Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gita-16

Gita-16

Ratings: (0)|Views: 8 |Likes:
Published by cselvaraj1

More info:

Published by: cselvaraj1 on Jan 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2012

pdf

text

original

 
©§ÔèçªÛ
 
ó§Ü§ÔëßëªÛ
gita16_mean.dochttp://srivaishnavam.comPage 1 of 3
©ÓìÓ¨ÛǪÛ
 
½£ìÙ¨ÛǪÛ
 
õÌ¡Ü¡Ô±
 
©Óì¡Ô̧Ô
 
¹Ö®ì١о¥ë
 
÷¦Þ¾ª
 
¨Ô¿-
 
õ²Ý²Çù²ÝѪÛ
 
µ§ÜÇ®ªÛ
 
ʧ-Óë
 
Á¦¢Ü¡°Ó²Ý
 
¡ßìÙë¢Ü¡°ß² 
 
µä¡ß§Ô¡°Ó-Ü÷¦Þ¥ßÁªÛ
 
ô¾£§ß²Ý
 
©Óì¡Ô̧Ô
 
ÉÌ´ìÙ¡°Ó²Ý
 
½£ì١ܾ¡¡ÜÁ¡Ü
 
¡ß즪Ûù²ÝѪÛ
,
ô¾£
 
®Ó-¡Ôè-Ü
 
óÇ
 
®Ó-¡Ô
 
®ÓŪÛ
 
ù²ÝѪÛ
,
½£ìÙ¨Û§Ǫ̂ۧßͪÛ
,
©ÓìÓ¨Û§Ǫ̂ۧßͪÛ
 
ó¾®
 
õì¦ÞŪÛ
 
©¡®ßÒ¾¥ë
 
¼£ß§ÜÇ
 
ù²ÝѪÛ
,
ù¨Û§®Ó§ªß² 
 
ªßÑ©ßŪӲݱÓ
 
õ̧ܧ-Ü
 
ù¢ÜÁªÛ
 
ã¯Û¨Û§Ô̧ܧ-Ü
,
ëß®±Û¾±ËªÛ§ìӧܧ-Ü
,
ëß®±ÛÑ¡ÜÁªÛ
 
µÞ®ßªÓëß¡
 
õ̧ܧ-Ü
 
ù²Ý±
 
¡ß즢ܡ°ß-Ü󽣧²ªÛ
,
©§Ü§²Ý
,
ʡܧ²Ý
 
ù²Ý±
 
§§ÜÇ®¢Ü¡¿°¡Ü¡ß¥Û¥ÕͪÛ
 
©¡®ß²Ý
 
½®Ñ©¥ÛÅ©Ú
 
É̽´ß§Ü§ªè¡
 
®Ó°¢ÜÁ¡Ôç²Ý
 
ù²ÝѪÛ
 
¡×¯ÛÊê²ÝÑ
 
ó§Ü§Ôëßë¢Ü¡°Ó-Ü
 
®Ó®ìÓ¡Ü¡©Ú
 
¼©±Û±² 
.
£ßµÞ§Ôì§Ü§Ô±ÛÁ
 
÷¥Û©¥Û¥®²Ý
 
§ß²Ý
 
¡×½¯
 
á±Óë
 
ù-Ü-ߣÛ
 
£¢Ü¡§Ô¡¿°ËªÛ¨ªÛɮ߲Ý
,
£ßµÞ§Ôì§Ü§Ô±ÛÁ
 
®£©Ú©¥Û¥®²Ý
 
¼§ëÛ®
 
©Óì¡Ü̧Ô
 
ù²ÝѪÛ
 
ó®²Ýõ®Ü®Ó§ªÛ
 
õÌ©Ú©ß²Ý
 
ù²ÝѪÛ
,
£ßµÞ§Ôì§Ü§Ô±ÛÁ
 
®£©Ú©¥ß§®²Ý
 
ôµíì
,
©Úì¡Ü̧Ôù²ÝѪÛ
 
ó®²Ý
 
õ²Ý² 
 
ªß§ÔìÓ
 
õÌ©Ú©ß²Ý
 
ù²ÝѪÛ
 
©¡®ß²Ý
 
®Ó°¡ÜÁ¡Ôç²Ý
.
óìٹ䲠
!
Ç¡Ü¡§ÜÇ¡Ü¡ß² 
 
¡ß즧ܾ§¡Ü
 
¡¦ÞŪÛ
 
ó¤Ý£ß§ÔÌ¡Ü¡½®¦ÞŪÛ
.
ª²§Ü§Ô-Ü
 
ì¹µÞµäªÛ
 
§ªµÞµäªÛ
 
¡-®ßª-Ü
 
õÌ¡Ü¡½®¦ÞŪÛ
.
©Óì¡Ô̧Ծë®Ó¥
 
½®ç² 
 
ô§Üªß®Ó²Ý
 
®Ó½®¡§Ü§Ô-Ü
 
¨Ô¿-¼©±Û±ÓÌ¡Ü¡½®¦ÞŪÛ
.
Ê¥Õ¨Û§®¾ì
 
§ß²ªÛ
 
¼£ëÛë
 
½®¦ÞŪÛ
.
ª²§Ü¾§
 
ó¥¡Ü¡
 
½®¦ÞŪÛ
.
©ë¿² 
 
®Ó̪۩ߪ-Ü
 
©¡®ß¿² 
 
ôìߧԡܡ
 
½®¦ÞŪÛ
.
ù-Ü
 
½®§¢Ü¡ÐªÛ©¡®ß¿²ËªÛ
,
ó®Ò¾¥ë
 
ôìߧ²¢Ü¡°ß² 
 
¡ìÙª¢Ü¡¿°½ë
 
¼£ß-Ü͡Բݱ² ù²ÝÑ
 
ôìÓ¨ÛÇ
 
½®§¢Ü¡¿°
 
ó©ÚëµÓ¡Ü¡
 
½®¦ÞŪÛ
.
£ìÖì§Ü¾§
 
÷©®ßµß§Ô¡°ß½-
 
üÅ¡Ü¡
 
½®¦ÞŪÛ
.
ª²ªÛ
,
¼ªß¯Ó
,
®ß¡ÜÁ
 
Êê²ÝѪÛü§Ü§ÔÌ¡Ü¡
 
½®¦ÞŪÛ
.
©Ó±ìÙ¡¿°
 
¨-Óë¡Ü
 
á¥ßÇ
.
÷¦Þ¾ª¾ë
 
÷¾ì¡Ü¡½®¦ÞŪÛ
.
©Ó±ìÙ
 
¨-ÓΡÜÁ¡Ü
 
¡ß즪߲ 
 
ª²¡Ü
 
¼¡ß§Ô©ÚÉ
 
õ-Ü-ߧÔÌ¡Ü¡½®¦ÞŪÛ
.
ó¸Ó§¢Ü¡¿°£Û
 
¼£ëÛëߧÔÌ¡Ü¡
 
½®¦ÞŪÛ
.
¼®°Ó
 
õ¨Û§ÔìÓë¢Ü¡¿°ó¥¡Ü¡
 
½®¦ÞŪÛ
.
©Ó±Ì¡ÜÁ
 
½¡¥Û¾¥
 
®Ó¿°®Ó¡ÜÁªÛ
 
½¡ß°Ü
 
¼£ß-Üͧ¿-§Ü§®ÓìÙ¡Ü¡
 
½®¦ÞŪÛ
.
©Óìߦӡ°Ó²Ý
 
Ç¡Ü¡ªÛ
 
¡¦ÞÅ
 
¼©ßç§Ô̧ܧ-ܽ®¦ÞŪÛ
.
®Ó´ë©Ú
 
©±Û¾±
 
ü¯Ó¡Ü¡
 
½®¦ÞŪÛ
.
¼¨¤ÝÃì©Ú©Ó²Ý±Ó
 
õ̧ܧ-ܽ®¦ÞŪÛ
.
§®Ñ
 
¼£ëÛ®§Ô-Ü
 
¼®¥Û¡ªÛ
 
¼¡ß°Ü°
 
½®¦ÞŪÛ
.
®Ó´ëªÛ
 
óÌ¡Ô-Üǫ̃ۧßͪÛ
 
©±Û±Ó-Ü-ߧÔ̧ܧ-Ü
 
½®¦ÞŪÛ
.
ÇìÙ¹²¢Ü¡¿°©Ú
 
ɱ¡Ü¡¦Ó¡ÜÁªÛô±Û±-Ü
 
½®¦ÞŪÛ
.
§²Ý
 
®Ó´ë§Ü§Ô-Ü
 
¨¦Þ©ìÙ¡°Ü
 
¼£ëÛ˪Û
 
§®¾±¼©ßѧܧÔÌ¡Ü¡
 
½®¦ÞŪÛ
.
¼©ìÓë
 
ô©§ÜÇ¡Ü
 
¡ß-§Ü§ÔͪÛ
 
¼£ëÛë½®¦Þ¥Õë®±Û±Ó-Ü
 
®Ó½®¡ªÛ
 
¨Ô¿-©Ú
 
¼©±Û±ÓÌ¡Ü¡
 
½®¦ÞŪÛ
.
÷°Ü
-
¼®°Óõ¨Û§ÔìÓë¢Ü¡¿°£Û
 
¼£ëÍ¡ÜÁ
 
÷ìÓ벮ߡ£Û
 
¼£ëÛë
 
½®¦ÞŪÛ
.
©Ó±¾ìµÞ®£Û£¨Û§ªß¡£Û
 
¼£ë±Û©¥
 
½®¦ÞŪÛ
.
¡ß즪ӲݱÓ
 
¡ìÙ®©Ú©¥ß§ÔÌ¡Ü¡ ½®¦ÞŪÛ
.
ô¡Ôë
 
¨±ÛÁ¦¢Ü¡°Ü
 
ù²ÝÒ¾¥ë
 
§ÔÌΰܰ©Ú©¥Õ
 
¨¥¡ÜÁªÛ
 
®¾¡ëÓ-Ü©Ó±®Ó
 
¼©±Û±®ì١Сܽ¡
 
®Ì®² 
 
ôÁªÛ
.
©Ó±ìÙ
 
§²Ý¿² 
 
§ßìÙªÓ¡²Ý
 
ù²ÝÑ
 
É¡¯
 
½®¦ÞŪÛ
 
ù²Ý±
 
½¨ß¡ÜÁ¥²Ý
 
§ìÙª¢Ü¡¿°£Û¼£ëÛ§-Ü
,
ó®Ó½®¡§Ü¾§
 
÷¦ÞÅ
 
©¦Þ¦¡Üá¥ÕëǪÛ
,
®Ó´ëßÈ©®§Ü§Ôè-Üú±Û©Å®Çªß² 
 
ª§ªÛ
,
§²Ý
 
®Ó§Ü¾ë
,
Á-ªÛ
 
ʧ-Óë®±ÛÑ¡ÜÁ
 
¼©ß̨ۧߧ¡ìÙ®ªÛ
,
©Ó±¾ì
 
¨-Ó®§±Û¡ß² 
 
ª²¡Ü
 
¼¡ß§Ô©ÚÉ
,
¨-Ü-®ì١СÜÁ ó£Û£ªÛ
 
§ÌªÛ
 
¡Å¾ª
,
ùÇ
 
©ì§§ÜÇ®ªÛ
?
ù¾®
 
ó®ì
 
§§ÜÇ®¢Ü¡¼°²Ý©¾§ËªÛ
,
ù¾§
 
¼£ëÛë-ߪÛ
?
ù¾§
 
¼£ëÛë¡Üá¥ßÇ
 
ù²Ý©§ËªÛ
 
ó±Óëß¾ª
 
ʧ-Óë
 
§×ëÁ¦¢Ü¡°Ü
 
ôµíì
 
©Úì¡Ü̧ԡСÜÁ
 
÷¦Þ¥ß¡¡Ü
 
á¥Õë¾®
.
õ¾§¡Ü
 
½¡¥ÛÅ
 
®ÌªÛ
 
óìÙ¹ä²Ò¡ÜÁ¡Ü
 
¡-¡Ü¡ªÛ
-
ª²®Ì§Ü§ªÛ
 
÷¦Þ¥ßëÓ±ÛÑ
.
©¡®ß²Ý
 
á±Óë
 
©Ó±®ÓëÓ-Ü
 
§ß²Ý
 
¼©±Û±
 
©Ó±®Ó
 
ù§Ü§¾¡ëÇ
?
ôµäì©Úì¡Ü̧Ôëß¡§ß²Ý
 
ǫ̃ۧß-Ü
 
ù²Ý² 
 
¼£ëÛ®Ç
?
©¡®ß²Ý
 
óÈ¡Ü¡Ô졪Û
 
¼©±
 
Ê¥Õëß½§
?
ù²ÝѮ̨ۧ-ßè²Ý
.
õ¾§¡Ü
 
Á±Ó©Ú©ßͦìÙ¨Û§
 
¡Ô̴ݦ²Ý
 
óìٹ䲿²§Ü½§±ÛÑ¡Ôç²Ý
.
§ßìÙªÓ¡ìÙ¡°Ó-Ü
 
§¿-£Ô±¨Û§®è² 
 
©ß¦ÞŮӲÝ
 
ɧܧÔìè¡Ôë
 
©§ÔèçªÛ
 
ó§Ü§ÔëßëªÛ
gita16_mean.dochttp://srivaishnavam.comPage 2 of 3
÷²¡ÜÁ
 
óµäì©Ú©Ó±®Ó
 
ù©Ú©¥Õ
 
÷¦Þ¥ßÁªÛ
.
¨×
 
¾§®©Úì¡Ü̧Ô
 
÷°Ü°®½² 
!
¾§®µªÛ©§Ü½ªßº§ÜÇ¡ÜÁ
 
µß§¡ªßÁªÛ
.
ôµäì
 
µªÛ©§Ü
 
ó§Üë¨Û§ªÛ
 
µªÛµß쩨ۧ§Ü§Ô±Û½¡
 
½¸Ç®ßÁªÛ
.
¨×
 
¾§®
 
µªÛ©¨Û§§Ü¾§©Ú
 
¼©±¡Üá¥Õ뮾¡ëÓ½-½ë
 
©Ó±¨Û§ÔÌ¡Ü¡ÔçëÛ
.
óìٹ䲠
!
óµäì©Ú
 
©Ó±®ÓëìÙ
 
µªÛµßì
 
ª¦Þ¥-§Ü§Ô-Ü
 
µä¡§Ü¾§
 
®Ó¿°®Ó©Ú©§ß¡£Û£ßµÞ§Ôì¢Ü¡°Ó-Ü
 
ᱩڼ©±Û±ÓÌ¡ÜÁªÛ
 
§ìÙª¢Ü¡¿°ËªÛ
,
½ªßº
 
µß§²¢Ü¡°ß² §ìÙª¢Ü¡¿°ËªÛ
 
ó±Óë
 
ªß¥Û¥ßìÙ¡°Ü
.
ó®ìÙ¡°Ó¥ªÛ
 
÷°Ü
 
¼®°Ó£Û
 
çܧÔõ-Ü¿-
.
ó¨Û§£Û
 
çܧԾë
 
®Ó¿°®Ó¡ÜÁªÛ
 
¨Ô§Üë
 
¡ìÙªßȴݥ߲ʪÛõ-Ü¿-
.
¹¨ÛǡܡСÜÁ
 
¨²Ý¾ª¾ë©Ú
 
©ë¡ÜÁªÛ
 
½©£Û¾£©Ú½©£ÎªÛ
 
ªß¥Û¥ßìÙ¡°Ü
.
ó®ìÙ¡°Ü
 
÷¦Þ¾ª¾ë©Ú
 
½©£ßª-Ü
,
ɱªÛ©ß¡½®
 
¡¦Þ¥©¥Õ½©Ã®ßìÙ¡°Ü
.
õ¨Û§
 
÷-¡ªß²Ç
 
©Úì¸Þª§Ü§Ô²Ý
 
¡ßìÙëªß¾¡ëß-Ü
 
©Úì¸Þª§Ü¾§
 
ô§Üªß®ß¡¡Ü¼¡ß¦Þ¥Ç
.
©Úì¸Þª§Ü§ß-Ü
 
§ß¢Ü¡©Ú
 
¼©Ñ¡Ô±Ç
;
¨ÔëªÓ¡Ü¡©Å¡Ô±Ç
 
ù²Ý±÷¦Þ¾ª
 
¨Ô¿-¡¿°
 
ôµäì
 
©Úì¡Ü̧ԡ°Ü
 
ú±Û©§Ô-Ü¿-
.
÷-¡Ô-Ü
 
¡ß¦©Ú©ÅªÛ©Ã
,
ª²Ó§²Ý
 
ʧ-Óë¾®
 
ô¦Þ
,
¼©¦Þ
 
¡-®Óè-Ü
 
÷¦Þ¥ß²¾®ù²ÝѪÛ
,
¡-®Ó¡ÜÁ¡Ü
 
¡ß즪Û
 
¡ßªªÛ
 
ù²ÝѪÛ
 
¼£ß-ܡԲݱ²ìÙôµäì
 
©Úì¡Ü̧ԡ°Ü
.
¼§ëÛ®½ª
 
õ-Ü¿-
 
ù²ÝÑ
 
¼¡ß°Ü¾¡
 
¼¡ß¦ÞÅ
,
ô§Üªß¾®¡Ü¡ß槮ìÙ¡°ß¡
,
÷¥ªÛÉ
 
½®Ñ
,
ô§Üªß
 
½®Ñ
 
ù²ÝÑ
 
ù°Ó§Ô-Ü
 
©Á§Ü§±Óë¡Üá¥Õë ®Ó½®¡ªÛ
 
õ-Ü-ߪ-Ü
 
ó¿²®¾ì˪Û
 
¸ÓªÛµÓ§ÜÇ
 
÷-¡Ô²Ý
 
ó¯Ó®Ó±Û½¡¡ß즪ߡԲݱ²ìÙ
 
ôµäì
 
©Úì¡Ü̧ԡ°Ü
.
½ªÍªÛ
 
ù®Ü®°Î
 
Êë²ÝçͪÛ
 
¼©±
 
Ê¥Õëߧ
 
¼©ßÌ°Ü¡¿°
 
®Ó̪۩Óó®±Û¾±
 
¼©±
 
½®¦ÞŪÛ
 
ù²Ý±
 
ô¾£ëÓè-Ü
 
ó±ÓÎ
 
Á¾±ë©Ú
 
¼©±ÛÑó¡Ü¡Ô쪪ߡ
 
½£ì٧ܧ
 
¼©ßÌ¿°¡Ü
 
¼¡ß¦ÞÅ
 
£ßµÞ§Ôì¢Ü¡°Ó-Ü
 
áç§
 
£Ô-®Ó짢ܡ¿°
 
½ª±Û¼¡ß¦ÞÅ
 
¥ªÛ©ÊªÛ
,
ªß²ÊªÛ
,
ª§ÊªÛ
 
÷¾¥ë®ìÙ¡°ß¡£Û¼£ë-Ü¡°Ó-Ü
 
Ê¿²¡Ô²Ý±²ìÙ
.
õ²Ý½ç 
 
¨ß¿°½ëß
 
£ß¡©Ú
 
½©ß¡Ô±
 
£Ô-ìÙ
 
ù²Ý²½®ß
 
ª½èì§Ô¡Ü¡ÔçìÙ¡°Ü
.
õ®ìÙ¡°Ü
 
®Ó̪ÛÉ®§±ÛÁ
 
ó°½®
 
¡Ô¾¥ëßÇ
.
¼©¦Þ¥ß¥Û¥Õ
 
ʧ-Óë®ìÙ¡¿°óÈ©®Ó©Ú©Ç§ß²Ý
 
©ìªÛ
 
ÉÌ´ßì٧ܧªÛ
 
ù²ÝÑ
 
¡Ì§Ô¡Ô±®ìÙ¡°Ü
 
õ®ìÙ¡°Ü
.
õ§±ÛÁ½ª±Û©¥Û¥
 
µ®ÜìÙ¡Ü¡ªÛ
,
½ªßºªÛ
 
ʧ-Óë¾®
 
¡Ô¾¥ëßÇ
 
ù²ÝÑ
 
÷ѧԼ¡ß¦Þ¥®ìÙ¡°Ü
.
ô¾£¡Ü
 
¡ëÓÑ¡°ß-Ü
 
¡¥Û¥©Ú©¥Û¥®ìÙ¡°ß¡¡Ü
 
¡ßª§Ü¾§ËªÛ
,
½¡ß©§Ü¾§ËªÛ§¡Ü¡
 
÷ÑÇ¿¦¡°ß¡¡Ü
 
¼¡ß¦ÞÅ
,
¡ß§-Ü
 
Êê-ªß² 
 
õ²Ý©¢Ü¡Ð¡ÜÁ§Ü §®ç² 
 
®¯Ó¡°Ó-Ü
 
©¦¡ÜÁ®Óë¿-£Û
 
£ªÛ©ß§Ô¡Ü¡
 
Êë͡Բݱ²ìÙ
 
õ¨Û§
 
ôµäì©Úì¡Ü̧ԡ°Ü
.
éªÓ
,
ɧܧÔì²Ý
 
ʧ-Óë² 
 
ù²Ýè½-½ë
 
µªÛ©ß§Ô¡Ü¡©Ú
 
¼©±ÛÑ°Ü°² 
.
ª½èì§Ô¡Ü¡Ô±£Ô-®±Û¾±ËªÛ
 
ù²Ý
 
§Ô±¾ªëÓè-Ü
 
¼©±©Ú½©ß¡Ô½±²Ý
.
ù²Ý
 
®-Ó¾ªëÓè-ܵªÛ©ß§Ô¡Ü¡©Ú
 
¼©±Û±
 
©¦ªÛ
 
ù²Ý²Ó¥ªÛ
 
÷°Ü°Ç
.
󾧡Ü
 
¼¡ß¦ÞÅ
 
½ªÍªÛ
 
©¦ªÛ¡Ô¾¥¡Ü¡©Ú
 
½©ß¡Ô±Ç
.
©-®ßè² 
 
õ¨Û§
 
£§ÜÇÌ
 
ù²Ýè-Ü
 
¼¡ß-Ü-©Ú©¥Û¥ß²Ý
.
ª±Û±
 
£§ÜÇÌ¡Ü¡¿°ËªÛ
 
ù²Ý
 
©-§Ü§ß-Ü
 
¼¡ß-Ü-©Ú
 
½©ß¡Ô½±²Ý
.
¨ß²ÝµÞ®§¨Û§Üì²Ý
.
ü̮ҡÜÁªÛ
 
÷¥Û©¥Û¥Õ½-²Ý
.
¨ß²Ý
 
½©ß¡¢Ü¡¿°
 
óÈ©®Ó©Ú©®è¡õÌ¡Ü¡Ô½±²Ý
.
ù-Ü-ߪÛ
 
ù²Ýè-Ü
 
§ß²Ý
.
ó§ÜÌ´Ý¥ªÛ
 
ʧ-Óë®±Ûç-Ü
 
ó²ÝÑ
.
ù²¡ÜÁõÌ¡ÜÁªÛ
 
©-ʪÛ
 
µä¡ÊªÛ
 
ù²Ýè-Ü
 
¼©±©Ú©¥Û¥¾®§ß²Ý
.
¨ß²Ý
 
©¦¡Ü¡ßìè¡õ̩کǪÛ
,
÷ëìÙ
 
Á-§Ü§Ô-Ü
 
©Úì¨Û§Ô̩کǪÛ
,
ù²Ýè½-§ß²Ý
.
¨ß²Ý
 
ëߡʪۼ£ëÛ½®²Ý
,
§ß²ÊªÛ
 
¼£ëÛ½®²Ý
,
õ²Ý©¢Ü¡¿°
 
óÈ©®Ó©Ú½©²Ý
 
ù²ÝÑó±Ó®Ó²Ý¾ªëß-Ü
 
®Ó½£´
 
½ªß¡ªÛ
 
¼¡ß¦Þ¥ÕÌ©Ú©®ìÙ
 
¡ÌǡԲݱ²ìÙ
.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->