Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5526, 20.1.2011]

Dnevni avaz [broj 5526, 20.1.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 347|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

 
STUDIJE
BiH 13. svjetskiizvoznik fudbalera
PLJA^KA
Od voza~a otelikilogram zlata,srebro i novac
SREBRENIK 
Poginuladvojicaradnika
ALARMANTNO
Zaga|enje zraka u porastu
U Sarajevu i Zenici visoka koncentracija sumpordioksida,a u Banjoj Luci muku mu~e s ugljenmonoksidom
 Zgrada Predsjedni{tva BiH: Za obnovu treba dozvola Komisije za za{titu nacionalnih spomenika BiH 
G
usta magla i smog kojisu posljednjih dana pr-isutni u svim ve}im gr-adovima Bosne i Her-cegovine rezultat su pove}anogzaga|enja zraka i temperaturnihinverzija koje nastaju zbog nji-hovog specifi~nog geografskogpolo`aja.Kako tvrde neki od na{ih sa-govornika, stanje nije alarma-ntno, a nadle`ne slu`be redo-vno mjere nivo zaga|enja i rea-giraju prema najve}im zaga|iv-a~ima zraka.
 2. strana
   1   7 .  s   t  r  a  n  a
Dr`avne jasle:Ministri tra`e jo{ privilegija

@

Intervju:@arko Puhovski, profesor iz Zagreba

Nesre}e:Zorlak o su|enju Nata{i Vodu{ek 

Automobili:[ta su otkrili tehni~ki pregledi

Brua 
Propada zgrada koja treba biti ogledalo BiH
 3. str.
   5 .  s   t  r  a  n  a   8 .  s   t  r .   1   0 .  s   t  r .
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
~etvrtak, 20. 1. 2011.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5526
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
Proki{njava Predsjedni{tvo
7. strana 58. strana
   1   5 .  s   t  r .
 
Potvr|eno: EPBiH platila naknadu FERK-u
^
ekaju nas ve}ira~uni za struju!
^
ekaju nas ve}ira~uni za struju!
11. str.



 
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,20. januar/sije~anj 2011.
2
Gusta magla i smog kojisu posljednjih dana prisutniu svim ve}im bh. gradovimarezultat su pove}anog za-ga|enja zraka i temperatur-nih inverzija koje nastajuzbog njihovog specifi~noggeografskog polo`aja.Zrak zaga|uju ~estice su-mpordioksida (SO2), uglje-nmonoksida (CO), oksidinitrogena (NO i NO2) i ~a|.
Inspekcija reagirala
U Ministarstvu prostor-nog ure|enja i za{tite okoli{aKantona Sarajevo isti~u dasu u glavnom gradu BiH ko-ncentracije sumpordioksidavisoke, ali jo{ u prihvatljivimgranicama.- Zbog povremene po-ve}ane koncentracije {tet-nih materija u zraku uputi-li smo zahtjev Kantonalnojinspekciji da poja~a nadzornad zaga|iva~ima i oni suve} odreagovali. Me|u na-jve}im zaga|iva~ima je „Bagsenergetika“ iz Vogo{}e, kojaje emitirala 100 puta ve}u ko-ncentraciju sumpora od do-zvoljene, ali i druge kompa-nije, posebno proizvo|a~inamje{taja - kazala nam jeZijada Krvavac, pomo}nicaministra za za{titu okoli{a.Banja Luka, za razliku odSarajeva, muku mu~i s viso-kom koncentracijom uglje-nmonoksida, koja je poslje-dnjih dana u gradu na Vrba-su nadma{ila sve rekorde.Tako|er, prisustvo azotnihkiselina u atmosferi u ovomgradu najve}e je u poslje-dnjih {est godina. Iako BanjuLuku ranijih godina nisukarakterizirale sli~ne atmo-sferske promjene, stru~njacinapominju da se, u skladu sve}om koncentracijom sta-novni{tva, motornih vozila,stambenih kompleksa, i me-teorolo{ka slika u poslje-dnjih desetak godina u ovomgradu skoro u potpunostiizmijenila.I u Zenici je zaga|enje zr-aka dostiglo kriti~nu ta~ku.Nivo zaga|enosti lebde}im~esticama pra{ine, ugljenmo-noksida i sumpordioksidomdosegnuo je najvi{e vrije-dnosti izmjerene u poslje-dnjih {est-sedam godina,otkako je reaktivirana proi-zvodnja u „Arcelor Mittalu“Zenica. Koncentracija su-mpordioksida u zraku ve} se-dam dana je u stalnom por-astu.
Zadah ~a|i
Iako je nesno{ljiv zadah~a|i izazvao paniku me|ugra|anima Tuzle, tamo{njistru~njaci tvrde da nema ra-zloga za zabrinutost, jer mje-rni instrumenti pokazuju dasituacija jo{ nije alarmantna.
 M. A. - V. S. - A. D`. - A. H.
ALARMANTNO
Zaga|enje zraka u porastu u svim ve}im gradovima
Smog truje gra|ane
U Sarajevu i Zenici visoka koncentracija sumpordioksida, a u Banjoj Luci muku mu~e s ugljenmonoksidom
Sarajevo ju~er ujutro: Smanjena vidljivost ote`ava kretanje i vo`nju
(Foto: F. Fo~o)
KoncentracijaSO2 u Sarajevu
 1975
160 µg/m3
 1980
80 µg/m3
 1985
100 µg/m3
 1990
85 µg/m3
 1995
18 µg/m3
2000
22 µg/m3
2005
20 µg/m3
2010
(decembar)
41-200 µg/m3
2011
(januar)
50-150 µg/m3
Kotlovnice
Tvornice
Ku}na lo`i{ta
Toplane koje nekoriste plin
Automobili
500-1.000 KM iznosekazne za zaga|iva~e
Najve}izaga|iva~i
Ljekari upozoravaju dasu zaga|enja zraka veomaopasna po zdravlje ljudi, ada su najvi{e ugro`eni oso-be s hroni~nim oboljenji-ma respiratornog sistema,sr~ani bolesnici, djeca itrudnice.
Preporuke su sljede}e:
Ograni~iti kretanjeu jutarnjim ive~ernjim satima
Smanjiti otvaranjeprozora i prozra~ivanje
Lice i nos prekriti{alom ili maskom
[to vi{e boraviti naplaninama
Savjetiljekara
 µg/m3 - mikrogram po kubnommetru zraka
 Zenica: Zaga|enje dostiglo kriti~nu ta~ku
(Foto: A. D`onli})
 Banja Luka: Izmijenjena meteorolo{ka slika
(Foto: M. Lugi})
[ta mogu uraditi gra|ani
Smanjiti kori{tenje automobila
Grijati se na plin
Koristiti ugalj s malim sadr`ajem sumpora
Pobolj{ati toplotnu izolaciju ku}a i stanova
Prijaviti zaga|iva~e i spaljiva~e otpada
[ta mogu uraditi vlasti
Poo{triti kazne za zaga|iva~e
Pove}ati broj okoli{nih inspektora
Subvencionirati plinsko grijanje ugro`enimkategorijama
Rasteretiti saobra}aj izgradnjom zaobilaznica
 Za{tita preko nosa i usta
(Foto: S. Saletovi})
Mjerenja
240
 µg/m3dozvoljeni dne-vni prosjek su-mpora za sedamdana godi{nje
513
 µg/m3ju~er izmjerenakoncentracija
18 dana
trajeprekora~enje
 
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,20. januar/sije~anj 2011.
3
 Pi{e: Borka CERI] (borka
 avaz.ba)
Uli~niobra~uni
Dok dijele fotelje, niko se ne brine o mnogimaspektima problema u kojem nam se djecaradije la}aju oru`ja nego knjige
Samo na podru~ju sarajevskih op}ina Stari Grad i Centar za 20 da-na ove godine desilo se {est pucnjava i bomba{kih napada u kojimaje bilo i ranjenih. Vrhunac uli~nih obra~una je ranjavanje nedu`nog60-godi{njeg putnika koji je u ponedjeljak mirno sjedio u tramvajune slute}i da }e tri godine nakon monstruoznog ubistva Denisa Mr-njavca, na istom mjestu on biti `rtva naoru`anih siled`ija.Dan nakon incidenta u tramvaju, visoki zvani~nik EUPM-a izja-vio je da se u Sarajevu osje}a mnogo sigurnije nego u Frankfurtu iHamburgu!?Gra|ani Sarajeva ne `ele da im fild`an jutarnje kafe ispada iz ru-ku dok im se geleri ba~ene bombe zabijaju u prozore, jer se kom{ijanekome zamjerio. Ne `ele se u strahu vra}ati s pijace, razmi{ljaju}iusput i da li im je dijete koje koristi javni prijevoz `ivo i zdravo sti-glo do {kole ili ku}e. Niko ne `eli takav `ivot.Ta~no je da je policija ve}inu pucnjava i bomba{kih napada rasvi-jetlila i da se krivci nalaze u pritvoru, ali policija je tek institucija ko-ja se bavi posljedicama.Sli~na je situacija i u drugim gradovima {irom BiH. Razularenihbandi na svakom je koraku. Za rje{avanje ovakvih problema potre-bna je {ira dru{tvena akcija, {to gra|ani uporno zahtijevaju od svo-jih vlasti.U ovom momentu nema svrhe ni organizirati gra|anske demo-nstracije i barem na taj na~in tra`iti reakciju vlasti, jer nje u ovojdr`avi fakti~ki nema. Dok se lome koplja zbog raspodjele ministar-skih fotelja, nema se ko brinuti o sociolo{kim, psiholo{kim, ekono-mskim i drugim aspektima problema u kojem nam se djeca radijela}aju oru`ja nego knjige.Sve dok pregovara~i ne po~nu razmi{ljati i raditi na tome da pr-omijenje stanje u kojem se nalazimo, dotle }emo se i dalje baviti cr-nim statistikama. Gospodo, dok vi ne radite, kriminalci su veoma or-ganizirani!
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
Nekoliko biv{ih ministara uVladi Kantona Sarajevo podnijeloje zahtjev da im nadle`na komisi-ja odobri isplatu pla}a i nakon {tosu napustili ministarske pozicije.Prema va`e}em zakonu, oniimaju pravo, u skladu s du`inomradnog sta`a, primati pla}u i godi-nu nakon odlaska s funkcije.
Uvezivanje sta`a
No, postavlja se pitanje je liopravdano da ljudi koji su na mi-nistarske pozicije, uglavnom, do{lis drugog radnog mjesta i s vi{e ne-go solidnim primanjima, nastaveuzimati novac poreznih obvezni-ka, a rije~ je o mjese~nim pla}amaod oko 1.600 KM.To se posebno odnosi na ljudepoput biv{eg SDA ministra kultu-re i sporta Emira Had`ihafizbego-vi}a, koji je tako|er podnio zahtjevza produ`enje svoje ministarskepla}e, iako kao poznati glumac, za-sigurno, prima atraktivne honorareza stalne anga`mane.Prema nedavno obavljenom is-tra`ivanju internet-portala Depo.ba,Had`ihafizbegovi}, kao jedan od na-jtra`enijih glumaca, godi{nje zaradi~ak 200.000 KM. Komentar o ovo-me od Had`ihafizbegovi}a ju~er ni-smo uspjeli dobiti.Me|u onima koji su zatra`ilinastavak isplate pla}a je i biv{i mi-nistar unutra{njih poslova KS@eljko Mijatovi}. On ka`e da jetaj zahtjev podnio kako bi povezaoradni sta` do povratka na radnomjesto u MUP-u KS.- Namjeravam podnijeti za-htjev da se vratim na radno mjestokoje sam ranije zamrznuo. Me|-utim, zbog revizije ~inovanja to bimoglo potrajati do 30 dana. Zatosam podnio ovaj zahtjev, jer nemogu mjesec biti bez reguliranogradnog statusa. Ali, svakako ne-mam namjeru taj novac uzimatipola godine - ka`e Mijatovi}.
Slomljena noga
Biv{i ministar zdravstva KSMustafa Cuplov za „Dnevni avaz“negira da je zahtjev podnio kakobi dobivao pla}u, ve} kako bi regu-lirao trenutni status.- Radnopravni status biv{egministra nakon preuzimanja ma-ndata nove vlade je upitan. Niti janiti bilo ko od kolega nema na-mjeru da uzima pla}u jo{ godinu.Mi nismo ljudi koji su do{li s uli-ce, ve} smo se pozvali na taj jedi-ni mogu}i propis koji regulira na{trenutni status. Ja sam na bolova-nju zbog slomljene noge i sadamoram imati nekoga ko }e mi vo-diti dokumentaciju o tome - ka`eCuplov.
 E. Ha. - T. L.
DR@AVNE JASLE
Ministri tra`e produ`etak privilegija
Treba li dobro pla}enomglumcu i dr`avna pla}a
Mijatovi} i Cuplov tvrde da samo reguliraju radnopravni status
Had`ihafizbegovi}godi{nje zaradi 200.000 KM, tvrdi portal Depo.ba
 Had`ihafizbegovi}: Podnio zahtjev  Mijatovi}: Vra}a seu MUPCuplov: Nismo s ulice
„Dnevni avaz“ do{ao jedo ugovora koji je Cuplov2007. potpisao sa JU „Domzdravlja“ Sarajevo, premakojem on zamrzava svoj ra-dni odnos u ovoj ustanovizbog ministarskog imeno-vanja. Ugovorom mu se osi-gurava povratak na radnomjesto direktora Doma zdr-avlja „Omer Masli}“.Kako saznajemo, u Do-mu zdravlja niko ne}e ospo-ravati njegov povratak, aliCuplov do sada nije obavije-stio direktora ove ustanove Slobo-dana Trnini}a da se `eli vratiti naposao. Rok za podno{enje tog za-htjeva je 30 dana od prestanka mi-nistarskog mandata.Na na{ upit ho}e li se vratitina staro radno mjesto, Cuplovje kazao da je to njegova priva-tna odluka i da jo{ razmi{lja otome.
Cuplov se mo`e vratiti na mjesto direktora
Uposlenik Slu`be za zajedni~ke poslove instituci-ja BiH Sead Ahmethod`i} jo{ nije vra}en na posao ia-ko je Sud BiH 23. novembra nalo`io Upravi Slu`beda ga vrati na radno mjesto koje odgovara njegovojstru~noj spremi i zdravstvenoj sposobnosti i dao zaizvr{enje rok od sedam dana.Ahmethod`i} je, o ~emu je „Avaz“ ve} pisao“,smijenjen kada je odbio obavljati privatne poslove,kao {to je odlazak na pijacu i obilazak svekrve, za svo-ju {eficu Melihu Jahjaefendi}.Da je u ovom slu~aju bilo kr{enja ljudskih pravai sloboda, ustanovili su i ombudsmeni za ljudska pr-ava BiH. Nakon provedene istrage sa~inili su prepo-ruku kojom sugeriraju da treba ispo{tovati odlukuSuda BiH i Ahmethod`i}a vratiti na posao.- Ako je radno mjesto referenta za gra|evinskeposlove ukinuto izmijenjenom sistematizacijom,Ahmethod`i}a treba rasporediti na drugo radno mje-sto koje odgovara njegovoj stru~noj spremi i zdra-vstvenom stanju te osigurati ostvarivanje prava izradnog odnosa na na~in koji isklju~uje svaki vid di-skriminacije - zaklju~uju ombudsmeni.
 F. K.
 Institucije BiH: Ho}e li ispo{tovati odluku Suda BiH 
Ombudsmeni za ljudska prava BiH
Vratiti Ahmethod`i}a na posao
 Faksimil rje{enja o statusu Cuplova u Domu zdravlja Sarajevo

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->