Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zakon o osnovama sistema obrazovanja

Zakon o osnovama sistema obrazovanja

Ratings:
(0)
|Views: 90|Likes:

More info:

Published by: Школа Лукићево on Jan 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/22/2011

pdf

text

original

 
Z A K O N
O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
I. OSNOVNE ODREDBE
Predmet zakona
Č
lan 1.
Ovim zakonom ure
đ
uju se osnove sistema predškolskog, osnovnog isrednjeg obrazovanja i vaspitanja, i to: principi, ciljevi i standardi obrazovanja ivaspitanja, na
č
in i uslovi za obavljanje delatnosti predškolskog vaspitanja iobrazovanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, vrste programaobrazovanja i vaspitanja, osnivanje, organizacija, finansiranje i nadzor nad radomustanova obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: ustanova), kao i druga pitanja odzna
č
aja za obrazovanje i vaspitanje.Termini izraženi u ovom zakonu u gramati
č
kom muškom rodu podrazumevajuprirodni muški i ženski rod lica na koje se odnose.
Obrazovanje i vaspitanje
Č
lan 2.
Sistem obrazovanja i vaspitanja obuhvata predškolsko vaspitanje iobrazovanje, osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje i predstavlja sastavni deoukupnog u
č
enja tokom celog života svih gra
đ
ana u Republici Srbiji.Obrazovanje i vaspitanje ostvaruje se uz poštovanje opštih principaobrazovanja i vaspitanja, ostvarivanjem ciljeva i standarda obrazovanja i vaspitanja.
Opšti principi sistema obrazovanja i vaspitanja
Č
lan 3.
Sistem obrazovanja i vaspitanja mora da obezbedi za svu decu, u
č
enike iodrasle:1) jednako pravo i dostupnost obrazovanja i vaspitanja bez diskriminacije iizdvajanja po osnovu pola, socijalne, kulturne, etni
č
ke, religijske ili drugepripadnosti, mestu boravka, odnosno prebivališta, materijalnog ilizdravstvenog stanja, teško
ć
a i smetnji u razvoju i invaliditeta, kao i podrugim osnovama;2) kvalitetno i uravnoteženo obrazovanje i vaspitanje, zasnovano natekovinama i dostignu
ć
ima savremene nauke i prilago
đ
eno uzrasnim ili
č
nim obrazovnim potrebama deteta, u
č
enika i odraslog;3) obrazovanje i vaspitanje u demokratski ure
đ
enoj i socijalno odgovornojustanovi u kojoj se neguje otvorenost, saradnja, tolerancija, svest okulturnoj i civilizacijskoj povezanosti u svetu, posve
ć
enost osnovnimmoralnim vrednostima, vrednostima pravde, istine, solidarnosti, slobode,poštenja i odgovornosti i u kojoj je osigurano puno poštovanje pravadeteta, u
č
enika i odraslog;4) usmerenost obrazovanja i vaspitanja na dete i u
č
enika kroz raznovrsneoblike nastave, u
č
enja i ocenjivanja kojima se izlazi u susret razli
č
itim
 
- 2 -potrebama u
č
enika, razvija motivacija za u
č
enje i podiže kvalitetpostignu
ć
a;5) jednake mogu
ć
nosti za obrazovanje i vaspitanje na svim nivoima ivrstama obrazovanja i vaspitanja, u skladu sa potrebama iinteresovanjima dece, u
č
enika i odraslih, bez prepreka za promene,nastavljanje i upotpunjavanje obrazovanja i obrazovanje tokom celogživota;6) osposobljenost za rad u
č
enika i odraslih uskla
đ
enu sa savremenimzahtevima profesije za koju se pripremaju.Sistem obrazovanja i vaspitanja svojom organizacijom i sadržajimaobezbe
đ
uje i:1) efikasnu saradnju sa porodicom uklju
č
ivanjem roditelja, odnosnostaratelja radi uspešnog ostvarivanja postavljenih ciljeva obrazovanja ivaspitanja;2) raznovrsne oblike saradnje sa lokalnom zajednicom i širom društvenomsredinom kako bi se postigao pun sklad izme
đ
u individualnog idruštvenog interesa u obrazovanju i vaspitanju;3) efikasnost, ekonomi
č
nost i fleksibilnost organizacije sistema radipostizanja što boljeg u
č
inka;4) otvorenost prema pedagoškim i organizacionim inovacijama.U ostvarivanju principa, posebna pažnja posve
ć
uje se:1) pravovremenom uklju
č
ivanju u predškolsko vaspitanje i obrazovanje;2) adekvatnoj pripremljenosti za školsko u
č
enje i za prelazak na više nivoeobrazovanja i vaspitanja;3) mogu
ć
nosti da u
č
enici i odrasli sa izuzetnim sposobnostima (talentovani iobdareni), bez obzira na sopstvene materijalne uslove imaju pristupodgovaraju
ć
im nivoima obrazovanja i ustanovama, kao i identifikaciji,pra
ć
enju i stimulisanju u
č
enika sa izuzetnim sposobnostima, kaobudu
ć
eg nau
č
nog potencijala;4) mogu
ć
nosti da deca, u
č
enici i odrasli sa smetnjama u razvoju iinvaliditetom, bez obzira na sopstvene materijalne uslove imaju pristupsvim nivoima obrazovanja u ustanovama, a lica smeštena u ustanovesocijalne zaštite, bolesna deca i u
č
enici – ostvaruju pravo naobrazovanje za vreme smeštaja u ustanovi i tokom bolni
č
kog i ku
ć
nogle
č
enja;5) ostvarivanju prava na obrazovanje, bez ugrožavanja drugih prava deteta idrugih ljudskih prava.
Ciljevi obrazovanja i vaspitanja
Č
lan 4.
Ciljevi obrazovanja i vaspitanja jesu:1) pun intelektualni, emocionalni, socijalni, moralni i fizi
č
ki razvoj svakogdeteta i u
č
enika, u skladu sa njegovim uzrastom, razvojnim potrebama iinteresovanjima;2) sticanje kvalitetnih znanja i veština i formiranje vrednosnih stavova (udaljem tekstu: znanja, veštine i stavovi), jezi
č
ke, matemati
č
ke, nau
č
ne,
 
- 3 -umetni
č
ke, kulturne, tehni
č
ke, informati
č
ke pismenosti, neophodnih zaživot i rad u savremenom društvu;3) razvoj stvarala
č
kih sposobnosti, kreativnosti, estetske percepcije i ukusa;4) razvoj sposobnosti pronalaženja, analiziranja, primene i saopštavanjainformacija, uz vešto i efikasno koriš
ć
enje informaciono-komunikacionihtehnologija;5) osposobljavanje za rešavanje problema, povezivanje i primenu znanja iveština u daljem obrazovanju, profesionalnom radu i svakodnevnomživotu;6) razvoj motivacije za u
č
enje, osposobljavanje za samostalno u
č
enje,
enje i obrazovanje tokom celog života i uklju
č
ivanje u me
đ
unarodneobrazovne i profesionalne procese;7) razvoj svesti o sebi, samoinicijative, sposobnosti samovrednovanja iizražavanja svog mišljenja;8) osposobljavanje za donošenje valjanih odluka o izboru daljegobrazovanja i zanimanja, sopstvenog razvoja i budu
ć
eg života;9) razvoj klju
č
nih kompetencija potrebnih za život u savremenom društvu,osposobljavanje za rad i zanimanje stvaranjem stru
č
nih kompetencija, uskladu sa zahtevima zanimanja, razvojem savremene nauke, ekonomije,tehnike i tehnologije;10) razvoj i praktikovanje zdravih životnih stilova, svesti o važnostisopstvenog zdravlja i bezbednosti, potrebe negovanja i razvoja fizi
č
kihsposobnosti;11) razvoj svesti o zna
č
aju održivog razvoja, zaštite i o
č
uvanja prirode iživotne sredine, ekološke etike i zaštite životinja;12) razvoj sposobnosti komuniciranja, dijaloga, ose
ć
anja solidarnosti,kvalitetne i efikasne saradnje sa drugima i sposobnosti za timski rad inegovanje drugarstva i prijateljstva;13) razvijanje sposobnosti za ulogu odgovornog gra
đ
anina, za život udemokratski ure
đ
enom i humanom društvu zasnovanom na poštovanjuljudskih i gra
đ
anskih prava, prava na razli
č
itost i brizi za druge, kao iosnovnih vrednosti pravde, istine, slobode, poštenja i li
č
ne odgovornosti;14) formiranje stavova, uverenja i sistema vrednosti, razvoj li
č
nog inacionalnog identiteta, razvijanje svesti i ose
ć
anja pripadnosti državiSrbiji, poštovanje i negovanje srpskog jezika i svog jezika, tradicije ikulture srpskog naroda, nacionalnih manjina i etni
č
kih zajednica, drugihnaroda, razvijanje multikulturalizma, poštovanje i o
č
uvanje nacionalne isvetske kulturne baštine;15) razvoj i poštovanje rasne, nacionalne, kulturne, jezi
č
ke, verske, rodne,polne i uzrasne ravnopravnosti, tolerancije i uvažavanje razli
č
itosti.
Opšti ishodi i standardi obrazovanja i vaspitanja
Č
lan 5.
Opšti ishodi obrazovanja i vaspitanja rezultat su celokupnog procesaobrazovanja i vaspitanja kojim se obezbe
đ
uje da deca, u
č
enici i odrasli steknuznanja, veštine i vrednosne stavove koji
ć
e doprineti njihovom razvoju i uspehu,razvoju i uspehu njihovih porodica, zajednice i društva u celini.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->