Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5527, 21.1.2011]

Dnevni avaz [broj 5527, 21.1.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 496|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/30/2013

pdf

text

original

 
’AVAZ’ SAZNAJE
[efovi diplomatija trebali raspravljati 31. januara, ali }e konsultacije trajati du`e
Prostor za ulogu MiroslavaLaj~aka
 Valentin Incko ide kod Ketrin E{ton
Karl Bilt u posjeti na{oj zemlji
Trojica mrtvih u lovi{tu iznad Kamenice
E
vropska unija (EU) odgo-dila je zvani~ne razgovoreo novom planu za BiH, ko-ji su trebali biti odr`ani kr-ajem januara, kako bi se dostigaovi{i stepen saglasnosti dr`ava ~lani-ca o mehanizmima oja~anog pri-stupa EU, saznaje „Dnevni avaz“.Ministri vanjskih poslova Uni-je trebali su ve} 31. januara obavitiklju~nu raspravu o prijedlogu vi-soke predstavnice EU za vanjskeposlove i sigurnost Ketrin E{tonza sna`niji pristup i reformu an-ga`mana EU u BiH.
 2. strana
Ministri odgodili raspravu o novom planu za BiH
Susreti: Visoki predstavnik u posjeti
PENZIONERI NAJAVILIVELIKE PROTESTE
Gripa:Registrirana i peta `rtva virusa H1N1
U BIHA]U UMRO42
-
GODI[NJI RVI
Umro Hasan Sarajli}
EU TRA@IFORMULU ZA
OJA^ANIANGA@MAN
 Policajci osigurali {ire podru~je tokom uvi|aja
(Foto: A. Memi{evi})
Sarajli}: Uspje{ni biznismen
19. strana
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
petak, 21. 1. 2011.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5527
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
 Za vido vi}i 
Moda: Veliki uspjeh ljepotica iz BiH
Sestre na Sedmicimode u BerlinuSestre na Sedmicimode u Berlinu
   4 .  s   t  r .
 3. strana
   3   0 .  s   t  r .
U k u p a n  t i r a `  o v o g  b r o j a  j e v i { e  o d 1 0 5 . 0 0 0  p r i m j e r a k a!
Standard:Mjese~ni tro{kovi ~etvero~lane porodice
U FBiH ZA HRANU TREBA
680, U RS 625 MARAKA
   1   0 .  s   t  r .
 
aktuelno
Dnevni avaz, petak,21. januar/sije~anj 2011.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Neizvjesna sudbina 21 radnika GRAS-a: Boje se da }e ostati bez posla
- U GRAS-u anarhija vladagodinama, ali i stalno dobreplate u odnosu na druge fir-me. Ako su ovo bili ne~iji igra~i, onda trebaju bi-ti ka`njeni, a ako su ~isti, treba onda kazniti dire-ktora. Mislim da direktor svakako zaslu`ujekaznu.
(aza)
PORTAL - komentar dana
Prema najavama, za de-set dana trebala bi biti odr-`ana sjednica Skup{tine Un-sko-sanskog kantona, nakojoj }e mandatar VladeUSK Hamdija Lipova~a za-tra`iti saglasnost za svojeimenovanje i imenovanjedevet ministara. O njihovimimenima ve} se s velikom si-gurno{}u mo`e govoriti.SDP je na mjesto mini-stra prostornog ure|enja ka-ndidirao op}insku pravnicuSinhu Kurbegovi}. Mini-star obrazovanja bit }e, kakostvari stoje, srednjo{kolskiprofesor Dario Juri}, a mini-star pravde Bi{}anin Andr-ej Mamontov, diplomiranipravnik s polo`enim pravo-sudnim ispitom. Za ministrazdravlja kandidat je dr. AmirMuri}, novope~eni neuropsi-hijatar iz Cazina.SDA, kao partner u bu-du}oj zakonodavno-izvr-{noj vlasti, za ministra fina-nsija predlo`it }e SanelaMahi}a iz Sanskog Mosta,aktuelnog {efa Biroa za za-po{ljavanje u tom gradu, alii predsjednika SDA Sans-ki Most. Resor poljoprivr-ede pripast }e Emd`aduGalija{evi}u, donedavnomkandidatu za funkciju na-~elnika op}ine Biha}.Ministarstvo privredevodit }e Hase Hajrlahovi}iz Cazina, biv{i direktordr`avne firme „Rad“ Cazini savjetnik biv{eg premije-ra [emsudina Dedi}a. Na~elo bora~kog ministarstvanajvjerovatnije }e do}i Ah-met Egrli} iz Klju~a, pre-dsjednik SDA Klju~.Resor policije dobit }eNSRzB, a ministarska fo-telja ~eka [efika Smlati}a,predsjednika ove stranke uUSK i direktora firme „Li-janovi}i“ u Velikoj Kla-du{i.
 M. DEDI]
Poznata imena ~lanova Vlade
Ko su novi ministri u USK
Potvr|ivanje imena najvjerovatnijeza deset dana na Skup{tini
 Lipova~a: ^eka saglasnost 
Zastupnik HDZ-a BiHu Skup{tini HNK i kandidatza predsjednika Vlade HNKDenis Lasi} potvrdio je za„Dnevni avaz“ da je njegovastranka, koja je osvojila na-jvi{e mandata u Skup{tiniHNK, uputila ostalim parla-mentarnim strankama pla-tformu za uspostavu vlasti.On je dodao da jo{ nemapovratne informacije od strana-ka kojima je poslan ovaj doku-ment, ~iji su „najbitniji eleme-nti da treba po{tivati izborne re-zultate i prava svih naroda“.- Stranke koje }e ~initi vla-st sigurno }e biti dva HDZ-a, a s bo{nja~ke strane mogubiti dvije opcije. Da li je toSDA sa SDP-om ili SDA saSBB BiH, to se treba vidje-ti. Moje osobno zapa`anje jeda bi na{i partneri u vlastimogli biti SDA i SBB - kazaoje Lasi}.
 A. Du.
Formiranje vlasti u HNK
HDZ BiH ponudio platformuparlamentarnim strankama
Univerzitetski pro-fesor i nekada{nji viso-ki funkcioner SDP-aHrvatske Zdravko To-mac rekao je da je ta-da{nji lider SDP-a Ivi-ca Ra~an tokom deve-destih godina prepo-znavao koje su namje-re SDP-a BiH te da tojstranci i Zlatku La-gumd`iji nikada nijehtio dati podr{ku.Tomac je naglasio da hr-vatski SDP nije htiopodr`ati Lagumd`ijuzato {to je pod fir-mom op}eg interesaskrivao politiku je-dnog naroda.- Ra~an je to pre-poznavao. SDP BiH`eli da uzme legitimnaprava hrvatskog naro-da i obespravi Hrvate- rekao je Tomac zaRadio Herceg-Bosne, preni-jela je Srna.
Tomac: Bosanskocvije}e
Univerzitetski profesor Zdravko Tomac
Ra~an i SDP nikada nisuhtjeli podr`ati Lagumd`iju
Evropska unija (EU) od-godila je zvani~ne razgovoreo novom planu za BiH, kojisu trebali biti odr`ani krajemjanuara, kako bi se dostigaovi{i stepen saglasnosti dr`ava~lanica o mehanizmima oja-~anog pristupa EU, saznaje„Dnevni avaz“.Ministri vanjskih poslo-va Unije trebali su ve} 31. ja-nuara obaviti klju~nu raspr-avu o prijedlogu visoke pre-dstavnice EU za vanjske po-slove i sigurnost Ketrin E{-ton (Catherine Ashton) zasna`niji pristup i reformuanga`mana EU u BiH.
Ovlasti za sankcije
No, kako nam je potvr|e-no iz vi{e diplomatskihizvora, interne ko-nsultacije o pake-tu mjera jo{ trajui zahtijevaju vi{evremena. Mo-gu}e je da }e seplan za BiH ufebruaru na}ipred {efovimadiplomatija EU.U sklopu tih razgovoravisoki predstavnik i specija-lni predstavnik EU ValentinIncko (Inzko) naredne se-dmice, 25. januara, imat }e isastanak s E{ton u Briselu.Najvi{e polemike unutarEU, kako saznajemo, i daljeizaziva pitanje pove}anjaovlasti i uloge novog {efaDelegacije Unije u Sarajevu.
Op}a saglasnost
Nekoliko zemalja, me|ukojima je najglasnija VelikaBritanija, tra`i da Unijaobavezno uspostavi mehani-zam u kojem bi ko~ni~arievropskog puta BiH moglibiti finansijski i na drugina~in sankcionirani. Takvemjere, prema sada{-njim planovima,EU bi mogla do-nositi samo odslu~aja do slu~ajai uz saglasnost svih ~lanicaUnije.Produ`ene konsultacije,istovremeno, daju prostora inovom izvr{nom direktoruEU za Balkan Miroslavu Laj-~aku da se uklju~i u cijelu pri-~u i doprinese postizanju op}esaglasnosti o tome kakoformulirati `eljenisna`niji anga`manEvrope u BiH.Ve} sada potpu-noje jasno da }e bi-ti poja~ana misijau Sarajevu i da }ebudu}i {ef Dele-gacije EU vjer-ovatno ubrzo ipreuzeti pozi-ciju specija-lnog predsta-vnika EU odIncka.
T. L.
„Avaz“ saznaje
Ministri odgodili raspravu o novom planu za BiH
EU tra`i formulu zaoja~ani anga`man
[efovi diplomatija trebali raspravljati 31. januara, ali }e konsultacije trajatidu`e
Prostor za ulogu Laj~aka
Incko ide kod E{ton
[vedski ministarvanjskih poslova Ka-rl Bilt (Carl Bildt),nakon {to je po~e-tkom sedmice orga-nizirao „tajnu ve~e-ru“ o BiH u Briselu,naredne sedmice do-lazi u dvodnevnu po-sjetu Sarajevu.Ambasador [ve-dske u BiH Bose He-dberg (Bosse) potvrdio namje ovu informaciju, kazav{ida je rije~ o „neformalnojradnoj posjeti“ koja }e sedogoditi 26. i 27.januara.-Ministar Biltdolazi kako bi se na li-cu mjesta upoznao sasituacijom uo~i ra-zgovora o Bosni i He-rcegovini koji }e usli-jediti u EU. Ova po-sjeta je potvrda dugo-godi{nje zainteresi-ranosti i anga`manaministra Bilta. O~e-kujemo da }e imatisastanke s politi~kim lider-ima i visokim predstavni-kom Inckom - kazao nam jeHedberg, dodaju}i da Biltpomno prati razgovore oformiranju koalicije.
Bilt naredne sedmice u Sarajevu
 Bilt: Sastanak  s liderima E{ton: Insistira na sna`nijem pristupu Laj~ak: Preuzeodu`nost 
Delegacija Evropske uni-je u BiH i Direkcija za evr-opske integracije (DEI) usljede}e dvije godine realizi-rat }e projekt podizanja svi-jesti javnosti kako bi se do-bila {to ve}a podr{ka tokomprocesa evropskih integraci-ja i pridru`ivanja na{e zemljeEU.- Projekt „EU AwarenesII“, koji finansira Evropskaunija sa 1,3 miliona eura,slu`i za promociju i pobo-lj{anje dijaloga sa BiH, {tozahtijeva uklju~enje cijelogdru{tva, koje mora razumje-ti {ta slijedi. Kroz projekt}emo naglasiti na{u predano-st evropskoj perspektivi BiHi uvjete koje ona mora ispu-niti - kazao je ju~er u Saraje-vu Boris Jaro~evi} (Iaro-chevitch), predstavnik Dele-gacije EU.Istra`ivanje javnog mnije-nja, koje je proveo DEI, poka-zuje da je skoro 90 postogra|ana podr`alo ~lanstvo uEU, ali i da 70 posto ispitani-ka nije dovoljno informirano oevropskim procesima.
S. [a.
Predstavljen projekt Evropske unije
Bh. gra|ani trebaju znati{ta dobivaju ~lanstvom u EU
Skoro 90 posto gra|ana podr`alo ~lanstvo u EU
S ju~era{nje prezentacije u Sarajevu
(Foto: J. Brutus)
 
aktuelno
Dnevni avaz, petak,21. januar/sije~anj 2011.
3
 Pi{e: Mirela KUKAN (mirela
@
 avaz.ba)
Privatne odlukei javni novac
Na pomo} iz bud`eta ~eka milion stvari dalekova`nijih nego {to su pla}e biv{im funkcionerimakoji su odlu~ili jo{ godinu ne raditi ni{ta
Formiranjem nove sarajevske vlade, do sada jedine konstituira-ne izvr{ne vlasti u na{oj dr`avi od odr`avanja pro{logodi{njih okto-barskih izbora, na povr{inu su isplivale nove privilegije starih no-silaca funkcija.Biv{i sarajevski ministri i poslanici nisu jedini koji }e obilato isko-ristiti zakonsko pravo da jo{ godinu `ive na dr`avnim jaslama, ia-ko su izgubili pozicije. Njih je, zna se ve}, na stotine takvih, s obzi-rom na brojnost ~lanova kantonalnih, entitetskih i dr`avnih parla-menata i vlada.Od pro{log mjeseca po~ela je isplata pla}a od po 2.574 KM iz fe-deralnog bud`eta za skoro 40 biv{ih poslanika Predstavni~kog do-ma Parlamenta FBiH. Isto je i sa oko 35 parlamentaraca koji su uPredstavni~kom domu BiH sjedili od 2006. do 2010. godine. I oni}e jo{ cijelu godinu primati i po vi{e od 4.000 KM mjese~no! Jo{ je na desetine njih s drugih nivoa vlasti koji }e po~eti, odno-sno nastaviti primati pla}e parlamentaraca i ministara, zavisno odtoga kada i na kojim du`nostima im prestane mandat.Da, ta~no je sve {to oni u svoju odbranu tvrde - ne rade ni{ta ne-zakonito. Pravo da jo{ godinu primaju pla}e iz bud`eta dao im je za-kon koji su, naravno, za svog mandata sebi i donijeli.No, imaju li ba{ pravo re}i da je to njihova privatna stvar, kakoto novinaru na{eg lista odbrusi doju~era{nji ministar zdravstva u Vla-di Kantona Sarajevo Mustafa Cuplov na pitanje ho}e li se vratiti nasvoje staro radno mjesto koje mu je osigurano i prije dolaska na mi-nistarsku du`nost?Ako se i radi o privatnoj odluci, ipak se ne radi o privatnombud`etu!Rije~ je o javnom novcu kojeg u ovoj dr`avi nedostaje na mili-on drugih strana, daleko va`nijih nego {to je isplata pla}a onima ko-ji su odlu~ili jo{ godinu ne raditi ni{ta.Za tu godinu, ne treba sumnjati, mnogi od njih opet }e se ve} ne-kako sna}i da ostanu na teretu poreznih obveznika, uhljebljuju}i sena razne savjetni~ke, pomo}ni~ke i ine rukovode}e du`nosti, kojihje u institucijama vlasti BiH napretek.I da, zaista, niko ne o~ekuje da }e se neko od njih zbog toga po-stidjeti!
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 157.036 posjetilaca.
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
      
B
 Pitanje: ^ine li lokalne vlasti u Sarajevu, Zenici i Tuzli dovoljno kako bi bila smanjena koncentracija smoga?
A) DA 8,52%B) NE 88,36%C) Ne znam 3,12%
CA
Lokalne vlasti ne ~inedovoljno na smanjenjukoncentracije smoga
 Incko s penzionerima: Oko 370.000 penzionera u izuzetno te{koj situaciji 
(Foto: I. [ebalj)
SUSRETI
Visoki predstavnik razgovarao s predstavnicima Saveza
Penzioneri najavilivelike proteste
Ako Dom naroda FBiH to ne u~ini do kraja januara, Incko obe}aoda }e nametnuti odluku o privremenom finansiranju FBiH
Ako Dom naroda Federalnogparlamenta do kraja januara nedonese odluku o privremenom fi-nansiranju FBiH, visoki predsta-vnik Valentin Incko (Inzko) }e jenametnuti!Ovo obe}anje Incko je ju~erdao predstavnicima penzionera uFBiH prilikom posjete njihovomsavezu u Sarajevu, a oni su tokomsastanka najavili mogu}nost izlaskana proteste.
Gladna usta
Iz straha da bi zbog nepostoja-nja odluke o privremenom finansi-ranju FBiH i neusvajanja bud`etaza 2011. godinu mogla kasnitiisplata penzija, predstavnici Save-za penzionera FBiH ju~er su od vi-sokog predstavnika zatra`ili danametne ovu odluku.- Dosta me ljudi zamolilo da po-tpi{em odluku o privremenom fi-nansiranju, ali }u, ipak, sa~ekati davidim ho}e li je donijeti doma}i or-gani. Ministar finansija VjekoslavBevanda rekao mi je da novca nara~unu ima, ali da postoje pravniproblemi za transfer. Na{a `elja jeda do kraja januara bude konstitu-iran Dom naroda FBiH i da on do-nese tu odluku. Ipak, ako ne budetako, iskoristit }u bonske ovlasti -kazao je Incko.Penzioneri su upozorili da bizbog mogu}eg ka{njenja penzija,gladnih usta moglo ostati ne samo370.000 penzionera u FBiH nego ivi{e od 600.000 ~lanova njihovihporodica koji `ive od ove crkavice.Izrazili su zabrinutost i zbog ~in-jenice da nisu dobili ni marku odsume koju je Vlada FBiH naplati-la od ira~kog duga te podsjetili daim penzije nisu pove}ane od 2008.,kada je sve bilo znatno jeftinije ne-go danas.
Tri zahtjeva
- Pod velikim smo pritiskom daiza|emo na ulicu. Bojimo se da }ese to dogoditi mimo na{e kontro-le. Posljednje proteste imali smo2003., a zbog veoma te{ke situaci-je sada bismo mogli opet. Vje{tinaje odr`avati `ivot u tim porodica-ma - rije~i su kojima su penzione-ri poku{ali opisati agoniju u kojojse nalaze.Visokom predstavniku na ko-ncu su predo~ili tri stvari kojetra`e od Vlade FBiH te su ga zamo-lili da im pomogne da njihovi za-htjevi budu ispunjeni. Tako su za-tra`ili da im Vlada vrati dug, da upunom iznosu osigura novac za be-neficirane penzije i da kona~no bu-de donesena strategija o reformi pe-nzionog sistema.
S. RO@AJAC
Kako je za „Dnevni avaz“ sa-op}io sekretar Doma naroda Par-lamenta FBiH Izmir Had`iavdi},na ju~era{njoj sjednici Kolegijatog doma predsjedavaju}i njegovogdosada{njeg saziva Stjepan Kre{i}dobio je zadu`enje da u roku od 24sata obavi konsultacije s releva-ntnim politi~kim subjektima.- Treba na}i mogu}nost da dokraja januara bude odr`ana sjedni-ca novog saziva Doma naroda, aokvirno je utvr|eno da datum bu-de 28. januar. Istovremeno, Kole-gij je pozvao Centralnu izbornu ko-misiju (CIK) da do odr`avanja ko-nstituiraju}e sjednice Doma ili nasamoj toj sjednici dodijeli certifi-kate izabranim delegatima - izjavioje Had`iavdi}.No, portparol CIK-a MaksidaPiri} nije mogla precizirati ho}e libiti dodijeljeni certifikati, {to bi semoglo znati na sjednici tek narednesedmice. CIK je za sada na staja-li{tu da sjednica novog saziva Do-ma naroda ne mo`e biti odr`ana pr-ije izbora delegata iz svih kantona,a jo{ se ~ekaju ~etiri. Uz to, i za pe-ti, Srednjobosanski kanton, jo{ tr-aju provjere o obavljenom izborudelegata, tako da u ukupno pet ka-ntona nisu potvr|eni rezultati po-srednih izbora.
 M. K.
 Kre{i}: Na}i mogu}nost 
Dom naroda Parlamenta Federacije BiH
Kre{i} okuplja novi saziv?
Brojke
penzionera
370.000
porodica
600.000
posljednjepove}anje penzijaposljednji protestipenzionera
2008. godine2003. godine

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Selma Kordic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->