Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Misko Suvakovic Epistemologija

Misko Suvakovic Epistemologija

Ratings: (0)|Views: 1,082|Likes:
Published by dajan_spiric

More info:

Published by: dajan_spiric on Jan 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2013

pdf

text

original

 
 
Mi
š
ko
Š
uvakovi
ć
 
EPISTEMOLOGIJA UMETNOSTIkriti
č
ni dizajn zaprocedure i platformesavremenog umetni
č
kogobrazovanja
Beograd, 2007.
 
 2
Sadr 
ž
aj:
Uvod:epistemologija u
č
enja umetnosti
 ___________________________3
Ideologije stvaranja:oko epistemologije poetike
 _________________________________4
 Ideologije stvaranja:oko ‘postavljanja’ u svet
 __________________________________12
Bitna razlika:istra
ž
ivanje naspram stvaranja, pravljenjaili proizvo
đ
enja
 ___________________________________________16
 Razgovor ‘o’ i ‘u’ umetnostikao pedago
š
ka praksa ili
 
razrada teorije indeksa
 __________20
 
Postpedagogija:od poli
ž
anra preko zavo
đ
enja do fantazma
 ________________33
 Postmoderna post-pedagogija:eklekticizam, nomadizam i u
ž
ivanje u slici
 _________________35
 Aktuelna umetni
č
ka
š
kolau epohi tranzicije/globalizma
 ______________________________37
 Sasvim kratak zaklju
č
ak
 ___________________________________43
 
 
 3
Uvod:epistemologija u
č
enja umetnosti
 ____________________________________________________________________ Da li se umetnost mo
ž
e nau
č
iti?Ovo pitanje kao da ve
ć
unapred o
č
ekuje konfrontaciju dva potencijalnagledi
š
ta: o tome da je umetnost poznavanje tehnike pravljenja/stvaranja dela i da jeumetnost autenti
č
no upisivanje ljudskog
č
ina u delo, tj. ostavljanje tragaegzistencije. Tradicionalni anti
č
ki pojam umetnosti je tokom svoje upotrebe, negdeod 5. veka pre na
š
e ere do 16. veka na
š
e ere, ozna
č
avao: pravljenje ili proizvo
đ
enje po pravilima. Od kasnog 17. i ranog 18. veka se uspostavlja novi, moderni pojamumetnosti koji se tuma
č
i kao: stvaranje ili proizvo
đ
enje lepog, te zatim, krajem 19.veka se izvodi pojam umetnosti kao: stvaranje ili proizvo
đ
enje ‘umetni
č
kog’ kaoautonomnog kulturalnog artefakta.
1
Pri tome, od impresionizma ka ekspresionizmuse razvila zamisao umetnosti kao
autenti
č 
nog 
(iskrenog, originalnog, neponovljivog,ljudski izuzetnog)
č
ina stvaranja umetni
č
kog objekta, situacije ili doga
đ
aja.
2
 Paralelno ovom pristupu zasnovanom na autenti
č
nom bivanju u svetu i, time, uumetnosti, nastao je i model
umetnosti kao istra
 ž 
ivanja
3
. Koncepti stvaranja iistra
ž
ivanja su dramati
č
no suprotstavljeni u borbi izme
đ
u razli
č
itih pretpostavljanja i projektovanja moderne umetnosti.Drugim re
č
ima, umetni
č
ko obrazovanje se konstituisanjem modernog doba preobra
ž
avalo od zanatskog u
č
enja o tehnici i u
č
enja tehnike (
techne
) stvaranja dela po pravilima u u
č
enje o stvaranju lepog u okviru
estetskog kanona
i, zatim, ostvaranju umetni
č
kog naspram ili protiv kanona u ime autenti
č
nog individualnog
č
ina (gesta, upisa i traga stvarala
č
kog ili istra
ž
iva
č
kog tela). Paradigmatski postavljenamodernisti
č
ka umetni
č
ka
š
kola bila je vo
đ
ena negiranjem ‘neposrednog tehni
č
kogznanja’ u ime ‘autenti
č
nog egzistencijalnog iskustva’, bez obzira da li se
egzistencijalnoiskustvo
shvatalo kao doga
đ
aj ‘stvaranja lepog’ ili ‘ostvarenja autenti
č
nog’. Negdeizme
đ
u nu
ž
nosti stvaranja i slu
č
ajnosti ostvarenja se postavilo i kriti
č
no pitanje o‘istra
ž
ivanju’, tj. o u
č
enju kao istra
ž
ivanju umetnosti. Razvoj dvadesetovekovnihmodernizama i preobra
ž
aja umetni
č
kih praksi u pedago
š
ke prakse vodio je karazu
đ
ivanju ili grananju karakteristi
č
nih platformi za ‘u
č
enje umetnosti’.Pogledajmo, zato, neke karakteristi
č
ne modele pedago
š
kih platformi krozdvadeseti vek.
1
Vladislav Tatarkijevi
č
, “Lepe umetnosti”, u “Umetnost: istorija pojma”, iz
 Istorija
 š 
est pojmova
, Nolit, Beograd, 1978, str. 30.
 
2
Roger Fry, “Art and Life”, iz
Vision and Design
, Chatto & Windus, London, 1920, str. 1-15.
3
Vid. pedago
š
ke knjige iz produkcije Bauhausa ili sovjetskih umetni
č
kih instituta: WassilyKandinsky,
 Point and Line to Plane
, Dover, New York, 1979; Paul Klee,
 Pedagogical Sketchboo
,Faber and Faber, London, 1972; Laszlo Moholy-Nagy,
 Painting Photography Film,
The MIT Press,Cambridge, 1973. ili Kazimir Maljevi
č
,
 Nepredmetni svijet,
Galerija Nova, Zagreb, 1981.

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
haralampije73 liked this
efendi liked this
wweett liked this
S Uma Sisavsi liked this
Bubišarbi liked this
maslorog liked this
Milan Djordjevic liked this
Milan Djordjevic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->