Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Osmansko carstvo

Osmansko carstvo

Ratings:
(0)
|Views: 2,237|Likes:
Published by dejan182

More info:

Published by: dejan182 on Jan 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2013

pdf

text

original

 
- Državna administracija Osmanskog Carstva — 
Osmansko Carstvo je bila država čija je glavna odlika bila despotskavlast sultana sa prim
 j
esama teokratske vladavine. Ta država je bilaslična ostalim istočnim despotijama sa staleškim uređenjem, ali se unjoj razvila jedinstvena vojna organizacija i za nju karakterističnifeudalni odnosi u Maloj Aziji i u evropskom
dijelu
 Turske, dok su upripojenim arapskim zemljama većinom zadržali zatečeni agrarno-pravni odnosi.Sultanova palata je bila izvor sveukupne vlasti. Državni poslovi su sevodili pred njegovim vratima, dok su dvorski činovnici bili njegovirobovi. Od
1326. do 1402. osmanska prijestonica je bila Brusa u Maloj Aziji, a od1402. do 1453. Jedrenje u Evropi. Od 1453. novi glavni grad je postao Carigrad(Istanbul) koji je kao most spajao dva kontinenta.Sultanov dvor je u pravom smislu bio središte vlasti. Namjesnici, vojne starješine i svioni koji su predstavljali carski autoritet poticali su sa dvora i bili sultanovi robovi-sluge. Na dvoru su sultanovi robovi sticali posebno obrazovanje, a po završetku školovanja postavljani su na visoke položaje u državi. Takav sistem, poznat pod nazivom
kul-robovski-sistem,
 bio je kamen-temeljac osmanske države.
Glavni način pop
unjavanja robova bio je danak u krvi
(devširmom).
Sultan jefermanom imenovao po jednog opunomoćenika i janičarskog oficira zasvaku oblast. Pod danak u krvi isključivo su potpadala đeca hrišćanskihseoskih žitelja koji su se bavili zemljoradnjom, dok su s
e gradska
đeca i jedinčad izuzimala. Jedino su bosanske porodice koje su prešle u islamdavale danak u krvi. Komisija je u spisak unosila ime i opis đ
eteta, adj
ečake u grupama od sto do sto pedeset slala janičarskom agi uCarigrad.Pošto bi mladići
 prispjeli
u Carigrad, najbolji među njima birani su za
ičoglane,
paževe za Portu, a događalo se i da lično sultan rukovodi timizborom. Ičoglani su potom upućivani na dvor u Carigradu ili Jedrenu,gd
 je su sticali posebno obrazovanje. Pod strogom disciplinom, koju su sprovodili evnusi, paževe su u toku dvije
do sedam godina poučavali dvorski učitelji, a zatimsu podvrgavani drugoj selekciji, tzv.
čikmi.
Najsposobniji među njimastupali su u službu jednog od dva od
 jeljenja u sultanovom Šaraju - u Više i Nižeodaje - do
su se ostali priključivali odredima
kapukulu
-
konjice. Udvorskim odajama su nastavljali obrazovanje i istovremeno seobučavali u rukovanju lukom i
strijelom,
u mačevanju, rvanju i bacanjukoplja. Sultani su sa velikim zanimanjem pratili njihovo obrazovanje,posebno Bajazit II, koji je čak ponekad dolazio da ih lično ispituje. Ciljtakvog dvorskog obrazovanja bio je da se izradi ratnik
- državnik i vj
eranmusliman, koji je u isti mah i čov
 jek od pera i vrs
an govornik, savršenouglađen i besprekorno moralan. Pa
ipak je osnovni cilj školovanja bio da se kod polaznika razvije slijepa poslušnost i odanost sultanu.
 Ak - age -
 bijeli evnusi -
sprovodili su disciplinu i strog nadzor nadpaževima. Svaki trenutak u danu ovih pitomaca bio je predviđen.Vodeći momački život,
uPorti su ob
ično ostajali do svoje dvadeset
 pete ili tridesete godine, motrilo se nasvaki njihov postupak, a za povrjedu pravila kažnjavani su, zavisno od prestupa, ukorom, batinanjem po tabanima, istjerivanjem ili smrtnom kaznom.Ak - agama je rukovodio
kapu - aga,
glavni bijeli evnuh.
On je bio ne samonadzornik već i sultanov opunomoćeni zam
 jenik u cijelom Saraju. Kapu - aga je sultanu davao preporuke za sva naimenovanja i unaprj
eđenja u Porti i bio njegovpov
 jerenik u svim državnim poslovima. Ali, kako je rastao uticaj žena u Šaraju,
agaharema,
crni evnuh harema, sve više se osamostaljivao i ponekad posj
edovao većumoć od kapu
- age.
Paževi su se obično školovali četiri godine u nekoj od "odaja" i, poštobi još jedanput bili podvrgnuti odabiru, najpodesniji među njimaprelazili su u odaje
namijenjene
sultanovoj ličnoj službi, dok su ostalistupali u konjičke jedinice.Sultanovu službu činile su četiri odaje
-
 Has-oda
(Lična odaja),
 Hazine
(Blagajna),
Ćiler 
(Ostava) i
Seferli-oda
(Ratna odaja). Paževi koji su prelazili iz Nižih uViše odaje služili su u nekoj od posljednje tri spomenute odaje, a nakon još jedneselekcije mo
gli su stupiti u Ličnu odaju. Paževi Lične odaje neposredno se
1
 
staralo
o slutanu, brinuli se o njegovoj higijeni, odelu o oruž
 ju i smenjivali se nanoćnoj straži.
 Has-oda-baša
- starešina
Lične odaje
- bio je osoba najbliža sultanu inikad se od njega nije odvajao. Posle kapu-age, to je bio najugledniji dostojanstvenik uŠaraju.
Posle oda-baše, u Ličnoj odaji niži po rangu bili s
u:
 silahdar,
pratio jesultana noseći njegov mač,
rikabdar,
 pridržavao je sultanu uzengiju,
čohadar,
starao se o sultanovim odelu,
dulbend-oglan,
 brinuo se o carevom rublju i
sir-ćatib,
njegov poverljivi sekretar.Spoljna služba je obuhvatala sve organizac
ije koje su regulisale sultanoveodnose sa spoljnim svetom, a u njenu nadležnost su spadale i državnei protokolarne kancelarije, kao i careva stajaća vojska.
Starešine tih raznihodeljenja bili su
miralem, kapidži-baša, kapidžilar-ćehaja, mirahor,čakirdži-baša, češnegir-baša
i
čauš-baša.
Među njih su se ubrajali ivojni komadanti
-
age janičari, age spahijskih buljaka, komadantisultanovih konjičkih odreda, džebedži-baša, glavni oružar, topči-baša,glavni tobdžija.
-
Miralem je bio čuvar sultanovih insign
ija -
zastave, konjskih repova,čadora i vojne muzike. On je na ceremonijalan način predstavljaonovonaimenovane namesnike, mašući zastavom i konjskim repovima,simbolima sultanove vlasti.
-Kapidži-baša - starešina
čuvara Vrata
-
rukovodio je čuvarima Vrata koji sustražarili na spoljnim ulazima u dvor. Njegovom zameniku, kapidžilar-ćehaji i čauš-baša bila je poverena dužnost da održava red i protokolna zasedanjima Carskog divana.
-
Mirahor i njegov pomoćnik, niži mirahor, snosili su odgovornost zaživotinje, štale, kočije i nosiljke, i u Unutrašnjem i u Spoljnjem dvoru.
-
Čakirdži-baša, glavni sokolar, rukovodio je odeljenjem odgovornim zacarsku lovnu perad. Pored tri spomenute službe u Šaraju, postojala jei jedna njima srodna organizacija po provincijama. Raja koja je radilaza ovu organizaciju oslobođena je poreza.
-
Češnegir-baša, glavni kušač, i njegovo ljudstvo služili su
obede
članovima Carskog divana, koji su doručkovali i ručavali u većnici. Onisu služili i na gozbama priređivanim stranim izasl
anicama u dvoraniCarskog divana.-
Cauš-baša je komandovao čaušima. Starali su se
o disciplini i protokoluna zasedanjima Carskog divana i za vreme dvorskih ceremonija, a uvojnim pohodimanadzirali su vojnu disciplinu. Služili su i kao izaslanici i glason
oše. Prenosili sunaređenja u provincije i uručivali nagrade i razrešnice sa dužnosti.
Sinovi paša i vazalnih gospodara obrazovali su posebnu grupu u Spoljnoj službi i bili poznati pod nazivom
muteferike.
Tih šest starešina,
pored age janičara i komandanta
sultanovih odreda, uživalisu povlasticu da za vreme ratnih pohoda jašu pored sultana, te su ih otud nazivali
"agama uzengije".
Pripadnici tih raznih službi obično su posle utvrđenog vremenskogperioda, prilikom
čikme,
dobijali unapređenja i premeštaj. Pošto binapunili određen broj godina, age su odlazile u penziju.
Dvorsko osoblje je pratilo sultana za vreme
ratnih pohoda i njegovaorganizacija se ni tada ni u čemu nije
menjala. Paževi su dobijali oružje i konje,dok je svako odeljenje u Spoljnjoj službi
i inače bilo oformljeno kao vojniodred.
- Administrativna podela Osmanskog Carstva -
Do osvajanja Egipta postojala su dva velika vojna i upravna područja, jedan u aziskim posedima u Anadoliji i drugi u Rumeliji, u evropskom
delu
 Turske. Na č
elu tih vojnih uprava stajali su
beglerbezi,
rumeliski i anadolski.Takva podela je odgovarala vremenu Bajazita I, Mehmeda II i Bajazita II. OsvajanjemSirije i Egipta uprava se komplikovala, pa su na istoku osnovani novi beglerbegluci iliejaleti (pašaluci). Do osvajanja Budima (1541)
najveći deo južnoslovenskihzemalja bio je pod upravom rumelijskog beglerbega. Posle zauzimanja
2
 
Budima obrazovanje u Evropi nov ejalet sa sedištem u Budimu, akasnije su osnovani i drugi ejaleti. Posle zauzimanja Banata
(1552)obrazovanje Temišvarski, a 1580. g. Bosanski ejalet. Naše zemlje su tada pripadaleRumeliskom, Budimskom, Temišvarskom i Bosanskom ejaletu.
 Beglerbezi
su postavljni carskim beratom, a dobijali su dobra (hasove) sa prihodima od600.000 do 1.100.000
akči već prema rangu ejaleta. Oni su bili upravnicipoverenih im ejaleta i najviši vojni komadanti u ejaletu. Beglerbezi su upočetku imali titulu
 paše
sa dva tuga (konjska repa) na svome vojnom znaku, a uvreme
Sulejman Veličanstvenog neki su beglerbezi imali t
itulu
vezira,
odnosno paše sa tri tuga, dok su kasnije beglerbezi redovno nosili titulu vezira. Sandžak- begovi, koji su pripadali ejaletu, bili pod njihovu komandu i kontrolu.Beglerbeg je svoju odluku donosio
bujuruldijom
(zapovešću), ali je gotovo usvakom važnijem pitanju podnosio izveštaj Carskom divanu i tražioodluku. On je imao dvor sa dostojanstvenicima i kancelariju saćehajom (načelnikom). Uz beglerbega je postojao kao savetodavno
telo-
diva
- sa
defterdarom
(šefom ejaletske fmansijske uprave),
teskeredžijom
(šefomkancelarije divana) i
timarskim defterdarom
(upravom lena), kojoj je mogaostajati na čelu drugi defterdar.
Ejaleti su se delili na
 sandžake
ili arapski -
live,
što i jedno i drugo značizastava. To su prve turske administrativne teritorijalne jedinice, arazvile su se iz vojne organizacije. Sandžaci su bile osnovne vojne iupravne teritorijalne jedinice. Na Čelu sandžaka je stajao
 sandžak-beg 
ili
miri liva.
On je bio vrhovni vojni i upravni starešina
u sandžaku. U početku sunosili titu
lu
bega
i vojnički znak sa jednim tugom, a kasnije su imali titulu
 paše.
Sandžak-begovi su postavljani carskim beratom, na predlog beglerbega, a uživalisu hasove od preko 100.000
akči prihoda.U Maloj Aziji postojali su sandžaci kojima su upravljali prinč
evi, pa su biliizuzeti ispod vlasti beglerbega, a postojali su i neki autonomni sandžaci pod upravom plemenskih begova. Na granicama u Evropi postojali su
krajišni, akindžiski sandžaci.
Sandžak-bezi tih sandžaka nazivani su u našim izvorima
krajšnicima
i
krajšnimvojvodama.
U vojničkim akcijama nisu zavisili od beglerbega. Za krajiškesandžak-begove dolazili su istaknuti komadanti, većinom članoviaristokratskih porodica. Posle osnivanja budimskog ejaleta uloguvrhovnog krajiškog zapovednika na zapadu preu
zeo je budimski beglerbeg.
Prilikom zauzimanja nekih pokrajina uvođena je i privremenavilajetska (pokrajinska) uprava pod nadzorom najbližeg krajiškogsandžak-bega. Oko sredine XV
v. i nešto kasnije, sandžaci u našim krajevimadelili su se na
vilajete
ili
 subašiluke,
kojima su donekle odgovarale i teritorijalne sudske jedinice,
kadiluci,
a subašiluci su se delili na
nahije.
Kasnije su se sandžaci delili samo nakadiluke, kao sudske teritorijalne jedinice, i na nahije, kao upravno-feudalne teritorijalne jedinice. Nahijama su upravljali vojvode kao upravnici sandžakbegovih prihoda i njegoviizvršni organi. Ukoliko je nahija pripadala carskom hasu, njome su upravljali
vojvodecarskog hasa, naziri
ili
emini.
Turska administrativna uprava je delila naselja, prem
a značaju i veličini, na selo
(karye),
trg
(bazar),
varošicu
(kasaba)
i grad
(sehir).
U gradovima su postojali organilokalne upravne službe i organi koji su kupili carske ili sandžakbegove prihode odzanastva i trgovine. U gradovima su postojale i esnafske organizacije i organi koji su brinuli o redu i poretku. Gradovi i kasabe su se delili na
džemate
(opštine) i
mahale.
Džemeti su bili organizovani po veroispovestima, a donekle i posocijalnom položaju. Mahale su se većinom obrazovale oko bogomolje ipo n
 jima dobijale ime.
Vlast turske države bila je različita u pojedinim pokorenim državama.U vazalnim zemljama ona se izražavala vrhovnom vlašću nad čitavomzemljom koja je imala autonomiju. Izvesni ejaleti u pripojenimarapskim zemljama imali su izuzetan položaj. Neki sandžaci su imaliautonomiju. Ali tamo gde je vladao puni osmanski feudalni i upravnisistem turska vlast nije se protezala dalje od nahije. Tu su postojalisandžakbegovi upravnici prihoda i izvršni organi, a na carskom hasuslični organi koji
su samim tim vršili i upravne funkcije. Spahije su na selima imale pravo ubiranja dažbina i druga prava s tim u vezi, ali su njihova prava u upravljanju bilaneznatna.
3

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Vesna Gazdic liked this
Vesna Gazdic liked this
Олга Ратковић liked this
Elvir Chudich liked this
Олга Ратковић liked this
Vanja Krža liked this
Jelena Lilić Lila liked this
Valerija Andric liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->