka suda u Jerusalimu
Izra el }e izru~iti
 Aleksandra Cvetkovi }a
BAWALU KA 
- Vi jest dase u Tu`ila{tvu za ratnezlo- ~ineSrbi jenalazeoptu`ni- ceprotiv392 dr`avqaninaBiH, ko ju su ju~eobjavilisa- ra jevskimedi ji, potpuna je de- zinformaci ja. Rekao je ovo za “GlasSrpske“ zamjeniktu`ioca za ratnezlo~ineSrbi jeBruno Vekari}.List“Oslobo|ewe“ obja- vio je ju~e da je pravosu|e Srbi jekra jemdecembrapro- {legodinepo~eloda radi na optu`nicamaprotiv392 Bo{waka, dr`avqanina BiH,za ko je se sumwa da su po~ini- liratnezlo~ine nad 988 srp- skihvojnika i civila, me|u ko jima su i dvi jedjevoj~ice, iz srebreni~ke i bratuna~keop- {tine.- U Tu`ila{tvuSrbi je ove optu`nicenema- nagla- sio je Vekari}.On je dodao da je saradwaizme|uTu`ila{tvaSrbi je i Tu`ila{tva BiH u posqedwe vri jemepo ja~ana. - Dogovoreno je da }e sve te`eslu~a jeveratnihzlo~ina ova dva tu`ila{tvarje{avati za jedno- naveo je Vekari}. Tu`ioci BiH i Srbi je u decembrupro{legodinepos- tigli su dogovor o potpisi- vawusporazumako ji}e omogu}iti razmjenudokaza u krivi~nimdjelimaratnih zlo~inaizme|u dva tu`ila{- tva.Na sastanku je dogovoreno da tekstsporazumasa~iniRa- dnagrupa u ko joj}e biti po dva predstavnika oba tu`i- la{tva.V. [.
VIJEST
o optu`nici potpuna dezinformacija
Hrvatski intelektualni zbor
Zagreb treba daza{titi Hrvate u BiH 
MOSTAR- Hrvatskiintelektualci u BiH podr`ali su ju~e internacionalizaci juhrvatskogpitawa u BiH
i pozvalizva- ni~niZagreb da umjestoizjavepredsjednika i premi jeraHrvat- skeobjaviplatfor mu o pravednojborbihrvatskognaroda za  jednakopravnost u BiH. - Pozdravqamoaktivni jeukqu~ivaweHrvatske u rje{avawe goru}ihpitawa u BiH. Mislimo da je Hrvatskatrebalanastu- piti s ja~imdokumentomnego{to je izjava, ko ja je u me|unaro- dnojdiplomati jinajbla`idokumentko jim se izra`ava ju stavovijednedr`ave. Na javqenaplatformabila bi boqe, pre- cizni je i sveobu hvatni jerje{ewe- zakqu~eno je na sjedniciru- kovodstvaHrvatskogintelektualnogzbora u Mostaru.
Zahtjev Ha{kog tu  `ila{tva
Za biv{e ~elnike Herceg Bosne 240 godi na zatvo ra
Policija u BiH danas je ja~a, br`a, boqa nego ikad.
[tefan Feler,{ef
EUPM
-a u BiH 
Boris Tadi} iMilorad Dodik 
 Hag
Tadi} je naglasio da niko ne treba da ima dilemu oko saradwe Srbije saHa{kim tribunalom isti- ~u}i potpunu politi~ku opredijeqenost Srbije, kao i opredijeqenost “uoperativnom smislu“. - Srpske bezbednosne sna- ge i Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine daju maksimum da se preostali optu`eni za ratne zlo~ine prona|u, uhapse i privedu pravdi - rekao je Tadi}.
F O O : G   L  S  S  S 
Sa liderom SDP-a BiH Zlatkom Lagumxijom ne mo`e se napraviti nikakva programska saradwa, jer su programi ove stranke, u su{tini, antidejtonski i antibosanski, rekao Dodik
Sastanak predsjednika Srbije i Republike Srpske u Beogradu
 Je dino rje{ewe  dogovor tri na ro da
 
Proslavqeni srpski re`i- ser Emir Kusturica na ju~e- ra{wem sastanku sapredsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodi- kom prezentovao je projekat “Kamengrad“ u Vi{egradu za ~iju su izgradwu pripreme u punom jeku.Predsjednik Srpske rekao je da je veoma zadovoqan vi|enim, istakav{i da }e Kamengrad biti jedan od za- {titnih znakova Republike Srpske. U Vi{egradu }e se uskoro pojaviti bilbordi na kojima }e biti pred- stavqen Kamengrad.
KA MENGRAD
Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine Srbije
Nema op tu  `nica pro tiv 392 Bo{waka
   F   O    T   O  :   R   O   J   T   E   R   S
Cvetkovi} u sudu u Izraelu 
 
GLAS SRPSKE
~etvrtak, 20. januar 2011.
3
BAWALUKA - Raspored obaveza predsjednika Vlade Hrvatske Jad-ranke Kosor za budu}i period jo{ nije stigao do nas i trenutno ne-mamo informacija o tome kada bi ona mogla ponovo da najavi posjetuBiH, kazali su ju~e “Glasu Srpske“ u Vladi Hrvatske.- Premijer je trenutno van Zagreba. Nismo dobili nikakav novi pro-gram kako bismo eventualno imali vi{e informacija o datumu kadabi mogla da posjeti BiH - rekli su u Vladi.Kosorova je trebalo u utorak da stigne u najavqenu posjetu BiH, ali jewena posjeta otkazana jer avion zbog magle nije mogao da sleti nasarajevski aerodrom. V. K.
Bankaru nov~ana kazna za odavawe podataka “Vikiliksu“
CIRIH-
[vajcarskiregionalni sud osudio je ju~ebiv- {egbankaraRudolfaElmerako ji je “Vikiliksu“ ustupio podatke o 2.000 vlasnikaof{orbankarskihra~una za oda- vawepovjerqivihinformaci ja i iznu|ivawe, javio je Ta- njug.Elmerne}ebitipritvoren, ve} samotreba da platikaznu od oko 7.500 dolara. Optu`baje, me|utim, tra`ila da bude osu|en na zatvorskukaznu od osammjeseci uz nov~anukaznu od oko 2.000 dolara. Elmer je priznao da je poslaopo- vjerqivebankarskepodatkeporeskimvlastima, medi jima i kasni je“Vikiliksu“, ali je negirao da je ucjewivao i pri-  jetio bombom rukovodstvu {vajcarske banke "Julijus Ber" ukojoj je radio do 2002. godine.
Po~elo su |ewe biv{em ambasadoru Sloveni je u BiH 
QUBQANA-
Biv{emambasadoru Sloveni je u BiH Nata{iVodu{ek ko ja je pi janaizazvalate{kusao- bra}ajnunesre}u u Sara jevuju~e je po~elosu|ewe, javio je B92. Optu`nicateretiVodu{ekovuda  je pri jedvi jegodine sa 1,84 promi- laalko hola u krvi, izazvalasaobra- }ajnunesre}u u Sara jevu u ko jojje te{kopovri je|enNi jaz Zorlak. Vodu{ekovatvrdi da na vodioptu`nicenisuta~ni, da je vozilabezbjednombrzi nom od 65 kilometarana ~as i da ni jepila, ve} radilado jutarwih~asovapriprema ju}i posjetuslovena~kogpredsjednika BiH.
SDA izni jela stavove o formirawu vlasti i Ustavu
BERLIN-
Primjenaizbornihrezultata u BiH, proble- mifunkcionalnostivlasti i izmjenaUstava BiH bili su temarazgovoradelegaci je SDA i savjetnikawema~kog kancelaraAngeleMerkel za spoqnu i bezbjednosnupoli- tikuKristofaHojzegena u Berlinu. Iz SDA, ~i ju su delegaci ju predvodili predsjednik i ~lan predsjedni{tvastrankeSulejmanTi hi} i BakirIze- tbegovi}, saop{teno je da su izni jelisvo jestavove u po- gleduizmjeneUstava i primjeneizbornihrezultata. Doda ju da se u budu}emperiodumo`eo~ekivati i za jedni~kisas- tanakpredstavnikawema~kihdr`avnihinstituci ja sa li- derimastranaka u BiH. @. Do.
Ne zna se kada }e Jadranka Kosor posjetiti BiH 
PI[E: VEDRANA KULAGA
vedranak@glassrpske.com
BAWALU KA- Vi je }e zaza{tituvitalnoginte- resaUstavnogsudaRepu- blikeSrpskeprihvatilo  jeju~e da razmatrazahtjev KlubaBo{wakauVi je }u narodaRSzautvr|ivawe povredevitalnoginteresa bo{wa~kognarodaprili- komizboraAleksandra Yombi }a za premi jera Srpske.
PredsjednikUstavnog sudaRS MirkoZovkokazao  je novinarimaposli jesje- dniceVi je}ada jesazvao novusjednicuza31. januar, kada bi trebalo da bude odlu~eno da li je izborom Yombi}apovri je|envital- niinteresBo{waka.Zovko je po jasniodaje na ju~era{wojsjedniciVi-  je}apredmetodlu~ivawa Vi je}abilopitawepri-  hvatqivostizahtjeva, odno- snoposto jawauslovaza meritornoraspravqawei odlu~ivaweotomedalije osporenomodlukomNaro- dneskup{tineRSpovri je- |envitalniinteres bo{wa~kognaroda. Predsjednik RS Milo- radDodikrekao je da jeizborVlade RS potpunole- gitiman i da se radi o zlo-  upotrebipravaveta u Vi je}unaroda. - Bo{wa~kivetoni je samo hir, negopoliti~ki bezobrazlukko ji je do{ao od strane SDP-a i bo{wa-~kihpoliti~kihparti ja. Za vri jemeizborapredsjedava-  ju}egVi je}anarodarekli smo da ni jesporno da to bu- deBo{wak, ali nismospremni da glasamo za sva- kog. Mislim da se radi otome da i RS budeza us- tavqena u procesukonstitu- isawavlasti- rekao jeDodik.On je naveo da se kod“sara jevskogpoliti~kog krugaprepozna jelogika, ako nama ne ide, neka neide ni wima.- To je razlogza{to misadamoramo da sa~ekamo  jo{ desetak do 15 dana da Ustavni s ud odlu~i o tome-rekao je Dodik. AntonKasipovi}, ko ji obavqadu`nostpremi jera RS, kazao je “GlasuSrpskeda }e Vlada RS nastaviti da radi na uobi~a jenna~in. - Vjeru jem da ne}ebiti nikakvihposebnihpote- {ko}a u wenomfunkcioni- sawu u dosada{wemsazivu- istakao je Kasipovi}. Predsjedava ju}iVi je}a naroda RS MomirMali}ju- ~eni jehtio da komentari- {eodlukusuda, a vetoKluba Bo{waka je okarakterisao kao politi~ki hir. - O~eku jem da }e Sud upostupkukadabudeodlu~i- vao u meritumuodbitiovaj zahtjevBo{waka jer nemarazloga da ga pri hvati. Us- tavni sud ne mo`eda odre- diko ja}e od {estustavnih funkci japripastiko jem narodupo jedina~no,jer te odlukedonoseizabrani predstavnicinaroda- re- kao je Mali}.Mali} je, komentari{u- }imogu}nost da se posli je svega ode na Us tavni sudBiH, istakao da taj sud “ne- mavezesa ci jelomsitu- aci jom.- Ako bi i podni jeli zahtjev kod Ustavnogsuda BiH,to ne bi ni{taza usta- vilo i o~eku jem da }e Repu- blikaSrpska do kra ja  januarari je{iti sve da bi- smoimalikompletnuvladu u funkci ji- rekao je Mali}. KlubBo{wakasmatradajeodlukomoizborupred- sjednikaVladepovri je|en vitalniinteresBo{waka  jerje“onemogu}enowihovo pravodabuduadekvatnozas- tupqeniuzakonodavnim, izvr{nimipravosudnim organimavlastiiuproce- sudono{ewaodluka“. StavKlubaBo{waka jei daqe da Vi je}enaroda RS ni jekonstituisano na Pra- vilnikompredvi|enna~in i da ni jeispo{tovana odluka o zastupqenosti konstitutivnihnaroda, jer trenutnoni jednu od {est funkci ja na ko ja se vr{e imenovawa u RS ne za uzima-  juBo{waci.- U zavr{nojfazi smoinici jative i obrazlo`ewa tog pitawa i kra jem oveili po~etkomsqede}ese- dmiceuputi}emoUstavnom sudu RS na ocjenuustavnos- ti i zahtjev o pitawuizbo- rapredsjedava ju}eg i potpredsjedava ju}ihVi je }a naroda RS - rekli su u Klu- bu.Mali} je rekao da jeBo{wacima i daqeotvore- nomjestopotpredsjedava ju- }egVi je}anaroda RS. - Mogu}e je imenovati i nekog iz SDP-a, pa ~ak iMirsada\apu za potpred- sjedava ju}egVi je}a, ali mi- slim da je izborpredsjedava ju}egzavr{en- rekao je Mali}.
VLA DA RS
u tehni~kom mandatu radi redovno
“Glas Srpske“ saznaje u Us- tavnom sudu da su od sedam ~lanova Vije}a, ~etiri gla- sala za uzimawe zahtjeva u razmatrawe.U obrazlo`ewu odluke Vije- }a, navodi se da je Vije}e utvrdilo da je u konkretnom slu~aju sprovedena proce- dura saglasno Ustavu RS, te da su ispuwene ostale pro- cesne pretpostavke za pri- hvatqivost zahtjeva, kao ida pitawe izbora predsje- dnika Vlade predstavqa vi- talni nacionalni interes konstitutivnih naroda. - Vije}e }e u roku od jednog mjeseca, donijeti meritornu odluku o zahtjevu - pi{e u saop{tewu Ustavnog suda RS.
OBRA ZLO @EWE
Sjednica Ustavnog suda RS
FOTO: ARHIVA
Izbor Vlade RS potpuno legitiman i radi se o zloupotrebi prava veta u Vije}u naroda. Bo{wa~ki veto nije samo hir, nego politi~ki bezobrazluk ko ji je do{ao od strane SDP-a i bo{wa~kih politi~kih partija, rekao Dodik. Mali} novu Vladu o~ekuje u funkciji do kraja januara
Ustavni sud Republike Srpske prihvatio zahtjev Kluba Bo{waka
Kona~na odlu ka o izboru  premi jera RS 31. ja nu ara

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->